Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Glæderne ved at vandre i uangribelighed

Glæderne ved at vandre i uangribelighed

 Glæderne ved at vandre i uangribelighed

„Jehovas velsignelse — den gør rig, og han føjer ingen smerte til den.“ — ORDSPROGENE 10:22.

1, 2. Hvorfor må vi vogte os for at blive overdrevent optaget af fremtiden?

„HVIS vi er overdrevent optaget af fremtiden, . . . hindrer det os i at få noget ud af nutiden,“ skrev en amerikansk filosof. Dette gælder for eksempel børn der er så optaget af voksenlivets privilegier at fordelene ved barndommen først går op for dem når denne tid for længst er forbi.

2 Selv Jehovas tilbedere kan få en sådan tankegang. Hvordan kunne det gå til? Vi længes efter at Gud opfylder sit løfte om at skabe et paradis på jorden, og ser ivrigt frem til et liv uden sygdom, alderdom, smerte og lidelse. Det er selvfølgelig godt at være i forventning om sådanne ting, men hvad nu hvis vi bliver så optaget af de fremtidige fysiske velsignelser at vi bliver blinde for de åndelige velsignelser vi nyder godt af her og nu? Det ville være trist. Vi kunne nemt miste modet og føle os syge om hjertet fordi vores forventninger ikke er blevet indfriet inden for den tidsperiode vi havde forestillet os. (Ordsprogene 13:12) Problemer og vanskeligheder i livet kunne medføre at vi blev grebet af fortvivlelse eller selvmedlidenhed. Og i stedet for at gøre en indsats for at klare vanskelige situationer kunne vi udvikle en klagende indstilling. Alt dette kan undgås hvis vi med taknemmelighed mediterer over de velsignelser vi nyder gavn af nu.

3. Hvad vil vi fokusere på i denne artikel?

3 „Jehovas velsignelse — den gør rig, og han føjer ingen smerte til den,“ står der i Ordsprogene 10:22. Er Jehovas tjeneres åndelige rigdom i dag ikke en velsignelse der er værd at fryde sig over?  Lad os se på nogle af de faktorer der gør os åndeligt rige, og tænke over hvad de betyder for os personligt. Når vi tager os tid til at grunde over de velsignelser Jehova har udøst over ’den retfærdige der vandrer i sin uangribelighed’, vil det styrke vores beslutning om at blive ved med at tjene vor himmelske Fader med glæde. — Ordsprogene 20:7.

’Velsignelser der gør os rige’ allerede nu

4, 5. Hvilken bibelsk lære sætter du særlig stor pris på, og hvorfor?

4 Nøjagtig kundskab om hvad Bibelen lærer. De fleste af kristenhedens trossamfund hævder at tro på Bibelen, men kan ikke blive enige om hvad den lærer. Ofte har selv medlemmer af det samme trossamfund forskellige meninger om hvad Bibelen virkelig lærer. Deres situation adskiller sig markant fra den Jehovas tjenere befinder sig i. Uanset vores nationale, kulturelle og etniske baggrund tilbeder vi den sande Gud, som vi kender ved navn. Han er ikke en mystisk treenig gud. (5 Mosebog 6:4; Salme 83:18; Markus 12:29) Vi er også klar over at det altafgørende stridsspørgsmål om Guds universelle suverænitet snart skal afgøres, og at vi ved at bevare vores uangribelighed over for ham stiller os på hans side i dette spørgsmål. Vi kender sandheden om de døde og nærer ingen sygelig frygt for en Gud der siges at pine mennesker i skærsilden eller helvedes flammer. — Prædikeren 9:5, 10.

5 Hertil kommer glæden ved at vide at vi ikke blot er et resultat af en udvikling, et produkt af blinde tilfældigheder. Tværtimod er vi Guds skaberværk, frembragt i hans billede. (1 Mosebog 1:26; Malakias 2:10) „Jeg vil prise dig fordi jeg er dannet så underfuldt at det indgyder frygt. Underfulde er dine værker, ja, det ved min sjæl til fulde,“ skrev salmisten i en lovsang til Gud. — Salme 139:14.

6, 7. Fortæl om nogle forandringer som du selv eller andre har gjort, og som har ført til velsignelser.

