Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

„Den første opstandelse“ er begyndt!

„Den første opstandelse“ er begyndt!

 „Den første opstandelse“ er begyndt!

„De som er døde i samhørighed med Kristus skal opstå først.“ — 1 THESSALONIKER 4:16.

1, 2. (a) Hvilket håb er der for de døde? (b) Hvilket grundlag har du for at tro på opstandelsen? (Se fodnoten).

„DE LEVENDE ved . . . at de skal dø.“ Sådan har det været lige siden Adam syndede. Op gennem historien har hvert eneste menneske der er blevet født, vidst at det til sidst skulle dø, og mange har spekuleret over spørgsmålene: ’Hvad sker der efter døden? Hvad er de dødes tilstand?’ Bibelen svarer: „De døde ved slet ingenting.“ — Prædikeren 9:5.

2 Er der så noget håb for de døde? Ja. Det må der nødvendigvis være hvis Guds oprindelige hensigt med menneskene skal opfyldes. I århundredernes løb har loyale tjenere for Jehova troet på hans løfte om at der ville fremstå et afkom som ville tilintetgøre Satan og råde bod på den skade han forvoldte. (1 Mosebog 3:15) De fleste af disse er nu døde. Hvis de skal se opfyldelsen af dette og andre løfter som Jehova har givet, må de oprejses fra de døde. (Hebræerne 11:13) Er noget sådant muligt? Ja, det er det. Apostelen Paulus sagde:  „Der vil finde en opstandelse sted af både retfærdige og uretfærdige.“ (Apostelgerninger 24:15) På et tidspunkt oprejste Paulus en ung mand ved navn Eutykus, der var styrtet ud af et vindue på tredje etage og „blev samlet død op“. Dette er den sidste af ni opstandelser der er berettet om i Bibelen. — Apostelgerninger 20:7-12. *

3. Hvordan er du personligt blevet trøstet af Jesu ord som er nedskrevet i Johannes 5:28, 29, og hvorfor?

3 Disse ni opstandelser giver os grundlag for at tro på Paulus’ udtalelse. Og de styrker vores tillid til Jesu forsikring: „Den time kommer i hvilken alle de der er i mindegravene skal høre [Jesu] røst og komme ud.“ (Johannes 5:28, 29) Det er virkelig ord der varmer os om hjertet! Og hvor er de trøstende for de millioner der har mistet nogle af deres kære i døden!

4, 5. Hvilke forskellige opstandelser nævner Bibelen, og hvilken opstandelse vil denne artikel omhandle?

4 Langt de fleste af dem der bliver oprejst, vil få livet igen her på jorden når Guds rige har indført fredelige forhold. (Salme 37:10, 11, 29; Esajas 11:6-9; 35:5, 6; 65:21-23) Men der skulle finde andre opstandelser sted inden da. Først skulle Jesus Kristus oprejses for at han kunne frembære værdien af sit offer for Gud til gavn for os. Jesus døde og blev oprejst i år 33 e.v.t.

5 Dernæst skulle salvede medlemmer af „Guds Israel“ slutte sig til Herren Jesus Kristus i himmelsk herlighed, og dér skulle de „altid være sammen med Herren“. (Galaterne 6:16; 1 Thessaloniker 4:17) Denne begivenhed kaldes „den tidlige opstandelse“ eller „den første opstandelse“. (Filipperne 3:10, 11; Åbenbaringen 20:6) Når denne opstandelse er fuldført, vil tiden være inde til at millioner bliver oprejst og får livet igen her på jorden med udsigt til at opnå evigt liv i  Paradiset. Uanset om vi har et himmelsk eller et jordisk håb, er vi derfor stærkt interesserede i „den første opstandelse“. Hvilken slags opstandelse er det? Og hvornår finder den sted?

„Med hvilken slags legeme“?

6, 7. (a) Hvad må der ske inden de salvede kristne kan komme i himmelen? (b) Med hvilken slags legeme bliver de oprejst?

6 I sit første brev til korintherne rejser Paulus et spørgsmål om den første opstandelse: „Hvorledes oprejses de døde? Ja, med hvilken slags legeme kommer de?“ Derefter besvarer han selv spørgsmålet: „Hvad du sår, bliver ikke gjort levende medmindre det først dør . . . men Gud giver det et legeme sådan som han ønsker . . . De himmelske legemers glans er af én art, og de jordiske legemers af en anden art.“ — 1 Korinther 15:35-40.

