Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Tjen loyalt kongen Kristus

Tjen loyalt kongen Kristus

 Tjen loyalt kongen Kristus

„Der blev givet ham herredømme og ære og kongemagt, og alle folkeslag, folkestammer og tungemål skal tjene ham.“ — DANIEL 7:14.

1, 2. Hvordan ved vi at Kristus ikke fik overdraget den fulde magt i Guds rige i år 33?

HVILKEN hersker kunne ofre sit liv for sine undersåtter og så igen komme til live for at herske som konge? Hvilken konge kunne leve her på jorden, opbygge tillid og loyalitet hos sine undersåtter og derefter herske fra himmelen? Den eneste person der har kunnet gøre dette — og meget mere — er Jesus Kristus. (Lukas 1:32, 33) På pinsedagen i år 33, efter at Kristus var død, var blevet oprejst og var steget til himmelen, „gav [Gud] ham som hoved over alle ting til menigheden“. (Efeserne 1:20-22; Apostelgerninger 2:32-36) Kristus begyndte dermed at herske, men i begrænset forstand. Hans første undersåtter var salvede kristne, der udgjorde det åndelige Israel, „Guds Israel“. — Galaterne 6:16; Kolossenserne 1:13.

2 Næsten 30 år efter pinsedagen i år 33 bekræftede apostelen Paulus at Kristus endnu ikke havde fået overdraget den fulde magt i Guds rige, men havde ’taget sæde ved Guds højre hånd og herefter ventede indtil hans fjender blev lagt som en skammel for hans fødder’. (Hebræerne 10:12, 13) Hen imod slutningen af det første århundrede så den aldrende apostel Johannes i et syn den universelle Suveræn, Jehova, indsætte Kristus Jesus som konge i det nyoprettede himmelske rige. (Åbenbaringen 11:15; 12:1-5) Vi der lever i dag, kan se tilbage på de overvældende vidnesbyrd om at Kristus begyndte at herske som messiansk konge i himmelen i 1914. *

3. (a) Hvilken ny dimension har den gode nyhed om Riget antaget siden 1914? (b) Hvilke spørgsmål kan vi stille os selv?

3 Ja, siden 1914 har den gode nyhed om Riget antaget en spændende ny dimension. Fra dette tidspunkt har Kristus regeret som konge i Guds himmelske rige, skønt det har været „midt blandt [sine] fjender“. (Salme 110:1, 2; Mattæus 24:14; Åbenbaringen 12:7-12) Hertil kommer at hans loyale undersåtter jorden over reagerer villigt og ivrigt på hans myndighed ved at tage del i et globalt bibelundervisningsprogram uden sidestykke i hele menneskehedens historie. (Daniel 7:13, 14; Mattæus 28:18) Salvede kristne, eller „rigets sønner“, tjener som „ambassadører på Kristi vegne“. De bliver loyalt støttet af en voksende stor skare af „andre får“, der fungerer som udsendinge for Guds rige. (Mattæus 13:38; 2 Korinther 5:20; Johannes 10:16) Vi må dog ransage os selv for at finde ud af om vi personligt anerkender Kristi myndighed. Er vi ubetinget loyale over for ham? Hvordan kan vi vise loyalitet over for en konge der regerer i himmelen? Lad os imidlertid først se på hvilke grunde vi har til at være loyale over for Kristus.

En konge der motiverer os til at være loyale

4. Hvad udrettede Jesus som Guds udnævnte konge i løbet af sin jordiske tjeneste?

4 Vi er loyale over for Kristus fordi vi er taknemmelige for det han har gjort, og sætter pris på hans uforlignelige egenskaber. (1 Peter 1:8) Mens Jesus som Guds udnævnte konge befandt sig på jorden, viste han i mindre  målestok hvad han som regerende konge vil udrette på globalt plan når Guds tid er inde til det. Han gav de sultne mad. Han helbredte syge, blinde, invalide, døve og stumme. Ja, han gav endda nogle døde livet igen. (Mattæus 15:30, 31; Lukas 7:11-16; Johannes 6:5-13) Når vi får kendskab til Jesu liv på jorden, giver det os samtidig indblik i hvilke egenskaber der vil kendetegne ham som jordens fremtidige hersker — og den mest bemærkelsesværdige af disse er hans selvopofrende kærlighed. (Markus 1:40-45) I den forbindelse skal Napoleon Bonaparte have sagt: „Alexander, Cæsar, Karl den Store og jeg selv har grundlagt imperier, men hvad grundlagde vi vort genis frembringelser på? På magt. Jesus Kristus alene grundlagde sit rige på kærlighed, og den dag i dag ville millioner af mennesker gå i døden for ham.“

