Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Hvorfor komme til de kristne møder?

Hvorfor komme til de kristne møder?

 Hvorfor komme til de kristne møder?

PLUDSELIG gik Christines mand fra hende — efter 20 års ægteskab. Fra da af var Christine alene om at klare opdragelsen af syv sønner og en datter. De var i alderen fra 7 til 18 år. Hun fortæller: „Nu var det mig der skulle træffe alle de vigtige afgørelser. Jeg følte mig tynget af dette tunge ansvar og havde et stort behov for støtte og vejledning.“ Hvor fik hun den hjælp hun havde brug for?

„De kristne møder var en livline for mig og min familie,“ siger Christine. „Ved møderne fik vi støtte og opmuntring fra vores venner og vejledning fra Guds ord. At overvære møderne regelmæssigt hjalp os på alle vigtige områder af vores familieliv.“

I disse „kritiske tider som er vanskelige at klare“, har vi alle sammen forskellige ting at slås med. (2 Timoteus 3:1) Ligesom Christine betragter du måske Jehovas Vidners møder som en åndelig livline, en vigtig del af din tilbedelse af Jehova. De fem ugentlige menighedsmøder er uden tvivl med til at øge din kærlighed til Gud og styrke dit håb for fremtiden. Ved disse møder får du også bibelsk vejledning om hvordan du kan klare prøvelser.

Men nogle synes det er svært at overvære møderne regelmæssigt. De er udmattede når dagen er gået, og føler det helt uoverkommeligt at skulle trække i det pæne tøj og tage til møde. For nogles vedkommende hindrer deres arbejde dem ofte i at overvære møderne. Hvis de skulle komme til alle møderne, ville det være med fare for at miste en del af deres indtægt eller endog deres job. Nogle få svigter møderne fordi de finder visse former for adspredelse mere forfriskende end samværet i menigheden.

Hvorfor er der al mulig grund til at komme til de kristne møder? Hvad kan man selv gøre for at blive styrket og opmuntret ved møderne? Vi kan få svar på disse spørgsmål ved at se lidt nærmere på Jesu kærlige opfordring i Mattæus 11:28-30. Den lyder: „Kom til mig, alle I som slider og slæber og er tyngede af byrder, og jeg vil give jer ny styrke. Tag mit åg på jer og lær af mig, for jeg har et mildt sind og er ydmyg af hjertet, og I vil finde ny styrke for jeres sjæle. For mit åg er skånsomt og min byrde er let.“

 „Kom til mig“

Jesus sagde: „Kom til mig.“ En af de måder vi kan tage imod denne opfordring på, er at komme fast til møderne. Der er god grund til at man bør være til stede, for ved en anden lejlighed sagde Jesus: „Hvor der er to eller tre forsamlet i mit navn, dér er jeg midt iblandt dem.“ — Mattæus 18:20.

I det første århundrede indbød Jesus personligt mennesker til at følge ham. På den måde gav han dem lejlighed til at få et nært forhold til ham. Nogle tog straks imod indbydelsen. (Mattæus 4:18-22) Andre lod sig hindre af forskellige ting, som for eksempel materielle interesser. (Markus 10:21, 22; Lukas 9:57-62) Til dem der valgte at følge ham, sagde Jesus opmuntrende: „I har ikke valgt mig, men jeg har valgt jer.“ — Johannes 15:16.

Efter sin død og opstandelse var Kristus ikke længere fysisk til stede hos sine disciple. Han var dog stadig hos dem i den forstand at han ledede deres arbejde og lagde mærke til hvordan de reagerede på hans vejledning. Omkring 60 år efter sin opstandelse gav han for eksempel syv menigheder i Lilleasien vejledning og opmuntring. Hans udtalelser viser at han havde et indgående kendskab til både de stærke og de svage sider hos de kristne i disse menigheder. — Åbenbaringen 2:1–3:22.

Jesus viser stadig stor interesse for hver eneste af sine disciple. Han har givet dette løfte: „Se, jeg er med jer alle dage indtil afslutningen på tingenes ordning.“ (Mattæus 28:20) Eftersom vi nu lever i endens tid, bør vi tage imod Jesu opfordring til at følge ham. At følge ham indbefatter blandt andet at vi overværer alle møderne. Jesus ønsker at vi skal lytte til ham og blive „oplært ved ham“ gennem bibelstudium og foredrag som er faste indslag ved møderne. (Efeserne 4:20, 21) Har du taget imod Jesu indbydelse som lyder: „Kom til mig“?

„I som slider og slæber og er tyngede af byrder“

En vigtig grund til at komme til de kristne møder er at de er til opmuntring. (Hebræerne 10:24, 25) Mange af os „slider og slæber“ og er på forskellig vis „tyngede af byrder“. Måske er vi tynget af personlige problemer, som for eksempel sygdom. Ved de kristne møder er der mulighed for at vi kan opmuntre hinanden. (Romerne 1:11, 12) Dér kan vi eksempelvis høre åndeligt opbyggende kommentarer, blive mindet om det håb Bibelen giver, og iagttage troen hos andre som er udsat for prøvelser. Alt dette kan hjælpe os til at holde ud og se vores problemer i det rette perspektiv.

