Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

En skole der er til gavn i hele verden

En skole der er til gavn i hele verden

 En skole der er til gavn i hele verden

I JEHOVAS VIDNERS over 98.000 menigheder i mere end 200 lande bliver folk med enhver baggrund undervist af Gud. Den vigtigste lærebog er Bibelen, og formålet med undervisningen er at hjælpe den enkelte til at lære hvad der er Guds vilje, og at leve i overensstemmelse med den. De der tager imod denne undervisning, har stor gavn af den. Det de lærer, giver de videre til andre, i overensstemmelse med Jesu befaling om at gøre disciple. — Mattæus 28:19, 20.

Men ud over det generelle undervisningsprogram i menighederne har Jehovas Vidner oprettet flere særlige skoler. En af disse er Skolen for Udnævnte Tjenere, også kaldet MTS (Ministerial Training School). Den blev oprettet i oktober 1987 i Pittsburgh, Pennsylvania, USA. Den første klasse bestod af 24 engelsktalende elever. Kurset er siden blevet holdt på 21 sprog i 43 lande. Indtil nu har ugifte ældstebrødre og menighedstjenere fra mere end 90 lande modtaget denne undervisning. Ved slutningen af det otte-ugers kursus får eleverne besked om hvor de skal tjene, enten i deres eget land eller i et andet land hvor der er behov. I slutningen af 2005 havde over 22.000 kristne tjenere fuldført kurset. Det store arbejde som de i al beskedenhed udfører for at fremme Rigets interesser og gavne andre, er blevet rigt velsignet. — Ordsprogene 10:22; 1 Peter 5:5.

 Fri fra verdsligt arbejde

De fleste elever har måttet bede sig fri fra deres arbejde for at overvære skolen. Det er til tider en udfordring. På Hawaii var to Jehovas Vidner som begge var skolelærere, blevet indbudt til skolen. Det betød at de skulle bede deres arbejdsgiver om at få fri fra arbejde i en længere periode. De rettede deres anmodning i tro og forklarede hvorfor de ønskede at overvære skolen, samt hvilket udbytte det ville give dem. Anmodningen blev imødekommet, og de fik begge fri i den pågældende periode.

I mange tilfælde har de forkyndere der har bedt om at få fri fra deres job, fået at vide at de ikke længere har noget arbejde når de vender tilbage. De har valgt at lade sig oplære af Jehovas organisation, selv når det har medført at de mistede deres arbejde. Nogle af disse er af de samme arbejdsgivere senere blevet tilbudt at vende tilbage til deres arbejde efter skolens afslutning. En fast beslutning om at overvære skolen kan kort beskrives på denne måde: Bed din arbejdsgiver om at få fri, bed Jehova om hjælp, og overlad resten til ham. — Salme 37:5.

„Oplært af Jehova“

Et vigtigt element på det otteugers kursus er et indgående studium af Bibelen. Eleverne bliver undervist i hvordan Jehovas folk er organiseret til at gøre Guds vilje, og hvordan de selv kan bruge Bibelen endnu mere virkningsfuldt — i deres tjeneste, ved menighedens møder og ved stævnerne.

En der var meget taknemmelig for det han havde lært på skolen, skrev til en broder der selv havde meldt sig til skolen: „Jeg kan godt fortælle dig at det bliver den bedste skoleoplevelse du nogen sinde vil få. Det skriftsted som taler om at ’blive oplært af Jehova’, får pludselig ny betydning. Hele oplevelsen former og lutrer ens hjerte og personlighed så man kommer til at ligne vores store forbillede, Jesus Kristus, endnu mere. Du vil få den største oplevelse i dit liv.“ — Esajas 54:13.

Evangelieforkyndere, hyrder og lærere

Brødre der er udgået fra Skolen for Udnævnte Tjenere, yder på nuværende tidspunkt tjeneste i 117 lande. Heri er inkluderet øer i Atlanterhavet, i Det Caribiske Hav og i Stillehavet, såvel som de fleste af de lande hvor Jehovas Vidner har et afdelingskontor. Kontorerne meddeler at den gode oplæring eleverne har modtaget, afspejler sig i deres forkyndelse, hyrdegerning og undervisning. Oplæringen har lært dem at gøre bedre brug af Bibelen i deres forkyndelse. (2 Timoteus 2:15) Når de besvarer de besøgtes spørgsmål, refererer de også hyppigt til bogen Lad os ræsonnere ud fra Skrifterne * og lærer andre forkyndere at gøre det samme. MTS-brødrenes nidkærhed er smittende, og deres arbejde styrker menighederne.

