Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Antikrist afsløres

Antikrist afsløres

 Antikrist afsløres

HVORDAN ville du beskytte dig hvis du vidste at det område du bor i, var hjemsøgt af en dødelig epidemi? Du ville sikkert styrke dit immunsystem og holde dig på afstand af smittede personer. Vi må gøre det samme i åndelig forstand. Bibelen siger at antikrist ’allerede er i verden’. (1 Johannes 4:3) Hvis vi ikke ønsker at blive ’smittet’, må vi finde ud af hvem der er ’smittebærerne’, så vi kan undgå dem. Heldigvis indeholder Bibelen en hel del oplysninger om emnet.

„Antikrist“ betyder „imod (eller i stedet for) Kristus“. Udtrykket sigter altså i bredeste forstand til alle som modstår, eller falskeligt hævder at være, Kristus eller dem der repræsenterer ham. Jesus sagde selv: „Den der ikke er med mig er imod mig [eller er antikrist], og den der ikke samler med mig spreder.“ — Lukas 11:23.

Da Johannes skrev om antikrist, var der gået mere end 60 år siden Jesus var død og blevet oprejst til himmelen. Antikrists gerninger må derfor være noget der berører Jesu loyale disciple på jorden. — Mattæus 25:40, 45.

Antikrist er imod Kristi disciple

Jesus advarede sine disciple om at verden i almindelighed ville hade dem. Han sagde: „Man [vil] overgive jer til trængsel og dræbe jer, og I vil blive genstand for alle nationernes had på grund af mit navn. Og mange falske profeter skal fremstå og vildlede mange.“ — Mattæus 24:9, 11.

Eftersom Jesu disciple forfølges „på grund af [Jesu] navn“, kan forfølgerne helt klart betegnes som antikrist, altså imod Kristus. De „falske profeter“, hvoraf  nogle har været kristne, hører også til denne kategori. (2 Johannes 7) Disse „mange antikrister,“ skrev Johannes, „udgik fra os, men de var ikke af vor slags; for hvis de havde været af vor slags, ville de være forblevet hos os.“ — 1 Johannes 2:18, 19.

Af både Jesu og Johannes’ udtalelser fremgår det tydeligt at antikrist ikke er en person, men en skare der består af mange enkelte antikrister. Og da de er falske profeter, benytter de sig hovedsageligt af religiøst bedrag. Hvilke metoder bruger de?

Spreder religiøse løgne

Apostelen Paulus tilskyndede sin medtjener Timoteus til at tage sig i agt for lærdomme fremført af frafaldne, som for eksempel Hymenæus og Filetus, hvis ’ord ville brede sig som koldbrand’. Paulus tilføjede: „De er afveget fra sandheden, idet de siger at opstandelsen allerede har fundet sted; og de ødelægger troen hos nogle.“ (2 Timoteus 2:16-18) Hymenæus og Filetus fremholdt åbenbart den lære at opstandelsen skulle forstås rent symbolsk, og at de kristne allerede var blevet oprejst i åndelig forstand. Det er sandt at man i Guds øjne kommer til live når man bliver en sand discipel af Jesus, hvilket Paulus selv gjorde tydeligt opmærksom på. (Efeserne 2:1-5) Men Hymenæus og Filetus lod hånt om Jesu løfte om en bogstavelig opstandelse af de døde under Guds riges styre. — Johannes 5:28, 29.

Forestillingen om en rent symbolsk opstandelse blev senere videreudviklet af nogle der kaldes gnostikerne. Gnostikerne mente at viden og erkendelse (græsk gnōʹsis) kunne opnås på en mystisk måde, og de blandede frafalden kristendom sammen med græsk filosofi og orientalsk mysticisme. De hævdede for eksempel at alt stof er ondt, og at Jesus af den grund ikke kom i menneskeskikkelse,  men blot syntes at have haft et jordisk legeme — en anskuelse der kaldes doketisme. Som vi har set, er det præcis hvad apostelen Johannes havde advaret imod. — 1 Johannes 4:2, 3; 2 Johannes 7.