7 Paulus’ ord viser at de kristne der er salvet med hellig ånd, må dø inden de kan modtage deres himmelske belønning. Når de dør, vender deres jordiske legeme tilbage til støvet. (1 Mosebog 3:19) Til Guds fastsatte tid bliver de oprejst med et legeme af en art der passer til livet i himmelen. (1 Johannes 3:2) Gud skænker dem også udødelighed. Det er ikke noget de har fra fødselen, som om en såkaldt udødelig sjæl var blevet indblæst i dem. „Dette dødelige må iføre sig udødelighed,“ siger Paulus. Udødelighed er en gave fra Gud, som de der får del i den første opstandelse, ’ifører sig’. — 1 Korinther 15:50, 53; 1 Mosebog 2:7; 2 Korinther 5:1, 2, 8.

8. Hvordan ved vi at Gud ikke udvælger de 144.000 fra forskellige religioner?

8 Det er kun 144.000 der får del i den første opstandelse. Jehova begyndte at udvælge dem på pinsedagen i år 33 e.v.t., kort tid efter at han havde oprejst Jesus. De har alle „[Jesu] navn og [hans] Faders navn skrevet på deres pander“. (Åbenbaringen 14:1, 3) De er altså ikke udvalgt fra mange forskellige religioner, men er alle disciple af Kristus og bærer alle med stolthed Faderens navn — Jehova. Når de er blevet oprejst, får de tildelt en arbejdsopgave i himmelen. Udsigten til at tjene Gud på en så direkte måde er noget de ser frem til med spændt forventning.

Den første opstandelse — Hvornår?

9. Hvordan hjælper Åbenbaringen 12:7 og 17:14 os til at skønne hvornår den første opstandelse begynder?

9 Hvornår finder den første opstandelse sted? Der er vægtige beviser for at den er begyndt. Lad os for eksempel sammenholde to kapitler i Åbenbaringens Bog. Først vil vi se på det 12. kapitel. Dér læser vi at den nyligt indsatte konge, Jesus Kristus, sammen med sine hellige engle fører krig mod Satan og hans dæmoner. (Åbenbaringen 12:7-9) Som dette blad ofte har peget på, begyndte denne krig i 1914. * Men læg mærke til at der ikke nævnes noget om at nogen af Kristi salvede disciple kæmper sammen med Jesus i denne himmelske krig. Lad os nu se på det 17. kapitel i Åbenbaringens Bog. Her læser vi at efter at „Babylon den Store“ er blevet ødelagt, vil Lammet sejre over nationerne. Derefter tilføjes der: „Og det vil de kaldede og udvalgte og trofaste sammen med ham også.“ (Åbenbaringen 17:5, 14) De „kaldede og udvalgte og trofaste“ må allerede være blevet oprejst hvis de sammen med Jesus skal være med til at vinde den endelige sejr over Satans verden. Det er derfor logisk at slutte at de salvede der dør inden Harmagedon, oprejses på et tidspunkt mellem 1914 og Harmagedon.

10, 11. (a) Hvem er de 24 ældste, og hvad åbenbarer en af dem for Johannes? (b) Hvad kan vi udlede af dette?

10 Kan vi mere præcist sige hvornår den første opstandelse begynder? Der gives et interessant fingerpeg i Åbenbaringen 7:9-15, hvor apostelen Johannes beskriver sit syn af „en  stor skare, som ingen var i stand til at tælle“. Hvem denne store skare er, bliver åbenbaret for Johannes af en af de 24 ældste, og disse ældste repræsenterer Kristi 144.000 medarvinger i deres himmelske herlighed. * (Lukas 22:28-30; Åbenbaringen 4:4) Johannes selv havde et himmelsk håb, men eftersom han stadig befandt sig på jorden som menneske da en af de ældste talte til ham, må Johannes i synet repræsentere de salvede på jorden som endnu ikke har modtaget deres himmelske belønning.

11 Hvad kan vi udlede af at det er en af de 24 ældste der fortæller Johannes hvem den store skare er? Det kunne tyde på at de opstandne medlemmer af den gruppe der skildres ved de 24 ældste, er med til at formidle de guddommelige sandheder i dag. Hvorfor er det væsentligt? Fordi den store skares sande identitet blev åbenbaret for Guds salvede tjenere på jorden i 1935. Hvis det var en af de 24 ældste som blev brugt til at formidle denne vigtige sandhed, måtte han nødvendigvis være blevet oprejst til himmelen senest i 1935. Det ville betyde at den første opstandelse begyndte på et tidspunkt mellem 1914 og 1935. Kan vi indkredse tidspunktet endnu mere?