Ældste i menighederne har den forret at være „hyrder for Guds hjord“ og at drage omsorg for andres åndelige behov. (1 Peter 5:2, 3) En ældste siger: „Vi er taknemmelige for at afdelingskontoret sender veloplærte brødre ud for at hjælpe os med at bære byrderne som hyrder for Guds hjord.“ Et afdelingskontor i Fjernøsten siger ligeledes: „MTS-brødrene er meget medfølende. De slider i det og gør sig fortjent til menighedens respekt. De er kendt for deres ydmyghed, varme og iver og bliver højt værdsat. De ofrer villigt sig selv og flytter med glæde til menigheder hvor der mangler hyrder.“ (Filipperne 2:4) Sådanne mænd giver deres trosfæller ny styrke og fortjener at blive anerkendt. — 1 Korinther 16:18.

Dertil kommer at lærerne på Skolen for Udnævnte Tjenere hjælper eleverne til at  blive bedre foredragsholdere. Når eleverne tager de forslag og råd til sig som de får, kan de inden længe bruges som talere ved kreds- og områdestævner. En kredstilsynsmand siger om dem at de „holder glimrende foredrag og er gode til at ræsonnere over stoffet så man forstår hvad det skal bruges til“. — 1 Timoteus 4:13.

I et afrikansk land er kvaliteten af undervisningen ved menighedernes møder blevet langt bedre efter at man har indført Skolen for Udnævnte Tjenere og eleverne bagefter er blevet sendt ud i menighederne. Ældste der har været på denne skole, bidrager ved deres tjeneste i forkyndelsen, i hyrdegerningen og ved deres undervisning også til at menighederne opbygges åndeligt. — Efeserne 4:8, 11, 12.

Tilsynet med menighederne forbedres

Mange steder er der behov for flere ældste og menighedstjenere. I nogle menigheder ville der slet ikke være nogen ældste hvis ikke der var blevet sendt en MTS-broder til den pågældende menighed. Mange af MTS-brødrene har derfor fået tildelt opgaver hvor der er et sådant behov.

Flere afdelingskontorer rapporterer at disse brødre „er godt kendt med det organisationsmæssige“, „tager deres ansvar alvorligt“, „indgiver andre større værdsættelse og respekt for Jehovas organisation“ og „bidrager til en god atmosfære og høj åndelig standard i menighederne“. Det er fordi MTS-brødrene følger det der står skrevet i Guds ord, og ikke ’støtter sig til deres egen forstand’ eller er ’vise i deres egne øjne’. (Ordsprogene 3:5-7) Sådanne mænd bliver åndelige gaver i de menigheder de er sendt til.

Tjeneste i isolerede områder

Efter skoleforløbet bliver nogle udnævnt som specialpionerer og skal støtte grupper i isolerede distrikter så der kan dannes menigheder. Som udtryk for værdsættelse af deres hjælp siger en ældste i et fjernt område i Guatemala: „I 20 år har jeg bekymret mig om hvordan der kunne blive draget omsorg for dette enorme distrikt. Jeg har ofte taget det med i mine bønner. MTS-brødrene har fået en god oplæring i organisationsmæssige anliggender og i at holde foredrag, og jeg er taknemmelig for at der nu bliver draget kærlig omsorg for dette område.“

De udsendte brødre har lært at virke i bjergrige egne hvor de må tilbagelægge store afstande for at nå ud til spredte landsbyer. De tilpasser sig hurtigt og organiserer isolerede grupper, selv hvor det ikke er lykkedes for andre. En ældste i Niger anmodede om at få brødre fra skolen fordi han mente at de kunne gøre stor gavn i det område hvor han var. Især i afsidesliggende egne kan det være en fordel at specialpionererne og kredstilsynsmændene er ugifte. Ligesom apostelen Paulus kan de være „i farer fra floder, i farer fra røvere, . . . i farer i ørkenen,“ ligesom de kan komme ud for personlige besværligheder og bekymringer for de menigheder de betjener. — 2 Korinther 11:26-28.

