Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Vi må handle beslutsomt — nu!

Vi må handle beslutsomt — nu!

 Vi må handle beslutsomt — nu!

„Hvor længe vil I halte mellem to standpunkter?“ — 1 KONGEBOG 18:21.

1. Hvad gør vor tid så anderledes end alle tidligere perioder?

TROR du at Jehova er den eneste sande Gud? Tror du også at Bibelens profetier udpeger vor tid som „de sidste dage“ for Satans onde verdensordning? (2 Timoteus 3:1) Hvis du gør det, er du helt sikkert overbevist om at det nu mere end nogen sinde er nødvendigt at handle beslutsomt. Aldrig før har så mange menneskeliv været i fare.

2. Hvad foregik der i tistammeriget Israel i kong Akabs regeringstid?

2 I det tiende århundrede før vor tidsregning måtte indbyggerne i tistammeriget Israel træffe et afgørende valg: Hvem ville de tjene? Kong Akabs hedenske dronning, Jesabel, havde forledt ham til at udbrede ba’alsdyrkelsen. Ba’al var en frugtbarhedsgud som mentes at fremkalde regn og rigelige afgrøder. Tilbederne søgte hans velsignelse over deres marker og hjorde ved at deltage i sexorgier med tempelprostituerede. Det er sandsynligt at mange ba’alsdyrkere sendte afgudsbilledet kys med hånden eller knælede for det. Desuden havde de den skik at snitte sig selv så blodet flød. — 1 Kongebog 18:28.

3. Hvordan påvirkede ba’alsdyrkelsen Guds folk?

3 En rest på cirka 7000 israelitter nægtede at tage del i den umoralske og voldelige ba’alsdyrkelse. (1 Kongebog 19:18) De holdt loyalt fast ved deres pagt med Jehova Gud, og derfor blev de forfulgt. Blandt andet lod dronning Jesabel mange af Jehovas profeter myrde. (1 Kongebog 18:4, 13) Presset af omstændighederne gav de fleste israelitter sig af med religionsblanding og forsøgte at behage  både Jehova og Ba’al. Men de der tilbad en afgud, svigtede Jehova og gjorde sig skyldige i frafald. Jehova havde lovet at velsigne dem hvis de elskede ham og adlød hans bud. Samtidig havde han advaret dem om at de ville blive gjort til intet hvis de ikke viste ham „udelt hengivenhed“. — 5 Mosebog 5:6-10; 28:15, 63.

4. Hvad forudsagde Jesus og hans apostle at der ville ske blandt kristne, og hvordan er det blevet opfyldt?

4 Situationen har et sidestykke i vor tids kristenhed. Kirkernes medlemmer påstår at de er kristne, men deres tro, holdninger, højtider og adfærd strider imod Bibelens lære. Ligesom Jesabel går kristenhedens gejstlige foran med at forfølge Jehovas Vidner. Desuden har de længe været kendt for at støtte krigsførelse og er derfor ansvarlige for mange millioner kirkemedlemmers død. Bibelen betegner det som åndelig utugt når kirkerne støtter statsmagten på den måde. (Åbenbaringen 18:2, 3) Desuden bliver kristenheden mere og mere tolerant over for bogstavelig utugt, endog hos gejstlige. Jesus og hans apostle forudsagde dette store frafald. (Mattæus 13:36-43; Apostelgerninger 20:29, 30; 2 Peter 2:1, 2) Hvad vil det ende med for kristenhedens mere end én milliard kirkemedlemmer? Og hvilket ansvar har Jehovas sande tilbedere over for dem og alle andre der er blevet ført vild af falsk religion? Vi får et klart svar ved at se nærmere på de dramatiske begivenheder der førte til at Ba’al ’blev tilintetgjort i Israel’. — 2 Kongebog 10:28.

Guds kærlighed til sit ubeslutsomme folk

5. Hvordan viste Jehova omsorg for sit ubeslutsomme folk?

5 Jehova Gud glæder sig ikke over at straffe dem der er blevet troløse mod ham. Han er  en kærlig Fader og ønsker at de ugudelige ændrer sind og vender om til ham. (Ezekiel 18:32; 2 Peter 3:9) På Akab og Jesabels tid fik Jehovas omsorg ham til at sende mange profeter for at advare sit folk om følgerne af at man tilbad Ba’al. En af profeterne var Elias. Da en forudsagt tørke havde hærget i et stykke tid, anmodede han kong Akab om at samle folket og ba’alsprofeterne på Karmels Bjerg. — 1 Kongebog 18:1, 19.

