Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Hvordan man finder sand oplysning

Hvordan man finder sand oplysning

 Hvordan man finder sand oplysning

DET var den 18. december 1810, og det var ved at blive mørkt. På et oprørt hav et sted ud for Skotlands sydøstkyst havde fregatten HMS Pallas fra den britiske flåde mistet orienteringen. Tiltagende mørke og kraftigt snefald gjorde det stadig vanskeligere for sømændene at få øje på lyset fra fyrtårnet, som de var afhængige af for at kunne føre skibet sikkert mod land. Forestil dig hvor lettede de blev da de endelig så nogle lys og kunne styre skibet hen imod dem! Desværre var disse lys ikke dem de havde brug for. Det var blot bål som nogle arbejdere havde tændt langs kysten. Pallas stødte på grund og blev slået til vrag, og elleve sømænd druknede. Hvilken tragedie!

I dette tilfælde skyldtes ulykken en fejltagelse. Men det er også sket at nogle med vilje har udsendt falske lyssignaler og derved bragt søfarende i alvorlig fare. Ifølge bogen Wrecks, Wreckers and Rescuers blev sådanne lys tændt af strandrøvere for bevidst at lokke skibe ind mod klippekysterne så de kunne plyndre dem.

’Hellige skrifter som kan føre til frelse for dig’

I ens søgen efter oplysning står man over for en lignende fare. Måske lytter man til vildledende informationer eller bliver endog offer for et bevidst bedrag. Begge dele kan føre til ulykke. Hvordan kan man beskytte sig? Det kan man ved at sikre sig at ens kilde til oplysning er pålidelig. I mere end 125 år har dette blad peget på Guds inspirerede ord, Bibelen, som den mest pålidelige kilde til oplysning fordi den indeholder „hellige skrifter som kan gøre dig vís og føre til frelse for dig“. — 2 Timoteus 3:15-17, New English Bible.

Men for at få tillid til at Bibelen er en pålidelig kilde til lys, eller oplysning, må man nødvendigvis efterprøve dens troværdighed. (Salme 119:105; Ordsprogene 14:15) Enhver  skal føle sig fri til at skrive til udgiverne af dette blad for at få oplysninger som har overbevist millioner af mennesker om at Bibelen virkelig er inspireret af Gud. For eksempel indeholder brochuren En bog for alle mennesker oplysninger som viser at Bibelen er nøjagtig, sand og inspireret. *

Bibelske grundsandheder

Hvilke grundsandheder indeholder disse „hellige skrifter“? Lad os se på nogle af dem.

Der er én almægtig Gud som har skabt alt. (1 Mosebog 1:1) Vi er til fordi „[Gud] har skabt alle ting“ og givet os livet. (Åbenbaringen 4:11) Det er derfor kun ham der fortjener at blive tilbedt. Al sand oplysning kommer fra Skaberen. (Salme 36:9; Esajas 30:20, 21; 48:17, 18) Han har et navn som han gerne vil have at vi bruger. (2 Mosebog 3:15) I Bibelen forekommer dette navn omkring 7000 gange i form af fire bogstaver der kan translittereres JHWH. I Danmark har dette navn i formen „Jehova“ været alment brugt i flere hundrede år. — Salme 83:18.

Jehovas hensigt var at mænd og kvinder skulle leve evigt på en paradisisk jord. Jehova udrustede menneskene med åndelige egenskaber som afspejlede hans egne. Han gav dem også talenter og evner som ville sætte dem i stand til at glæde sig over livet på jorden i al evighed. (1 Mosebog 1:26-28) Det har aldrig været hans hensigt at jorden blot skulle være et sted hvor menneskene prøves — en slags springbræt til et åndeligt liv i himmelen, som om det kun var dér man kunne få et nært forhold til Gud.

Der var ingen ondskab hos de to første mennesker Gud skabte. Ondskaben opstod først da de og en af Guds åndeskabninger misbrugte deres frie vilje og gjorde oprør mod Gud. (5 Mosebog 32:5) Vores første forældre tiltog sig retten til selv at afgøre hvad der var godt, og hvad der var ondt. (1 Mosebog 2:17; 3:1-5) Derved blev menneskeheden underlagt døden. (1 Mosebog 3:19; Romerne 5:12) For at afgøre de spørgsmål der blev rejst ved dette oprør, besluttede Jehova at tillade ondskaben for en tid. Men hans hensigt med jorden og menneskene har ikke forandret sig. (Esajas 45:18) Mænd og kvinder vil stadig få mulighed for at leve evigt under paradisiske forhold på en renset jord. — Mattæus 6:10; Åbenbaringen 21:1-5.

Jesus Kristus er ikke den almægtige Gud selv, men Guds søn. Jesus lærte sine disciple at bede: „Vor Fader i himlene, lad dit navn blive helliget.“ (Mattæus 6:9) Han hævdede aldrig at han var Gud lig, men sagde tværtimod: „Faderen er større end jeg.“ — Johannes 14:28.

