Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Efterlign Jesus Kristus når du udøver myndighed

Efterlign Jesus Kristus når du udøver myndighed

 Efterlign Jesus Kristus når du udøver myndighed

ET EKSPERIMENT inden for adfærdsforskning har vist noget meget interessant. Deltagerne i eksperimentet, som blev udført for nogle år siden, blev delt op i to grupper. Den ene gruppe blev udnævnt som vagter, og den anden gruppe skulle være deres fanger. Hvad skete der?

„I løbet af få dage,“ rapporteres det, „blev de fleste [af vagterne] grove over for fangerne. De mobbede dem og idømte dem ofte en straf. Fangerne derimod var skræmte og underdanige.“ Forskerne nåede frem til følgende slutning: Næsten alle kan falde for fristelsen til at misbruge deres myndighed.

Brug og misbrug af myndighed

Når myndighed udøves på rette måde, kan det naturligvis have en gavnlig effekt. Det kan resultere i en fornuftig ledelse og medføre fysiske, følelsesmæssige og åndelige goder. (Ordsprogene 1:5; Esajas 48:17, 18) Men som ovennævnte eksperiment viser, er der altid en fare for at man udøver sin myndighed på en urimelig måde. Bibelen peger på denne fare og siger: „Når den uretfærdige bliver hersker, sukker folket.“ — Ordsprogene 29:2, den danske autoriserede oversættelse; Prædikeren 8:9.

Det er skadeligt at misbruge sin myndighed, også selvom det gøres med et godt motiv. Som eksempel kan nævnes en religiøs skole i Irland der for nogle få år siden offentligt undskyldte den måde visse lærere havde misbrugt deres myndighed på over for børn de havde i deres varetægt. Mange af disse lærere havde uden tvivl ædle hensigter, men de metoder som nogle af dem brugte, var ekstremt skadelige. En avis rapporterede at „adskillige børn på forskellig måde havde lidt skade af den overdrevne vold og de barske metoder som mange af lærerne havde brugt“. (The Irish Times) Hvordan kan man udøve myndighed så man får det bedste frem i folk i stedet for at støde dem fra sig eller såre dem ved det man siger eller gør? — Ordsprogene 12:18.

„Al myndighed“ er givet til Jesus Kristus

Tænk på Jesu Kristi eksempel. Kort før han steg til himmelen, sagde han til sine disciple: „Al myndighed i himmelen og på jorden er blevet givet mig.“ (Mattæus 28:18) Skabte  denne udtalelse frygt blandt disciplene? Var de bange for at Jesus nu ville være ligesom de romerske kejsere, der var kendt for at slå hårdt ned på alle der gjorde oprør eller sagde dem imod?

Den bibelske beretning svarer afgjort nej! Jesus Kristus udøver sin myndighed på samme måde som hans Fader gør det. Selvom Jehova er den Almægtige, universets retmæssige Suveræn, ønsker han at hans undersåtter tjener ham af et villigt hjerte, ikke af frygt eller i blind lydighed. (Mattæus 22:37) Jehova misbruger aldrig sin myndighed. Det fremgår af et bemærkelsesværdigt syn som profeten Ezekiel fik.

I dette syn så Ezekiel fire åndeskabninger som støttede Guds suverænitet. Hver af dem havde fire ansigter. „Hvad angår det deres ansigter lignede,“ skriver Ezekiel, „så havde de alle fire et menneskeansigt med et løveansigt til højre, og de havde alle fire et okseansigt til venstre; og de havde alle fire et ørneansigt.“ (Ezekiel 1:10) Disse fire ansigter repræsenterer Guds fire hovedegenskaber, som er i fuldkommen balance med hinanden. Af Guds ord fremgår det at menneskeansigtet symboliserer kærlighed, løveansigtet symboliserer retfærdighed og ørneansigtet symboliserer visdom. Disse tre egenskaber suppleres af den fjerde — magt, som er symboliseret ved okseansigtet. Hvad betyder alt dette? Synet viser at Jehova altid bruger sin ubegrænsede magt og myndighed på en måde som er i harmoni med hans andre hovedegenskaber.

Jesus Kristus efterlignede sin Fader og udøvede altid sin myndighed på en kærlig, vís og retfærdig måde. Hans disciple ’fandt ny styrke’ ved at underordne sig hans myndighed. (Mattæus 11:28-30) Den mest fremtrædende  egenskab hos både Jehova Gud og Jesus Kristus er kærlighed, ikke magt eller myndighed! — 1 Korinther 13:13; 1 Johannes 4:8.

Hvordan udøver du din myndighed?

Hvordan bruger du din myndighed? Styrer du din familie ved at gøre opmærksom på at det er dig der bestemmer? Gør du det også i situationer hvor du bare gerne vil have trumfet din egen vilje igennem? Retter de andre i familien sig efter dine afgørelser af frygt eller af kærlighed? Føjer de dig fordi du er den stærkeste? Det er nogle spørgsmål som familieoverhoveder bør overveje med tanke på at bevare den teokratiske orden i familien. — 1 Korinther 11:3.

Har du et vist mål af myndighed i den kristne menighed? For at vurdere om du udøver den på rette måde, kan du bedømme dig selv i forhold til følgende principper der stammer fra Jehova og blev fulgt af Jesus Kristus.

