Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Engle — Hvilken indflydelse har de på os?

Engle — Hvilken indflydelse har de på os?

Engle — Hvilken indflydelse har de på os?

PROFETEN Daniel fik et syn hvori han så Guds himmelske familie. Han beskriver det sådan: „Tusind gange tusind [engle] tjente [Gud], og ti tusind gange ti tusind stod foran ham.“ (Daniel 7:10) Dette vers viser hvad Guds hensigt var med at skabe englene. De skulle tjene ham og være rede til at udføre hans befalinger.

Gud bruger englene til at varetage visse opgaver i forbindelse med mennesker. Vi vil se på hvordan han gennem engle styrker og beskytter sit folk, overbringer budskaber til mennesker og eksekverer sin dom over de onde.

Engle styrker og beskytter

Lige siden åndeskabningerne fulgte skabelsen af jorden og de første mennesker, har de været dybt interesserede i menneskene. Om sin førmenneskelige tilværelse sagde Jesus Kristus som den personificerede visdom: „Menneskenes sønner holdt jeg af.“ (Ordsprogene 8:31) Og Bibelen oplyser at „engle [nærer] et brændende ønske om at spejde ind i“ det Guds profeter havde åbenbaret om Kristus og om fremtiden. — 1 Peter 1:11, 12.

Englene har i tidens løb kunnet iagttage at hovedparten af menneskeslægten ikke har tjent deres kærlige Skaber. Det må have bedrøvet de trofaste engle. Men der siges også at der „bliver . . . glæde blandt Guds engle“ hver gang en synder ændrer sind og vender om til Jehova. (Lukas 15:10) Englene er stærkt interesserede i hvordan det går dem der tjener Gud, og Jehova har gentagne gange brugt dem til at styrke og beskytte sine trofaste tjenere på jorden. (Hebræerne 1:14) Lad os se på nogle eksempler.

To engle hjalp den retfærdige Lot og hans døtre til at overleve ødelæggelsen af de ugudelige byer Sodoma og Gomorra ved at føre dem væk fra området. * (1 Mosebog 19:1, 15-26) Da profeten Daniel flere hundrede år senere blev kastet i en løvekule, skete der ham ikke noget. Hvorfor gjorde der ikke det? „Min Gud har sendt sin engel og lukket løvernes gab,“ sagde han. (Daniel 6:22) Engle hjalp Jesus da han begyndte sin jordiske tjeneste. (Markus 1:13) Og kort før han skulle dø, viste en engel sig for ham og „styrkede ham“. (Lukas 22:43) Hvor må det have været til stor opmuntring for Jesus at få en engels støtte på et så afgørende tidspunkt i sit liv. Desuden udfriede en engel apostelen Peter fra fængselet. — Apostelgerninger 12:6-11.

Beskytter engle også os der lever i dag? Hvis vi tilbeder Jehova i overensstemmelse med hans ord, kan vi være forvissede om at vi bliver beskyttet af hans mægtige usynlige engle. Bibelen giver dette løfte: „Jehovas engel lejrer sig rundt om dem der frygter ham, og han redder dem.“ — Salme 34:7.

Vi må dog huske at engle primært gør tjeneste for Gud, ikke for mennesker. (Salme 103:20, 21) De reagerer på Guds anvisninger, ikke på menneskers påkaldelser eller anmodninger. Det er derfor Gud man skal henvende sig til efter hjælp, ikke englene. (Mattæus 26:53) Eftersom vi ikke kan se englene, kan vi naturligvis heller ikke afgøre i hvilken udstrækning Gud bruger dem til at hjælpe folk i forskellige situationer. Vi ved dog at Jehova ’viser sig stærk sammen med dem hvis hjerte er helt med ham’. (2 Krønikebog 16:9; Salme 91:11) Og vi forsikres om at „uanset hvad vi beder om i overensstemmelse med hans vilje, så hører han os“. — 1 Johannes 5:14.

Bibelen viser også tydeligt at vi skal tilbede Gud alene og udelukkende rette vore bønner til ham. (2 Mosebog 20:3-5; Salme 5:1, 2; Mattæus 6:9) Det opfordrer trofaste engle os til at gøre. Da apostelen Johannes, for eksempel, ville tilbede en engel, irettesatte engelen ham strengt med ordene: „Pas på! Gør det ikke! . . . Tilbed Gud.“ — Åbenbaringen 19:10.

