Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Vær loyal over for Kristus og hans trofaste og kloge træl!

Vær loyal over for Kristus og hans trofaste og kloge træl!

 Vær loyal over for Kristus og hans trofaste og kloge træl!

„Hans herre . . . vil sætte ham over alt hvad han ejer.“ — MATTÆUS 24:45-47.

1, 2. (a) Hvem er ifølge Bibelen vores Fører? (b) Hvad viser at Kristus aktivt leder den kristne menighed?

„I SKAL . . . ikke lade jer kalde ’førere’, for én er jeres Fører, Messias.“ (Mattæus 23:10) Med disse ord gjorde Jesus det klart for sine disciple at intet menneske på jorden skulle være deres fører. Den eneste Fører de skulle have, skulle være en himmelsk Fører — Jesus Kristus selv. Jesus er blevet udvalgt af Gud til at have denne stilling. Jehova „oprejste ham fra de døde og . . . gav ham som hoved over alle ting til menigheden, der er hans legeme“. — Efeserne 1:20-23.

2 Eftersom Kristus er „hoved over alle ting“ som har med den kristne menighed at gøre, udøver han sin myndighed i forbindelse med alt hvad der sker i menigheden. Intet af det der foregår dér, undgår hans opmærksomhed. Han lægger nøje mærke til hvilken åndelig tilstand den enkelte menighed, eller gruppe af kristne, befinder sig i. Det fremgår tydeligt af den åbenbaring der blev givet til apostelen Johannes ved slutningen af det første århundrede efter vor tidsregning. I fem af sine budskaber til syv menigheder udtalte Jesus direkte at han kendte den pågældende menigheds gerninger, dens stærke og svage sider, og han gav den enkelte menighed råd og opmuntring i overensstemmelse hermed. (Åbenbaringen 2:2, 9, 13, 19; 3:1, 8, 15) Der er al mulig grund til at tro at Kristus havde  et lige så nøje kendskab til hvordan det rent åndeligt stod til i de øvrige menigheder i Lilleasien, Palæstina, Syrien, Babylonien, Grækenland, Italien og andre steder. (Apostelgerninger 1:8) Hvordan er det i dag?

En trofast træl

3. Hvorfor er det passende at sammenligne Messias med et hoved og hans menighed med et legeme?

Kort tid før den opstandne Jesus steg op til himmelen, sagde han til sine disciple: „Al myndighed i himmelen og på jorden er blevet givet mig.“ Han sagde også: „Se, jeg er med jer alle dage indtil afslutningen på tingenes ordning.“ (Mattæus 28:18-20) Han ville fortsat være med dem som deres Hoved. I breve til de kristne i Efesus og Kolossæ sammenlignede apostelen Paulus den kristne menighed med et „legeme“, som Messias er hovedet for. (Efeserne 1:22, 23; Kolossenserne 1:18) The Cambridge Bible for Schools and Colleges siger at denne metafor „ikke kun henleder tanken på den livsvigtige samhørighed der må være med Hovedet, men også på at Hovedet udøver sin vilje gennem lemmerne. De er Hans redskaber.“ Hvem har Messias brugt som sit kollektive redskab siden han i 1914 fik overdraget magten i Riget? — Daniel 7:13, 14.

4. Hvad fandt Jehova og Jesus Kristus, som forudsagt i Malakias’ profeti, da de kom for at inspicere det åndelige tempel?

4 Malakias’ profeti forudsagde at Jehova, „den sande Herre“, sammen med „pagtens sendebud“, sin nyindsatte søn, Jesus Kristus, ville komme for at inspicere og dømme sit „tempel“, eller åndelige tilbedelseshus. „Den fastsatte tid“ til at ’dommen over Guds hus’ skulle begynde, indtraf øjensynlig i 1918. * (Malakias 3:1; 1 Peter 4:17) De der hævdede at repræsentere Gud og den sande tilbedelse af ham her på jorden, blev behørigt inspiceret. Kristenhedens kirker, som i århundreder havde undervist deres medlemmer i gudvanærende læresætninger og i høj grad havde været meddelagtige i blodsudgydelserne under Første Verdenskrig, blev forkastet. En trofast rest af salvede kristne blev prøvet, lutret som med ild, og godkendt, og for Jehova blev de „nogle der frembærer offergave i retfærdighed“. — Malakias 3:3.

