Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Hader du lovløshed?

Hader du lovløshed?

 Hader du lovløshed?

„Du [Jesus] . . . hadede lovløshed.“ — HEBR. 1:9.

1. Hvad lærte Jesus sine disciple om kærlighed?

JESUS KRISTUS understregede betydningen af kærlighed da han sagde følgende til disciplene: „Jeg giver jer et nyt bud, at I skal elske hinanden; at ligesom jeg har elsket jer, skal I også elske hinanden. På dette skal alle kende at I er mine disciple, hvis I har kærlighed til hinanden.“ (Joh. 13:34, 35) Jesus befalede altså sine disciple at de skulle vise hinanden en selvopofrende kærlighed. Denne form for kærlighed skulle være deres kendemærke. Jesus sagde også til dem: „Bliv ved med at elske jeres fjender og at bede for dem som forfølger jer.“ — Matt. 5:44.

2. Hvad skulle Jesu disciple opdyrke had til?

2 Men ud over det Jesus lærte disciplene vedrørende kærlighed, viste han dem også hvad de skulle hade. Om Jesus siges der i Bibelen: „Du elskede retfærdighed og hadede lovløshed [ugudelighed].“ (Hebr. 1:9; Sl. 45:7) Det viser at vi ikke alene skal opdyrke kærlighed til retfærdighed, men også had til synd, eller lovløshed. Det er værd at bemærke at apostelen Johannes specifikt sagde: „Enhver som øver synd øver også lovløshed, og synd er således lovløshed.“ — 1 Joh. 3:4.

3. Hvilke fire områder vil vi se nærmere på med hensyn til at hade lovløshed?

3 Som kristne bør vi derfor spørge os selv:  ’Hader jeg lovløshed?’ Lad os se på hvordan vi kan vise had til det onde på følgende fire områder: (1) vores holdning til alkoholmisbrug, (2) vores syn på det okkulte, (3) vores indstilling til en umoralsk adfærd og (4) vores syn på dem som elsker lovløshed.

Bliv ikke afhængig af alkohol

4. Hvorfor kunne Jesus frimodigt advare om ikke at drikke for meget?

4 Jesus drak vin nu og da, idet han betragtede denne drik som en gave fra Gud. (Sl. 104:14, 15) Men han misbrugte ikke denne gave ved at drikke for meget. (Ordsp. 23:29-33) Jesus kunne derfor frimodigt give sine disciple vejledning om denne uvane. (Læs Lukas 21:34). Alkoholmisbrug kan føre til andre alvorlige synder. Apostelen Paulus skrev således: „Drik jer ikke fulde i vin; det fører til udsvævelser; men bliv fortsat fyldt med ånd.“ (Ef. 5:18) Han formanede også de ældre kvinder i menigheden til ikke at være „afhængige af megen vin“. — Tit. 2:3.

5. Hvilke spørgsmål bør de som drikker alkohol, stille sig selv?

5 Hvis du drikker alkoholiske drikke, bør du spørge dig selv: ’Har jeg samme holdning som Jesus til det at drikke for meget? Hvis jeg skal vejlede andre om dette spørgsmål, kan jeg så gøre det med god samvittighed? Drikker jeg for at glemme bekymringer eller for at mindske stress? Hvor meget alkohol drikker jeg om ugen? Hvordan reagerer jeg hvis nogle antyder at jeg måske drikker for meget? Stiller jeg mig i forsvarsposition, eller bliver jeg måske oven i købet fornærmet?’ Hvis vi tillader os selv at blive afhængige af alkohol, kan det indvirke på vores evne til at ræsonnere fornuftigt og træffe kloge afgørelser. En Kristi discipel vil værne om sin tænkeevne. — Ordsp. 3:21, 22.

Undgå okkultisme

6, 7. (a) Hvordan handlede Jesus over for Satan og dæmonerne mens han var på jorden, og hvad gjorde han senere? (b) Hvorfor er der en udbredt interesse for det okkulte i dag?

