Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Spørgsmål fra læserne

Spørgsmål fra læserne

 Spørgsmål fra læserne

Hvilke tre farer advarede Jesus imod i Mattæus 5:22?

I sin bjergprædiken giver Jesus Kristus sine disciple denne advarsel: „Jeg siger jer at enhver som vedvarende er vred på sin broder, skal stå til ansvar over for domstolen; og enhver som tiltaler sin broder med et ringeagtende skældsord, skal stå til ansvar over for den øverste domstol; mens enhver der siger: ’Din foragtelige tåbe!’ vil være hjemfalden til ilden i Gehenna.“ — Mattæus 5:22.

Jesus brugte noget jøderne kendte til — domstolen, den øverste domstol og ilden i Gehenna — for at vise dem at jo alvorligere en synd er, jo strengere vil straffen blive.

Først sagde Jesus at enhver som vedvarende er vred på sin broder, skal stå til ansvar over for „domstolen“, det vil sige den lokale domstol. Ifølge overleveringen var der en sådan domstol i byer med en voksen mandlig befolkning på 120 eller derover. (Mattæus 10:17; Markus 13:9) Dommerne ved denne domstol havde myndighed til endog at afsige dom i mordsager. (5 Mosebog 16:18; 19:12; 21:1, 2) Jesus viste hermed at et menneske der bliver ved med at nære vrede mod sin næste, begår en alvorlig synd.

Derefter sagde Jesus at en der „tiltaler sin broder med et ringeagtende skældsord, skal stå til ansvar over for den øverste domstol“. Det græske ord rhakaʹ (fodnoten) som er gengivet med „et ringeagtende skældsord“, betyder „tom“ eller „tomhjernet“. Ifølge The New Thayer’s Greek-English Lexicon of the New Testament var det „et nedsættende udtryk som blev brugt af jøderne på Kristi tid“. Jesus påpeger her hvor alvorligt det er at give udtryk for had mod sin næste ved at bruge et ringeagtende skældsord. Ja, Jesus sagde faktisk at en der brugte et sådant ord, ikke blot ville blive dømt af en lokal domstol, men af den øverste domstol, hele Sanhedrinet — den domstol der var i Jerusalem, og som bestod af ypperstepræsten og 70 ældste og skriftlærde. — Markus 15:1.

Til sidst forklarede Jesus at hvis en sagde „din foragtelige tåbe!“ til en anden, ville han være hjemfalden til ilden i Gehenna. Ordet „Gehenna“ stammer fra det hebraiske udtryk gē hinnomʹ, som betyder „Hinnoms Dal“. Denne dal lå vest og syd for det gamle Jerusalem. På Jesu tid var denne dal blevet et sted hvor man brændte affald, deriblandt ligene af forbrydere som man mente ikke fortjente en hæderlig begravelse. Ordet „Gehenna“ var derfor et passende symbol på fuldstændig tilintetgørelse.

Hvad ligger der så i udtrykket „din foragtelige tåbe“? Det ord der er brugt her, ligner et hebraisk ord som betyder „oprørsk“ eller „opsætsig“. Det betegner et menneske der er uden værd i moralsk henseende, en frafalden, en der gør oprør mod Gud. En der kalder sin næste ’en foragtelig tåbe’, siger med andre ord at den pågældende bør have samme straf som en der gør oprør mod Gud, altså evig tilintetgørelse. I Guds øjne kunne en person der udtaler en sådan fordømmelse over en anden, gøre sig fortjent til selv at modtage netop denne alvorlige straf, evig tilintetgørelse. — 5 Mosebog 19:17-19.

Jesus satte altså en højere norm for sine disciple end den der kan udledes af de principper som ligger til grund for Moseloven. Mens det var den almindelige mening at en morder skulle „stå til ansvar over for domstolen“, gik Jesus altså et skridt videre. Han lærte sine disciple at de ikke engang måtte nære vrede mod deres næste. — Mattæus 5:21, 22.