12. Forklar hvorfor foråret 1918 muligvis kan være det tidspunkt hvor den første opstandelse begyndte.

12 Her kan det være nyttigt at se nærmere på noget der kan betragtes som en bibelsk parallel. Jesus Kristus blev udnævnt som fremtidig konge i Guds rige i efteråret år 29 e.v.t. Tre og et halvt år efter, i foråret år 33 e.v.t., blev han oprejst som en mægtig åndeskabning. Kunne man da slutte at eftersom Jesus blev indsat på tronen i efteråret 1914, så begyndte opstandelsen af hans trofaste salvede disciple tre og et halvt år efter, i foråret 1918? Det er en interessant mulighed. Og selvom den ikke kan bekræftes direkte i Bibelen, harmonerer den med andre skriftsteder som indikerer at den første opstandelse begyndte kort tid efter at Kristi nærværelse var begyndt.

13. På hvilken måde antyder Første Thessalonikerbrev 4:15-17 at den første opstandelse begyndte på et tidligt tidspunkt under Kristi nærværelse?

13 Paulus skriver for eksempel: „Vi levende som bliver tilbage til Herrens nærværelse, [skal] afgjort ikke . . . komme forud for dem som er sovet ind i døden; for Herren selv vil stige ned fra himmelen med et kommandoråb, med en ærkeengels røst og med Guds trompet, og de som er døde i samhørighed med Kristus skal opstå først. Derefter skal vi som lever og som bliver tilbage, sammen med dem rykkes bort i skyer for at møde Herren i luften; og således skal vi altid være sammen med Herren.“ (1 Thessaloniker 4:15-17) Salvede kristne som døde før Kristi nærværelse, blev altså oprejst til himmelsk liv forud for dem der stadig var i live under Kristi nærværelse. Det betyder at den første opstandelse må være begyndt tidligt under Kristi nærværelse, og at den fortsætter „under [hans] nærværelse“. (1 Korinther 15:23) Den første opstandelse finder ikke sted på én gang, men sker over en periode.

„Der blev givet hver af dem en lang, hvid klædning“

14. (a) Hvornår opfyldes de syner der er nedskrevet i Åbenbaringen, kapitel 6? (b) Hvad skildres i Åbenbaringen 6:9?

14 Tænk også over vidnesbyrdene i det 6. kapitel i Åbenbaringens Bog. Her skildres Jesus som en sejrende konge der rider ud. (Åbenbaringen 6:2) Nationerne er inddraget i voldsomme krige. (Åbenbaringen 6:4) Der er omfattende hungersnød. (Åbenbaringen 6:5, 6) Dødbringende sygdomme hærger menneskeheden. (Åbenbaringen 6:8) Alle disse forudsagte begivenheder svarer nøjagtigt til verdensbegivenhederne siden 1914. Men der sker også noget andet. Vores opmærksomhed  henledes på et offeralter. Ved foden af dette alter ses „sjælene af dem der var blevet slået ihjel på grund af Guds ord og på grund af den vidnegerning de havde haft“. (Åbenbaringen 6:9) Eftersom „kødets sjæl [eller liv] er i blodet“, skildrer sjælene ved foden af alteret i virkeligheden blodet af Jesu trofaste tjenere som blev slået ihjel på grund af deres frimodige og nidkære forkyndelse. — 3 Mosebog 17:11.

15, 16. Forklar hvorfor ordene i Åbenbaringen 6:10, 11 sigter til den første opstandelse.

15 Ligesom den retfærdige Abels blod råber disse kristne martyrers blod på retfærdighed. (1 Mosebog 4:10) „De råbte med høj røst og sagde: ’Hvor længe, suveræne Herre, du hellige og sande, vil du afholde dig fra at dømme og hævne vort blod på dem som bor på jorden?’ Og der blev givet hver af dem en lang, hvid klædning; og der blev sagt til dem at de skulle hvile endnu en kort tid, indtil tallet også var fuldt på deres medtrælle og deres brødre som skulle dræbes ligesom også de var blevet det.“ — Åbenbaringen 6:10, 11.