6 Da Jesus levede på jorden, afviste han kategorisk Satan og dæmonerne. Han modstod Satans direkte angreb på hans loyalitet. (Luk. 4:1-13) Han var også klar over når der var tale om mere underfundige forsøg på at påvirke hans tankegang og handlinger, og modstod dem. (Matt. 16:21-23) Han hjalp desuden mange der var plaget af dæmoner, til at blive udfriet fra dæmonernes greb. — Mark. 5:2, 8, 12-15; 9:20, 25-27.

7 Efter at Jesus var blevet indsat på tronen som konge i 1914, rensede han himmelen for Satans og dæmonernes fordærvende indflydelse. Som følge heraf er Satan — nu mere end nogen sinde før — opsat på at ’vildlede hele den beboede jord’. (Åb. 12:9, 10) Det bør derfor ikke overraske os at der er en udbredt og voksende interesse for det okkulte. Hvilke forholdsregler kan vi tage for at beskytte os?

8. Hvilke selvransagende spørgsmål vil det være på sin plads at stille vedrørende vores valg af underholdning?

8 Bibelen advarer klart mod de farer der er forbundet med okkultisme. (Læs Femte Mosebog 18:10-12). I dag påvirker Satan og  dæmonerne folks tankegang ved hjælp af film, bøger og computerspil der fremmer det okkulte. Når vi vælger underholdning, bør vi derfor spørge os selv: ’Har jeg i de seneste måneder ladet mig underholde af film, tv-programmer, computerspil, bøger eller tegneserier hvori det overnaturlige spiller en fremtrædende rolle? Forstår jeg hvor vigtigt det er at undgå denne påvirkning, eller bagatelliserer jeg faren ved den? Har jeg i det hele taget tænkt på hvilke følelser mit valg af underholdning vækker hos Jehova? Hvis jeg har åbnet døren for en sådan satanisk påvirkning, vil min kærlighed til Jehova og hans retfærdige principper da få mig til beslutsomt at smække døren i for den?’ — Apg. 19:19, 20.

Giv agt på Jesu advarsel om det der er umoralsk

9. Hvordan kunne man opdyrke kærlighed til lovløshed?

9 Jesus holdt fast ved den norm Jehova havde fastsat angående kønsmoralen. Han sagde: „Har I ikke læst at han som skabte dem, fra begyndelsen gjorde dem som mand og kvinde og sagde: ’Af den grund vil en mand forlade sin fader og moder og holde sig til sin hustru, og de to skal være ét kød’? Altså er de ikke længere to, men ét kød. Derfor, hvad Gud har sat sammen, må intet menneske skille ad.“ (Matt. 19:4-6) Jesus vidste at det vi ser på, kan påvirke hjertet. I Bjergprædikenen sagde han derfor: „I har hørt at der er blevet sagt: ’Du må ikke begå ægteskabsbrud.’ Men jeg siger jer at enhver der bliver ved med at se på en kvinde for at begære hende, har allerede begået ægteskabsbrud med hende i sit hjerte.“ (Matt. 5:27, 28) De der ignorerer Jesu advarsel, viser i virkeligheden at de er i færd med at opdyrke kærlighed til lovløshed.

10. Fortæl en erfaring der viser at det er muligt at løsrive sig fra pornografi.

10 Satan fremmer kønslig umoralitet ved hjælp af pornografi. Den nuværende tingenes ordning er fyldt med pornografi. De som ser på den slags, har vanskeligt ved at fjerne de umoralske billeder fra deres sind. De kan ligefrem blive afhængige af pornografi. Læg mærke til hvad der skete med en ung broder. Han fortæller: „Jeg så i smug pornografiske film og billeder. Jeg skabte en fantasiverden som jeg troede jeg kunne holde adskilt fra den verden hvori jeg tjente Jehova. Jeg vidste at det var forkert, men sagde til mig selv at min tjeneste for Gud stadig var acceptabel.“ Hvordan kom han på andre tanker? Han fortæller: „Det var det sværeste jeg nogen sinde har skullet gøre, men jeg besluttede alligevel at fortælle de ældste om mit problem.“ Broderen slap til sidst fri af denne nedværdigende vane. Han siger: „Efter at jeg havde renset mig for denne synd, følte jeg til sidst at jeg havde en helt ren samvittighed.“ De der hader lovløshed, må lære at hade pornografi.

