Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Hvordan man finder håb i en problemfyldt verden

Hvordan man finder håb i en problemfyldt verden

 Hvordan man finder håb i en problemfyldt verden

„ALMINDELIGE mennesker har i dag mere magt til at gøre godt og løse fælles problemer end nogen sinde før i historien.“ Sådan sagde USA’s tidligere præsident Bill Clinton ved en konference i Ottawa, Canada, i marts 2006. Han konkluderede at der siden tsunamien i 2004 har udviklet sig en vis international velvilje, og han tilføjede med en antydning af optimisme at verden nu oplever „en tid med indbyrdes afhængighed som er uden sidestykke“.

Kan vi forvente at naturkatastrofer vil få folk fra nær og fjern til at samles om at skabe en bedre fremtid? Kan en „indbyrdes afhængighed som er uden sidestykke“ danne et solidt grundlag for håb om en fremtid med virkelig fred og varig sikkerhed?

Hvor man kan finde håb

Historien viser at menneskehedens bestræbelser gennem mere end seks tusind år gang på gang har ført til skuffelse. I de inspirerede Skrifter får vi derfor dette råd: „Sæt ikke jeres lid til fornemme  mænd, til en menneskesøn, hos hvem der ikke er frelse.“ (Salme 146:3) Hvis vi sætter vores lid til verdens forskellige organisationer, materielle ting eller drømme, vil vi kun blive skuffede. Hvorfor? Fordi „verden forsvinder, og det gør dens begær også“. — 1 Johannes 2:17.

I århundredernes løb har Gud imidlertid været retsindige menneskers sikre håb. I Bibelen kaldes han „[det fortidige] Israels håb“ og „[Israels] forfædres håb“, og Guds ord henviser gentagne gange til håb, tillid og forventning til ham. (Jeremias 14:8; 17:13; 50:7) Ja, Bibelen tilskynder os til at ’sætte vort håb til Jehova’. — Salme 27:14.

Ordsprogene 3:5, 6 giver os denne tilskyndelse: „Stol på Jehova af hele dit hjerte og støt dig ikke til din egen forstand. Tag ham i betragtning på alle dine veje, så vil han jævne dine stier.“ Der er al mulig grund til at stole fuldt og fast på et sådant løfte, for Jehova Gud er uforanderlig, pålidelig og holder altid det han lover. (Malakias 3:6; Jakob 1:17) Gud ønsker det bedste for dig, og hvis du altid retter dig efter hans ord, Bibelen, vil du blive ført sikkert igennem denne tid, som er præget af frygt. — Esajas 48:17, 18.

Den der helhjertet følger Guds vejledning, kan sætte sin lid til dette løfte: „Vær ikke bange, for jeg er med dig. Se dig ikke rådvildt om, for jeg er din Gud. Jeg vil støtte dig. Ja, jeg vil hjælpe dig. Ja, jeg vil holde dig fast med min retfærdigheds højre hånd.“ (Esajas 41:10) De der elsker Jehova Gud, finder stor trøst ved at bede inderligt til ham og tænke over dette løfte, for det hjælper dem til at klare vanskelige situationer og overvinde bekymringer.

Det er Andrea, et af Jehovas Vidner og mor til to, et godt eksempel på. Hun siger: „Kun gennem bøn og ved at grunde over Jehovas løfter har jeg styrke til at komme på fode igen efter perioder med uvished. Når Jehova er mit faste holdepunkt i livet, er det meget lettere at bevare ligevægten.“

Styrk dit håb til Jehova

En salmist understregede vigtigheden af at håbe på Jehova med ordene: „Stor fred har de der elsker din lov, og for dem er der ingen snublesten.“ (Salme 119:165) Hvis du omhyggeligt studerer Guds ord, vil dit sind og hjerte blive fyldt med åndeligt opbyggende og positive ting, ja med ’alt hvad der er sandt, af alvorlig betydning, retfærdigt, rent, værd at holde af, tales godt om, og som er dydigt og rosværdigt’. Hvis du samvittighedsfuldt bestræber dig for at lytte til og lære, acceptere og praktisere sådanne ting, ’vil fredens Gud være med dig’. — Filipperne 4:8, 9.

John, som har bestræbt sig på dette igennem flere årtier, siger: „Inden jeg kunne få et nyt syn på fremtiden og opdyrke et forhold til en usynlig og fuldkommen Gud, var det vigtigt at jeg forstod nødvendigheden af at foretage drastiske ændringer i min personlighed og tænkemåde. Jeg kunne kun opdyrke et godt forhold til Gud ved at blive et åndeligt menneske. Det betød at jeg måtte begynde at tænke som Gud og at se tingene som han ved at læse i hans inspirerede ord og grunde over det.“

Når du tager for dig af sandhedens forfriskende og livgivende vand, der findes i Bibelen, anvender du et afprøvet middel der tjener som et bolværk mod den endeløse strøm af dårlige nyheder vi daglig bombarderes med gennem medierne. Når man lever efter det Bibelen siger, kan det også føre til et bedre familieliv og færre bekymringer. Desuden lover Gud at han vil „vise sig stærk sammen med dem hvis hjerte er helt med ham.“ (2 Krønikebog 16:9) Han vil sørge for at tingene udvikler sig på en sådan måde at du ikke har grund til at nære frygt.