5. Hvem viste den trofaste „træl“ sig at være, i harmoni med Jesu profeti om sin „nærværelse“?

5 I harmoni med Malakias’ profeti omfattede det sammensatte tegn som Jesus gav sine disciple for at de skulle kunne genkende tiden for hans „nærværelse og afslutningen på tingenes ordning“, identificeringen af en kollektiv „træl“. Jesus sagde: „Hvem er egentlig den trofaste og kloge træl som hans herre har sat over sine tjenestefolk til at give dem deres mad i rette tid? Lykkelig er den træl hvis hans herre, når han kommer, finder ham i færd med at gøre således! Jeg skal sige jer sandheden: Han vil sætte ham over alt hvad han ejer.“ (Mattæus 24:3, 45-47) Da Kristus ’kom’ for at inspicere denne „træl“ i 1918, fandt han en salvet rest af trofaste disciple der siden 1879 havde gjort brug af dette blad og andre bibelske publikationer for at tilvejebringe åndelig „mad i rette tid“. Han anerkendte dem som sit kollektive redskab, sin „træl“, og i 1919 satte han den over alt hvad han ejede på jorden.

Hvordan Kristi besiddelser på jorden skulle forvaltes

6, 7. (a) Med hvilke andre udtryk omtalte Jesus sin trofaste „træl“? (b) Hvad ligger der i at Jesus brugte ordet „husholder“?

6 Nogle få måneder inden Jesus fremsatte profetien om tegnet på sin nærværelse, derunder at der skulle være en „træl“ der repræsenterede ham på jorden, anvendte han nogle andre udtryk om denne „træl“, som kastede lys over trællens ansvarsopgaver. Jesus sagde: „Hvem er egentlig den trofaste husholder,  den kloge, som hans herre vil sætte over sin tjenerstab til stadig at give dem deres madration i rette tid? Jeg siger jer som sandt er: Han vil sætte ham over alt hvad han ejer.“ — Lukas 12:42, 44.

7 Her kaldes trællen en husholder, et ord der er oversat fra et græsk udtryk der betegner „den der leder en husholdning eller forvalter en ejendom“. Den kollektive husholder skulle ikke slet og ret bestå af en gruppe af intellektuelle der forklarede interessante punkter fra Bibelen. Ud over at „den trofaste husholder“ skulle sørge for åndelig føde „i rette tid“, ville den også blive sat over hele Kristi tjenerstab og få til opgave at tage sig af alle Kristi interesser på jorden, „alt hvad han ejer“. Hvad ville det indbefatte?

8, 9. Hvilke besiddelser er trællen blevet udvalgt til at tage sig af?

8 Trællens ansvarsopgaver omfatter tilsynet med de bygninger og det udstyr som Jesu disciple bruger for at udføre deres kristne aktiviteter. Dette omfatter blandt andet Jehovas Vidners hovedkontor, deres afdelingskontorer og deres tilbedelsessteder — rigssale og stævnehaller — i hele verden. Endnu vigtigere er det at trællen også fører tilsyn med åndeligt opbyggende bibelstudieprogrammer ved ugentlige møder og regelmæssige kreds- og områdestævner. Ved disse sammenkomster forklares det hvordan bibelske profetier bliver opfyldt, og der gives betimelig vejledning om hvordan Bibelens principper kan anvendes i dagligdagen.

9 Husholderen har også ansvaret for at føre tilsyn med det yderst vigtige arbejde med at forkynde „denne gode nyhed om riget“ og gøre „disciple af folk af alle nationerne“. Det indebærer at man underviser folk i at overholde alt det som Messias, menighedens hoved, befaler at der skal gøres i denne endens tid. (Mattæus 24:14; 28:19, 20; Åbenbaringen 12:17) Arbejdet med at forkynde og undervise har ført til at der er blevet indsamlet „en stor skare“ som loyalt samarbejder med den salvede rest. Disse „nationernes kostbare skatte“ hører utvivlsomt til Kristi dyrebare ejendom som den trofaste træl har fået betroet ansvaret for. — Åbenbaringen 7:9; Haggaj 2:7.

