Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Bidrag der glæder Guds hjerte

Bidrag der glæder Guds hjerte

 Bidrag der glæder Guds hjerte

BERETNINGEN begynder ret så voldsomt. Dronning Atalja havde tilrevet sig Judas trone ved at benytte list og ty til mord. I den fejlagtige tro at alle naturlige arvinger var blevet udryddet, besteg hun selv tronen. En anden kvinde, prinsesse Josjeba, elskede Jehova og hans lov højt og skjulte modigt den spæde Joasj, en kongelig efterkommer. Josjeba og hendes mand, ypperstepræsten Jojada, gemte tronarvingen i seks år i deres bolig i templet. — 2 Kongebog 11:1-3.

Da Joasj var syv år gammel, var ypperstepræsten Jojada klar til at iværksætte sin plan om at få fjernet dronningen som uretmæssigt havde tilranet sig tronen. Han førte drengen ud fra skjulestedet og kronede ham som den retmæssige arving til riget. Den onde dronning Atalja blev derefter trukket uden for tempelområdet af kongelige livvagter og dræbt — til fryd og lettelse for folket. Jojada og Josjebas handlinger medvirkede i høj grad til at den sande tilbedelse blev genindført i Judas land. Og hvad der var endnu vigtigere, bidrog de til bevaringen af Davids kongelige slægtslinje, som skulle føre frem til Messias. — 2 Kongebog 11:4-21.

Det skulle også vise sig at den nyindsatte konge ville bidrage med noget som glædede Guds hjerte. Jehovas hus trængte i høj grad til at blive repareret. Ataljas ærgerrige ønske om at være enehersker i Juda havde medført at templet var blevet forsømt og udplyndret. Den unge Joasj besluttede derfor at genopbygge og restaurere det. Han udsendte uden tøven et dekret der gik ud på at indsamle de nødvendige midler til genopførelsen af Jehovas hus. Han sagde: „Alle pengene fra helliggaverne som bringes til Jehovas hus: de penge som hver enkelt ansættes til, de penge som indkommer for sjæle efter hvad de vurderes til, alle de penge som det opkommer i den enkeltes hjerte at bringe til Jehovas hus, skal præsterne tage imod, hver især fra dem han kender, og lad dem så reparere revnerne i huset hvor som helst der findes revner.“ — 2 Kongebog 12:4, 5.

Folket bidrog villigt. Præsterne, derimod, udførte ikke helhjertet deres opgave med at reparere templet. Kongen besluttede derfor at tage sagen i egen hånd og beordrede at alle bidrag skulle lægges i en særlig bidragsbøsse. Han satte Jojada til at varetage opgaven, og i beretningen læser vi: „Præsten Jojada tog så en kiste og borede et hul i dens låg og satte den ved siden af alteret, til højre når man går ind i Jehovas hus, og dér lagde præsterne, dørvogterne, alle de penge som blev bragt til Jehovas hus. Og så snart de så at der var mange penge i kisten, kom kongens sekretær og ypperstepræsten, og de penge som fandtes i Jehovas hus bandt de i poser og talte. Og de overdrog de penge som var blevet talt op, til dem som skulle udføre arbejdet, dem der  var sat som tilsynsmænd over Jehovas hus. De udbetalte dem så til håndværkerne der kunne arbejde i tømmer og bygningsfolkene som arbejdede på Jehovas hus, og til murerne og til stenhuggerne og til at købe tømmer og tilhuggede sten for, til reparation af revnerne i Jehovas hus og til alle udgifter på huset med henblik på dets reparation.“ — 2 Kongebog 12:9-12.

Folket reagerede af et oprigtigt hjerte. Jehovas tilbedelseshus blev genopbygget så tilbedelsen af ham kunne fortsætte på værdig vis. Kong Joasj sikrede sig at alle indkomne midler blev brugt hensigtsmæssigt.

Jehovas synlige organisation i dag sørger ligeledes for at alle bidrag bliver anvendt på passende måde til fremme af tilbedelsen af Jehova, og sande kristne har reageret lige så helhjertet som israelitterne i fortiden. Du er måske blandt dem der sidste tjenesteår gav bidrag til fremme af Rigets sag! Lad os se på hvordan nogle af bidragene er blevet brugt.

