Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Er Bibelen for restriktiv?

Er Bibelen for restriktiv?

 Er Bibelen for restriktiv?

„SOM barn blev jeg ikke opdraget efter Bibelens normer. Og Gud blev aldrig nævnt med et ord,“ fortæller en ung mand i Finland. Det er ikke usædvanligt at få en sådan opvækst i dag. Mange, især unge, synes at Bibelen er håbløst gammeldags, og at dens råd er alt for restriktive. De der ønsker at følge Bibelens ord, bliver betragtet som undertrykte og nogle der lever et liv som er tynget af forbud og formaninger. Mange mener derfor at man hellere skal lade Bibelen stå i bogreolen og søge vejledning andetsteds.

At nogle har fået et sådant syn på Bibelen, skyldes hovedsagelig at kristenhedens kirker op gennem historien har undertrykt folk. For eksempel søgte den katolske kirke i den periode som nogle historikere har kaldt den mørke middelalder, at styre næsten alle sider af folks liv. Enhver der vovede at være uenig med kirken, risikerede at blive tortureret eller henrettet. De protestantiske kirkesamfund, som opstod senere, indskrænkede også den personlige frihed. Når man i dag hører betegnelser som „calvinist“ eller „puritaner“, kommer man ikke blot til at tænke på tilhængerne af nogle bestemte trosopfattelser, men også på den hårde disciplin der var forbundet med sådanne grupper. På grund af kirkesamfundenes undertrykkelse op gennem tiden drager folk fejlagtigt den slutning at Bibelens lære også er undertrykkende.

I de senere århundreder har kirkerne mistet deres tag i folk, i hvert fald i nogle lande. Efter at mange har forkastet kirkernes traditionelle lærepunkter, er der opstået den opfattelse at folk selv har ret til at afgøre hvad der er rigtigt, og hvad der er forkert. Hvad har resultatet været? Ahti Laitinen, som er professor i kriminologi og retssociologi, siger: „Respekten for myndighed er dalet, og folks forståelse af hvad der er acceptabelt, og hvad der er uacceptabelt, bliver mere og mere uklar.“ Paradoksalt nok har endda kirkeledere givet efter for denne opfattelse. En fremtrædende luthersk biskop har sagt: „Jeg er tilbøjelig til at afvise den holdning at moralspørgsmål kan afgøres ved at man rådfører sig med Bibelen eller en religiøs autoritet.“

Er ubegrænset frihed ønskværdigt?

Tanken om ubegrænset frihed kan virke tillokkende, især på unge. Det er de færreste der kan lide at blive umyndiggjort eller at skulle følge en masse regler for hvad man må eller ikke må. Men bør alle have frihed til at gøre hvad de har lyst til? Tænk over følgende illustration inden du besvarer spørgsmålet. Forestil dig en by hvor der ikke findes færdselslove, og hvor det ikke er påkrævet at man har kørekort eller har bestået en køreprøve.  Folk kan køre som de vil, også hvis de er berusede, uden at bekymre sig om hastighedsbegrænsninger, stoptavler, trafiklys, ensrettede gader eller fodgængerfelter. Ville en sådan „frihed“ være ønskværdig? Bestemt ikke. Resultatet ville være forvirring, kaos og store ulykker. Selvom færdselslovene begrænser folks frihed, tjener de jo som beskyttelse for bilister såvel som fodgængere.

Jehova giver os på lignende måde vejledning om hvordan vi bør leve, en vejledning der er til gavn for os. Hvis han ikke gjorde det, ville vi være nødt til at prøve os frem og derved måske skade os selv og andre. Et sådant moralsk anarki ville udgøre en lige så farefuld og uønsket situation som det ville være at køre rundt i en by uden færdselslove. Sandheden er at vi har behov for visse regler og love. Det erkender de fleste.

„Min byrde er let“

Færdselslovene kan have utrolig mange og detaljerede bestemmelser — alene antallet af parkeringsregler er helt overvældende i nogle lande. I modsætning hertil indeholder Bibelen ikke et væld af regler, men nogle grundlæggende retningslinjer som ikke er byrdefulde eller undertrykkende. Jesus Kristus gav sine samtidige denne kærlige indbydelse: „Kom til mig, alle I som slider og slæber og er tyngede af byrder, og jeg vil give jer ny styrke. For mit åg er skånsomt og min byrde er let.“ (Mattæus 11:28, 30) I et brev til den kristne menighed i Korinth skrev apostelen Paulus: „Hvor Jehovas ånd er, er der frihed.“ — 2 Korinther 3:17.