5. Hvorfor virkede Jesu personlighed så tiltalende på andre?

5 Fordi Jesus havde et mildt sind og var ydmyg af hjertet, fik de der følte sig presset og tynget af byrder, ny styrke når de lyttede til hans opbyggende undervisning og mærkede hans venlighed. (Mattæus 11:28-30) Børn følte sig godt tilpas i hans selskab. Ydmyge, forstandige mænd var ivrige efter at blive hans disciple. (Mattæus 4:18-22; Markus 10:13-16) Og hans hensynsfulde og respektfulde måde at være på fik mange gudfrygtige kvinder til at støtte ham loyalt, og en del af dem ofrede deres tid, kræfter og materielle ejendele på at sørge for ham i hans tjeneste. — Lukas 8:1-3.

6. Hvilke ømme følelser viste Jesus da Lazarus døde?

Kristus viste nogle af sine mest ømme følelser da hans kære ven Lazarus døde. Marias og Martas kval gjorde så dybt et indtryk på ham at han ligefrem stønnede af sorg og „gav tårerne frit løb“. Jesus blev stærkt opbragt skønt han vidste at han inden længe ville give Lazarus livet igen. Bevæget af kærlighed og medfølelse brugte han så sin gudgivne myndighed og oprejste Lazarus fra de døde. — Johannes 11:11-15, 33-35, 38-44.

7. Hvorfor fortjener Jesus vores loyalitet? (Se også rammen på side 31).

7 Jesu stærke kærlighed til det rette og hans afsky for hykleri og ugudelighed fylder os med ærefrygt for ham. To gange rensede han modigt templet for begærlige købmænd. (Mattæus 21:12, 13; Johannes 2:14-17) Og som et jordisk menneske blev han udsat for alle former for modstand, hvilket gav ham et førstehåndskendskab til det pres og de problemer vi oplever. (Hebræerne 5:7-9) Jesus mærkede også hvordan det er at være offer for had og uretfærdighed. (Johannes 5:15-18; 11:53, 54; 18:38–19:16) Til sidst underkastede han sig modigt en grusom død for at gennemføre sin Faders vilje og skænke sine undersåtter evigt liv. (Johannes 3:16) Mon ikke sådanne egenskaber hos Kristus giver dig lyst til fortsat at tjene ham loyalt? (Hebræerne 13:8; Åbenbaringen 5:6-10) Hvad kræves der for at være en undersåt af kongen Kristus?

Hvordan man kvalificerer sig til at blive undersåt af Kristus

8. Hvad kræves der af Kristi undersåtter?

8 Tænk over denne sammenligning: For at blive statsborger i et andet land må man som regel opfylde nogle grundlæggende betingelser. Det forlanges måske at potentielle statsborgere er hæderlige og har en god helbredstilstand. Kristi undersåtter må ligeledes bevare en høj moral og et godt åndeligt helbred. — 1 Korinther 6:9-11; Galaterne 5:19-23.

9. Hvordan kan vi vise at vi er loyale over for Kristus?

9 Jesus Kristus kræver også med rette at hans undersåtter er loyale over for ham og hans rige. De viser deres loyalitet ved at leve i overensstemmelse med det han lærte folk da han var på jorden som Guds udnævnte konge. For eksempel sætter de Rigets interesser og Guds vilje før materielle ønsker. (Mattæus 6:31-34) Desuden bestræber de sig ihærdigt for at genspejle  Kristi personlighed, selv under de mest prøvende omstændigheder. (1 Peter 2:21-23) Og Kristi undersåtter følger hans eksempel ved at tage initiativet til at gøre godt mod andre. — Mattæus 7:12; Johannes 13:3-17.

10. Hvordan kan man vise sin loyalitet over for Kristus (a) i familien og (b) i menigheden?

10 Jesu disciple viser også deres loyalitet over for Jesus ved at genspejle hans egenskaber i familielivet. For eksempel viser ægtemænd loyalitet over for deres himmelske konge ved at efterligne ham i den måde de er på over for deres hustruer og børn. (Efeserne 5:25, 28-30; 6:4; 1 Peter 3:7) Hustruer viser loyalitet over for Kristus ved at have en ren adfærd og ved at lægge en ’stille og mild ånd’ for dagen. (1 Peter 3:1-4; Efeserne 5:22-24) Børn er loyale over for Kristus når de følger hans eksempel i lydighed. Da Jesus var barn, underordnede han sig sine forældre, skønt de var ufuldkomne. (Lukas 2:51, 52; Efeserne 6:1) Kristi undersåtter bestræber sig loyalt for at efterligne ham ved at ’vise medfølelse, nære broderlig hengivenhed’ og have „inderlig medlidenhed“. De gør hvad de kan for at være som Kristus, idet de er „ydmyge af sind, ikke gengælder skade med skade eller skældsord med skældsord“. — 1 Peter 3:8, 9; 1 Korinther 11:1.