11, 12. Hvordan viser vi at vi hader lovløshed i forbindelse med vores valg af musik?

11 Sangtekster og den musik der ledsager dem, kan øve en stærk indflydelse på vores følelser og dermed på vort symbolske hjerte. Musik er i sig selv en gave fra Gud og har længe haft en plads i den sande tilbedelse. (2 Mos. 15:20, 21; Ef. 5:19) Men Satans ugudelige verden fremmer musik der forherliger umoralitet. (1 Joh. 5:19) Hvordan kan man  vide om den musik man lytter til, har en besmittende virkning på en?

12 Man kan begynde med at spørge sig selv: ’Forherliger de sange jeg lytter til, mord, ægteskabsbrud, utugt og gudsbespottelse? Hvis jeg læser teksterne til nogle af disse sange højt for andre, vil de så få det indtryk at jeg hader lovløshed, eller tyder ordene snarere på at mit hjerte er besmittet?’ Man kan ikke sige at man hader lovløshed samtidig med at man lytter til sang og musik der forherliger lovløse handlinger. Jesus sagde: „De ting der går ud af munden kommer fra hjertet, og de gør mennesket urent. For eksempel kommer der fra hjertet onde overvejelser, mord, ægteskabsbrud, utugt, tyverier, falske vidnesbyrd, gudsbespottelser.“ — Matt. 15:18, 19; jævnfør Jakob 3:10, 11.

Få samme syn som Jesus på dem der elsker lovløshed

13. Hvordan betragtede Jesus dem der var forhærdede og fortsatte deres syndige adfærd?

13 Jesus sagde at han var kommet for at indbyde syndere, eller lovløse, til sindsændring. (Luk. 5:30-32) Men hvordan betragtede han dem som var forhærdede og fortsatte deres syndige adfærd? Jesus advarede stærkt imod at man lod sig påvirke af sådanne mennesker. (Matt. 23:15, 23-26) Han sagde også ligeud: „Ikke enhver som siger til mig: ’Herre, Herre,’ vil komme ind i himlenes rige, men kun den der gør min himmelske Faders vilje. Mange vil sige til mig på den dag: ’Herre, Herre, har vi ikke profeteret i dit navn, og uddrevet dæmoner i dit navn, og gjort mange kraftige gerninger i dit navn?’“ De der hårdnakket øver lovløshed, vil han imidlertid afvise med ordene: „Fjern jer fra mig.“ (Matt. 7:21-23) Hvorfor får de denne dom? Fordi de vanærer Gud og skader andre ved deres lovløse gerninger.

14. Hvorfor bliver syndere der ikke ændrer sind, fjernet fra menigheden?

14 Guds ord giver påbud om at syndere der ikke ændrer sind, skal fjernes fra menigheden. (Læs Første Korintherbrev 5:9-13). Det er nødvendigt af mindst tre grunde: (1) for at der ikke skal blive bragt skam over Jehovas navn, (2) for at bevare menigheden ren og (3) for om muligt at hjælpe synderen til at ændre sind.

15. Hvilke ransagende spørgsmål må vi stille os selv hvis vi vil være loyale over for Jehova?

15 Har vi samme syn som Jesus på dem der uanfægtet fortsætter deres lovløse adfærd? Vi kunne spørge os selv: ’Vælger jeg at have regelmæssig forbindelse med nogen der er blevet udelukket af eller har afskåret sig selv fra den kristne menighed? Hvad nu hvis der er tale om et familiemedlem der ikke længere bor hjemme?’ En sådan situation kan være en svær prøve på vores kærlighed til retfærdighed og vores loyalitet over for Gud. *

16, 17. Hvilken vanskelig situation befandt en kristen mor sig i, og hvad hjalp hende til at respektere ordningen vedrørende udelukkelse af syndere der ikke ændrer sind?

16 Læg mærke til følgende erfaring. En søster har en voksen søn som tidligere nærede  kærlighed til Jehova. Men på et tidspunkt begyndte han at ’øve lovløshed’ uden at angre. Derfor blev han udelukket af menigheden. Vores søster elskede Jehova, men hun elskede også sin søn og fandt det yderst vanskeligt at følge den bibelske befaling om ikke at omgås ham.