Jesus spiller en betydningsfuld rolle i forbindelse med gennemførelsen af Guds hensigt. Gud udsendte ham ’som et lys til verden, for at enhver som tror på ham ikke skal forblive i mørket’. (Johannes 12:46) Og apostelen Peter siger: „Der er ikke frelse i nogen anden.“ (Apostelgerninger 4:12) Det er fordi  vores frelse afhænger af Kristi dyrebare blod. (1 Peter 1:18, 19) Jesus Kristus gav sit liv som et genløsningsoffer for at løskøbe menneskeheden fra den synd som vores stamforældre, Adam og Eva, bragte over menneskeslægten. (Mattæus 20:28; 1 Timoteus 2:6) Jesus blev også brugt af Gud til at åbenbare Hans vilje og hensigt. — Johannes 8:12, 32, 46, 47; 14:6; Apostelgerninger 26:23.

Gud har oprettet et himmelsk rige, eller herredømme, som består af Jesus Kristus og en gruppe personer der udvælges blandt menneskene. Dette er et gennemgående tema i Bibelen. Gud har givet dette rige den opgave at sikre at hans vilje sker på jorden som i himmelen. (Mattæus 6:10) Det var ikke Guds oprindelige hensigt at nogle fra menneskeslægten skulle i himmelen. De skulle bo på jorden. Men efter syndefaldet forordnede Gud noget nyt. Han besluttede at udvælge mennesker fra „hver stamme og hvert tungemål og hvert folk og hver nation“ så de kunne „herske som konger“ sammen med Kristus i et himmelsk rige. (Åbenbaringen 5:9, 10) Dette rige vil snart „knuse og gøre ende på“ alle jordiske styreformer, som har bragt så megen smerte og lidelse over menneskeheden. — Daniel 2:44.

Sjælen kan dø. Denne bibelske grundsandhed afklarer mange spørgsmål angående mennesket og dets fremtidsudsigter. Den fjerner også de misforståelser og forkerte oplysninger om de dødes tilstand som har forvirret mange.

Den allerførste bog i Bibelen siger: „Så dannede Jehova Gud mennesket af støv fra jorden og blæste livsånde ind i hans næsebor, og mennesket blev en levende sjæl.“ (1 Mosebog 2:7) Kan du se hvad det betyder? Sjælen er ikke noget immaterielt som vi har inden i os. Mennesket har ikke en sjæl. Det er en sjæl — en kombination af grundstoffer der findes i „støv fra jorden“, og livskraft fra Gud. Sjælen er ikke udødelig. Når mennesket dør, dør sjælen. — 1 Mosebog 3:19; Prædikeren 9:5, 10.

De døde kan få livet igen ved en opstandelse. Når den tid Gud har tilladt ondskaben, er forbi, vil „alle de der er i mindegravene . . . høre [Jesu] røst og komme ud, de som har gjort det der er godt, til en livets opstandelse, de som har øvet det der er slet, til en dommens opstandelse“. (Johannes 5:28, 29; Apostelgerninger 24:15) Mennesker vil blive oprejst til liv igen på en paradisisk jord, til det liv  som Gud oprindelig havde tiltænkt menneskeslægten.

Undersøg daglig Skrifterne

Kan du se hvordan oplysning om sådanne grundsandheder kan hjælpe dig? I disse kritiske, turbulente tider kan en sådan viden beskytte dig mod „den ’kundskab’ der falskeligt kaldes således“, og som Satan Djævelen står bag. Han giver sig ud for at være „en lysets engel“, og hans håndlangere giver sig ud for at være „retfærdigheds tjenere“. (1 Timoteus 6:20; 2 Korinther 11:13-15) Nøjagtig kundskab fra Bibelen kan beskytte dig mod såkaldt oplysning som er baseret på tanker og idéer fra denne verdens „vise og intellektuelle“, som ’har vraget Jehovas ord’. — Mattæus 11:25; Jeremias 8:9.

På apostelen Johannes’ tid var der mange vildledende lærdomme og filosofiske synspunkter; derfor skrev han følgende til de kristne: „Tro ikke enhver inspireret udtalelse, men prøv de inspirerede udtalelser for at se om de er af Gud.“ (1 Johannes 4:1) Hvis du fik en meddelelse om noget der kunne få stor indflydelse på dit liv, ville du så uden videre tage den for gode varer blot fordi den syntes at komme fra en pålidelig kilde? Selvfølgelig ikke. Før du foretog dig noget, ville du undersøge om kilden var pålidelig, og om oplysningen var korrekt.

Ved at tilvejebringe en bog der indeholder grundlæggende sandheder, har Gud gjort det muligt for os at gøre netop dét — at ’forvisse’ os om at de „lys“ vi lader os lede af, er til at stole på. (1 Thessaloniker 5:21) Nogle i det første århundrede der omtales som „ædelsindede“, blev rost fordi de ’daglig undersøgte Skrifterne’ for at sikre sig at det de lærte, virkelig var sandheden. (Apostelgerninger 17:11) Det kan du også gøre. Lad Bibelen, som „en lampe der skinner på et mørkt sted“, lede dig i den rigtige retning. (2 Peter 1:19-21) Hvis du gør det, vil du „finde kundskab om Gud“ og derved sand oplysning. — Ordsprogene 2:5.

[Fodnote]

^ par. 6 Udgivet af Jehovas Vidner.

[Illustration på side 4]

Guds ord er som en lampe

[Illustration på side 5]

Hvad er Guds navn?

[Illustration på side 5]

Hvad er Guds hensigt med menneskene?

[Illustration på side 6]

Er Jesus den almægtige Gud?

[Illustration på side 6]

Hvor er de døde?

[Illustration på side 7]

Opstandelsen af de døde er en af Bibelens grundsandheder