Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Se! Lyset er vidunderligt

Se! Lyset er vidunderligt

 Se! Lyset er vidunderligt

HVIS du nogen sinde har været nødt til at famle dig frem i mørke, ved du hvor frustrerende det kan være. Det er en stor lettelse når der kommer lys. Du kan også have været i en situation hvor du følte at du befandt dig i mørke. Du kunne måske ikke se en udvej på et problem. Så begyndte det langsomt at lysne — der viste sig en løsning. At komme fra et sådant mørke og ind i lyset er ganske vidunderligt.

I det første århundrede var folk i almindelighed i åndeligt mørke. Til dem der havde forladt deres tidligere tro og taget imod kristendommen, skrev apostelen Peter: „[Gud] har kaldt jer ud af mørket ind til sit vidunderlige lys.“ (1 Peter 2:9) For dem var det en forandring der svarede til at have befundet sig i tæt mørke og så komme ind i klart lys. Det kan også sammenlignes med at være håbløst forladt og så blive medlem af en familie og få en tryg fremtid. — Efeserne 2:1, 12.

„Du har forladt din første kærlighed“

De kristne i det første århundrede havde fundet „sandheden“ — den sande kristne tro. (Johannes 18:37) De havde set det vidunderlige sandhedslys og foretaget en forandring så de gik fra åndeligt mørke til et strålende lys. Men med tiden kølnedes den første begejstring og nidkærhed hos nogle af de kristne. Ved slutningen af det første århundrede var der for eksempel opstået et alvorligt problem i menigheden i Efesus. Den genopstandne Jesus Kristus pegede på hvad problemet var, da han sagde: „Jeg [har] det imod dig at du har forladt din første kærlighed. Du må derfor huske hvorfra du er faldet, og ændre sind og gøre de tidligere gerninger.“ (Åbenbaringen 2:4, 5) De kristne i Efesus måtte genoplive deres kærlighed til Gud og sandheden.

Hvad med os? Vi har også erfaret glæden ved at se lyset, at komme til kundskab om Bibelens vidunderlige sandhed. Vi er begyndt at elske sandheden. Men vanskeligheder som er almindelige for mennesker, kan mindske vores kærlighed til sandheden. Hertil kommer de problemer som er et særkende for „de sidste dage“. Vi lever i en verden som er kendetegnet af „kritiske tider som er vanskelige at klare“ — en verden befolket af mennesker som er „egenkærlige, pengekære, pralende, hovmodige, gudsbespottere, ulydige mod forældre, utaknemmelige, illoyale“. (2 Timoteus 3:1, 2) Deres indflydelse kan dæmpe vores nidkærhed og kølne vores kærlighed til Jehova.

Hvis vi har mistet den første kærlighed, må vi ’huske hvorfra vi er faldet, og ændre sind’. Vi må vende tilbage til den stærke åndelige tilstand vi tidligere befandt os i. Desuden må vi passe på at vores værdsættelse af sandheden ikke aftager. Det er livsvigtigt at vi alle bevarer et positivt og lyst åndeligt udsyn og holder vores kærlighed til Gud og sandheden levende.

 ’Sandheden der frigør os’

Bibelens sandhedslys er så vidunderligt, for Bibelen besvarer vigtige spørgsmål som vi mennesker har kæmpet med i århundreder. Spørgsmål som: Hvorfor er vi her? Hvad er meningen med livet? Hvorfor er der så meget ondskab? Er der et liv efter døden? Jehova har oplyst os med den sande lære, som er vidunderligt klar. Giver det os ikke grund til at være dybt taknemmelige? Jo. Lad os aldrig tage det vi har lært, for givet.

Jesus sagde til sine disciple: „I skal kende sandheden, og sandheden skal frigøre jer.“ (Johannes 8:32) Jesu genløsningsoffer har gjort det muligt for os at blive befriet for synd og død. Men Bibelens værdifulde sandheder har også befriet os fra den uvidenhed og usikkerhed der kendetegner denne verden, som er indhyllet i mørke. Hvis vi tænker over og er taknemmelige for det vi har lært, styrkes vores kærlighed til Jehova og hans ord.

Til de kristne i Thessalonika skrev apostelen Paulus: „Da I modtog Guds ord, som I hørte af os, tog I ikke imod det som menneskers ord, men, sådan som det i sandhed er, som Guds ord, der også virker i jer som tror.“ (1 Thessaloniker 2:13) Thessalonikerne hørte og ’tog imod Guds ord med glæde’. De var ikke længere „i mørke“. Nu var de derimod blevet „lysets sønner“. (1 Thessaloniker 1:4-7; 5:4, 5) Disse kristne forstod at Jehova er Skaberen, og at han er almægtig, vís, kærlig og barmhjertig. De lærte, ligesom Kristi andre disciple, at Jehova har sørget for at de kunne få deres synder „slettet ud“ gennem hans søns, Jesu Kristi, genløsningsoffer. — Apostelgerninger 3:19-21.

