Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Hvad det vil sige at elske sin næste

Hvad det vil sige at elske sin næste

 Hvad det vil sige at elske sin næste

„Du skal elske din næste som dig selv.“ — MATTÆUS 22:39.

1. Hvordan viser vi at vi elsker Gud?

HVAD kræver Jehova af dem der tilbeder ham? Jesu svar var kort, enkelt og betydningsmættet: Det største bud er at vi skal elske Jehova af hele vort hjerte og sind og hele vor sjæl og styrke. (Mattæus 22:37; Markus 12:30) Som vi har set i den foregående artikel, indebærer kærlighed til Gud at vi gengælder hans kærlighed til os ved at adlyde ham og holde hans bud. For dem der elsker Gud, er det ikke en byrde at gøre hans vilje. Det er noget de finder glæde ved. — Salme 40:8; 1 Johannes 5:2, 3.

2, 3. Hvorfor bør vi rette opmærksomheden mod buddet om at elske vores næste, og hvilke spørgsmål melder sig?

2 Det næststørste bud er ifølge Jesus forbundet med det største, og det lyder: „Du skal elske din næste som dig selv.“ (Mattæus 22:39) Det er dette bud vi nu vil rette opmærksomheden mod — med god grund, for vor tid er kendetegnet af en selvisk, forvrænget afart af kærlighed. I sin inspirerede beskrivelse af „de sidste dage“ skrev apostelen Paulus at folk ikke ville elske deres næste, men sig selv, penge og fornøjelser. Mange ville „være . . . uden naturlig hengivenhed [mangle normal hengivenhed for deres familie, God’s Word]“. (2 Timoteus 3:1-4) Jesus forudsagde at ’mange ville forråde hinanden og hade hinanden’, og at ’kærligheden ville blive kold hos de fleste’. — Mattæus 24:10, 12.

3 Læg imidlertid mærke til at Jesus ikke sagde at kærligheden ville blive kold hos alle. Der har altid været og vil altid være nogle der viser den kærlighed som Jehova både kræver og fortjener. De der virkelig elsker Jehova, vil søge at have samme indstilling til andre som han har. Men hvem er vores næste som vi skal elske? Hvordan bør vi vise næstekærlighed? Disse vigtige spørgsmål kan vi finde svar på i Bibelen.

 Hvem er min næste?

4. Hvem skulle israelitterne ifølge Tredje Mosebog, kapitel 19, vise kærlighed?

4 Da Jesus svarede en farisæer at det næststørste bud var at man skulle elske sin næste som sig selv, henviste han til en specifik befaling til israelitterne. Den er nedskrevet i Tredje Mosebog 19:18. I det samme kapitel fik israelitterne påbud om også at betragte andre end deres landsmænd som deres næste. Vers 34 lyder: „Den fastboende udlænding der opholder sig hos jer, skal være for jer som en indfødt iblandt jer; og du skal elske ham som dig selv, for I har selv været fastboende udlændinge i Ægyptens land.“ Ikkejøder, især proselytter, skulle altså også behandles kærligt.

5. Hvordan fortolkede jøderne begrebet næstekærlighed?

5 De jødiske ledere på Jesu tid så dog anderledes på sagen. Nogle af dem påstod at betegnelserne ’ven’ og ’næste’ udelukkende gjaldt jøder. Ikkejøder skulle man hade. Disse lærere ræsonnerede at de gudfrygtige skulle foragte de gudløse. Et opslagsværk siger: „I en sådan atmosfære kunne hadet umuligt blive underernæret. Det fik rigelig næring.“

6. Hvilke to belæringer gav Jesus da han talte om næstekærlighed?

6 I Bjergprædikenen tog Jesus emnet op og kastede lys over hvem man skulle behandle kærligt. Han sagde: „I har hørt at der er blevet sagt: ’Du skal elske din næste og hade din fjende.’ Men jeg siger jer: Bliv ved med at elske jeres fjender og at bede for dem som forfølger jer, så I kan vise at I er sønner af jeres Fader som er i himlene; han lader nemlig sin sol stå op over onde og gode, og lader det regne på retfærdige og uretfærdige.“ (Mattæus 5:43-45) Her gav Jesus to væsentlige belæringer. For det første er Jehova gavmild og venlig over for både gode og onde. Og for det andet skal vi følge hans eksempel.

