Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Hvordan du kan få succes i livet

Hvordan du kan få succes i livet

 Hvordan du kan få succes i livet

LIGESOM forældre har omsorg for deres børn og ønsker at det skal gå dem godt, sådan har vor himmelske Fader omsorg for os og ønsker at det skal gå os godt. En af de måder hvorpå han viser sin kærlige omsorg for os, er ved at oplyse os om hvad der fører til henholdsvis succes og fiasko. For eksempel siger Bibelen kort og klart om den der giver agt på Guds vejledning: „Alt hvad han gør, det lykkes.“ — Salme 1:3.

Hvordan kan det være at et lykkeligt og tilfredsstillende liv glider så mange af hænde? En nærmere undersøgelse af denne salme vil give os svaret og vise os hvordan tingene vil kunne lykkes for os.

„De ugudeliges råd“

Salmisten advarer om faren ved at vandre efter „de ugudeliges råd“. (Salme 1:1) Den mest ugudelige er „den onde“, Satan Djævelen. (Mattæus 6:13) Bibelen fortæller os at han er „denne verdens hersker“, og at „hele verden ligger i den ondes magt“. (Johannes 16:11; 1 Johannes 5:19) Det er derfor ikke så overraskende at mange af de tilskyndelser og råd verden giver, afspejler ’den ondes’ tankegang.

Hvilken slags råd giver de ugudelige? Som et hele handler de ugudelige respektløst over for Gud. (Salme 10:13) Deres råd, som vi møder overalt, bærer derfor præg af denne mangel på respekt for Gud. Det moderne samfund fremmer „kødets begær og øjnenes begær og praleriet med de midler man har at leve af“. (1 Johannes 2:16) Medierne bombarderer os med den materialistiske holdning at man skal have så meget ud af livet som muligt. På verdensplan bruger virksomheder årligt over 500 milliarder dollars på reklamer i et forsøg på at få folk til at købe deres produkter — uanset om forbrugerne behøver dem eller ej. Og disse reklamer har ikke alene forandret folks indkøbsvaner; de har også givet verden et forvrænget syn på hvad det vil sige at have succes i livet.

Selvom mange mennesker ejer ting man for få år siden kun kunne drømme om, påvirkes de af reklamerne til at blive ved med at jage efter endnu flere forbrugsgoder. De tror ikke at man kan opnå lykke og succes hvis  ikke man anskaffer sig disse ting. Det er dog en forkert tankegang, som „ikke [er] af Faderen, men er af verden“. — 1 Johannes 2:16.

Skaberen ved hvordan vi kan få et godt liv. Hans råd er langtfra som „de ugudeliges råd“. At forsøge at opnå Guds gunst samtidig med at man stræber efter succes i denne verden, er derfor som at forsøge at gå på to forskellige veje på samme tid. Det kan bare ikke lade sig gøre. Intet under at Bibelen advarer: „Lad jer ikke forme . . . efter denne verdens normer.“ — Romerne 12:2, Today’s English Version.

Lad dig ikke forme af verden

Den verden Satan behersker, foregiver at være interesseret i hvordan det går os. Men vi må være på vagt. Husk på at Satan bedrog den første kvinde, Eva, for at fremme sine egne selviske interesser. Derefter brugte han hende som et redskab til at lede Adam ind på syndens vej. Også i dag bruger Satan mennesker til at udbrede sin onde propaganda.

For eksempel forventedes det af David, som er omtalt i den forrige artikel, at han påtog sig overarbejde og foretog hyppige forretningsrejser. „Ofte rejste jeg tidligt mandag morgen og kom hjem torsdag aften,“ fortæller han. I den tro at sådanne ofre er nødvendige for at gøre karriere, tilskyndede Davids venner, familie og arbejdskammerater ham til at „gøre det for familiens skyld“. De regnede ikke med at det skulle vare mere end nogle få år, indtil han havde etableret sig. David siger: „De mente at det ville være en fordel for min familie fordi det ville give os flere penge — og fremme min karriere. Selvom jeg sjældent var hjemme, overbeviste mine venner mig om at dét jeg gjorde, var til gavn for min familie.“ Mange slider i det ligesom David for at give familien alt hvad de tror den har brug for. Men fører det til et godt resultat at lytte til sådanne råd? Hvad har en familie mest behov for?

Det fandt David ud af da han var på forretningsrejse. Han fortæller: „Under en telefonsamtale med min datter Angelica spurgte hun: ’Far, hvorfor har du ikke lyst til at være hjemme hos os?’ Det ramte mig hårdt.“ Datterens bemærkning gjorde sit til at David tog sin afsked. Han besluttede at give sin familie det den virkelig havde brug for — ham selv.

At anvende Guds vejledning fører til lykke

Hvordan kan vi modvirke den negative påvirkning vi så massivt udsættes for? Salmisten siger at det går det menneske godt som ’har lyst til Jehovas lov’, og som ’læser i den dæmpet dag og nat’. — Salme 1:1, 2.

Da Gud udnævnte Josua til at være fører for Israels folk, fik han denne befaling: „Du skal læse dæmpet i [Guds ord] dag og nat.“ Ja, det var meget vigtigt at læse og grunde over Guds ord, men Josua skulle også ’tage vare på at handle efter alt hvad der stod skrevet’  i dette ord. Selvfølgelig bliver man ikke automatisk lykkelig af blot at læse i Bibelen. Man skal også praktisere det man læser. For, som der blev sagt til Josua: „Da vil du have lykken med dig på din vej og da vil du handle med indsigt.“ — Josua 1:8.