Thessalonikerne vidste ikke alt hvad der er at vide om sandheden, men de vidste hvor de skulle søge kundskab. De inspirerede skrifter kan gøre „Guds-mennesket fuldt ud dygtigt, fuldt udrustet til enhver god gerning“. (2 Timoteus 3:16, 17) De kristne i Thessalonika kunne fortsætte deres studium og erfarede igen og igen at lyset fra Gud er vidunderligt. De kunne til enhver tid glæde sig over det. (1 Thessaloniker 5:16) Og det samme kan vi.

Et lys på vores sti

Endnu en grund til at lyset er så enestående, fremgår af salmistens ord: „Dit ord er en lampe for min fod og et lys på min sti.“ (Salme 119:105) Vi kan få Guds ledelse gennem hans ord så vi kan udstikke en sikker kurs og få et meningsfyldt liv. Vi behøver ikke at være som et skib der driver omkring for vind og vejr. Når vi kender sandheden og lever efter den, vil vi ikke blive som dem der „kastes om som af bølger og føres hid og did af enhver lærdoms vind“. — Efeserne 4:14.

„Sæt ikke jeres lid til fornemme mænd, til en menneskesøn, hos hvem der ikke er frelse,“ siger Bibelen. Den siger videre: „Lykkelig er den der har Jakobs Gud som sin hjælp, den hvis håb står til Jehova hans Gud.“ (Salme 146:3, 5) Ja, tillid til Jehova hjælper os til at overvinde frygt og bekymring. Apostelen Paulus skrev: „Vær ikke bekymrede for noget, men lad i alt jeres anmodninger blive gjort kendt for Gud ved bøn og anråbelse sammen med taksigelse; og Guds fred, som overgår al forstand, vil ved Kristus Jesus beskytte jeres hjerter og jeres sind.“ (Filipperne 4:6, 7) Ja, det har stor værdi at lade sig lede af lyset fra Guds ord.

 Lad os skinne som lysspredere i verden

En yderligere grund til at lyset fra Guds ord er så underfuldt, er at det åbner mulighed for det mest ophøjede hverv et menneske kan få. Jesus instruerede sine disciple: „Gå . . . ud og gør disciple af folk af alle nationerne, idet I døber dem i Faderens og Sønnens og den hellige ånds navn, og idet I lærer dem at holde alt det jeg har befalet jer. Og se, jeg er med jer alle dage indtil afslutningen på tingenes ordning.“ Han indledte befalingen med at sige: „Al myndighed i himmelen og på jorden er blevet givet mig.“ — Mattæus 28:18-20.

Læg mærke til hvem der støtter de sande kristne i arbejdet med at forkynde den gode nyhed og undervise folk af alle nationer i Bibelens sandheder. Jesus lovede sine disciple at han ville være med dem. Han har virkelig hjulpet og støttet dem i deres tjeneste når de har ’ladet deres lys skinne’ på denne måde og gennem andre former for „gode gerninger“. (Mattæus 5:14-16) Englene medvirker også til at forkyndelsen bliver udført. (Åbenbaringen 14:6) Og hvad med Jehova Gud? Apostelen Paulus skrev: „Jeg plantede, Apollos vandede, hvorimod Gud stadig fik det til at gro.“ Vi har det store privilegium at være blandt „Guds medarbejdere“. — 1 Korinther 3:6, 9.

Tænk også på hvordan vores indsats i det arbejde vi har fået betroet, bliver velsignet. Intet kan sammenlignes med det gudgivne privilegium at ’skinne som lysspredere i verden’. Når vi genspejler lyset fra Guds ord i tale og handling, kan vi yde mennesker der oprigtigt søger Gud, sand hjælp. (Filipperne 2:15) Og vi har grund til at fryde os når vi ivrigt forkynder og underviser, „for Gud er ikke uretfærdig så han glemmer [vores] arbejde og den kærlighed [vi] har vist mod hans navn“. — Hebræerne 6:10.

’Køb øjensalve til at gnide ind i dine øjne’

I et budskab til menigheden i Laodikea i det første århundrede sagde Jesus: „[Køb øjensalve hos mig] til at gnide ind i dine øjne så du kan se. Alle dem jeg holder af, retleder og tugter jeg.“ (Åbenbaringen 3:18, 19) Det sikre middel mod åndelig blindhed er „øjensalve“ — Jesu lære og undervisning. Hvis vi ønsker at bevare et sundt åndeligt udsyn, må vi tage imod og følge hans ledelse. Det gælder også vejledningen i resten af Bibelen. Vi må have samme indstilling som Kristus og følge hans eksempel. (Filipperne 2:5; 1 Peter 2:21) Denne øjensalve er ikke gratis. Jesus sagde at vi skulle købe den hos ham. Prisen indbefatter at vi må bruge tid på at anskaffe den, og yde en indsats.

Når vi går fra et mørkt sted og ind i et oplyst rum, kan det tage nogen tid for vores øjne at omstille sig. Det tager ligeledes tid at studere Guds ord og komme til at se sandhedens lys. Vi må bruge tid på at grunde over det vi lærer, og tænke over hvor dyrebar sandheden er. Så vil vi ikke finde prisen for stor, for lyset er vidunderligt.

[Illustration på side 14]

„[Køb øjensalve hos mig] til at gnide ind i dine øjne så du kan se“