Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Hoseas’ profeti hjælper os til at vandre med Gud

Hoseas’ profeti hjælper os til at vandre med Gud

 Hoseas’ profeti hjælper os til at vandre med Gud

„Efter Jehova vil de vandre.“ — HOSEAS 11:10.

1. Hvilket symbolsk drama indeholder Hoseas’ Bog?

KAN du lide handlingsmættede dramaer med spændende personer? Hoseas’ Bog i Bibelen indeholder et symbolsk drama. * Det beskriver Guds profet Hoseas’ familieforhold og vedrører det symbolske ægteskab som Jehova indgik med fortidens Israel i kraft af den mosaiske lovpagt.

2. Hvad ved vi om Hoseas?

2 Baggrunden for dette drama findes i Hoseas’ Bog, kapitel 1. Øjensynlig boede Hoseas i tistammeriget Israel (også kaldt Efraim efter rigets mest fremtrædende stamme). Han profeterede i Israels syv sidste kongers regeringstid og i de dage da Uzzija, Jotam, Akaz og Ezekias var konger i Juda. (Hoseas 1:1) Hoseas profeterede således i mindst 59 år. Skønt bogen der bærer hans navn, blev fuldført kort efter 745 f.v.t., er den relevant i dag hvor millioner følger en kurs som den der blev forudsagt med ordene: „Efter Jehova vil de vandre.“ — Hoseas 11:10.

Et overblik

3, 4. Forklar kort hvad de fem første kapitler i Hoseas’ Bog handler om.

3 Et kort overblik over de fem første kapitler i Hoseas’ Bog vil styrke vores beslutning om at vandre med Gud ved i tro at leve i overensstemmelse med hans vilje. Selvom nogle af indbyggerne i Israels rige gjorde sig skyldige i åndelig utugt, ville Gud vise dem barmhjertighed hvis de ændrede sind. Det blev illustreret ved den måde Hoseas behandlede sin hustru, Gomer, på. Efter at hun havde født ham en søn, fik hun tilsyneladende to børn uden for ægteskabet. Alligevel tog Hoseas hende tilbage, ligesom Jehova var villig til at vise barmhjertighed mod de israelitter der ændrede sind. — Hoseas 1:1–3:5.

4 Jehova førte sag mod Israel fordi landet var blottet for sandhed, loyal hengivenhed og kundskab om ham. Både det afgudsdyrkende Israel og det selvrådige Juda ville han kræve til regnskab. Men når Guds folk var „hårdt trængt“, ville det søge Jehova. — Hoseas 4:1–5:15.

Dramaet begynder

5, 6. (a) Hvor udbredt var utugt i tistammeriget Israel? (b) Hvorfor er den advarsel der blev givet til det gamle Israel, af stor betydning for os?

5 Gud gav Hoseas følgende befaling: „Gå hen og tag dig en skøgehustru og skøgebørn, for landet er utro som en skøge og følger ikke Jehova.“ (Hoseas 1:2) Hvor udbredt var utugt i Israel? Vi læser: „Utugtens ånd har vildledt [indbyggerne i tistammeriget], og ved utugt er de kommet bort fra deres Gud. . . .  Jeres døtre [bedriver] utugt, og jeres svigerdøtre begår ægteskabsbrud. . . . Mændene går selv afsides med skøger, og de bringer slagtofre sammen med tempelskøger.“ — Hoseas 4:12-14.

6 Både bogstavelig og åndelig utugt var udbredt i Israel. Jehova ville derfor kræve israelitterne „til regnskab“. (Hoseas 1:4; 4:9) Denne advarsel har betydning for os fordi Jehova også i dag vil kræve dem til regnskab som lever umoralsk og deltager i uren tilbedelse. Men de der vandrer med Gud, lever op til hans normer for ren tilbedelse og er klar over at „ingen utugtig . . . har nogen arv i Messias’ og Guds rige“. — Efeserne 5:5; Jakob 1:27.

7. Hvad blev symboliseret ved Hoseas’ ægteskab med Gomer?

7 Da Hoseas giftede sig med Gomer, var hun efter alt at dømme jomfru, og hun var en trofast hustru da hun „fødte ham en søn“. (Hoseas 1:3) Som skildret i det symbolske drama sluttede Gud på lignende måde en pagt med israelitterne kort tid efter at han havde udfriet dem fra fangenskabet i Ægypten i 1513 f.v.t., og denne pagt var som en kontrakt på et moralsk rent ægteskab. Ved at sige ja til pagten lovede Israel at være trofast mod sin „ægtemand“, Jehova. (Esajas 54:5) Ja, Guds symbolske ægteskab med Israel blev symboliseret ved Hoseas’ rene ægteskab med Gomer. Men tingene ændrede sig drastisk!