6, 7. (a) Hvad sagde Elias om den egentlige årsag til Israels frafald? (b) Hvad gjorde ba’alsprofeterne? (c) Hvad gjorde Elias?

6 Alle samledes ved „Jehovas alter, som var revet ned“. Alteret var sandsynligvis blevet ødelagt for at behage Jesabel. (1 Kongebog 18:30) Sørgeligt nok var de tilstedeværende israelitter ikke sikre på om det var Jehova eller Ba’al der kunne få den stærkt tiltrængte regn til at falde. Ba’al var repræsenteret ved 450 profeter, mens Jehova kun var repræsenteret ved Elias. Profeten gik direkte til problemets kerne og spurgte israelitterne: „Hvor længe vil I halte mellem to standpunkter?“ Med rene ord forelagde han dem valgmulighederne: „Hvis Jehova er den sande Gud, så følg ham; men hvis det er Ba’al, så følg ham.“ Elias ønskede at bevæge de ubeslutsomme israelitter til at vise Jehova udelt hengivenhed og foreslog derfor en prøve der skulle afgøre hvem der var den sande Gud. Man skulle slagte to offertyre, den ene for Jehova og den anden for Ba’al, og den sande Gud skulle fortære sit offer med ild. Ba’alsprofeterne tilberedte deres offer og råbte i timevis: „Svar os, Ba’al!“ Da Elias gav sig til at spotte dem, flængede de sig indtil blodet flød, og de råbte højere. Men de fik intet svar. — 1 Kongebog 18:21, 26-29.

7 Nu var det Elias’ tur. Først satte han Jehovas alter i stand og anbragte sin parterede tyr på det. Derpå befalede han tre gange at der skulle hældes fire store krukker vand over offeret, og renden omkring alteret blev fyldt med vand. Så bad Elias: „Jehova, Abrahams, Isaks og Israels Gud, lad det i dag blive kendt at du er Gud i Israel og at jeg er din tjener og at det er ved dit ord jeg har gjort alle disse ting. Svar mig, Jehova, svar mig, så dette folk kan vide at du, Jehova, er den sande Gud, og at det er dig der har vendt deres hjerter til dig igen.“ — 1 Kongebog 18:30-37.

8. Hvordan besvarede Jehova Elias’ bøn, og hvad gjorde profeten så?

8 Den sande Gud svarede ved at fortære både offeret og alteret med ild fra himmelen.  Flammerne fortærede tilmed vandet i renden omkring alteret! Forestil dig hvordan det har virket på israelitterne. Straks „faldt de på deres ansigt og udbrød: ’Jehova er den sande Gud! Jehova er den sande Gud!’“ Beslutsomt og bydende sagde Elias til israelitterne: „Grib ba’alsprofeterne! Lad ingen af dem undslippe!“ Så blev alle 450 ba’alsprofeter henrettet ved foden af Karmels Bjerg. — 1 Kongebog 18:38-40.

9. Hvordan blev Jehovas tilbedere vedvarende sat på prøve?

Samme uforglemmelige dag sørgede Jehova for at der faldt regn over landet for første gang i tre og et halvt år. (Jakob 5:17, 18) På hjemvejen må israelitterne have talt ivrigt sammen om hvordan Jehova havde demonstreret at han var Gud! Men ba’alsdyrkerne gav ikke fortabt. Jesabel fremturede med at forfølge Jehovas tjenere. (1 Kongebog 19:1, 2; 21:11-16) På den måde blev Guds tjeneres loyalitet stadig sat på prøve. Ville de vise Jehova udelt hengivenhed når dagen for hans dom over ba’alsdyrkerne oprandt?

Vi må handle beslutsomt nu!

10. (a) Hvad har de salvede kristne i nyere tid været optaget af? (b) Hvad indebærer det at adlyde befalingen i Åbenbaringen 18:4?

10 I nyere tid har de salvede kristne udført en gerning der svarer til den Elias udførte. Ved hjælp af både det talte og det trykte ord har de advaret folk af alle nationer inden for og uden for kristenheden om faren ved at høre til falsk religion. Det har fået millioner til beslutsomt at forlade falsk religion, indvi deres liv til Jehova og blive døbte disciple af Jesus Kristus. De har fulgt Jehovas indtrængende opfordring til dem der befinder sig inden for falsk religion: „Gå ud fra hende, mit folk, for at I ikke skal være delagtige med hende i hendes synder, og for at I ikke skal få del i hendes plager.“ — Åbenbaringen 18:4.