7. Hvad lærer vi af lignelsen om den næstekærlige samaritaner?

7 Ved en anden lejlighed spurgte en lovkyndig jøde Jesus: „Hvem er egentlig min næste?“ Jesus svarede ved at fortælle en lignelse om en samaritaner der fandt en jøde som var blevet overfaldet og udplyndret af røvere. Selvom samaritanerne almindeligvis var ildeset af jøderne, forbandt samaritaneren mandens sår og bragte ham i sikkerhed på et herberg hvor han kunne komme sig. Hvad lærer vi? At vores næstekærlighed skal indbefatte medmennesker der ikke hører til samme etniske gruppe, nationalitet eller trossamfund som os. — Lukas 10:25, 29, 30, 33-37.

Hvad det vil sige at elske sin næste

8. Hvad siger Tredje Mosebog, kapitel 19, om hvordan man skulle vise kærlighed?

8 I lighed med kærligheden til Gud er næstekærlighed ikke kun en følelse. Den er forbundet  med handling. Det er lærerigt at se på andre vers i Tredje Mosebog, kapitel 19, hvor Guds tjenere formanes til at elske deres næste som sig selv. Vi læser at israelitterne skulle lade de nødstedte og de fastboende udlændinge få andel i høstudbyttet. Det var ulovligt at stjæle, bedrage og handle uærligt. Israelitterne skulle dømme upartisk. De skulle retlede hinanden når det var påkrævet, men i samme åndedrag lød det direkte påbud: „Du må ikke hade din broder i dit hjerte.“ Disse og mange andre bud blev sammenfattet i ordene: „Du skal elske din næste som dig selv.“ — 3 Mosebog 19:9-11, 15, 17, 18.

9. Hvorfor befalede Jehova israelitterne at holde sig adskilt fra andre nationer?

9 Israelitterne skulle elske andre, men samtidig holde sig adskilt fra dem der tilbad falske guder. Jehova advarede om farerne ved og følgerne af dårligt selskab. For eksempel befalede Jehova angående de nationer som israelitterne skulle fordrive: „Du må ikke besvogre dig med dem. Din datter må du ikke give til hans søn, og hans datter må du ikke tage til din søn. For han vil vende din søn bort fra mig, og de vil tjene andre guder, og Jehovas vrede vil blusse op imod jer.“ — 5 Mosebog 7:3, 4.

10. Hvad skal vi vogte os for?

10 På samme måde vogter kristne sig for at knytte forbindelser til nogle der kunne svække deres tro. (1 Korinther 15:33) Bibelen formaner os: „Lad jer ikke spænde i ulige åg med ikketroende“ — dem der ikke hører til den kristne menighed. (2 Korinther 6:14) Desuden bliver kristne vejledt om kun at gifte sig „i Herren“. (1 Korinther 7:39) Men vi bør aldrig se ned på dem der ikke har samme tro på Jehova som vi har. Kristus døde for syndere, og mange der har givet sig af med noget uret, har gjort forandringer og er blevet forligt med Gud. — Romerne 5:8; 1 Korinther 6:9-11.

11. Hvordan kan vi bedst vise kærlighed mod dem der ikke tjener Jehova, og hvorfor?

11 Vi kan ikke vise kærlighed mod dem der ikke tjener Gud, på nogen bedre måde end ved at efterligne Jehova. Han finder ikke behag i ugudelighed, men han viser loyal hengivenhed mod alle ugudelige ved at give dem lejlighed til at vende om fra deres veje og opnå evigt liv. (Ezekiel 18:23) Jehova ønsker at „alle skal nå til en sindsændring“. (2 Peter 3:9) Han „vil at alle slags mennesker skal frelses og komme til nøjagtig kundskab om sandheden“. (1 Timoteus 2:4) Det er grunden til at Jesus pålagde sine disciple at forkynde, undervise og ’gøre disciple af folk af alle nationerne’. (Mattæus 28:19, 20) Når vi deltager i dette arbejde, viser vi kærlighed mod såvel Gud som vores næste, deriblandt endog vore fjender!