En anden falsk lære, som blev udtænkt nogle århundreder senere, var den såkaldte hellige treenighed, som hævder at Jesus både er den almægtige Gud og Guds søn. Dr. theol. Alvan Lamson siger i sin bog The Church of the First Three Centuries at treenighedslæren „stammer fra en kilde som er helt fremmed for de jødiske og de kristne skrifter, [og] at den blev udviklet, og indpodet i kristendommen, af kirkefædre som forfægtede platoniske idéer.“ Hvem var disse kirkefædre? Det var frafaldne gejstlige som var betaget af den lære der var blevet fremholdt af den hedenske græske filosof Platon.

Indpodningen af treenighedslæren i kristendommen var en genistreg af antikrist, for denne lære indhyllede Gud i mystik og tilslørede hans forhold til Sønnen. (Johannes 14:28; 15:10; Kolossenserne 1:15) Men overvej engang følgende: Hvordan kan man ’komme nær til Gud’, sådan som Bibelen opfordrer os til, hvis han er et mysterium? — Jakob 4:8.

Noget der bidrager til forvirringen, er at mange bibeloversættere har fjernet Guds navn, Jehova, fra deres oversættelser, selvom det forekommer over 7000 gange i grundteksten! At forsøge at gøre Gud til et mysterium — oven i købet et navnløst mysterium — er helt klart et udtryk for manglende respekt for Skaberen og hans inspirerede ord. (Åbenbaringen 22:18, 19) Og ved at erstatte Guds navn med titler som Herren og Gud går man imod ordene i fadervor, eller Jesu mønsterbøn, der i uddrag lyder: „Helliget blive dit navn.“ — Mattæus 6:9, da. aut.

Antikrister afviser Guds rige

Antikrister er blevet særlig aktive i „de sidste dage“, den tid vi lever på nu. (2 Timoteus 3:1) Et af disse nutidige bedrageres største mål er at forvirre folk så de ikke forstår at Jesus er konge i Guds rige, en himmelsk regering som snart skal herske over hele jorden. — Daniel 7:13, 14; Åbenbaringen 11:15.

Nogle religiøse ledere siger for eksempel at Guds rige er en tilstand i hjertet, men det er ikke en lære man finder belæg for i Bibelen. (Daniel 2:44) Andre hævder at Kristus virker gennem jordiske regeringer og institutioner. Men Jesus sagde: „Mit rige er ikke en del af denne verden.“ (Johannes 18:36) Det er Satan, ikke Kristus, som er „verdens hersker“ og „denne tingenes ordnings gud“. (Johannes 14:30; 2 Korinther 4:4) Det forklarer hvorfor Jesus snart vil tilintetgøre alle jordiske regeringer og blive den eneste hersker over jorden. (Salme 2:2, 6-9; Åbenbaringen 19:11-21) Det er det folk beder om når de i fadervor siger: „Komme dit rige, ske din vilje . . . på jorden.“ — Mattæus 6:10, da. aut.

Eftersom mange religiøse ledere støtter verdens politiske systemer, har de modarbejdet og endog forfulgt dem der forkynder sandheden om Guds rige. Det er interessant at Åbenbaringens Bog i Bibelen omtaler en symbolsk skøge — „Babylon den Store“ — som er „beruset af de helliges blod og af Jesu vidners blod“. (Åbenbaringen 17:4-6) Hun bedriver også åndelig utugt ved at støtte jordens „konger“, eller politiske herskere, som viser hende særlige gunstbevisninger til gengæld. Denne symbolske kvinde er verdens falske religioner. Hun udgør en væsentlig del af antikrist. — Åbenbaringen 18:2, 3; Jakob 4:4.

Antikrist ’kildrer folks ører’

Mange såkaldte kristne har afvist Bibelens sandhed og udskiftet Bibelens adfærdsnormer med de moralnormer der er udbredt blandt folk. Guds ord har forudsagt en sådan udvikling med ordene: „Der kommer en tid da de [folk som hævder at tjene Gud] ikke vil finde sig i den sunde lære, men efter deres  egne ønsker vil de samle sig en masse lærere for at få deres ører kildret.“ (2 Timoteus 4:3) Disse bedrageriske religiøse lærere beskrives også som „falske apostle, svigefulde arbejdere, der giver sig ud for at være Kristi apostle“. Bibelen siger videre: „Deres endeligt vil komme til at svare til deres gerninger.“ — 2 Korinther 11:13-15.

