Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Hvad kan vi lære af børn?

Hvad kan vi lære af børn?

 Hvad kan vi lære af børn?

„DU OPFØRER dig som et barn!“ Hvis nogen sagde sådan til dig, ville du sikkert føle dig noget stødt. Små børn er dejlige, men det er tydeligt at de mangler den modenhed, erfaring og visdom som vi normalt forbinder med voksne mennesker. — Job 12:12.

Ved en lejlighed sagde Jesus imidlertid til sine disciple: „Jeg skal sige jer sandheden: Medmindre I vender om og bliver som små børn, kommer I slet ikke ind i himlenes rige.“ (Mattæus 18:3) Hvad mente han? Hvilke egenskaber hos små børn gør voksne klogt i at efterligne?

Efterlign børns ydmyghed

Hvad var det der gav anledning til at Jesus kom med ovennævnte udtalelse? Efter en lang rejse var han vendt tilbage til Kapernaum sammen med sine disciple, og nu stillede han dem spørgsmålet: „Hvad diskuterede I på vejen?“ Disciplene blev flove og svarede ikke. De havde nemlig diskuteret med hinanden hvem af dem der var størst. Til sidst tog de mod til sig og spurgte Jesus: „Hvem er egentlig størst i himlenes rige?“ — Markus 9:33, 34; Mattæus 18:1.

Det kan måske virke overraskende at disciplene efter at have været sammen med Jesus i næsten tre år kunne finde på at skændes om deres indbyrdes stilling, eller rang. Men man må tænke på at de var opdraget i den jødiske  tro, som lagde stor vægt på disse ting. Disciplenes religiøse baggrund og deres ufuldkommenhed havde tydeligvis påvirket deres tankegang.

Jesus satte sig ned, kaldte disciplene til sig og sagde: „Hvis nogen ønsker at være først, må han være sidst af alle og alles tjener.“ (Markus 9:35) Disse ord har sikkert forbløffet dem. Jesu udtalelse var i direkte modstrid med jødernes opfattelse af storhed. Derpå kaldte Jesus et lille barn hen til sig. Jesus lagde armen omkring det og underbyggede sin belæring med ordene: „Jeg skal sige jer sandheden: Medmindre I vender om og bliver som små børn, kommer I slet ikke ind i himlenes rige. Så enhver der vil ydmyge sig som dette lille barn, han er den største i himlenes rige.“ — Mattæus 18:3, 4.

Hvilken magtfuld anskuelsesundervisning i ydmyghed! Prøv at se det for dig. En flok granvoksne, alvorlige mænd stirrer på et lille barn som forsagt, men alligevel tillidsfuldt, står i deres midte. Barnet er ydmygt og beskedent, blottet for ondskab og konkurrenceånd. Ja, dette lille barn skildrede på en smuk måde den ønskværdige egenskab ydmyghed.

Det er tydeligt hvad Jesus gerne vil lære os. Alle der ønsker at arve Guds rige, må opdyrke en ydmyghed som den der kendetegner børn. I Jehovas store familie er der ikke plads til kappestrid og hovmod. (Galaterne 5:26) Det var netop disse egenskaber der i sin tid fik Satan Djævelen til at gøre oprør mod Jehova. Intet under at Jehova hader dem! — Ordsprogene 8:13.

Sande kristne ønsker at tjene andre, ikke at få magt over dem. Sand ydmyghed vil få os til at yde andre tjeneste, uanset hvor ubehagelig en opgave der måtte være tale om, og uanset hvor ubetydelig den vi hjælper, kunne synes at være. En sådan ydmyg tjeneste lønner sig. Jesus sagde: „Enhver som tager imod et af disse små børn på grundlag af mit navn, tager imod mig; og enhver som tager imod mig, tager ikke blot imod mig, men også imod den som har udsendt mig.“ (Markus 9:37) At opdyrke en gavmild og ydmyg indstilling som den der kendetegner børn, forener os med  den Højeste i universet og hans søn. (Johannes 17:20, 21; 1 Peter 5:5) Vi opnår den glæde der er forbundet med at give. (Apostelgerninger 20:35) Derudover kan vi glæde os fordi vi bidrager til den fred og enhed der tydeligt ses blandt Guds folk. — Efeserne 4:1-3.

Lærvillige og tillidsfulde

Jesus fremhævede derefter noget andet som voksne kan lære af børn: „Den som ikke tager imod Guds rige ligesom et lille barn, vil slet ikke komme ind i det.“ (Markus 10:15) Børn er ikke blot ydmyge; de er også lærvillige. „De suger nye oplysninger til sig ligesom små svampe,“ siger en mor.

For at arve Guds rige må vi tage imod dets budskab og adlyde det. (1 Thessaloniker 2:13) Vi må „som nyfødte spædbørn [hige] efter ordets uforfalskede mælk, for at [vi] ved den kan vokse op til frelse“. (1 Peter 2:2) Men hvad nu hvis noget af det Bibelen lærer, er svært at forstå? En der arbejder på en børneinstitution, siger: „Børn bliver ved med at spørge ’hvorfor?’ indtil de får et tilfredsstillende svar.“ Vi gør klogt i at gøre det samme. Bliv ved med at studere Guds ord. Tal med erfarne kristne. Bed Jehova om visdom. (Jakob 1:5) Med tiden vil din vedholdenhed i bøn uden tvivl blive belønnet. — Mattæus 7:7-11.