6 Frigørelse fra skadelige vaner og adfærdsmønstre. Medierne er fyldt med advarsler om farerne ved rygning, umådeholdent drikkeri og løse seksuelle forbindelser. De fleste er imidlertid ligeglade med disse advarsler. Men hvad sker der når et oprigtigt menneske lærer at den sande Gud fordømmer disse ting, og at han bliver bedrøvet når nogen praktiserer dem? Så bliver vedkommende motiveret til at gøre sig fri af sådanne skadelige vaner! (Esajas 63:10; 1 Korinther 6:9, 10; 2 Korinther 7:1; Efeserne 4:30) Han gør det naturligvis først og fremmest for at glæde Jehova Gud, men får også velsignelser i form af et bedre helbred og fred i sindet.

7 Det kan være meget vanskeligt at aflægge dårlige vaner. Alligevel er der hvert år titusinder der gør det. De indvier sig til Jehova og lader sig døbe i vand, hvorved de offentligt viser at de har gjort sig fri af de vaner der mishager Gud. Hvor er det opmuntrende for os alle! Det styrker vores beslutning om at holde os fri af synd og skadelig adfærd.

8. Hvilken bibelsk vejledning bidrager til lykke i familien?

8 Et lykkeligt familieliv. I adskillige lande går det ned ad bakke for familielivet. Mange ægteskaber ender med skilsmisse og lader ofte børn tilbage med ar på sjælen. I nogle europæiske lande udgør eneforsørgerfamilier næsten 20 procent af alle husstande. Hvordan har Jehova hjulpet os til at vandre på uangribelighedens vej i denne henseende? Læs Efeserbrevet 5:22–6:4, og læg mærke til den gode vejledning Gud giver ægtemænd,  hustruer og børn. At anvende det der siges her og andre steder i Bibelen, er virkelig noget der vil styrke de ægteskabelige bånd, hjælpe forældre til at opdrage deres børn godt og bidrage til et lykkeligt familieliv. Er det ikke en velsignelse der er værd at glæde sig over?

9, 10. Hvordan adskiller vores syn på fremtiden sig fra verdens?

9 Vished for at problemerne i verden snart vil blive løst. Til trods for videnskabelig og teknologisk knowhow og de oprigtige bestræbelser som visse verdensledere gør sig, forbliver menneskehedens alvorlige problemer uløste. Klaus Schwab, som er grundlægger af World Economic Forum, sagde for nylig at „listen over de udfordringer verden står over for, bliver længere og længere, men den tid vi har til at løse dem i, bliver kortere og kortere“. Han talte om „farer der overskrider nationale grænser, som for eksempel terrorisme, nedbrydning af miljøet og økonomisk ustabilitet“. Klaus Schwab konkluderede: „Verden konfronteres nu i højere grad end nogen sinde før med realiteter der kræver en forenet og beslutsom indsats.“ Efterhånden som vi bevæger os fremad i det 21. århundrede, ser menneskehedens fremtid i det store og hele stadig dyster ud.

10 Hvor er det opmuntrende at vide at Jehova har oprettet et rige der kan løse alle menneskenes problemer — det messianske rige! Ved hjælp af dette rige vil den sande Gud ’standse krige indtil jordens ende’ og indføre „fred i overflod“. (Salme 46:9; 72:7) Den udnævnte konge, Jesus Kristus, ’vil udfri den fattige, den nødstedte og den ringe fra undertrykkelse og vold’. (Salme 72:12-14) Under dette riges herredømme vil der ikke være nogen fødevaremangel. (Salme 72:16) Jehova „vil tørre hver tåre af [vores] øjne, og døden skal ikke være mere, heller ikke sorg eller skrig eller smerte skal være mere. Det som var før er forsvundet.“ (Åbenbaringen 21:4) Riget er allerede oprettet i himmelen og vil om kort tid gribe ind i forholdene på jorden og gøre det der skal til for at løse alle problemerne. — Daniel 2:44; Åbenbaringen 11:15.

11, 12. (a) Fører jaget efter fornøjelser til varig lykke? Forklar. (b) Hvad fører til sand lykke?