8. Hvordan opstod tistammeriget Israel, og hvad kan du fortælle om dette riges gudsdyrkelse?

8 Hoseas’ hustru ’blev gravid igen og fødte en datter’. Både denne datter og det barn Gomer senere fødte, blev sikkert undfanget uden for ægteskabet. (Hoseas 1:6, 8) Eftersom Gomer repræsenterede Israel, spørger du måske: ’Hvordan handlede Israel som en skøge?’ I 997 f.v.t. løsrev ti af Israels stammer sig fra de sydlige stammer, Juda og Benjamin. Kalvedyrkelsen blev indført i Israel for at afholde folket fra at drage til Juda rige og tilbede Jehova i hans tempel i Jerusalem. Dyrkelsen af den falske gud Ba’al med dens sexorgier vandt indpas i Israel.

9. Hvad skete der med Israel, som forudsagt i Hoseas 1:6?

9 Da Gomer fødte sit andet barn, der sikkert var et skøgebarn, sagde Gud til Hoseas: „Giv hende navnet Lo-Ruhama [som betyder „der er ikke blevet vist hende barmhjertighed“], for jeg vil ikke mere vise Israels hus barmhjertighed, men jeg vil visselig føre dem bort.“ (Hoseas 1:6) Jehova ’førte dem bort’ da assyrerne førte israelitterne i fangenskab i 740 f.v.t. Imidlertid viste Gud tostammeriget Juda barmhjertighed og reddede det, men ikke ved bue, sværd, krig, heste eller rytteri. (Hoseas 1:7) I løbet af en enkelt nat i 732 f.v.t. dræbte én engel 185.000 assyriske soldater som truede Judas hovedstad, Jerusalem. — 2 Kongebog 19:35.

Jehovas retssag mod Israel

10. Hvad illustrerede Gomers utugtige adfærd?

10 Gomer forlod Hoseas og blev „en skøgehustru“ der levede sammen med en anden mand i et umoralsk forhold. Dette illustrerede hvordan Israels rige indgik politiske alliancer med afgudsdyrkende nationer og begyndte at sætte sin lid til dem. Israel tilskrev sådanne nationers guder æren for sine materielle velsignelser i stedet for at give Jehova  æren for dem. Samtidig brød Israel sin ægteskabspagt med Gud ved at tage del i falsk tilbedelse. Det er ikke så underligt at Jehova førte sag mod den åndeligt utugtige nation! — Hoseas 1:2; 2:2, 12, 13.

11. Hvad skete der med Lovpagten da Jehova tillod at Israel og Juda kom i landflygtighed?

11 Hvilken straf fik Israel for at forlade sin ægtemand? Gud lod hende „gå ud i ørkenen“. Denne ’ørken’ var Babylon, den nation der besejrede Assyrien, hvor israelitterne kom i landflygtighed i 740 f.v.t. (Hoseas 2:14) Da Jehova således gjorde ende på tistammeriget, ugyldiggjorde han ikke sin ægteskabspagt med Israels oprindelige tolv stammer. Gud ophævede den heller ikke da han lod Jerusalem blive ødelagt af babylonierne i 607 f.v.t. og tillod at Judas folk kom i fangenskab. Det var gennem den mosaiske Lovpagt at Israels tolv stammer havde indgået et symbolsk ægteskab med ham, og dette forhold blev først ophævet efter at jødiske ledere havde forkastet Jesus Kristus og slået ham ihjel i år 33 e.v.t. — Kolossenserne 2:14.

Jehova formaner Israel

12, 13. Hvad er indholdet af Hoseas 2:6-8, og hvordan gjaldt disse ord Israel?

12 Gud formanede sin symbolske hustru, Israel, til at „fjerne utugten fra sig“, men hun ønskede at gå efter sine elskere. (Hoseas 2:2, 5) „Derfor,“ sagde Jehova, „indhegner jeg din vej med torne og spærrer for hende med en stenmur, så hun ikke kan finde sine stier. Og hun vil løbe efter sine elskere, men hun indhenter dem ikke; og hun vil søge efter dem, men hun finder dem ikke. Og hun skal sige: ’Jeg vil gå tilbage til min første mand, for da havde jeg det bedre end nu.’ Men hun erkender ikke at det var mig der gav hende kornet og den nye vin og olien, og at jeg havde øget hendes sølv og guldet de brugte til Ba’al [eller: „de lavede til en ba’al (et billede af Ba’al)“, fodnote].“ — Hoseas 2:6-8.