Det Styrende Råd repræsenterer trælleskaren

10. Hvilken gruppe var udnævnt til at træffe afgørelser i det første århundrede, og hvilken virkning havde det på menighederne?

10 Den trofaste træls store ansvarsopgaver ville selvfølgelig indbefatte at der skulle træffes mange beslutninger. I den første kristne menighed repræsenterede apostlene og de ældste i Jerusalem trælleskaren og traf beslutninger på vegne af hele den kristne menighed. (Apostelgerninger 15:1, 2) De afgørelser som det styrende råd i det første århundrede traf, blev meddelt menighederne gennem  breve og rejsende repræsentanter. De første kristne var glade for at få en sådan klar vejledning, og deres villighed til at samarbejde med det styrende råd fremmede freden og enheden. — Apostelgerninger 15:22-31; 16:4, 5; Filipperne 2:2.

11. Hvem bruger Kristus i dag til at lede sin menighed, og hvordan bør vi betragte denne gruppe af salvede kristne?

11 Ligesom i den første kristne tid udgør en lille gruppe af salvede tilsynsmænd Det Styrende Råd for Kristi disciple på jorden i dag. Messias, menighedens hoved, leder ved hjælp af sin „højre hånd“, sin magt, disse trofaste mænd når de fører tilsyn med Rigets arbejde. (Åbenbaringen 1:16, 20) Albert Schroeder, der i mange år var medlem af Det Styrende Råd og for nylig afsluttede sit jordiske livsløb, skrev følgende i sin livsberetning: „Hver onsdag holder Det Styrende Råd et møde, der altid indledes med bøn om Jehovas ånds ledelse. Man bestræber sig omhyggeligt for at enhver sag der behandles og enhver afgørelse der træffes er helt i harmoni med Guds ord, Bibelen.“ * Vi kan have tillid til sådanne trofaste salvede kristne. I særdeleshed i forbindelse med Det Styrende Råd bør vi følge apostelen Paulus’ formaning: „Vær lydige mod dem der fører an iblandt jer, og vær føjelige, for de våger over jeres sjæle.“ — Hebræerne 13:17.

Vis den trofaste træl den rette respekt

12, 13. Hvilke bibelske grunde er der til at vise respekt for trælleskaren?

12 En væsentlig grund til at vise passende respekt for den trofaste trælleskare er at vi derved i virkeligheden viser respekt for trællens Herre, Jesus Kristus. Paulus skrev om de salvede: „Den der blev kaldet som fri, [er] en Kristi træl.“ Og han tilføjede: „I blev købt for en pris.“ (1 Korinther 7:22, 23; Efeserne 6:6) Når vi loyalt underordner os den trofaste træl og dens Styrende Råd, underordner vi os derfor Kristus, trællens Herre. En af de måder hvorpå vi ’åbent anerkender at Jesus Kristus er Herre til ære for Gud, Faderen’, er ved at vise dyb respekt for det redskab Kristus bruger til at tage sig af det han ejer her på jorden. — Filipperne 2:11.

13 En anden bibelsk grund til at vise respekt for den trofaste træl er at salvede kristne på jorden i symbolsk forstand omtales som et „tempel“ hvor Jehova bor „ved ånd“. De er derfor ’hellige’. (1 Korinther 3:16, 17; Efeserne 2:19-22) Det er denne hellige tempelskare Jesus har betroet alt hvad han ejer på jorden, og det betyder at visse rettigheder og forpligtelser i den kristne menighed er forbeholdt denne kollektive træl. Af den grund betragter alle i menigheden det som deres hellige pligt at følge og støtte den vejledning der kommer fra den trofaste træl og dens Styrende Råd. De „andre får“ regner det for et stort privilegium at hjælpe trælleskaren med at drage omsorg for Herrens interesser. — Johannes 10:16.