En kristen kvinde som er hæmmet af en kronisk sygdom, fortæller: „Min sygdom gør at jeg ofte er indlagt på hospitalet. Det kan være lidt af en udfordring at komme til møderne efter et hospitalsophold, men det er dér jeg hører til. Brødrenes og søstrenes omsorg og kærlighed gør mig mere glad. Og Jehovas og Jesu undervisning og ledelse giver mit liv mening.“

„Mit åg er skånsomt og min byrde er let“

Læg mærke til at Jesus i den passage vi drøfter, sagde: „Lær af mig.“ Vi bliver Jesu disciple ved at lære af ham, og vi tager hans åg på os når vi indvier os til Gud og bliver døbt. (Mattæus 28:19, 20) Regelmæssig deltagelse i møderne er en vigtig forudsætning for at vi kan forblive Jesu disciple. Hvorfor? Fordi det er ved de kristne møder at vi lærer om Jesus, hans lære og hans undervisningsmetoder.

Hvad er den byrde som Kristus ønsker vi skal bære? Det er den samme byrde som han selv bærer, nemlig den forret at gøre Guds vilje. (Johannes 4:34; 15:8) Det kræver en indsats at adlyde Guds bud, men denne byrde er ikke for tung at bære. Den kan synes tung hvis vi prøver at bære den helt alene.  Men hvis vi beder om at få Guds ånd og tager den åndelige føde til os som serveres ved møderne, vil Gud give os „kraft som er ud over det normale“. (2 Korinther 4:7) Når vi forbereder os til møderne og deltager i dem, vil vores kærlighed til Jehova blive stærkere og stærkere. Og Guds bud „er ikke byrdefulde“ når vi motiveres af kærlighed. — 1 Johannes 5:3.

De fleste af os kommer ud for forskellige udfordringer i livet, som for eksempel problemer forbundet med sygdom eller dét at tjene til livets opretholdelse. Når vi skal tackle disse udfordringer, stoler vi ikke på menneskers visdom. Menighedens møder hjælper os til at ’holde op med at nære bekymring’, for Jehova dækker vores behov og hjælper os til at klare problemer. (Mattæus 6:25-33) Ja, de kristne møder er virkelig et udtryk for Guds kærlighed til os.

„Jeg har et mildt sind og er ydmyg af hjertet“

Jesus plejede at komme i synagogen, hvor Guds ord blev drøftet. Ved en sådan lejlighed tog Jesus Esajas’ skriftrulle og læste følgende: „Jehovas ånd er over mig, fordi han salvede mig til at forkynde godt nyt for fattige; han sendte mig ud for at forkynde frigivelse for fanger og for blinde at de skal få deres syn igen, for at sende de undertvungne bort som frigivne, for at forkynde Jehovas velkomne år.“ (Lukas 4:16, 18, 19) Hvor må det have været spændende at høre Jesu anvende disse ord om sig selv ved at sige: „I dag er det skriftsted I lige har hørt, blevet opfyldt.“ — Lukas 4:21.

Jesus, den milde ’overhyrde’, fører stadig åndeligt tilsyn med sine disciple. (1 Peter 5:1-4) Under hans ledelse har „den trofaste og kloge træl“ udnævnt mænd som hyrder i Jehovas Vidners menigheder verden over. (Mattæus 24:45-47; Titus 1:5-9) Disse mænd ’vogter Guds menighed’ med mildhed og foregår andre med et godt eksempel ved at komme regelmæssigt til møderne. Du kan vise din taknemmelighed for disse „gaver i form af mennesker“ ved at komme til møderne, hvor du kan opmuntre andre ved din tilstedeværelse og deltagelse. — Apostelgerninger 15:30-33; 20:28; Efeserne 4:8, 11, 12.

„I vil finde ny styrke for jeres sjæle“

Hvad kan du selv gøre for at få ny styrke gennem de kristne møder? Du kan blandt andet følge Jesu råd: ’Vær opmærksom på hvordan du hører efter.’ (Lukas 8:18) Folk som virkelig ønskede at lære af Jesus, lyttede opmærksomt til det han sagde. De bad ham forklare hans billedtaler og blev som følge deraf belønnet med en dybere forståelse. — Mattæus 13:10-16.

Du kan efterligne disse åndeligt hungrende mennesker ved at lytte opmærksomt ved møderne. (Mattæus 5:3, 6) Prøv at følge talerens tankerække og ræsonnementer; det kan hjælpe dig til at bevare koncentrationen. Stil dig selv spørgsmål som: ’Hvordan kan jeg anvende disse oplysninger på mig selv eller til gavn for andre? Hvordan ville jeg selv forklare dette punkt?’ Slå de skriftsteder op som taleren bruger til støtte for sine hovedpunkter. Jo mere opmærksom du er på hvordan du hører efter, jo mere forfriskende vil møderne virke på dig.

Det er også en god idé at tale med andre om programmet når mødet er forbi. Fokusér på de ting der er kommet frem under mødet, og hvordan det kan anvendes. Positive samtaler kan gøre møderne meget opbyggende.

Der er altså tydeligvis gode grunde til at komme til de kristne møder. Efter at vi nu har set på fordelene ved at overvære møderne, kunne du spørge dig selv: ’Hvordan reagerer jeg på Jesu indbydelse: „Kom til mig“?’

[Illustrationer på side 11]

Lader du andre aktiviteter hindre dig i at komme til møderne?