Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Lad Jehovas ord beskytte dig

Lad Jehovas ord beskytte dig

 Lad Jehovas ord beskytte dig

I DET historiske slag ved Marathon i 490 f.v.t. stod mellem ti og tyve tusind athenere ansigt til ansigt med en persisk hær der var dem langt overlegen. En afgørende faktor i den græske krigsførelse var falanksen — en enhed af soldater der marcherer i tæt formation. Deres skjolde udgjorde en næsten uigennemtrængelig pansermur, en mur fuld af lanser. Takket være falanksen vandt athenerne en historisk sejr over persernes langt overlegne styrker.

Sande kristne fører en åndelig krig. De kæmper mod magtfulde fjender — den nuværende onde ordnings usynlige herskere, der i Bibelen beskrives som „verdensherskerne i dette mørke, . . . ondskabens åndemagter i det himmelske“. (Efeserne 6:12; 1 Johannes 5:19) Guds folk bliver ved med at sejre i denne kamp — men ikke i egen kraft. Al ære går til Jehova, der beskytter og oplærer dem, som det siges i Salme 18:30: „Jehovas ord er lutret. Et skjold er han for alle som søger tilflugt hos ham.“

Ja, ved hjælp af sit lutrede ord, som findes i De Hellige Skrifter, beskytter Jehova sine loyale tjenere mod åndelig skade. (Salme 19:7-11; 119:93) Om visdommen der findes i Guds ord, skrev Salomon: „Forlad den ikke, så vil den vogte dig. Elsk den, så vil den værne dig.“ (Ordsprogene 4:6; Prædikeren 7:12) Hvordan beskytter Guds visdom os? Lad os se på eksemplet med oldtidens Israel.

Et folk der blev beskyttet af visdommen fra Gud

Jehovas lov beskyttede og ledede israelitterne på alle livets områder. For eksempel sparede forskrifterne om kost, hygiejne og karantæne dem for mange af de sygdomme der hærgede andre folkeslag. Først efter at man i det 19. århundrede opdagede bakteriernes eksistens, begyndte videnskaben  at komme på højde med Guds lov på dette område. Lovene om jordbesiddelse, tilbagekøb, åger og eftergivelse af gæld medførte sociale goder i Israel ved at fremme et stabilt samfund og en retfærdig økonomi. (5 Mosebog 7:12, 15; 15:4, 5) Jehovas lov var endda med til at sikre at jordbunden i Israel forblev frugtbar. (2 Mosebog 23:10, 11) Buddene imod falsk tilbedelse beskyttede folket åndeligt, værnede det mod dæmoners påvirkning, børneofringer og mange andre onder foruden den nedværdigende praksis at bøje sig for livløse afguder. — 2 Mosebog 20:3-5; Salme 115:4-8.

Det er tydeligt at Jehovas ord „ikke [var] et ord uden værdi“ for Israel; tværtimod betød det liv og en lang række dage for alle der gav agt på det. (5 Mosebog 32:47) Det samme gælder dem der i dag overholder Jehovas vise ord, selvom kristne ikke længere er underlagt Lovpagten. (Galaterne 3:24, 25; Hebræerne 8:8) I stedet for en lovsamling har kristne faktisk en lang række bibelske principper til at lede og beskytte sig.

Et folk beskyttet af principper

Love kan have et begrænset anvendelsesområde og blot være midlertidige. De bibelske principper, som er fundamentale sandheder, kan derimod anvendes bredt og har varig værdi. Tænk for eksempel på princippet i Jakob 3:17, der i uddrag lyder: „Visdommen ovenfra er først og fremmest ren, derefter fredsstiftende.“ Hvordan kan denne fundamentale sandhed tjene som en beskyttelse for Guds folk i dag?

Den renhed der her tales om, er moralsk renhed. De der sætter renhed højt, bestræber sig derfor ikke blot for at undgå umoralitet, men også ting der kan føre til umoralitet, derunder seksuelle fantasier og pornografi. (Mattæus 5:28) Ligeledes undgår par der kommer sammen, og som har taget princippet i Jakob 3:17 til hjerte, intime handlinger der kan føre til at de mister selvbeherskelsen. Som nogle der nærer kærlighed til rette principper, lader de sig ikke lokke til at give afkald på deres renhed ved måske at overbevise sig selv om at Jehova godkender deres adfærd så længe de ikke bryder lovens bogstav. De ved at Jehova „ser på hjertet“, og at han handler i overensstemmelse med hvad han ser. (1 Samuel 16:7; 2 Krønikebog 16:9) Ved på denne måde at lade sig lede af visdom beskytter de deres legeme mod de mange seksuelt overførte sygdomme der er så udbredte i dag, og de bevarer også deres mentale og følelsesmæssige velbefindende.