Nogle vil måske indvende: ’Jamen bliver lærvillige mennesker ikke let ført på vildspor?’ Ikke hvis de får pålidelig vejledning. Børn søger for eksempel instinktivt råd og vejledning hos deres forældre. En far siger: „Forældre har ved at sørge for og beskytte deres børn i dagligdagen bevist at børnene kan stole på dem.“ Vi har de samme gode grunde til at stole på vores himmelske Fader, Jehova. (Jakob 1:17; 1 Johannes 4:9, 10) I sit skrevne ord giver Jehova os ufejlbarlig vejledning. Ved hjælp af sin hellige ånd og sin organisation støtter og trøster han os. (Mattæus 24:45-47; Johannes 14:26) At gøre brug af disse hjælpemidler vil beskytte os mod at lide åndelig skade. — Salme 91:1-16.

At opbygge en tillid til Gud som svarer til børns tillid til deres forældre, vil også give os fred i sindet. En bibelforsker siger: „Når vi  som børn skal ud at rejse, tager vi af sted uden at have penge til rejsen og uden at have nogen forestilling om hvordan vi skal nå målet; alligevel er vi aldrig det mindste i tvivl om at vores forældre nok skal få os sikkert frem til vores bestemmelsessted.“ Har vi den samme tillid til Jehovas hjælp under vores rejse på livets vej? — Esajas 41:10.

Ubetinget tillid til Gud vil hjælpe os til at undgå holdninger og handlinger som kunne skade os åndeligt. Vi har fuld tillid til Jesu ord om at vores himmelske Fader kender vores gerninger, og at han vil sørge for os så længe vi søger Riget og hans retfærdighed først. Denne tillid vil hjælpe os til at modstå fristelsen til at fokusere på det materielle på bekostning af vores åndelige ansvarsopgaver. — Mattæus 6:19-34.

„Spædbørn i slethed“

Små børn bliver født ufuldkomne, men har alligevel et forfriskende rent sind og hjerte. Bibelen giver derfor kristne denne tilskyndelse: „Vær spædbørn i slethed.“ — 1 Korinther 14:20.

Monique på fem år sagde for eksempel begejstret til sin mor: „Min nye veninde, Sara, har krøller ligesom mig!“ At Sara havde en anden hudfarve og en anden etnisk oprindelse blev ikke nævnt. „Små børn er farveblinde,“ siger en mor. „De har ingen fordomme når det gælder race eller andre ting.“ I disse henseender genspejler børn meget smukt den indstilling der kendetegner vores upartiske Gud som har kærlighed til folk af alle nationer. — Apostelgerninger 10:34, 35.

Børn har også en bemærkelsesværdig evne til at tilgive. En far siger: „Når Jack og Levi slås, siger vi til dem at de skal sige undskyld, og kort efter leger de fint sammen igen. De er ikke sure, bærer ikke nag og stiller ikke krav før de vil tilgive hinanden. De fortsætter med at lege som om intet var hændt.“ Hvilket efterlignelsesværdigt eksempel for voksne! — Kolossenserne 3:13.

Små børn har desuden let ved at tro på Gud. (Hebræerne 11:6) Deres naturlige oprigtighed gør at de ofte frimodigt aflægger vidnesbyrd over for andre. (2 Kongebog 5:2, 3) Deres enkle, inderlige bønner kan blødgøre selv de hårdeste hjerter. Og når de bliver udsat for prøvelser eller fristelser, viser de ofte en bemærkelsesværdig moralsk styrke. Jo, små børn er en dyrebar gave! — Salme 127:3, 4.

Find skønheden frem igen

’Men er det muligt for voksne at tilegne sig barndommens smukke egenskaber igen?’ tænker du måske. Det enkle og opmuntrende svar på det spørgsmål er ja! Alene Jesu befaling om at vi skal ’blive som små børn’, viser os at det må være muligt. — Mattæus 18:3.

Processen kan sammenlignes med det der sker når en kunstkonservator går i gang med at restaurere et uvurderligt maleri. Undervejs fjerner han det ene lag snavs efter det andet og retter op på tidligere amatøragtige forsøg på at udbedre skader. Efter et langvarigt og møjsommeligt tålmodighedsarbejde lykkes det ham at få kunstværkets oprindelige skønhed og smukke farver til at træde klart frem. På tilsvarende måde kan vi, ved at gøre en ihærdig indsats og ved hjælp af Jehovas hellige ånd og menighedens kærlige støtte, genskabe de smukke egenskaber som vi helt naturligt havde da vi var børn. — Efeserne 5:1.

[Illustration på side 9]

Børn er ydmyge af natur

[Illustration på side 10]

Små børn har ingen fordomme, og de tilgiver og glemmer hurtigt