Deres gerninger omfatter „skamløse gerninger“, som udtrykker dyb foragt for høje moralnormer. (2 Peter 2:1-3, 12-14) Ser vi ikke netop i dag et stigende antal religiøse ledere og deres tilhængere som følger — eller i det mindste accepterer — en ukristen adfærd, som for eksempel homoseksualitet og sex uden for ægteskabet? Brug et par minutter på at sammenligne disse almindeligt udbredte synspunkter og samlivsformer med hvad Bibelen siger i Tredje Mosebog 18:22, Romerbrevet 1:26, 27, Første Korintherbrev 6:9, 10, Hebræerbrevet 13:4 og Judas 7.

„Prøv de inspirerede udtalelser“

I betragtning af det foregående bør vi følge apostelen Johannes’ ord om ikke at have en tro der er overfladisk. Han advarer: „Tro ikke enhver inspireret udtalelse, men prøv de inspirerede udtalelser for at se om de er af Gud, for mange falske profeter er draget ud i verden.“ — 1 Johannes 4:1.

Nogle ædelsindede mennesker i byen Berøa i det første århundrede var et godt eksempel i den henseende. De „tog imod ordet med den største iver og undersøgte daglig Skrifterne om disse ting [fremholdt af Paulus og Silas] forholdt sig således“. (Apostelgerninger 17:10, 11) Samtidig med at disse jøder i Berøa var ivrige efter at lære, forvissede de sig om at det de havde hørt og taget imod, var solidt baseret på Skrifterne.

Heller ikke i dag lader sande kristne sig påvirke af verdens omskiftelige opfattelser, men holder sig til sandheden i Bibelen. Apostelen Paulus skrev: „Dette beder jeg fortsat om, at jeres kærlighed må blive stadig mere og mere rig på nøjagtig kundskab og fuld skelneevne.“ — Filipperne 1:9.

Hvis du ikke allerede har gjort det, kunne du sætte dig det mål at få „nøjagtig kundskab og fuld skelneevne“ ved at undersøge hvad Bibelen virkelig lærer. De der efterligner jøderne i Berøa, bliver ikke ført bag lyset af antikrists „falske ord“. (2 Peter 2:3) De bliver tværtimod frigjort af den åndelige sandhed fra den virkelige Kristus, den sandhed som forkyndes af hans sande disciple. — Johannes 8:32, 36.

[Ramme/illustration på side 4]

HVAD BIBELEN SIGER OM ANTIKRIST

„Børn, det er den sidste time [åbenbart afslutningen på aposteltiden], og som I har hørt at antikrist kommer, således er der allerede nu kommet mange antikrister.“ — 1 Johannes 2:18.

„Hvem er løgneren om det ikke er den der fornægter og siger at Jesus ikke er Messias? Denne er antikrist, den der fornægter Faderen og Sønnen.“ — 1 Johannes 2:22.

„Enhver inspireret udtalelse som ikke bekender Jesus, er ikke af Gud. Og dette er antikrists inspirerede udtalelse som I har hørt skal komme, og allerede nu er den i verden.“ — 1 Johannes 4:3.

„Mange bedragere er . . . gået ud i verden, de der ikke bekender Jesus Kristus som kommet i kødet. Dette er bedrageren og antikrist.“ — 2 Johannes 7.

[Ramme/illustrationer på side 5]

EN BEDRAGER MED MANGE ANSIGTER

Ordet „antikrist“ betegner alle som fornægter hvad Bibelen siger om Jesus Kristus, alle som modstår hans rige, og alle som behandler hans disciple dårligt. Det omfatter også enkeltpersoner, organisationer og nationer der falskeligt hævder at repræsentere Kristus, eller som utilbørligt tillægger sig selv rollen som Messias ved formasteligt at love at de kan udrette dét som kun Kristus kan udrette, nemlig at indføre sand fred og sikkerhed.

[Kildeangivelse]

Augustin: ©SuperStock/age fotostock

[Illustration på side 7]

Ligesom jøderne i Berøa bør vi ’undersøge Skrifterne daglig’