TRYKNING

De følgende publikationer blev trykt til studiebrug og uddeling i hele verden:

• Bøger: 47.490.247

• Små brochurer: 6.834.740

• Brochurer: 167.854.462

• Kalendere: 5.405.955

• Blade: 1.179.266.348

• Traktater: 440.995.740

• Videofilm: 3.168.611

Trykningen er foregået i Afrika, Nord-, Mellem- og Sydamerika, Asien, Europa og østater i Stillehavet — i alt 19 lande.

„Jeg hedder Katelyn May og er otte år. Jeg har 28 dollars, og dem vil jeg give jer for at være med til at betale trykkemaskinerne. Jeres lille søster, Katelyn.“

„Vi har holdt et familiemøde om de nye trykkemaskiner. Vores børn på 11 og 9 år besluttede at give deres sparepenge for at bidrage hertil. Vi sender med glæde deres bidrag sammen med vores.“

 BYGGERIER

Følgende er nogle af de byggeprojekter der er blevet udført for at støtte Jehovas Vidners aktiviteter:

• Rigssale i lande med begrænsede ressourcer: 2180

• Stævnehaller: 15

• Afdelingskontorer: 10

• Frivillige heltidsarbejdere på Det Internationale Byggehold: 2342

„I denne uge havde vi det første møde i vores nye rigssal. Vi er lykkelige for at have et værdigt sted hvor vi kan prise vor Fader, Jehova Gud. Vi takker Jehova og jer for at være opmærksomme på vores behov ved at opføre flere rigssale. Vores rigssal er et stort aktiv her i området.“ — Chile.

„Brødrene og søstrene er meget taknemmelige for den hjælp Jehovas organisation har givet dem. Vi taler stadig om den dejlige tid vi havde sammen med byggeholdet.“ — Moldova.

„Min kone og jeg har for nylig fejret vores 35 års bryllupsdag. Vi forsøgte at finde ud af hvad vi skulle give hinanden i den anledning, og vi besluttede at give Jehova og hans organisation noget tilbage; for uden hjælp derfra ville vi sikkert ikke have haft et lykkeligt ægteskab. Vi ønsker at det medsendte beløb bliver brugt som hjælp til at bygge rigssale i et af de mindre velstillede lande.“

„Jeg har for nylig modtaget en arv, og eftersom jeg ikke har mange ’ønsker’, og endnu færre ’behov’, vil jeg gerne skænke de medsendte penge som en hjælp til at dække det store behov der er for rigssale i mange lande.“

 NØDHJÆLPSARBEJDE

I disse sidste dage rammer katastrofer ofte uden varsel. Mange Jehovas Vidner giver ekstra bidrag for at hjælpe deres brødre i kriseramte områder. Vi minder om at bidrag til nødhjælp administreres som en del af det verdensomspændende arbejde. Følgende er nogle af de steder hvor Jehovas Vidner har hjulpet katastrofeofre:

• Afrika

• Asien

• Caribien

• Øer i Stillehavet

„Min mand og jeg vil gerne sige tusind tak for de materialer vi modtog som hjælp til at udbedre skaderne efter orkanen. Vi fik lagt nyt tag på vores hus. Vi er meget taknemmelige for at der blev reageret så hurtigt.“

„Jeg hedder Connor og er 11 år. Da jeg så hvad der skete som følge af tsunamien, ville jeg gerne hjælpe. Jeg håber dette vil gavne brødrene og søstrene.“

 ORDENEN AF SÆRLIGE HELTIDSTJENERE

Mange kristne virker som heltidsforkyndere eller som heltidstjenere på betelhjem. Nogle heltidstjenere støttes af frivillige bidrag. Blandt disse er følgende:

• Missionærer: 2635

• Rejsende tilsynsmænd: 5325

• Betelitter: 20.092

„Eftersom jeg [en fireårig dreng] ikke kan komme på Betel endnu, er jeg glad for at kunne sende dette bidrag. Når jeg bliver stor, vil jeg på Betel og arbejde hårdt.“

Til bibelundervisningsarbejdet

Jesus Kristus gav sine disciple befalingen: „Gør disciple af folk af alle nationerne.“ (Mattæus 28:19) I lydighed mod hans ord er Jehovas Vidner i 235 lande travlt optaget af at forkynde og at undervise i Bibelen. De trykker og uddeler bibelske publikationer på 413 sprog.