Kærlighed til vore kristne brødre

12. Hvad skrev apostelen Johannes om det at elske sin broder?

12 Apostelen Paulus skrev: „Lad os . . . gøre det der er godt mod alle, men især mod dem der er beslægtede med os i troen.“ (Galaterne 6:10) Som kristne er vi forpligtede til at vise kærlighed mod dem der er beslægtede med os i troen — vore åndelige brødre og søstre. Hvor stor betydning har denne kærlighed? Apostelen Johannes sagde rent ud: „Enhver der hader sin broder er en manddraber . . . Hvis nogen siger: ’Jeg elsker Gud,’ og dog hader sin broder, er han en løgner. For den der ikke elsker sin broder, som han har set, kan ikke elske Gud, som han ikke har set.“ (1 Johannes 3:15; 4:20) Det er utvetydige ord. Jesus kaldte Satan Djævelen en „manddraber“ og en „løgner“. (Johannes 8:44) Vi ville naturligvis ikke bryde os om at blive betegnet sådan!

13. På hvilke måder kan vi vise vore trosfæller kærlighed?

13 Sande kristne er „oplært af Gud til at vise hinanden kærlighed“. (1 Thessaloniker  4:9) Vi bør „ikke elske med ord, heller ikke med tungen, men i gerning og sandhed“. (1 Johannes 3:18) Vores kærlighed skal være „uden hykleri“. (Romerne 12:9) Kærlighed motiverer os til at være venlige, medfølende, tilgivende og langmodige, ikke skinsyge, pralende, arrogante eller selviske. (1 Korinther 13:4, 5; Efeserne 4:32) Den ansporer os til at ’være trælle for hinanden’. (Galaterne 5:13) Jesus befalede sine disciple at elske hinanden ligesom han elskede dem. (Johannes 13:34) En kristen bør derfor være villig til endog at give sit liv for sine trosfæller hvis det skulle blive nødvendigt.

14. Hvordan kan vi vise kærlighed inden for familien?

14 Kærligheden bør især komme til udtryk inden for en kristen familie, i særdeleshed mellem manden og hustruen. Det ægteskabelige bånd knytter parterne så nært sammen at Paulus kunne sige: „Mændene [bør] elske deres hustruer som deres egne legemer.“ Han tilføjede: „Den der elsker sin hustru, elsker sig selv.“ (Efeserne 5:28) Fem vers længere henne gentager Paulus denne formaning. En mand der elsker sin hustru, vil ikke være som de israelitter på Malakias’ tid der handlede troløst mod deres ægtefæller. (Malakias 2:14) Han vil vise hende omsorg og elske hende ligesom Messias elskede menigheden. Og kærlighed vil få en hustru til at respektere sin mand. — Efeserne 5:25, 29-33.

15. Hvad fik broderkærlighed vist i handling nogle til at sige og gøre?

15 Det er tydeligt at denne form for kærlighed er de sande kristnes kendetegn. Som Jesus sagde: „På dette skal alle kende at I er mine disciple, hvis I har kærlighed til hinanden.“ (Johannes 13:35) Vores indbyrdes kærlighed drager andre til den Gud som vi elsker og repræsenterer. Det fremgår af følgende beretning fra en familie af Jehovas Vidner i Mocambique: „Vi havde aldrig set noget lignende. Om eftermiddagen blæste det voldsomt op, og så kom der skybrud og haglvejr. Vindstødene ødelagde vores stråhytte, og tagpladerne af zink blæste væk. Da brødre fra nabomenighederne kom og hjalp med at genopføre vores hus, sagde vores naboer forundret: ’Jeres religion er meget god. Vi har aldrig fået hjælp fra vores kirke på den måde.’ Vi slog op i Bibelen og viste dem Johannes 13:34, 35. Nu studerer mange af vores naboer Bibelen.“

Kærlighed til enkeltpersoner

16. Hvad er forskellen på at vise kærlighed mod en gruppe og mod enkeltpersoner?

16 Det er ikke svært at vise næstekærlighed mod en gruppe. Men det kan være en anden sag at vise kærlighed til enkeltpersoner. For eksempel begrænser nogle deres næstekærlighed til at støtte en velgørende organisation. Ja, det er langt lettere at sige at vi elsker vores næste end det er at vise kærlighed til en selvtilstrækkelig kollega, en utålelig nabo eller en ven der skuffer os.