Denne frihed er dog ikke ubegrænset. Jesus påpegede tydeligt at Guds krav omfatter nogle enkle bud. For eksempel sagde Jesus til sine disciple: „Dette er mit bud, at I skal elske hinanden ligesom jeg har elsket jer.“ (Johannes 15:12) Hvordan ville livet ikke være hvis alle levede efter det bud! De kristnes frihed er altså ikke uden grænser. Apostelen Peter skrev: „Vær som frie, og dog ikke som de der har friheden som et dække for slethed, men som trælle for Gud.“ — 1 Peter 2:16.

Selvom kristne ikke er bundet af en række detaljerede love, følger de ikke deres egen opfattelse af hvad der er ret, og hvad der er uret. Mennesker har brug for den vejledning som kun Gud kan give dem. Bibelen siger ligeud: „Det står ikke til en mand der vandrer, at styre sine skridt.“ (Jeremias 10:23) Hvis vi følger Guds vejledning, vil det være til stor gavn for os. — Salme 19:11.

En af de ting vi opnår, er glæde. Den unge mand der blev nævnt i indledningen, havde tidligere stjålet, løjet og levet et umoralsk liv. Men efter at han havde lært Bibelens høje normer at kende, rettede han sit liv ind efter dem. Han siger: „Selvom jeg ikke kunne leve  op til alle Bibelens normer lige med det samme, forstod jeg at de er meget gavnlige. Sammenlignet med min tidligere livsform har jeg nu opnået en langt større lykke. Tilværelsen bliver mere enkel når man lever efter Bibelens normer. Man ved hvor man er på vej hen, og hvad der er rigtigt, og hvad der er forkert.“

Millioner har erfaret noget lignende. Ved at følge Bibelens vejledning har de blandt andet fået et bedre forhold til andre, opdyrket et ligevægtigt syn på arbejde og kvittet skadelige vaner. Derved har de fået et godt liv. Markus, * en ung mand der har prøvet både at følge Bibelens normer og ikke at følge dem, siger om sit liv: „Det har givet mig større selvrespekt at leve efter Bibelen.“ *

Hvad vælger du?

Kan vi konkludere at Bibelen er restriktiv? Svaret er ja, og det er den til alles gavn. Men er Bibelen for restriktiv? Til det må svaret være nej. Ubegrænset frihed fører kun til problemer. Bibelens normer er ligevægtige og øger vores glæde og lykke. Markus siger: „Som tiden gik, indså jeg hvor klogt det er at anvende Guds ord i sit liv. Selvom mit liv på mange måder skiller sig ud fra andres, får jeg aldrig den tanke at jeg er gået glip af noget væsentligt i tilværelsen.“

Når du begynder at erfare hvor gavnligt det er at leve efter Bibelens retningslinjer, vil du få større værdsættelse af Guds ord. Det vil føre til noget endnu bedre — du vil komme til at elske den der har forfattet Bibelen, Jehova Gud. „Dette er hvad kærligheden til Gud vil sige, at vi holder hans bud; og hans bud er ikke byrdefulde.“ — 1 Johannes 5:3.

Jehova er både vor Skaber og himmelske Fader. Han ved hvad der er bedst for os. Gud lægger ikke store begrænsninger på os, men giver os tværtimod kærlig og gavnlig vejledning. I poetiske vendinger får vi alle denne tilskyndelse fra Jehova: „Hvis blot du gav agt på mine bud! Da ville din fred blive som floden, og din retfærdighed som havets bølger.“ — Esajas 48:18.

[Fodnoter]

^ par. 13 Navnet er blevet ændret.

^ par. 13 Flere oplysninger om den livsform Bibelen anviser, findes i kapitel 12 i bogen Hvad er det Bibelen virkelig lærer?, der er udgivet af Jehovas Vidner.

[Illustration på side 9]

Jesus sagde at Guds krav ville give ny styrke

[Illustration på side 10]

Når man adlyder Guds vejledning, fører det til lykke og giver selvrespekt