Det mest værdifulde bidrag en kristen kan give for at hjælpe flere mennesker til at lære Gud og hans hensigter at kende, er selvfølgelig sin tid. Jehovas Vidner brugte i det forløbne år en stor del af deres tid og kræfter for at hjælpe deres medmennesker. De bidrog også økonomisk, og alle deres gavmilde bidrag har på den ene eller den anden måde medvirket til at gøre Jehovas navn og hensigt kendt overalt på jorden. Måtte Jehova fortsat velsigne den indsats der ydes for at hjælpe andre til at lære mere om ham. (Ordsprogene 19:17) En sådan villighed er noget der glæder Jehovas hjerte. — Hebræerne 13:15, 16.

[Ramme på side 28-30]

Hvordan nogle vælger at give bidrag til det verdensomspændende arbejde

GAVER

Mange sætter et beløb af på deres budget til at lægge i den bidragsbøsse der er mærket „Bidrag til Rigets arbejde — Mattæus 24:14“. Menighederne sender hver måned de indkomne beløb til Jehovas Vidners afdelingskontor.

Frivillige pengebidrag kan også sendes direkte til Vagttårnets Bibel- og Traktatselskab, Stenhusvej 28, 4300 Holbæk. Bankkonto 3208-6403468 eller giro 6403468 kan benyttes.

Smykker og andre værdigenstande kan også gives som bidrag. Man bør dog i et medfølgende brev oplyse at der er tale om en gave.

FORSIKRINGSORDNINGER

Vagttårnets Selskab kan indsættes som begunstiget til en livsforsikring eller privattegnet pensionsordning. I sådanne tilfælde bør afdelingskontoret altid informeres.

BANKKONTI, VÆRDIPAPIRER OG FAST EJENDOM

Indeståender på bankkonti, værdipapirer samt letomsættelig fast ejendom kan overdrages til Vagttårnets Selskab. Også i disse tilfælde bør afdelingskontoret først underrettes.

TESTAMENTER

Man kan testamentere sin formue til Vagttårnets Selskab i kraft af et juridisk gyldigt testamente, som bør være et notartestamente. Det vil være praktisk at afdelingskontoret og eventuelt menigheden modtager en kopi af dette dokument. Vi kan oplyse at Vagttårnets Bibel- og Traktatselskab ikke skal svare boafgift.

ANDRE MULIGHEDER (FORPLIGTELSESERKLÆRINGER OG ANDET)

Flere og flere yder nu bidrag til det verdensomspændende arbejde samtidig med at de benytter sig af fradragsmulighederne på selvangivelsen. Lad os her nævne hvordan:

1. § 8A-gaver (Ligningslovens § 8A): Det er en forudsætning for fradraget at gaven til den enkelte forening mv. udgør mindst kr. 500. Fradraget kan kun indrømmes for det beløb hvormed gaverne tilsammen overstiger kr. 500 og kan højst udgøre kr. 6400 (i 2005).

2. § 12 (Ligningslovens § 12, stk. 1-3): Forpligtelseserklæringer. Man forpligter sig til over en periode på 10 år at yde et fast beløb. Årlige ydelser der ikke overstiger kr. 15.000 om året, kan fradrages fuldt ud.

Hos de ældste i den lokale menighed kan du få oplysning om andre muligheder for at yde bidrag.

JEHOVAS VIDNERS ARBEJDE UNDERSTØTTES UDELUKKENDE AF FRIVILLIGE BIDRAG, HVILKET FREMGÅR AF FØLGENDE CITAT:

„Alt [dette] . . . udføres af frivillige medarbejdere, hvorved udgifterne holdes nede. Forkyndelsen fra hus til hus og uddelingen af bøger og blade udføres af ulønnede Jehovas Vidner som selv afholder deres udgifter. De ældste der fører tilsyn i menighederne, assisteret af menighedstjenerne, får heller ingen betaling for deres tjeneste. De bærer selv de omkostninger der er forbundet dermed.

Selv medlemmerne af Det Styrende Råd og alle andre som er fuldtidsbeskæftiget med at udarbejde og fremstille bibelsk læsestof, får kun kost og logi og en lille godtgørelse til personlige fornødenheder. Det samme gælder de heltidsbeskæftigede rejsende tilsynsmænd. . . .

Ved alle Jehovas Vidners møder, både i den lokale menighed og ved stævnerne, er der opsat bidragsbøsser hvor man kan lægge et bidrag hvis man ønsker det. Der optages ingen kollekt. Der opkræves ingen tiende, intet medlemsbidrag.“ — Fra brochuren Jehovas Vidner — forenede i hele verden for at gøre Guds vilje, side 28.

[Kildeangivelse på side 27]

Billede af Stalin på videobånd: U.S. Army photo