11 Viden om hvad der bringer sand lykke. Hvad fører til sand lykke? En psykolog har sagt at lykken består af tre komponenter — fornøjelser, engagement (en levende interesse i blandt andet arbejde og familieliv) og det at have en mening med det man gør (et større mål i livet end at tilfredsstille sit eget ego). Han anførte fornøjelser som den mindst vigtige og sagde: „Dette er tankevækkende i betragtning af at så mange bygger hele deres liv op omkring fornøjelser.“ Hvad siger Bibelen i den forbindelse?

12 Kong Salomon kom med følgende udtalelse: „Jeg sagde i mit hjerte: ’Kom nu! Lad mig sætte dig på prøve med hensyn til fryd. Ja, nyd det gode.’ Og se! også det var tomhed. Jeg sagde til latter: ’Galskab!’ og til fryd: ’Hvad udretter den?’“ (Prædikeren 2:1, 2) Ifølge Bibelen er den lykke fornøjelser bringer, altså kun flygtig. Hvad så med det at være engageret i sit arbejde? Vi har det mest meningsfyldte arbejde der findes, nemlig forkyndelsen af Riget og arbejdet med at gøre disciple. (Mattæus 24:14; 28:19, 20) Når vi  fortæller andre om Bibelens budskab, deltager vi i et arbejde der kan føre til frelse både for os selv og for dem der hører på os. (1 Timoteus 4:16) Som „Guds medarbejdere“ erfarer vi at „der er mere lykke ved at give end ved at modtage“. (1 Korinther 3:9; Apostelgerninger 20:35) Det er et arbejde der fylder vores liv med indhold og giver Skaberen et svar imod den der spotter ham, Satan Djævelen. (Ordsprogene 27:11) Ja, Jehova har virkelig vist os at gudhengivenhed bringer sand og varig lykke. — 1 Timoteus 4:8.

13. (a) På hvilken måde er Den Teokratiske Skole en velsignelse som vi kan glæde os over? (b) Hvordan har du haft gavn af Den Teokratiske Skole?

13 Et værdifuldt og effektivt oplæringsprogram. Gerhard tjener som ældste i en af Jehovas Vidners menigheder. Han tænker tilbage på sin ungdom og siger: „Som ung havde jeg store problemer med at tale. Når jeg følte mig presset, kunne jeg næsten ikke udtale ordene og begyndte at stamme. Jeg følte mig mindreværdig og havde komplekser. Mine forældre sørgede for at jeg fik taleundervisning, men det nyttede ingenting, for mit problem var af psykisk og ikke af fysisk art. Jeg fik hjælp igennem en enestående foranstaltning fra Jehova — Den Teokratiske Skole. At blive tilmeldt denne skole gav mig nyt mod. Jeg prøvede så godt jeg kunne, at praktisere det jeg lærte. Og det virkede! Jeg blev mere fri, overvandt mine komplekser og blev mere frimodig i forkyndelsen. Nu holder jeg endda offentlige foredrag. Jeg er virkelig taknemmelig mod Jehova, som gav mig nyt livsmod gennem denne skole.“ Kan vi ikke være lykkelige for den måde Jehova oplærer os på, så vi kan udføre hans arbejde?

14, 15. Hvilken hjælp er let tilgængelig i perioder med sorg og bekymring? Nævn et eksempel på dette.

14 Et personligt forhold til Jehova og støtte fra det forenede internationale brodersamfund. Katrin, der bor i Tyskland, blev dybt rystet da hun hørte meldingerne om et stort jordskælv og en efterfølgende tsunami i det sydøstlige Asien. Hendes datter var i Thailand da katastrofen indtraf. I 32 timer vidste denne mor ikke om hendes datter var i live, eller om hun var blandt dødsofrene hvis antal steg time for time. Katrin blev meget lettet da hun endelig fik et telefonopkald der forvissede hende om at hendes datter var i sikkerhed!

15 Hvad hjalp Katrin igennem disse angstfyldte timer? Hun skriver: „Jeg bad næsten hele tiden til Jehova. Igen og igen mærkede jeg at det gav mig styrke og fred i sindet. Desuden fik jeg besøg af kærlige åndelige brødre der gjorde alt for at støtte mig.“ (Filipperne 4:6, 7) Tænk på hvor langt værre Katrins situation ville have været hvis hun havde været nødt til at tilbringe disse pinefulde timer uden at kunne henvende sig til Jehova i bøn og uden at blive trøstet af kærlige åndelige brødre! Vores fortrolige forhold til Jehova og hans søn og vores nære forhold til det kristne  brodersamfund er en enestående og meget værdifuld velsignelse som vi ikke må tage for givet!