Lovlydige undersåtter

11. Hvilke love adlyder Kristi undersåtter?

11 Ligesom man må adlyde et lands love for at opnå statsborgerskab, må Kristi undersåtter adlyde „Messias’ lov“ og rette deres liv ind efter alt hvad Jesus underviste i og befalede. (Galaterne 6:2) Særlig vigtigt er det at de loyalt adlyder kærlighedens „kongelige lov“. (Jakob 2:8) Hvad indebærer disse love?

12, 13. Hvordan underordner vi os loyalt „Messias’ lov“?

12 Kristi undersåtter er ufuldkomne og begår fejl. (Romerne 3:23) Derfor må de hele tiden arbejde på at opdyrke „en broderlig hengivenhed . . . som er uden hykleri“ så de ’elsker hinanden inderligt af hjertet’. (1 Peter 1:22) „Hvis nogen har en grund til klage imod en anden“, vil kristne loyalt følge Messias’ lov ved at „affinde [sig] med hinanden og frit at tilgive hinanden“. Når de adlyder denne lov, hjælper det dem til at blive ved med at se gennem fingre med ufuldkommenheder og finde grunde til at elske hinanden. Værdsætter du ikke at være sammen med dem der loyalt adlyder vor kærlige konge og ifører sig kærligheden, „enhedens fuldkomne bånd“? — Kolossenserne 3:13, 14.

13 Jesus forklarede endvidere at den kærlighed han viste, og som han ønskede at andre  skulle efterligne, rakte længere end den kærlighed folk i almindelighed viser hinanden. (Johannes 13:34, 35) Hvis vi kun elsker dem der elsker os, er det ikke noget særligt vi gør. Så vil vores kærlighed være ufuldstændig og mangelfuld. Jesus tilskyndede os til at efterligne hans Faders kærlighed ved endda at vise vores fjender, der hader og forfølger os, en principbetonet kærlighed. (Mattæus 5:46-48) Denne kærlighed motiverer også Rigets undersåtter til loyalt at holde ud i deres vigtigste arbejde. Hvad er det?

Loyaliteten sættes på prøve

14. Hvorfor er forkyndelsesarbejdet så vigtigt?

14 Guds riges undersåtter har i dag det vigtige arbejde at ’aflægge et grundigt vidnesbyrd om Guds rige’. (Apostelgerninger 28:23) Dette arbejde er af stor betydning fordi det messianske rige vil hævde Jehovas universelle suverænitet. (1 Korinther 15:24-28) Når vi forkynder den gode nyhed, får de der hører den, mulighed for at blive undersåtter i Guds rige. Desuden bliver folks reaktion på budskabet en prøvesten, eller et grundlag, som kongen Kristus kan dømme dem ud fra. (Mattæus 24:14; 2 Thessaloniker 1:6-10) En af de vigtigste måder hvorpå vi kan vise vores loyalitet over for Kristus, er således ved at adlyde hans befaling om at fortælle andre om Riget. — Mattæus 28:18-20.

15. Hvorfor sættes kristnes loyalitet på prøve?

15 Naturligvis modarbejder Satan forkyndelsesarbejdet på enhver tænkelig måde, og jordiske herskere anerkender ikke Kristi gudgivne myndighed. (Salme 2:1-3, 6-8) Derfor advarede Jesus sine disciple: „En træl er ikke større end sin herre. Hvis de har forfulgt mig, vil de også forfølge jer.“ (Johannes 15:20) Kristi disciple befinder sig altså i en åndelig krig der sætter deres loyalitet på prøve. — 2 Korinther 10:3-5; Efeserne 6:10-12.

16. Hvordan tilbagebetaler Rigets undersåtter „Gud det der er Guds“?

16 Undersåtterne i Guds rige forbliver imidlertid loyale over for deres usynlige konge uden at være respektløse over for de jordiske myndigheder. (Titus 3:1, 2) Jesus sagde: „Tilbagebetal kejseren det der er kejserens, og Gud det der er Guds.“ (Markus 12:13-17) Kristi undersåtter adlyder derfor myndighedernes love når disse ikke strider imod Guds love. (Romerne 13:1-7) Men da den jødiske højesteret gik imod Guds love ved at befale Jesu disciple at holde op med at forkynde, sagde disciplene med fasthed og dog respektfuldt at de blev nødt til at „adlyde Gud som [deres] hersker mere end mennesker“. — Apostelgerninger 1:8; 5:27-32.