Engle overbringer budskaber fra Gud

Ordet „engel“ betyder „sendebud“, og dette er endnu en måde hvorpå englene tjener Gud, som hans sendebud til mennesker. Vi læser for eksempel at „engelen Gabriel [var] udsendt fra Gud til en by i Galilæa ved navn Nazaret“. Engelen skulle meddele den unge kvinde Maria at hun, selvom hun var jomfru, skulle undfange og føde en søn som skulle have navnet Jesus. (Lukas 1:26-31) Det var også en engel der blev sendt til hyrderne på marken for at underrette dem om at „Kristus, Herren,“ var blevet født. (Lukas 2:8-11) Det var ligeledes engle som overbragte budskaber fra Gud til Abraham, Moses, Jesus og andre bibelske personer. — 1 Mosebog 18:1-5, 10; 2 Mosebog 3:1, 2; Lukas 22:39-43.

Hvordan tjener engle som Guds sendebud i dag? Tænk engang på det arbejde Jesus forudsagde at hans disciple ville udføre inden afslutningen på denne tingenes ordning. Han sagde: „Denne gode nyhed om riget vil blive forkyndt på hele den beboede jord til et vidnesbyrd for alle nationerne; og så vil enden komme.“ (Mattæus 24:3, 14) Jehovas Vidner anvender hvert år over en milliard timer på at forkynde den gode nyhed om Guds rige. Vidste du at englene også er med i dette arbejde? Apostelen Johannes beskrev et syn han havde fået, med ordene: „Jeg så en anden engel . . . , og han havde en evigvarende god nyhed at forkynde som godt nyt for dem der bor på jorden, og for hver nation og stamme og hvert tungemål og folk.“ (Åbenbaringen 14:6, 7) Skriftstedet kaster lys over hvilken tjeneste englene er mest optaget af til gavn for mennesker i dag.

Jehovas Vidner ser tydelige vidnesbyrd om englenes ledelse når de forkynder fra dør til dør. Det sker ofte at forkyndere kommer i kontakt med personer som kort forinden har bedt Gud om hjælp til at kunne forstå hans hensigter. Englenes ledelse og forkyndernes egen indsats resulterer hvert år i at hundredtusinder får kundskab om Jehova. Du kan også få gavn af dette livreddende arbejde, som finder sted under englenes ledelse.

Engle eksekverer Guds dom

Englene er ikke bemyndiget til at dømme mennesker, men de er heller ikke blot passive iagttagere. (Johannes 5:22; Hebræerne 12:22, 23) I fortiden benyttede Gud dem til at eksekvere sine domme. For eksempel brugte han engle i sin kamp mod fortidens ægyptere, som holdt israelitterne i fangenskab. (Salme 78:49) Og på én nat dræbte „Jehovas engel“ 185.000 soldater i fjendens lejr. — 2 Kongebog 19:35.

I fremtiden vil englene også eksekvere Guds ugunstige dom. Jesus vil komme „med sine mægtige engle i flammende ild, når han bringer hævn over dem der ikke kender Gud og dem der ikke adlyder den gode nyhed“. (2 Thessaloniker 1:7, 8) Denne dom vil dog kun ramme dem der ikke vil lytte til det budskab som nu forkyndes jorden over under englenes ledelse. De der søger Gud og følger Bibelens lære, vil blive beskyttet. — Zefanias 2:3.

Vi kan være taknemmelige for disse trofaste engle, som altid følger Guds anvisninger. Jehova benytter dem til at støtte og beskytte sine loyale tjenere på jorden. Det er særlig opmuntrende for os at vide, eftersom der findes farlige åndeskabninger, kaldet dæmoner, som ønsker at skade os.

Dæmoner — hvad ved vi om dem?

Efter at Satan havde bedraget Eva i Edens Have, kunne englene i de følgende femten hundrede år iagttage hvordan det lykkedes ham at vende alle mennesker væk fra Gud, på nær nogle få trofaste som Abel, Enok og Noa. (1 Mosebog 3:1-7; Hebræerne 11:4, 5, 7) Nogle af disse engle valgte også at følge Satan. Bibelen omtaler dem som de ånder der var ulydige „i Noas dage“. (1 Peter 3:19, 20) Hvordan kom deres ulydighed til udtryk?