En hjælp for de unge

Bibelen tilskynder unge til at huske deres Skaber. (Prædikeren 12:1) Nidkære MTS-brødre er gode eksempler for kristne unge. Efter at en menighed i USA havde fået to brødre fra skolen, fordobledes menighedens samlede tid i forkyndelsen, og antallet af pionerer, eller heltidsforkyndere, steg fra 2 til 11. Det er et typisk eksempel på hvad der er sket i mange menigheder.

Sådanne brødre tilskynder også unge mænd til at overveje at melde sig til Skolen for Udnævnte Tjenere. Det har motiveret nogle som endnu ikke er menighedstjenere, til at tragte efter dette privilegium.  Afdelingskontoret i Holland kalder MTS-brødrene „levende forbilleder for unge brødre der overvejer hvad de vil med deres liv“.

Tjeneste i fremmedsprogede menigheder

I mange lande fokuseres der mere og mere på at den gode nyhed forkyndes på folks modersmål. Brødre der har været elever på skolen, lærer ofte andre sprog og kommer til at tjene i områder hvor der er store indvandrergrupper. I Belgien er der for eksempel behov for flere til at forkynde på albansk, persisk og russisk.

Fremmedsprogede menigheder og grupper i Italien, Mexico, Storbritannien, Tyskland, USA og andre lande har allerede stor gavn af rejsende tilsynsmænd, ældste og menighedstjenere som er udgået fra skolen. Afdelingskontoret i Korea rapporterer at „mere end 200 MTS-brødre yder en væsentlig del af indsatsen i mange fremmedsprogede menigheder og grupper“.

Udfører ydmygt andre opgaver

Brødre der er udgået fra MTS, tjener ikke alene sammen med fremmedsprogede grupper og menigheder, men virker også som ældste, menighedstjenere og rejsende tilsynsmænd. Nogle tager imod opgaver i andre lande, måske ved at dække et presserende behov i tjenesteafdelingen på et afdelingskontor. De der har erfaring inden for byggeri, er måske med ved rigssalsbyggerier.

Den hurtige vækst i antallet af menigheder og kredse jorden over betyder at der hele tiden er behov for flere rejsende tilsynsmænd. For at dække dette behov modtager udvalgte MTS-brødre ti ugers oplæring i rejsetjenesten og bliver derefter brugt som kredstilsynsmænd eller afløsere for dem. Omkring 1300 MTS-brødre tjener i øjeblikket som rejsende tilsynsmænd i 97 lande. I ét afrikansk land er 55 procent af de rejsende tilsynsmænd udgået fra Skolen for Udnævnte Tjenere. I andre afrikanske lande er tallet 70 procent.

I Australien, Canada, Europa, Fjernøsten og USA er i hundredvis af brødre sendt ud fra skolen for at dække behov i andre lande. På denne måde er skolen blevet til gavn i hele verden.

Jehova har gennem sin søn, Jesus Kristus, sørget for evangelieforkyndere, hyrder og lærere til at fremme Rigets arbejde her i disse sidste dage. Er der udsigt til yderligere vækst i Guds folks rækker? Afgjort. Der er altså et stadigt stigende behov for at indviede og døbte brødre rækker ud efter større ansvar. (Esajas 60:22; 1 Timoteus 3:1, 13) Skolen for Udnævnte Tjenere giver ældste og menighedstjenere mulighed for at blive rustet til en øget indsats, til stor gavn for både dem selv og mange andre i hele verden.

[Fodnote]

^ par. 11 Udgivet af Jehovas Vidner.

[Illustrationer på side 10]

Skolen for Udnævnte Tjenere virker til fremme af Rigets interesser på hele jorden

[Illustrationer på side 13]

Har du overvejet at søge på Skolen for Udnævnte Tjenere og blive til gavn for andre?