16 Blev disse lange, hvide klædninger givet til det blod der lå ved foden af alteret? Selvfølgelig ikke! Klædningerne blev givet til de enkeltpersoner hvis blod så at sige var blevet udgydt på alteret. De havde ofret deres liv i Jesu navn og blev nu oprejst som ånder. Hvordan ved vi det? Tidligere i Åbenbaringens Bog står der: „Den der sejrer vil således blive iført hvide yderklæder; og jeg vil på ingen måde udslette hans navn af livets bog.“ Husk også at de 24 ældste var „klædt i hvide yderklæder og [havde] guldkroner på deres hoveder“. (Åbenbaringen 3:5; 4:4) Det var altså efter at krig, hungersnød og pestsygdomme var begyndt at hærge jorden, at de af de 144.000 som var døde — hvilket blev skildret ved blodet ved foden af alteret — blev oprejst til himmelsk liv og iklædt symbolske lange, hvide klædninger.

17. I hvilken forstand må de der har modtaget en lang, hvid klædning „hvile“?

17 Disse nyligt oprejste må „hvile“. De må tålmodigt vente på Guds hævns dag. Deres „medtrælle“, de salvede kristne der stadig befinder sig på jorden, må vise deres uangribelighed under prøve. Når tiden er inde til fuldbyrdelsen af Guds domme, vil ’hvilen’ være overstået. (Åbenbaringen 7:3) Til den tid vil de der er blevet oprejst, sammen med Herren Jesus Kristus bringe ødelæggelse over de onde, deriblandt dem der udgød uskyldige kristnes blod. — 2 Thessaloniker 1:7-10.

 Hvad det betyder for os

18, 19. (a) Hvilke grunde har vi til at slutte at den første opstandelse er begyndt? (b) Hvad betyder forståelsen af den første opstandelse for dig?

18 Guds ord åbenbarer ikke præcist hvornår den første opstandelse begynder, men viser at denne opstandelse finder sted over en periode, under Kristi nærværelse. De første der oprejses, er de salvede kristne som døde før Kristi nærværelse begyndte. Under Kristi nærværelse bliver trofaste salvede kristne der afslutter deres jordiske livsløb, „i et øjeblik“ forvandlet til magtfulde åndeskabninger. (1 Korinther 15:52) Vil alle de salvede modtage deres himmelske belønning før Harmagedonkrigen? Det ved vi ikke. Men vi ved at alle de 144.000 til Guds fastsatte tid vil komme til at stå på det himmelske Zions Bjerg.

19 Vi ved også at de fleste af de 144.000 allerede er forenet med Kristus. Kun relativt få af dem befinder sig stadig på jorden. Hvilket magtfuldt vidnesbyrd om at eksekveringen af Guds dom hastigt nærmer sig! Snart vil hele Satans verdensordning blive ødelagt, og Satan selv vil blive kastet i afgrunden. Derefter kan den jordiske opstandelse begynde, og trofaste mennesker kan, på grundlag af Jesu genløsningsoffer, blive ført frem til en tilstand af fuldkommenhed der svarer til den Adam mistede. Jehovas profeti som er nedskrevet i Første Mosebog 3:15, bliver opfyldt på en vidunderlig måde. Hvor er det et storslået privilegium at leve i disse tider!

[Fodnoter]

^ par. 9 Bibelske vidnesbyrd om at Kristi nærværelse begyndte i 1914, findes i bogen Hvad er det Bibelen virkelig lærer?, side 215-18. Udgivet af Jehovas Vidner.

^ par. 10 Oplysninger om hvordan vi kan vide at de 24 ældste repræsenterer de salvede kristne i deres himmelske stilling, findes i Åbenbaringen — Det store klimaks er nær!, side 77. Udgivet af Jehovas Vidner.

Kan du forklare dette?

Hvordan hjælper følgende skriftsteder os til at afgøre hvornår „den første opstandelse“ finder sted?

Åbenbaringen 12:7; 17:14

Åbenbaringen 7:13, 14

1 Korinther 15:23; 1 Thessaloniker 4:15-17

Åbenbaringen 6:2, 9-11

[Studiespørgsmål]

[Illustrationer på side 26]

Hvilke opstandelser finder sted inden menneskeheden som et hele bliver oprejst fra de døde?

[Illustration på side 29]

I hvilken forstand blev der givet en lang, hvid klædning til nogle der sov i døden?