Forestil dig følgende: Et smilende barn sidder på sin mors eller fars skød, og sammen læser de en af barnets yndlingshistorier. Uanset hvor mange gange de har læst historien, nyder de sådanne kostbare øjeblikke. En der elsker Gud, føler ligeledes stor glæde ved at læse i Bibelen hver dag og nyder på den måde at tilbringe tid sammen med sin himmelske Fader. Ved at følge Jehovas råd og vejledning bliver han „som et træ, plantet ved strømme af vand, der giver sin frugt til tiden og hvis løv ikke visner; og alt hvad han gør, det lykkes“. — Salme 1:3.

Det skyldes ikke tilfældigheder at det træ salmisten beskriver, vokser op og giver frugt. Det er plantet ved en vandkilde og bliver passet og plejet af landmanden. På lignende måde korrigerer vor himmelske Fader vores tankegang gennem den vejledning der findes i hans ord, Bibelen. Det resulterer i at vi trives og frembringer god åndelig frugt.

Men „de ugudelige er ikke sådan“. De synes måske at have fremgang et stykke tid, men deres liv vil få et negativt udfald. De „vil . . . ikke bestå ved dommen“. Deres „vej vil gå til grunde“. — Salme 1:4-6.

Så lad dig ikke forme efter verdens mål og værdinormer. Selvom du måske er talentfuld og havde mulighed for at få succes i verden, må du passe på hvordan du bruger dine evner, og hvordan du lader verden bruge dem. Frugtesløs, materiel stræben kan få et menneske til at ’visne’. At have et godt forhold til Gud giver derimod virkelig succes og lykke.

Hvordan du kan få sand succes

Hvorfor lykkes alt for den der følger Guds råd? Det var ikke succes i denne verden salmisten sigtede til. En gudfrygtig persons succes i livet er forbundet med at gøre Guds vilje — og Guds vilje er altid forbundet med fremgang og lykke. Lad os se hvordan dét at anvende Bibelens principper kan hjælpe dig til at få et godt og lykkeligt liv.

Familie: Bibelen formaner ægtemænd til at „elske deres hustruer som deres egne legemer“, og en kristen hustru til at „have dyb respekt for sin mand“. (Efeserne 5:28, 33) Forældre opfordres til at tilbringe tid sammen med deres børn, at more sig sammen med dem og at oplyse dem om de vigtige ting i livet. (5 Mosebog 6:6, 7; Prædikeren 3:4) Guds ord giver desuden forældrene dette råd: „Irriter ikke jeres børn.“ Når denne vejledning følges, er det nemmere for børnene at ’være lydige mod deres forældre’ og at ’ære deres fader og moder’. (Efeserne 6:1-4) At rette sig efter disse anvisninger fra Gud kan føre til et harmonisk og lykkeligt familieliv.

Venner: De fleste af os vil gerne have venner. Og vi er både mentalt og følelsesmæssigt i stand til at give og modtage kærlighed. Jesus sagde til de kristne at de skulle „elske hinanden“. (Johannes 13:34, 35) Blandt dine kristne brødre kan du finde venner som du  kan elske og stole på — og endog betro dine dybeste tanker og følelser. (Ordsprogene 18:24) Det bedste af det hele er at du ved at anvende Bibelens principper kan ’komme nær til Gud’ og, ligesom Abraham, endda blive kaldt „Jehovas ven“. — Jakob 2:23; 4:8.

En mening med livet: De der har succes i bibelsk forstand, føler ikke at de har et tomt og formålsløst liv, men derimod at de har fundet en mening med tilværelsen. De baserer ikke deres liv på de ustabile forhold i denne tingenes ordning. Deres mål fører til sand og varig tilfredshed eftersom de er centreret om selve meningen med livet. Hvad er det der giver livet mening? Prædikeren 12:13 svarer: „Frygt den sande Gud og hold hans bud. For det er alt hvad mennesket har at gøre.“

Håb: At have Gud som ven giver os også håb for fremtiden. Apostelen Paulus tilskyndede de kristne til at „sætte deres håb, ikke til en usikker rigdom, men til Gud“. På den måde vil de kunne „samle sig værdier som en god grundvold for den kommende tid, så de kan få et fast greb om det virkelige liv“. (1 Timoteus 6:17-19) Det virkelige liv vil snart blive en realitet, nemlig når Guds himmelske rige genopretter Paradiset på jorden. — Lukas 23:43.

Selvom du anvender Bibelens principper, slipper du ikke helt for problemer, men du bliver skånet for mange af de sorger og vanskeligheder som de ugudelige bringer over sig selv. David, som er omtalt tidligere, og millioner af andre har indset værdien af at anvende Bibelens principper i deres liv. Efter at have fundet et job med en fornuftig arbejdstid siger han: „Jeg er taknemmelig for at jeg har et godt forhold til min kone og mine børn og for den forret jeg har at tjene Jehova Gud som ældste i menigheden.“ Det er intet under at der i salmen står følgende om den der giver agt på Guds råd: „Alt hvad han gør, det lykkes.“

[Oversigt på side 6]

FEM GODE RÅD

1 Lad dig ikke forme efter verdens værdinormer.

Salme 1:1; Romerne 12:2

2 Læs og grund over Guds ord hver dag.

Salme 1:2, 3

3 Anvend Bibelens vejledning.

Josua 1:7-9

4 Gør Gud til din ven.

Jakob 2:23; 4:8

5 Frygt den sande Gud, og hold hans bud.

Prædikeren 12:13

[Illustrationer på side 7]

Følger du de råd der fører til sand succes?