Støt loyalt trælleskaren

14. Hvordan vandrer de andre får bag den salvede trælleskare som „ubetalte arbejdere“, som forudsagt af Esajas?

14 At de andre får ydmygt skulle underordne sig de salvede medlemmer af det åndelige Israel, blev forudsagt i Esajas’ profeti: „Således har Jehova sagt: ’Ægyptens ubetalte arbejdere og Ætiopiens købmænd og sebæerne, høje mænd, vil komme over til dig, og de vil blive dine. Bag dig vil de vandre; i fodjern vil de komme over, og for dig vil de bøje sig. Til dig vil de bede og sige: „Virkelig, hos dig er Gud, og der er ingen anden; der er ingen anden Gud.“’“ (Esajas 45:14) I symbolsk forstand vandrer de andre får i dag bag den salvede trælleskare og dens Styrende Råd, idet de følger deres ledelse. Som „ubetalte arbejdere“ giver de andre får villigt af deres kræfter og økonomiske midler for at  støtte det verdensomspændende forkyndelsesarbejde som Kristus har betroet sine salvede disciple på jorden at udføre. — Apostelgerninger 1:8; Åbenbaringen 12:17.

15. Hvordan ville forholdet mellem de andre får og det åndelige Israel være ifølge profetien i Esajas 61:5, 6?

15 De andre får er lykkelige og taknemmelige for at tjene Jehova under tilsyn af trælleskaren og dens Styrende Råd. De anerkender de salvede som medlemmer af „Guds Israel“. (Galaterne 6:16) Som symbolske „fremmede“ og „udlændinge“ der samarbejder med det åndelige Israel, tjener de med glæde som „agerdyrkere“ og „vinavlere“ under ledelse af de salvede, „Jehovas præster“ og „Guds tjenere“. (Esajas 61:5, 6) De deltager nidkært i forkyndelsen af den gode nyhed om Riget og gør disciple af folk af alle nationerne. De hjælper og støtter helhjertet trælleskaren ved at være omsorgsfulde hyrder for de nye åndelige får der bliver fundet.

16. Hvad bevæger de andre får til loyalt at støtte den trofaste og kloge træl?

16 De andre får erkender at de har nydt stor gavn af den flittige indsats den trofaste træl har gjort for at forsyne dem med betimelig åndelig føde. De er klar over at hvis det ikke var for den trofaste og kloge træl, ville de kun have kendt meget lidt eller slet intet til Bibelens dyrebare sandheder. For eksempel ville de ikke have kendt sandheden om Jehovas suverænitet, helligelsen af hans navn, Riget, de nye himle og den nye jord, sjælen og de dødes tilstand, og de ville heller ikke have kendt Jehovas, hans søns og den hellige ånds sande identitet. Af taknemmelighed for alt dette og som et udtryk for loyalitet yder de andre får Kristi salvede „brødre“ på jorden kærlig støtte i denne endens tid. — Mattæus 25:40.

17. Hvad har Det Styrende Råd fundet det nødvendigt at gøre, og hvilket spørgsmål vil den næste artikel behandle?

17 I betragtning af at de salvedes antal svinder ind, kan de ikke være til stede i alle menigheder for at sikre sig at det Kristus ejer, bliver forvaltet godt. Derfor udnævner Det Styrende Råd mænd blandt de andre får til at tjene som tilsynsmænd på Jehovas Vidners afdelingskontorer samt i områderne, kredsene og menighederne. Har vores indstilling til disse underhyrder nogen betydning for vores loyalitet over for Kristus og hans trofaste træl? Det vil blive behandlet i den næste artikel.

[Fodnoter]

^ par. 4 En detaljeret gennemgang af dette emne findes i Vagttårnet for 1. marts 2004, side 13-18, og i Vagttårnet for 1. december 1992, side 13.

^ par. 11 Findes i Vagttårnet for 1. marts 1988, side 10-17.

Repetition

• Hvem er vores Fører, og hvad viser at han er opmærksom på den tilstand de enkelte menigheder befinder sig i?

• Hvem viste sig at være en trofast træl da ’templet’ blev inspiceret, og hvilke besiddelser fik de betroet?

• Hvilke bibelske grunde er der til loyalt at støtte trælleskaren?

[Studiespørgsmål]

[Illustrationer på side 23]

Det Kristus ejer, og som ’trællen’ fører tilsyn med, omfatter materielle aktiver, åndelige undervisningsprogrammer og forkyndelsesarbejdet

[Illustration på side 25]

De der hører til de „andre får“, støtter den trofaste trælleskare ved deres nidkære forkyndelse