17. Hvorfor kan vi fatte mod når vi udsættes for loyalitetsprøver?

17 Det kræver naturligvis stort mod af Kristi undersåtter at forblive loyale over for deres konge når de bliver forfulgt. Ikke desto mindre sagde Jesus: „Lykkelige er I når folk skælder jer ud og forfølger jer og løgnagtigt siger alt muligt ondt om jer for min skyld. Fryd jer og spring af glæde, for jeres belønning er stor i himlene.“ (Mattæus 5:11, 12) Jesu disciple i det første århundrede erfarede sandheden i disse ord. Selv når de blev pisket fordi de fortsatte med at forkynde Riget, „frydede [de] sig over at de var blevet anset for værdige til at blive vanæret for navnets skyld. Og hver dag fortsatte de med, i templet og fra hus til hus, uden ophør at undervise og at forkynde den gode nyhed om Messias, Jesus.“ (Apostelgerninger 5:41, 42) Du fortjener ros når du viser den samme loyale indstilling i perioder med prøvelser, sygdom, sorg eller modstand. — Romerne 5:3-5; Hebræerne 13:6.

18. Hvad viser Jesu ord til Pontius Pilatus?

 18 Mens Jesus stadig var på jorden som Guds udnævnte konge, fremsatte han følgende erklæring over for den romerske landshøvding Pontius Pilatus: „Mit rige er ikke en del af denne verden. Hvis mit rige havde været en del af denne verden, ville mine tjenere have kæmpet for at jeg ikke skulle overgives til jøderne. Men nu er mit rige ikke herfra.“ (Johannes 18:36) Undersåtter i det himmelske rige griber derfor ikke til våben mod nogen, og de tager ikke parti i menneskers konflikter. Af loyalitet over for ’Fredsfyrsten’ holder de sig fuldstændig neutrale i denne verdens politiske anliggender. — Esajas 2:2-4; 9:6, 7.

Loyale undersåtter høster evige velsignelser

19. Hvorfor kan Kristi undersåtter se fremtiden i møde med tillid?

19 Loyale undersåtter under Kristus, „Kongers Konge“, ser fremtiden i møde med tillid. De ser ivrigt frem til at han vil udøve sin gudgivne kongelige magt. (Åbenbaringen 19:11–20:3; Mattæus 24:30) De af „rigets sønner“, eller loyale salvede, der endnu er på jorden, ser frem til deres dyrebare arv som konger med Kristus i himmelen. (Mattæus 13:38; Lukas 12:32) Kristi loyale „andre får“ venter spændt på at høre deres konges godkendelse: „Kom, min Faders velsignede, arv det rige [Rigets jordiske, paradisiske domæne] som har været jer beredt fra verdens grundlæggelse.“ (Johannes 10:16; Mattæus 25:34) Måtte alle Rigets undersåtter da være besluttede på at fortsætte med loyalt at tjene kongen Kristus.

[Fodnote]

^ par. 2 Se Lad os ræsonnere ud fra Skrifterne, side 435-38, „Hvorfor siger Jehovas Vidner at Guds rige blev oprettet i 1914?“. Udgivet af Jehovas Vidner.

Kan du forklare følgende?

• Hvorfor fortjener Kristus vores loyalitet?

• Hvordan viser Kristi undersåtter at de er loyale over for ham?

• Hvorfor ønsker vi at være loyale over for kongen Kristus?

[Studiespørgsmål]

[Ramme på side 31]

FLERE AF KRISTI UFORLIGNELIGE EGENSKABER

Upartiskhed — Johannes 4:7-30.

Medfølelse — Mattæus 9:35-38; 12:18-21; Markus 6:30-34.

Selvopofrende kærlighed — Johannes 13:1; 15:12-15.

Loyalitet — Mattæus 4:1-11; 28:20; Markus 11:15-18.

Empati — Markus 7:32-35; Lukas 7:11-15; Hebræerne 4:15, 16.

Rimelighed — Mattæus 15:21-28.

[Illustration på side 29]

Ved at vise hinanden kærlighed underordner vi os loyalt „Messias’ lov“

[Illustrationer på side 31]

Bevæger Kristi egenskaber dig til loyalt at tjene ham?