13 Israel søgte hjælp fra de nationer der havde været hendes „elskere“, men ingen af dem var i stand til at hjælpe hende. Der blev så at sige sat et uigennemtrængeligt tjørnekrat rundt om hende så de ikke kunne yde hende nogen hjælp. Efter tre års assyrisk belejring faldt hendes hovedstad, Samaria, i 740 f.v.t., og tistammeriget blev aldrig genoprettet. Kun nogle få af de landflygtige israelitter ville indse hvor gode forholdene havde været da deres forfædre tjente Jehova. Denne rest ville forkaste ba’alsdyrkelsen og atter søge ind i pagtsforholdet til Jehova.

Dramaet fortsætter

14. Hvorfor genoptog Hoseas det ægteskabelige samliv med Gomer?

14 For bedre at kunne forstå hvordan Hoseas’ ægteskabsforhold symboliserede Israels forhold til Jehova, kan vi se nærmere på disse ord: „Jehova fortsatte med at sige til mig: ’Gå igen hen og elsk en kvinde som er elsket af en ven og som begår ægteskabsbrud.’“ (Hoseas 3:1) Hoseas fulgte denne befaling ved at købe Gomer tilbage af den mand hun havde  levet sammen med. Derefter gav Hoseas sin hustru denne stærke formaning: „I mange dage skal du sidde som min kvinde. Du må ikke bedrive utugt, og du må ikke blive en anden mands.“ (Hoseas 3:2, 3) Gomer tog imod tugten, og Hoseas genoptog det ægteskabelige samliv med hende. Hvordan passede dette på den måde Gud handlede på over for Israels og Judas folk?

15, 16. (a) Hvordan kunne Guds tugtede nation få gavn af hans barmhjertighed? (b) Hvordan er Hoseas 2:18 blevet opfyldt?

15 Da landflygtige fra Israel og Juda var fanger i Babylon, talte Gud ’til deres hjerte’ gennem sine profeter. Guds folk måtte ændre sind og vende tilbage til sin ægtemand for at blive vist barmhjertighed, ligesom Gomer var vendt tilbage til sin ægtemand. Så ville Jehova føre sin tugtede hustrulignende nation ud af Babylons ’ørken’ og bringe hende tilbage til Juda og Jerusalem. (Hoseas 2:14, 15) Dette løfte opfyldte han i 537 f.v.t.

16 Gud opfyldte også dette løfte: „Jeg [slutter] en pagt for dem med markens vilde dyr og med himmelens flyvende skabninger og jordens krybdyr, og bue og sværd og krig vil jeg splintre og fjerne fra landet, og jeg lader dem lægge sig trygt.“ (Hoseas 2:18) Den jødiske rest der vendte tilbage til sit hjemland, boede trygt uden at have noget at frygte fra vilde dyr. Denne profeti fik også en opfyldelse i 1919 e.v.t. da resten af det åndelige Israel blev udfriet fra „Babylon den Store“, den falske religions verdensimperium. De der hører til denne rest, bor nu trygt og nyder gavn af et åndeligt paradis sammen med deres medarbejdere, der har håb om at leve evigt på jorden. Dyriske egenskaber eksisterer ikke blandt disse sande kristne. — Åbenbaringen 14:8; Esajas 11:6-9; Galaterne 6:16.

Tag imod belæringen

17-19. (a) Hvilke egenskaber hos Gud tilskyndes vi til at efterligne? (b) Hvordan skulle vi blive berørt af Jehovas barmhjertighed og medfølelse?

17 Gud er barmhjertig og medfølende, og det bør vi også være. Det er noget af det vi kan lære af de første kapitler i Hoseas’ Bog. (Hoseas 1:6, 7; 2:23) At Gud var villig til at vise barmhjertighed mod de israelitter der ændrede sind, stemmer med det inspirerede ordsprog: „Den der dækker over sine overtrædelser får ikke held, men den der bekender dem og opgiver dem, vises der barmhjertighed.“ (Ordsprogene 28:13) En anden trøst til angrende syndere findes i salmistens ord: „Ofre til Gud er en sønderbrudt ånd; et sønderbrudt og knust hjerte ringeagter du ikke, Gud.“ — Salme 51:17.