Phinehas, som har gennemlevet krig og massemord, siger: „Jeg har lært at lægge mit  liv i Jehovas kærlige hænder. Ved at følge Bibelens principper har jeg undgået mange vanskeligheder.“ Hvis du har fuld tillid til Jehova Gud, kan han hjælpe dig til at overvinde endog tilsyneladende uovervindelige problemer. (Salme 18:29) Et lille barn som er knyttet til sine forældre, stoler fuldt og fast på dem og føler sig tryg i deres varetægt, selv når det oplever sygdom eller bliver foruroliget. Du kan erfare en lignende tryghed hvis du følger opfordringen og sætter dit håb til Jehova. — Salme 37:34.

Et sikkert grundlag for håb

Jesus sagde til sine disciple: „I skal . . . bede således: ’Vor Fader i himlene, lad dit navn blive helliget. Lad dit rige komme. Lad din vilje ske, som i himmelen, således også på jorden.’“ (Mattæus 6:9, 10) Dette himmelske rige — under Jesu Kristi ledelse — er det redskab Gud bruger for at hævde sin retmæssige suverænitet over jorden. — Salme 2:7-12; Daniel 7:13, 14.

De mange årsager til frygt som præger alle aspekter af livet i dag, viser tydeligt at vi har brug for Guds indgriben. Glædeligvis vil denne indgriben snart finde sted! Den messianske konge, Jesus Kristus, som nu er blevet indsat af Gud, har fået myndighed til at hævde Jehovas suverænitet og hellige hans navn. (Mattæus 28:18) Snart vil Rigets styre vende opmærksomheden mod jorden og fjerne alt hvad der er årsag til frygt og bekymring. Esajas 9:6 viser at Jesus er værdig til at herske og kan frigøre os fra frygt. Her bliver han for eksempel kaldt „Evig Fader“, „Underfuld Rådgiver“ og „Fredsfyrste“.

Tænk på det tiltalende udtryk „Evig Fader“. Det hentyder til at Jesus har magt og myndighed til — såvel som ønske om — at give lydige mennesker mulighed for at leve evigt på jorden gennem værdien af sit genløsningsoffer. Det betyder at de omsider kan blive frigjort fra synd og ufuldkommenhed, som de har arvet fra det første menneske, synderen Adam. (Mattæus 20:28; Romerne 5:12; 6:23) Kristus vil også bruge sin gudgivne myndighed til at give mange som er døde, livet igen. — Johannes 11:25, 26.

Mens Jesus var på jorden, viste han at han var den omtalte ’underfulde Rådgiver’. På grund af sit kendskab til Guds ord og sin store forståelse af den menneskelige natur vidste han hvordan daglige problemer kunne løses. Siden sin indsættelse som konge i himmelen er Jesus stadig den ’underfulde Rådgiver’ der tjener som det vigtigste led i Jehovas meddelelseskanal. Jesu vejledning, som står at læse i Bibelen, er altid vís og fuldendt. Når du véd og tror dette, kan du leve et liv uden uvished eller lammende frygt.

I Esajas 9:6 kaldes Jesus også „Fredsfyrste“. Inden længe vil fredsfyrsten Kristus bruge sin magt og fjerne al ulighed — politisk, social og økonomisk. Hvordan det? Ved at føre menneskeheden ind under et fredeligt styre, det messianske rige. — Daniel 2:44.

Under Rigets styre vil der herske varig fred på hele jorden. Hvordan kan vi være sikre på det? Svaret åbenbares for os i Esajas 11:9, hvor vi læser: „De [Rigets undersåtter] vil ikke volde skade eller forårsage ødelæggelse på hele mit hellige bjerg; for jorden vil være fyldt med kundskab om Jehova, som vandene dækker havets bund.“ Til sidst vil hvert eneste menneske på jorden have fået nøjagtig kundskab om Gud og vil adlyde ham. Synes du det er en opmuntrende tanke? I så fald må du ikke holde dig tilbage fra at tilegne dig den dyrebare „kundskab om Jehova“.

Du kan få trosstyrkende og livgivende kundskab om Gud ved at undersøge hvad Bibelen virkelig lærer om de begivenheder der finder sted i vor tid, og om den storslåede fremtid som Bibelen giver løfte om. Vi vil derfor stærkt tilskynde dig til at tage imod Jehovas Vidners tilbud om et gratis bibelkursus. Gør du det, vil du ikke behøve at se fremtiden i møde med frygt, men kan få et sandt håb midt i en problemfyldt verden.

 [Ramme/illustrationer på side 7]

Hvorfor Guds rige indgyder håb

Jesus Kristus har som konge i Guds rige både evnen og bemyndigelsen til at udøve et universelt styre. (Mattæus 28:18) Han vil til fuldkommenhed genoprette den økologiske balance på jorden, og han har også myndighed over sygdom. De kraftige gerninger som Jesus udførte på jorden, var en forsmag på de større velsignelser som vil tilfalde menneskeheden under hans styre. Han er en fuldkommen konge som vi kan have tillid til. Hvilke af nedennævnte karaktertræk som kendetegner den messianske konge, tiltaler dig mest?

Imødekommende. — Markus 10:13-16.

Rimelig og upartisk. — Markus 10:35-45.

Pålidelig og uselvisk. — Mattæus 4:5-7; Lukas 6:19.

Retfærdig. — Esajas 11:3-5; Johannes 5:30; 8:16.

Hensynsfuld, betænksom og ydmyg. — Johannes 13:3-15.

[Illustration på side 4]

Når vi læser i Bibelen og mediterer over det vi læser, forstærkes vort håb til Jehova