Visdommen fra Gud er også „fredsstiftende“, siger Jakob 3:17. Vi ved at Satan prøver at få os bort fra Jehova ved at fremme en voldspræget ånd i vore hjerter, til dels gennem tvivlsom litteratur og musik og tvivlsomme film og computerspil — hvor spillerne i nogle tilfælde skal hærge og dræbe med ubeskrivelig brutalitet. (Salme 11:5) At Satan har heldet med sig, fremgår tydeligt af den voksende bølge af voldsforbrydelser. I forbindelse med sådanne forbrydelser citerede den australske avis The Sydney Morning Herald for nogle år siden Robert Ressler, som introducerede betegnelsen „seriemorder“. Ressler sagde at de mordere han interviewede i 1970’erne, var blevet ophidset af blød porno, som „blegner i forhold til vore dages standard“. Derfor gav Ressler udtryk for „et dystert syn på fremtiden — et nyt århundrede hvor antallet af massemordere ville mangedobles“.

Kun nogle få måneder efter at denne avisartikel var blevet bragt, skød en morder faktisk 16 små børn og deres lærerinde i en børnehave i Dunblane i Skotland for til sidst at skyde sig selv. Måneden efter dræbte en anden forrykt morder 32 mennesker i et blodbad i den rolige tasmanske by Port Arthur i Australien. I de senere år er USA blevet rystet af en række massakrer på skoler, og det har fået amerikanerne til at stille spørgsmålet ’hvorfor?’ I juni 2001 blev Japan nævnt i  avisoverskrifter verden over da en sindsforvirret mand gik ind på en skole og stak 8 børn i første og anden klasse ihjel og lemlæstede 15 andre. Der er ingen tvivl om at årsagerne til sådanne onde handlinger er komplekse, men medievold bedømmes i stigende grad som en medvirkende faktor. „Hvis et 60-sekunders reklameindslag kan flytte bjerge,“ skrev den australske spalteskribent Phillip Adams, „skal ingen komme og fortælle mig at en totimers film som har kostet mange millioner, ikke forandrer folks holdninger.“ Interessant nok beslaglagde politiet 2000 voldelige og pornografiske videofilm i den australske drabsmands hjem i Port Arthur.

De der holder sig til Bibelens principper, værner deres sind og hjerte mod enhver form for underholdning som vækker en voldelig lidenskab. Derfor lader de ikke „verdens ånd“ forme deres tankegang og ønsker. Derimod ’lærer de af ånden [fra Gud]’, og de bestræber sig for at opdyrke kærlighed til dens frugt, som omfatter fred. (1 Korinther 2:12, 13; Galaterne 5:22, 23) Det gør de gennem regelmæssigt studium af Bibelen, daglige bønner og opbyggende meditation. De undgår også at komme sammen med folk med voldelige tilbøjeligheder og vælger i stedet at komme sammen med dem der, ligesom de selv, længes efter Jehovas fredelige nye verden. (Salme 1:1-3; Ordsprogene 16:29) Ja, visdommen fra Gud yder virkelig stor beskyttelse!

Lad Jehovas ord værne dit hjerte

Da Jesus blev fristet i ørkenen, modstod han Satan ved at citere nøjagtigt fra Guds ord. (Lukas 4:1-13) Men han udfordrede ikke Djævelen i en intellektuel kamp. Jesus baserede sit forsvar på Skrifterne, og han talte fra hjertet. Djævelens strategi, som havde virket så godt i Eden, mislykkedes derfor i Jesu tilfælde. Satans listige anslag vil heller ikke virke på os hvis vi fylder hjertet med Jehovas ord. Intet kunne være vigtigere, „for [fra hjertet] udspringer livet“. — Ordsprogene 4:23.

Vi må derfor fortsætte med at vogte vort hjerte og aldrig give op. Satan ophørte ikke med at prøve Jesus efter at hans forsøg i ørkenen var slået fejl. (Lukas 4:13) Han gav ikke op. Det vil han heller ikke gøre over for os. Nej, han vil forsøge sig med forskellige strategier for at bryde vores integritet. (Åbenbaringen 12:17) Lad os derfor efterligne Jesus ved at opdyrke en dyb kærlighed til Guds ord samtidig med at vi uophørligt beder om hellig ånd og visdom. (1 Thessaloniker 5:17; Hebræerne 5:7) Jehova lover til gengæld at ingen der søger tilflugt hos ham, vil lide åndelig skade. — Salme 91:1-10; Ordsprogene 1:33.