17, 18. Hvordan viste Jesus kærlighed til enkeltpersoner, og hvad var hans motiv?

17 Hvad angår kærlighed til enkeltpersoner kan vi lære af Jesus, der til fuldkommenhed genspejlede Guds egenskaber. Jesus kom til jorden for at tage verdens synd bort, men samtidig viste han kærlighed til enkeltpersoner — for eksempel en syg kvinde, en spedalsk mand og et barn. (Mattæus 9:20-22;  Markus 1:40-42; 7:26, 29, 30; Johannes 1:29) Tilsvarende viser vi næstekærlighed ved den måde vi behandler hver enkelt på når vi i det daglige omgås andre.

18 Vi må aldrig glemme at næstekærlighed er forbundet med kærlighed til Gud. Jesus hjalp fattige, helbredte syge og bespiste sultne, men hans motiv til at gøre alt dette og til at undervise skarerne var hans ønske om at hjælpe folk til at blive forligt med Jehova. (2 Korinther 5:19) Jesus gjorde alt til Guds ære og glemte aldrig at han repræsenterede og genspejlede den Gud som han elskede. (1 Korinther 10:31) Når vi efterligner Jesu eksempel, viser vi også ægte næstekærlighed og undgår samtidig at blive en del af den verden der består af ugudelige.

Hvordan elsker vi vores næste som os selv?

19, 20. Hvad vil det sige at vi skal elske vores næste som os selv?

19 Jesu ord lød: „Du skal elske din næste som dig selv.“ Det er normalt at vise sig selv omsorg og have et fornuftigt mål af selvrespekt. Ellers ville buddet være meningsløst. Denne passende kærlighed til os selv må ikke forveksles med den egenkærlighed som Paulus omtaler i Andet Timoteusbrev 3:2. Den består derimod i et rimeligt selvværd. En bibelkyndig har beskrevet den som „en afbalanceret kærlighed man nærer til sig selv, en kærlighed der hverken er narcissistisk selvforherligende eller masochistisk selvfornedrende“.

20 At elske andre som vi elsker os selv, vil altså sige at vi betragter andre sådan som vi selv ønsker at blive betragtet, og at vi behandler andre sådan som vi gerne selv vil behandles. Jesus sagde: „Alt hvad I ønsker at folk skal gøre mod jer, skal I også gøre mod dem.“ (Mattæus 7:12) Læg mærke til at Jesus ikke sagde at vi skulle ruge over hvad andre har gjort mod os engang, og så give igen med samme mønt. I stedet skal vi tænke på hvordan vi gerne vil behandles, og så handle i overensstemmelse med det. Læg også mærke til at Jesus ikke kun talte om venner og trosfæller. Han brugte ordet „folk“, måske for at vise at vi bør handle sådan over for alle medmennesker, enhver vi møder.

21. Hvad er det et udtryk for når vi viser vore medmennesker kærlighed?

21 At vi elsker vores næste, vil beskytte os mod at handle forkert. Apostelen Paulus skrev: „Dette: ’Du må ikke begå ægteskabsbrud, du må ikke myrde, du må ikke stjæle, du må ikke begære,’ og et hvilket som helst andet bud, sammenfattes i dette ord: ’Du skal elske din næste som dig selv.’ Kærligheden gør ikke næsten noget ondt.“ (Romerne 13:9, 10) Kærlighed vil motivere os til at holde udkig efter muligheder for at gøre godt mod andre. Når vi elsker vore medmennesker, viser vi at vi også elsker ham som skabte mennesket i sit billede, nemlig Jehova Gud. — 1 Mosebog 1:26.

Hvad vil du svare?

• Hvem skal vi vise kærlighed mod, og hvorfor?

• Hvordan kan vi vise kærlighed mod dem der ikke tjener Jehova?

• Hvordan beskriver Bibelen den kærlighed vi bør nære til vore brødre?

• Hvad vil det sige at vi skal elske vores næste som os selv?

[Studiespørgsmål]

[Illustration på side 26]

„Hvem er egentlig min næste?“

[Illustration på side 29]

Jesu kærlighed omfatter enkeltpersoner