17 Hvilket råd ville du have givet denne søster? En ældste hjalp hende til at indse at Jehova forstod den smerte hun følte. Broderen opfordrede hende til at tænke på den smerte Jehova må have følt da nogle af hans himmelske sønner gjorde oprør. Ældstebroderen ræsonnerede med hende og fik hende til at forstå at selvom Jehova véd hvor smertelig en sådan situation kan være, kræver han at syndere der ikke ændrer sind, udelukkes af menigheden. Hun tog positivt imod hans råd og støttede loyalt den bibelske ordning vedrørende udelukkelse. * En sådan loyalitet glæder Jehovas hjerte. — Ordsp. 27:11.

18, 19. (a) Hvilket had er det et vidnesbyrd om hvis vi afbryder forbindelsen med en der øver lovløshed? (b) Hvad kan blive resultatet hvis vi er loyale over for Gud og hans ordning?

18 Hvis du befinder dig i en lignende situation, så husk at Jehova føler med dig. Ved at afbryde forbindelsen med den udelukkede eller den der har afskåret sig selv, viser du at du hader den indstilling og de handlinger der har ført til at vedkommende ikke hører til menigheden længere. Imidlertid viser du også at du elsker overtræderen så højt at du ønsker at gøre hvad der er bedst for ham eller hende. Din loyalitet over for Jehova vil øge sandsynligheden for at den der er blevet tugtet, vil angre og vende om til Jehova.

19 En søster der blev udelukket og senere genoptaget, skriver: „Jeg er lykkelig for at Jehova elsker sit folk så meget at han sørger for at holde sin organisation ren. Det der virker hårdt på udenforstående, er både en nødvendig og en kærlig foranstaltning.“ Tror du at denne søster ville være kommet til denne konklusion hvis medlemmer af menigheden, inklusive hendes familie, havde opretholdt en regelmæssig forbindelse med hende mens hun var udelukket? Når vi respekterer den bibelske ordning vedrørende udelukkelse, er det et vidnesbyrd om at vi elsker retfærdighed og anerkender Jehovas ret til at fastsætte normerne for vores adfærd.

„Had det onde“

20, 21. Hvorfor er det vigtigt at lære at hade lovløshed?

20 „Vær ædru, hold jer vågne,“ advarede apostelen Peter. Hvorfor? Fordi „jeres modstander, Djævelen, går omkring som en brølende løve og søger nogen at opsluge“. (1 Pet. 5:8) Kunne denne „nogen“ være dig? Det afhænger af i hvor høj grad du lærer at hade lovløshed.

21 Det er ikke let at lære at hade det onde. Vi er født i synd og lever i en verden der appellerer til kødelige ønsker. (1 Joh. 2:15-17) Men ved at efterligne Jesus Kristus og opdyrke en dyb kærlighed til Jehova kan vi lære at hade lovløshed. Lad os være besluttede på at ’hade det onde’, i fuld tillid til at ’Jehova vogter sine loyale; af de ugudeliges hånd vil han udfri dem’. — Sl. 97:10.

[Fodnoter]

^ par. 15 En detaljeret behandling af denne situation findes i Vagttårnet for 15. november 1981, side 18-23.

Hvad vil du svare?

• Hvad kan hjælpe os til at få et klart billede af vores indstilling til alkoholiske drikke?

• Hvilke forholdsregler kan vi tage for at beskytte os mod okkultisme?

• Hvorfor er det farligt at beskæftige sig med pornografi?

• Hvordan viser vi at vi hader lovløshed når en vi holder af, bliver udelukket af menigheden?

[Studiespørgsmål]

[Illustration på side 29]

Hvad bør du spørge dig selv om hvis du drikker alkoholiske drikke?

[Illustration på side 30]

Vær på vagt over for satanisk påvirkning i forbindelse med underholdning

[Illustration på side 31]

Hvad nærer man kærlighed til hvis man beskæftiger sig med pornografi?