Guds ord værner menigheden

Satan kan ikke hindre den forudsagte ’store skare’ i at overleve den store trængsel. (Åbenbaringen 7:9, 14) Ikke desto mindre prøver han febrilsk at påvirke kristne så i det mindste nogle af dem vil miste Jehovas gunst. Denne strategi virkede i fortidens Israel og førte til at 24.000 døde på tærskelen til det forjættede land. (4 Mosebog 25:1-9) Kristne der begår fejl, men viser sand anger, modtager naturligvis kærlig hjælp så de kan komme åndeligt på fode igen. Men syndere der ikke angrer, som for eksempel Zimri i fortidens Israel, bringer andres åndelige og moralske sundhed i fare. (4 Mosebog 25:14) Som soldater i en falanks der har kastet deres skjolde bort, udsætter de ikke kun sig selv, men også deres fæller for fare.

Bibelen giver derfor følgende formaning: „I skal holde op med at omgås enhver som kaldes broder og som er utugtig eller havesyg eller afgudsdyrker eller spotter eller dranker eller udsuger, ja end ikke spise sammen med en sådan. . . . Fjern det onde menneske fra jer selv.“ (1 Korinther 5:11, 13) Er det ikke sandt at disse vise ord er med til at værne den kristne menigheds moralske og åndelige renhed?

 En stor kontrast hertil er kristenhedens kirker såvel som frafaldne. I deres øjne er de dele af Bibelen som strider mod det moderne, liberale syn på moral, forældede. Derfor ser de gennem fingre med alle former for grove synder, selv blandt de gejstlige. (2 Timoteus 4:3, 4) Bemærk imidlertid at Ordsprogene 30:5, der også omtaler Jehovas ord som et beskyttende skjold, følges op af en formaning i vers 6: „Læg intet til hans ord; ellers vil han retlede dig, og du vil stå som en løgner.“ Ja, de der ændrer ved Bibelen, er åndelige løgnere — de mest foragtelige af alle løgnere. (Mattæus 15:6-9) Lad os derfor være taknemmelige for at vi tilhører en organisation der nærer dyb respekt for Guds ord.

Værnet af „en vellugt“

Fordi Guds folk holder sig til Bibelen og fortæller andre om dens trøstende budskab, spreder de en røgelsesagtig „vellugt“ af liv som er velbehagelig for Jehova. Men uretfærdige mennesker opfatter dem der bringer dette budskab ud, som nogle der udsender en „dødbringende lugt af dom,“ som J.B. Phillips’ oversættelse siger. Ja, de ondes symbolske lugtesans er blevet så ødelagt af Satans verden at de føler sig ilde til mode eller endda bliver uvenlige når de kommer i nærheden af dem der udsender „en vellugt af Kristus“. De der nidkært forkynder den gode nyhed, bliver derimod „en vellugt af Kristus blandt dem som frelses“. (2 Korinther 2:14-16) Sådanne oprigtige mennesker nærer ofte afsky for hykleriet og de religiøse løgne der karakteriserer falsk religion. Når vi åbner Guds ord og fortæller dem budskabet om Riget, vil de føle sig draget til Kristus og ønske at lære mere. — Johannes 6:44.

Mist derfor ikke modet når nogle reagerer negativt på budskabet. Betragt derimod ’vellugten af Kristus’ som en slags åndelig beskyttelse. Den holder mange potentielt skadelige personer borte fra det åndelige land der bebos af Guds folk, mens den tiltrækker dem med et godt hjerte. — Esajas 35:8, 9.

Fordi de græske soldater ved Marathon marcherede i tæt formation og med al deres styrke holdt fast i skjoldene, vandt de kampen stik imod alle odds. Jehovas loyale vidner forsikres om at de også vil vinde fuldstændig sejr i deres åndelige krigsførelse, for dette er deres „arvelod“. (Esajas 54:17) Lad os derfor fortsat søge tilflugt hos Jehova ved at bevare „et fast greb om livets ord“. — Filipperne 2:16.

[Illustrationer på side 31]

’Visdommen ovenfra er ren, derefter fredsstiftende’