11. Hvad er nødvendigt for at blive godkendt af Jehova?

11 Der findes også millioner som føler sig tiltalt af det Jehovas Vidner forkynder, men som stadig ikke har taget stilling. Nogle af dem kommer nu og da til et møde, for eksempel højtiden til minde om Kristi død, eller de overværer lidt af stævnerne. Vi opfordrer indtrængende dem alle til omhyggeligt at tænke over Elias’ ord: „Hvor længe vil I vente med at tage springet?“ (1 Kongebog 18:21, New English Bible) Det er farligt at udsætte det. De må handle beslutsomt nu og målbevidst arbejde hen imod at blive indviede, døbte tilbedere af Jehova. Det er udsigten til evigt liv der står på spil! — 2 Thessaloniker 1:6-9.

12. Hvilken åndelig fare har nogle kristne bragt sig selv i, og hvad må de gøre?

12 Sørgeligt nok er nogle døbte kristne blevet uregelmæssige eller uvirksomme. (Hebræerne 10:23-25; 13:15, 16) Nogle har mistet nidkærheden fordi de frygter at blive forfulgt, har økonomiske bekymringer, jager efter rigdom eller går op i selviske fornøjelser. Jesus advarede om at nogle af hans disciple ville snuble, blive kvalt åndeligt eller lokket i en snare på grund af netop disse farer. (Mattæus 10:28-33; 13:20-22; Lukas 12:22-31; 21:34-36) De der har det sådan, må holde op med at ’halte mellem to standpunkter’ og i stedet ’være nidkære og ændre sind’ ved beslutsomt at vise at de har indviet sig til Gud. — Åbenbaringen 3:15-19.

En brat afslutning for falsk religion

13. Beskriv situationen i Israel da Jehu blev salvet til konge.

13 Cirka 18 år efter at styrkeprøven på Karmels Bjerg havde vist hvem der var den sande Gud, skete der noget i Israel som viser hvorfor alle er nødt til at handle beslutsomt nu. Dagen for Jehovas dom over ba’alsdyrkelsen indtraf pludseligt og uventet på Elias’  efterfølger Elisas tid. Kong Akabs søn Joram herskede i Israel, og enkedronningen, Jesabel, levede stadig. Diskret sendte Elisa en medhjælper hen for at salve Israels hærfører, Jehu, som ny konge. På det tidspunkt befandt Jehu sig på østsiden af Jordanfloden, ved Ramot-Gilead, hvor han førte krig mod Israels fjender. Kong Joram opholdt sig i Jizre’el på sletten nær Megiddo og plejede sine sår fra krigen. — 2 Kongebog 8:29–9:4.

14, 15. Hvilken opgave fik Jehu, og hvad gjorde han?

14 Jehovas befaling til Jehu lød: „Du skal slå din herre Akabs hus ihjel, og jeg vil hævne mine tjenere profeternes blod og alle Jehovas tjeneres blod på Jesabel. Og hele Akabs hus skal gå til grunde; . . . Jesabel skal hundene æde på Jizre’els jordlod uden at nogen begraver hende.“ — 2 Kongebog 9:7-10.

15 Jehu var beslutsom. Uden tøven steg han op i sin stridsvogn og kørte hurtigt mod Jizre’el. En vægter i byen genkendte Jehu på hans kørsel og gav kong Joram besked. Joram steg op i sin stridsvogn og kørte ud for at møde sin hærfører. Da de mødtes, spurgte Joram: „Er der fred, Jehu?“ Svaret lød: „Hvordan kan der være fred så længe din moder Jesabels utugt og mange trolddomskunster fortsætter?“ Og før kong Joram kunne flygte, greb Jehu sin bue og dræbte Joram med en pil igennem hjertet. — 2 Kongebog 9:20-24.

16. (a) Hvilket valg måtte Jesabels hoffolk øjeblikkelig træffe? (b) Hvordan blev Jehovas ord om Jesabel opfyldt?