I Noas dage forlod et ikke nærmere beskrevet antal oprørske engle deres plads i himmelen, kom ned til jorden og materialiserede sig ved at iføre sig kødelige legemer. Hvorfor? De havde opdyrket et ønske om at have seksuelt samkvem med kvinder. Dette samkvem førte til at de blev fædre til nefilim, som blev nogle voldelige kæmper. Desuden oplyses det at „menneskets ondskab var meget udbredt på jorden og at enhver tilbøjelighed i dets hjertes tanker kun var ond dagen lang“. Men Jehova Gud tillod ikke dette moralske fordærv at fortsætte. Han bragte en vandflod over hele jorden, som skyllede alle ugudelige mennesker bort sammen med nefilim. De eneste mennesker der blev bevaret i live, var Guds trofaste tjenere. — 1 Mosebog 6:1-7, 17; 7:23.

De oprørske engle undgik at blive tilintetgjort på Vandflodens tid. De opgav deres kødelige legemer og vendte tilbage til åndeverdenen som ånder. Derefter omtales de som dæmoner. De stillede sig på Satan Djævelens side, han som kaldes „dæmonernes hersker“. (Mattæus 12:24-27) Dæmonerne kræver ligesom deres hersker menneskers tilbedelse.

Dæmoner er farlige, men man behøver ikke at være bange for dem. Deres magt er begrænset. Da de ulydige engle vendte tilbage til himmelen, fik de ikke adgang til Guds himmelske familie af trofaste engle. De blev derimod afskåret fra al guddommelig oplysning og har kun mørke fremtidsudsigter. Ja, de er forvist til en tilstand af åndeligt mørke, kaldet Tartaros. (2 Peter 2:4) Jehova fastholder dem i „evige lænker“, så de befinder sig i åndeligt mørke. Og de kan heller ikke længere iklæde sig menneskeskikkelser. — Judas 6.

Hvad kan du gøre?

Øver dæmonerne stadig indflydelse på menneskene? Ja, ved at ty til „rænker“, eller „listige anslag“, som dem deres hersker, Satan Djævelen, gør brug af. (Efeserne 6:11, 12, fodnote) Vi kan dog stå dæmonerne imod ved at følge vejledningen i Guds ord. Dertil kommer at de der elsker Gud, bliver beskyttet af hans mægtige engle.

Det er livsvigtigt at du lærer Guds krav at kende, som er beskrevet i Bibelen, og at du handler i overensstemmelse med det du lærer. Du kan få yderligere oplysning om Bibelens lære ved at kontakte Jehovas Vidner der hvor du bor, eller ved at skrive til udgiverne af dette blad. Jehovas Vidner vil med glæde hjælpe dig med at undersøge Bibelen. Undervisningen er gratis og kan foregå når det passer dig.

[Fodnote]

^ par. 7 I Bibelen fremstilles engle som mænd. Når de materialiserede sig for mennesker, var det altid i skikkelse af mænd.

[Ramme på side 6]

ENGLE — HVORDAN DE ER ORGANISERET

Jehovas vældige himmelske familie er organiseret på følgende måde:

Den ypperste engel, både i magt og myndighed, er ærkeengelen Mikael, eller Jesus Kristus. (1 Thessaloniker 4:16; Judas 9) Serafer, keruber og andre engle er underlagt ham.

Serafer indtager en meget høj stilling i Guds ordning. De gør tjeneste ved Guds trone. Deres opgave omfatter at forkynde Guds hellighed og at bevare hans folk åndeligt rent. — Esajas 6:1-3, 6, 7.

Keruber er forbundet med Guds trone og hævder Jehovas majestæt. — Salme 80:1; 99:1; Ezekiel 10:1, 2.

Andre engle er Jehovas repræsentanter, og de udfører Guds vilje.

[Illustration på side 4]

Engle førte Lot og hans døtre i sikkerhed

[Illustration på side 5]

Da apostelen Johannes ville tilbede en engel, blev der sagt: „Gør det ikke!“

[Illustration på side 6]

Engle eksekverer Guds dom

[Illustration på side 7]

Får du gavn af det forkyndelsesarbejde der finder sted under englenes ledelse?