„En Herrens træl . . . bør være mild imod alle, . . . , idet han finder sig i ondt og med mildhed belærer dem som ikke er gunstigt stemt.“ — 2 Timoteus 2:24, 25.

Nogle i den kristne menighed i det første århundrede havde stor myndighed. For eksempel kunne Timoteus „befale visse folk ikke at føre en anden lære“. (1 Timoteus 1:3) Vi kan dog være sikre på at Timoteus i sin opgave som tilsynsmand i den kristne menighed afspejlede Guds egenskaber i alt hvad han gjorde. Han fulgte uden tvivl Paulus’ vejledning om at belære „med mildhed“ og at „være mild imod alle“. Eftersom Timoteus på det tidspunkt var ret ung i forhold til andre ældste, måtte han være som en respektfuld søn over for de ældre og som en omsorgsfuld bror over for de yngre. (1 Timoteus 5:1, 2) En sådan kærlig omsorg fra tilsynsmændenes side bevirker at den kristne menighed bliver som en varm, kærlig familie, ikke som et koldt, hjerteløst forretningsforetagende. — 1 Korinther 4:14; 1 Thessaloniker 2:7, 8.

„Nationernes herskere spiller herrer over dem, og de store udøver myndighed over dem. Sådan er det ikke blandt jer; tværtimod, enhver der ønsker at blive stor blandt jer, skal være jeres tjener.“ — Mattæus 20:25, 26.

Mange ledere i verden „spiller herrer over“ andre ved at påtvinge dem deres vilje. De kræver at tingene gøres på en bestemt måde og truer folk med straf hvis de ikke adlyder. Jesus Kristus, derimod, lagde vægt på at man skulle betjene andre og ikke lægge pres på  dem. (Mattæus 20:27, 28) Han behandlede altid sine disciple kærligt og omsorgsfuldt. Hvis du følger Jesu eksempel, vil det være meget lettere for andre at samarbejde med dig. (Hebræerne 13:7, 17) Det vil også gøre det meget nemmere for andre at ’gå en ekstra mil’ hvis de kan, og at gøre det villigt, ikke under tvang. — Mattæus 5:41.

„Vær hyrder for Guds hjord i jeres varetægt, . . . ikke som nogle der spiller herrer over dem der udgør Guds arv, men ved at være eksempler for hjorden.“ — 1 Peter 5:2, 3.

Tilsynsmænd ved at de skal stå Gud til regnskab for menighedens åndelige tilstand, og de tager dette ansvar alvorligt. De søger at tage sig af Guds hjord på en villig, ivrig og kærlig måde. Ligesom apostelen Paulus gør de sig ikke til herrer over andres tro, men bestræber sig for at opbygge og styrke troen hos dem de har i deres varetægt. — 2 Korinther 1:24.

Når der er behov for at de ældste giver vejledning — eksempelvis for at hjælpe en overtræder på fode igen eller for at hjælpe en trosfælle til at gøre åndelige fremskridt — gør de det i mildhedens ånd. De husker på apostelen Paulus’ ord: „Brødre, selv om et menneske uforvarende begår et eller andet fejltrin, skal I som har åndelige kvalifikationer prøve at hjælpe en sådan på fode igen, i mildhedens ånd, mens du holder øje med dig selv, for at ikke også du skal blive fristet.“ — Galaterne 6:1; Hebræerne 6:1, 9-12.

Bliv ved med at affinde jer med hinanden og frit at tilgive hinanden . . . [Ifør] jer kærligheden, for den er enhedens fuldkomne bånd.“ — Kolossenserne 3:13, 14.

Hvordan behandler du dem som ikke lever helt op til de kristne normer? Bærer du over med deres ufuldkommenheder, sådan som Jehova og Jesus Kristus gør? (Esajas 42:2-4) Eller insisterer du altid på at følge lovens bogstav? (Salme 130:3) Husk at det rigtigste er at vise mildhed når det er muligt, og fasthed kun når det er nødvendigt. Ved at optræde kærligt kan man knytte et stærkt bånd af tillid og fortrolighed mellem en selv og dem man udøver myndighed over.

Hvis du har fået myndighed betroet, bør du gøre en ihærdig indsats for at efterligne Jehova Gud og Jesus Kristus når du udøver den. Tænk på salmisten Davids smukke beskrivelse af hvordan Jehova udøver myndighed over sit folk. Han sang: „Jehova er min hyrde. Jeg skal intet mangle. På grønne græsgange lader han mig ligge; ved vandrige hvilesteder leder han mig. Min sjæl giver han ny styrke. Han fører mig ad retfærdige spor for sit navns skyld.“ Og om Jesus læser vi: „Jeg er den rigtige hyrde, og jeg kender mine får, og mine får kender mig, ligesom Faderen kender mig og jeg kender Faderen; og jeg sætter min sjæl til for fårene.“ Hvilke bedre forbilleder kunne vi få når det gælder kærlig udøvelse af myndighed? — Salme 23:1-3; Johannes 10:14, 15.

[Tekstcitat på side 18]

Jehovas retfærdighed, visdom og kærlighed er altid i fuldstændig balance med hans brug af magt

[Illustration på side 18]

Ældste må undertiden give overtrædere kærlig vejledning

[Illustration på side 19]

Paulus opfordrede Timoteus til at opføre sig som en respektfuld søn og en omsorgsfuld bror

[Illustration på side 20]

Jesus Kristus udøver sin myndighed på en vís, retfærdig og kærlig måde