16 Jehu spildte ikke tiden, men fortsatte i høj fart mod byen. Den stærkt sminkede Jesabel kiggede ned fra et vindue og hilste ham med en provokerende trussel. Jehu ignorerede hende og spurgte højt: „Hvem er med mig? Hvem?“ Nu måtte Jesabels tjenere handle beslutsomt. To-tre hoffolk stak hovedet ud ad vinduet. Straks blev deres loyalitet sat på prøve da Jehu befalede: „Kast hende ned!“ Hoffolkene kastede Jesabel ned, og Jehus heste trampede på hende. På den måde fik hun der havde indført  ba’alsdyrkelsen i Israel, sin velfortjente straf. Inden man nåede at begrave hende, var hun blevet ædt op af hunde, nøjagtig som forudsagt. — 2 Kongebog 9:30-37.

17. Hvad kan vi være sikre på at der vil ske med falsk religion når vi tænker på Guds dom over Jesabel?

17 Lige så chokerende vil det være når den symbolske skøge der bærer navnet „Babylon den Store“, bliver udslettet. Skøgen repræsenterer falsk religion, som opstod i oldtidsbyen Babylon og er en del af Satans verden. Når al falsk religion er afskaffet, vil Jehova Gud rette sin opmærksomhed mod alle de mennesker der udgør de ikkereligiøse elementer i Satans verden. Også de vil blive udslettet, og vejen vil være banet for en retfærdig ny verden. — Åbenbaringen 17:3-6; 19:19-21; 21:1-4.

18. Hvad skete der med ba’alsdyrkerne i Israel efter Jesabels død?

18 Efter Jesabels død udryddede kong Jehu straks alle Akabs efterkommere og hans fremtrædende tilhængere. (2 Kongebog 10:11) Men der var stadig mange israelitiske ba’alsdyrkere. Beslutsomt skred Jehu ind mod dem for at vise sin „nidkærhed for Jehova“. (2 Kongebog 10:16) Jehu foregav at også han dyrkede Ba’al, og han arrangerede en stor højtid i det ba’alstempel som Akab havde opført i Samaria. Alle ba’alsdyrkere i Israel mødte frem — og alle blev spærret inde i templet, hvor Jehus mænd dræbte dem. Bibelen slutter beretningen med ordene: „Således tilintetgjorde Jehu Ba’al i Israel.“ — 2 Kongebog 10:18-28.

19. Hvad kan Jehovas ’store skare’ af loyale tilbedere se frem til?

19 Ligesom ba’alsdyrkelsen blev udryddet af Israel, vil al falsk religion brat og chokerende blive tilintetgjort. Hvem tager du standpunkt for når dommens store dag går over jorden? Du må handle beslutsomt nu — så kan du se frem til at være en del af den ’store skare’ mennesker der overlever „den store trængsel“. Da vil du kunne glæde dig over at tænke tilbage, og du vil prise Gud fordi „han har eksekveret dommen over den store skøge som fordærvede jorden med sin utugt“. I forening med alle andre sande tilbedere af Gud vil du tilslutte dig den betagende hyldest som Jehovas himmelske tjenere lader lyde: „Lovsyng Jah, for Jehova vor Gud, den Almægtige, er begyndt at herske som konge.“ — Åbenbaringen 7:9, 10, 14; 19:1, 2, 6.

Spørgsmål til eftertanke

• Hvordan gjorde israelitterne sig skyldige i ba’alsdyrkelse?

• Hvilket stort frafald forudsagde Bibelen, og hvordan er profetien blevet opfyldt?

• Hvordan udryddede Jehu ba’alsdyrkelsen?

• Hvad må vi gøre for at overleve Jehovas doms dag?

[Studiespørgsmål]

[Kort på side 25]

(Tekstens opstilling ses i den trykte publikation)

Soko

Afek

Helkat

Jokneam

Megiddo

Ta’anak

Dotan

SAMARIA

En-Dor

Sjunem

Ofra

Jizre’el

Jibleam (Gat-Rimmon)

Tirza

Bet-Sjemesj

Bet-Sjean (Bet-Sjan)

Jabesj i Gilead?

Abel-Mehola

Bet-Arbel

Ramot-Gilead

[Bjerge]

Karmels Bjerg

Tabors Bjerg

Morehøjen

Gilboas Bjerg

[Have og søer]

Middelhavet

Galilæas Sø

[Floder]

Jordan

[Kilder og brønde]

Harodkilden

[Kildeangivelse]

Udarbejdet på grundlag af kort som Pictorial Archive (Near Eastern History) Est. og Survey of Israel har copyright til

[Illustrationer på side 26]

Det er en vigtig del af den sande tilbedelse at vi regelmæssigt forkynder og overværer alle møderne

[Illustration på side 28, 29]

Ligesom Jehu må alle der ønsker at overleve Jehovas dag, handle beslutsomt