18 Hoseas’ profeti fremhæver hvor medfølende og barmhjertig en Gud det er vi tilbeder. Selv hvis nogle er afveget fra hans retfærdige  veje, kan de ændre sind og vende om. Hvis de gør det, tager Jehova imod dem. Han viste barmhjertighed mod angrende medlemmer af Israels nation, som han havde indgået et symbolsk ægteskab med. Skønt de var ulydige mod Jehova og ’bedrøvede Israels Hellige, var han barmhjertig mod dem og blev ved med at huske at de var kød’. (Salme 78:38-41) En sådan barmhjertighed skulle bevæge os til altid at vandre med vor medfølende Gud, Jehova.

19 Til trods for at alvorlige synder som mord, tyveri og ægteskabsbrud var udbredte i Israel, talte Jehova „til hendes hjerte“. (Hoseas 2:14; 4:2) Når vi grunder over Jehovas barmhjertighed og medfølelse, skulle det røre vores hjerte og styrke vores personlige forhold til Jehova. Lad os derfor spørge os selv: ’Hvordan kan jeg bedre efterligne Jehovas barmhjertighed og medfølelse i min måde at være på over for andre? Hvis en kristen trosfælle har fornærmet mig og beder om tilgivelse, er jeg da lige så villig til at tilgive som Gud er?’ — Salme 86:5.

20. Giv et eksempel som viser at vi kan have tillid til det Gud lover.

20 Gud giver håb. For eksempel lovede han: ’Jeg vil give hende Akors Lavning som en indgang til håb.’ (Hoseas 2:15) Jehovas fortidige hustrulignende organisation havde et sikkert håb om at blive ført tilbage til sit hjemland, hvor „Akors Lavning“ var. Opfyldelsen af dette løfte, i 537 f.v.t., giver os en god grund til at glæde os over det sikre håb Jehova stiller os i udsigt.

21. Hvilken rolle spiller kundskab i forbindelse med at vandre med Gud?

21 For at kunne blive ved med at vandre med Gud må vi tilegne os kundskab om ham og anvende den i vort liv. Der var stor mangel på kundskab om Jehova i Israel. (Hoseas 4:1, 6) Dog var der nogle som virkelig satte pris på vejledningen fra Gud, handlede i overensstemmelse med den og blev rigt velsignet. Hoseas var blandt disse, og det samme var de 7000 som i Elias’ dage ikke havde bøjet knæ for Ba’al. (1 Kongebog 19:18; Romerne 11:1-4) Hvis vi værdsætter oplæringen fra Gud, vil det hjælpe os til at blive ved med at vandre med ham. — Salme 119:66; Esajas 30:20, 21.

22. Hvordan skal man betragte frafald?

22 Jehova forventer at de der fører an blandt hans folk, tager afstand fra frafald. Læg imidlertid mærke til hvad Hoseas 5:1 siger: „Hør dette, I præster, og giv agt, du Israels hus, og I der hører til kongens hus, lyt, for jer gælder dommen; en fælde er I nemlig blevet for Mizpa og som et net bredt ud over Tabor.“ Frafaldne ledere var en fælde og et net for israelitterne fordi de forledte dem til afgudsdyrkelse. Tabors Bjerg og et sted der blev kaldt Mizpa, var sandsynligvis centre for en sådan falsk tilbedelse.

23. Hvilken gavn har du haft af at gennemgå de fem første kapitler i Hoseas’ Bog?

23 Indtil nu har vi lært ud fra Hoseas’ profeti at Jehova er en barmhjertig Gud der giver håb og velsigner dem der anvender hans vejledning og afviser frafald. Lad os derfor søge Jehova og altid bestræbe os for at glæde ham, ligesom de israelitter i fortiden som ændrede sind. (Hoseas 5:15) Når vi gør det, vil vi høste noget godt og få den uforlignelige glæde og fred som de der trofast vandrer med Gud, erfarer. — Salme 100:2; Filipperne 4:6, 7.

[Fodnote]

^ par. 1 Der omtales også et symbolsk drama i Galaterbrevet 4:21-26. Se i den forbindelse Indsigt i Den Hellige Skrift, bind 2, side 585. Udgivet af Jehovas Vidner.

Hvad vil du svare?

• Hvad symboliserede Hoseas’ ægteskab med Gomer?

• Hvorfor førte Jehova sag mod Israel?

• Hvilken belæring i Hoseas, kapitel 1 til 5, har gjort indtryk på dig?

[Studiespørgsmål]

[Illustration på side 18]

Ved du hvem Hoseas’ hustru symboliserer?

[Illustration på side 19]

Indbyggerne i Samaria blev besejret af assyrerne i 740 f.v.t.

[Illustration på side 20]

Folk vender glade tilbage til deres hjemland