16. Fortæl en erfaring der viser værdien af opstandelseshåbet.

16 Håbet om at se sine afdøde kære igen. (Johannes 5:28, 29) En ung mand ved navn Matthias var blevet opdraget som et af Jehovas Vidner. Han gjorde sig imidlertid ikke klart hvilke velsignelser det indebar, og som teenager gled han bort fra den kristne menighed. Han skriver nu: „Jeg havde stort set aldrig nogen dybe samtaler med min far. I årenes løb havde vi mange uoverensstemmelser. Alligevel ønskede min far altid det bedste for mig. Han elskede mig højt, men det erkendte jeg ikke dengang. Da jeg i 1996 sad ved hans sygeleje og holdt ham i hånden, græd jeg bitterligt og fortalte ham hvor ked af det jeg var over alt det jeg havde gjort, og at jeg elskede ham højt. Men han kunne ikke høre mig. Efter kort tids sygdom sov han stille ind. Hvis jeg bevarer livet og får min far at se i opstandelsen, skal vi indhente det forsømte. Han vil helt sikkert blive glad for at høre at jeg nu tjener som ældste, og at min kone og jeg har den forret at tjene som pionerer.“ Hvor er opstandelseshåbet dog en stor velsignelse for os!

„Han føjer ingen smerte til den“

17. Hvilken virkning vil det have på os at meditere over Jehovas velsignelser?

17 Om sin himmelske Fader sagde Jesus Kristus: „Han lader . . . sin sol stå op over onde og gode, og lader det regne på retfærdige og uretfærdige.“ (Mattæus 5:45) Hvis Jehova endog udøser velsignelser over uretfærdige og onde, hvor meget mere vil han så ikke gøre det over dem der vandrer på uangribelighedens vej! „Jehova forholder ikke dem der vandrer uangribeligt, noget godt,“ står der i Salme 84:11. Når vi mediterer over den særlige omsorg og kærlighed han viser dem der elsker ham, svulmer vores hjerte af taknemmelighed og glæde!

18. (a) Hvordan kan det siges at Jehova ikke føjer nogen smerte til sin velsignelse? (b) Hvorfor lider mange af Guds loyale tjenere ondt?

18 „Jehovas velsignelse“ — den har ført til åndelig velstand for hans folk. Og vi forsikres om at Jehova ’ingen smerte føjer til den’. (Ordsprogene 10:22) Hvorfor udsættes mange af Guds loyale tjenere da for prøvelser og trængsler der påfører dem smerter og lidelser? Det er der især tre grunde til. (1) Vores egen syndige tilbøjelighed. (1 Mosebog 6:5; 8:21; Jakob 1:14, 15) (2) Satan og hans dæmoner. (Efeserne 6:11, 12) (3) Den ugudelige verden. (Johannes 15:19) Jehova tillader at vi udsættes for problemer, men han er ikke årsagen til dem. I virkeligheden er „enhver god gave og enhver fuldkommen foræring . . . ovenfra, for den kommer ned fra himmellysenes Fader“. (Jakob 1:17) Jehovas velsignelser forårsager ingen smerte.

19. Hvad har de der fortsætter med at vandre i uangribelighed, i vente?

19 En forudsætning for at opnå åndelig velstand er at komme nær til Gud. Når vi opdyrker et fortroligt forhold til ham, ’samler vi os værdier som en god grundvold for den kommende tid, så vi kan få et fast greb om det virkelige liv’. (1 Timoteus 6:12, 17-19) I Guds fremtidige nye verden vil vi ud over de åndelige velsignelser også nyde godt af fysiske velsignelser. Til den tid vil alle der ’adlyder Jehovas røst’, få del i det virkelige liv. (5 Mosebog 28:2) Lad os med glæde og endnu større beslutsomhed fortsætte med at vandre på uangribelighedens vej.

Hvad har du lært?

• Hvorfor er det uklogt at være overdrevent optaget af fremtiden?

• Hvilke velsignelser nyder vi godt af nu?

• Hvorfor lider Guds trofaste tjenere ondt?

[Studiespørgsmål]