Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

„Lykkelige er de som erkender deres åndelige behov“

„Lykkelige er de som erkender deres åndelige behov“

„Lykkelige er de som erkender deres åndelige behov“

NÅR fugle vågner i den tidlige morgenstund, begynder de at kvidre og flyver derefter ud for at finde føde. Om aftenen vender de tilbage til deres sovepladser, kvidrer lidt mere og går så til ro. På bestemte tider af året parrer de sig, lægger æg og opfostrer unger. Andre dyr følger et lige så forudsigeligt livsmønster.

Det er anderledes med os mennesker. Vi spiser, sover og forplanter os ganske vist, men de fleste af os forlanger mere af tilværelsen. Vi vil gerne vide hvorfor vi er til, kende meningen med livet og have et håb for fremtiden. Disse dybere behov er et tegn på at vi mennesker har en evne ingen andre skabninger har — evnen til eller behovet for at forstå åndelige begreber, noget der rækker ud over vore fysiske behov.

Skabt i Guds billede

Hvorfor har mennesket denne åndelige side? Bibelen forklarer: „Gud gik i gang med at skabe mennesket i sit billede, i Guds billede skabte han det; som mand og kvinde skabte han dem.“ (1 Mosebog 1:27) At vi er skabt „i Guds billede“, vil sige at vi kan genspejle visse af hans egenskaber selvom vi begår fejl som følge af vores medfødte ufuldkommenhed. (Romerne 5:12) Foruden at være kreative har vi for eksempel retfærdighedssans, et vist mål af visdom og evnen til at vise hinanden uselvisk kærlighed. Vi kan også tænke på fortiden og lægge planer for fremtiden. — Ordsprogene 4:7; Prædikeren 3:1, 11; Mika 6:8; Johannes 13:34; 1 Johannes 4:8.

Vores behov for at beskæftige os med åndelige spørgsmål kommer tydeligst til udtryk i vores medfødte og stærke ønske om at tilbede Gud. Vi har behov for at være nært knyttet til Skaberen, og kun ved at opfylde dette behov på den rigtige måde kan vi finde sand og varig tilfredshed. „Lykkelige er de som erkender deres åndelige behov,“ sagde Jesus. (Mattæus 5:3) For at få dette behov dækket på rette måde må vi vide hvor vi finder sandheden om Gud — hvem han er, hvilke normer han har, og hvad hans hensigt er med menneskene. Disse sandheder finder vi kun ét sted — i Bibelen.

„Dit ord er sandhed“

Apostelen Paulus skrev: „Hele Skriften er inspireret af Gud og gavnlig til undervisning, til retledning, til reformering.“ (2 Timoteus 3:16) Paulus’ ord stemmer overens med det Jesus sagde i en bøn til Gud: „Dit ord er sandhed.“ Det „ord“ kender vi i dag som Bibelen, og vi gør klogt i at undersøge om det vi tror på, og de normer vi lever efter, er i harmoni med den. — Johannes 17:17.

Når vi sammenligner det vi tror på, med Guds ord, efterligner vi indbyggerne i det gamle Berøa. De sikrede sig at det Paulus lærte, var i harmoni med Skrifterne. Det blev de ikke kritiseret for. Nej, tværtimod roste Lukas dem for deres indstilling da han skrev: „De tog imod ordet med den største iver og undersøgte daglig Skrifterne om disse ting forholdt sig således.“ (Apostelgerninger 17:11) I dag vrimler det med modstridende religiøse læresætninger og moralske leveregler, så derfor er det vigtigt at vi efterligner Berøas indbyggere, der blev betegnet som ædelsindede.

En anden målestok for at bedømme om noget er sandt eller falskt, er at lægge mærke til hvilken indflydelse det øver på folk. (Mattæus 7:17) For eksempel skulle man, ved at leve efter Bibelens sande lære, gerne blive en bedre ægtemand, en bedre far, en bedre hustru eller en bedre mor. Det vil øge familiens trivsel og give den enkelte tilfredshed. „Lykkelige er de som hører Guds ord og holder det,“ sagde Jesus. — Lukas 11:28.

Jesu ord er meget lig det hans himmelske Fader sagde til fortidens israelitter: „Jeg, Jehova, er din Gud, den som lærer dig hvad der gavner, den som fører dig ad den vej du skal gå. Hvis blot du gav agt på mine bud! Da ville din fred blive som floden, og din retfærdighed som havets bølger.“ (Esajas 48:17, 18) Alle der elsker godhed og retfærdighed, vil helt sikkert føle sig tilskyndet af en sådan kærlig opfordring.

Nogle foretrækker at „få deres ører kildret“

Gud rettede denne kærlige opfordring til israelitterne fordi religiøse løgne havde ført dem på afveje. (Salme 106:35-40) Vi må også være på vagt over for falske påstande. Paulus skrev om dem der hævder at være kristne: „For der kommer en tid da de ikke vil finde sig i den sunde lære, men efter deres egne ønsker vil de samle sig en masse lærere for at få deres ører kildret; og de vil vende ørerne bort fra sandheden og vende sig til usande historier.“ — 2 Timoteus 4:3, 4.

Religiøse ledere ’kildrer folks ører’ ved at se gennem fingre med handlinger der tilfredsstiller forkerte ønsker, som for eksempel sex uden for ægteskabet, homoseksualitet og drukkenskab. Bibelen gør det helt klart at de der accepterer sådanne ting, og de der øver dem, „ikke skal arve Guds rige“. — 1 Korinther 6:9, 10; Romerne 1:24-32.

Der er ingen tvivl om at det kræver mod at følge Bibelens normer, især hvis det betyder at man bliver latterliggjort. Men det er ikke umuligt at følge dem. Mange blandt Jehovas Vidner har tidligere været stofmisbrugere, alkoholikere, bandemedlemmer, tyve og løgnere og har levet et udsvævende liv. Men de tog Guds ord til sig, og med den hellige ånds hjælp ændrede de livsførelse så de ’kunne vandre Jehova værdigt’. (Kolossenserne 1:9, 10; 1 Korinther 6:11) Da de havde opnået fred med Gud, fik de også fred i sindet og, som vi skal se, et ægte håb for fremtiden.

Håbet om Riget

Bibelen lover at de der adlyder Gud, vil opleve varig fred. Det er Guds rige der vil realisere dette løfte. „Lad dit rige komme. Lad din vilje ske, som i himmelen, således også på jorden,“ bad Jesus i sin mønsterbøn, fadervor. (Mattæus 6:10) Ja, kun Guds rige kan sikre at Guds vilje sker på jorden. Hvorfor? Fordi dette himmelske rige under Jesus Kristus er det redskab Gud bruger for at hævde sin retmæssige suverænitet over jorden. — Salme 2:7-12; Daniel 7:13, 14.

Jesus Kristus vil som konge i Riget udfri dem der følger Guds vejledning, fra enhver form for trældom, deriblandt den adamitiske synds jerngreb og dens følger i form af sygdom og død. I Åbenbaringen 21:3, 4 siges der: „Se! Guds telt er hos menneskene . . . Og han vil tørre hver tåre af deres øjne, og døden skal ikke være mere, heller ikke sorg eller skrig eller smerte skal være mere. Det som var før er forsvundet.“

Der vil herske varig fred på jorden. Hvordan kan vi være sikre på det? Svaret finder vi i Esajas 11:9, hvor der siges: „De [Rigets undersåtter] vil ikke volde skade eller forårsage ødelæggelse på hele mit hellige bjerg; for jorden vil være fyldt med kundskab om Jehova, som vandene dækker havets bund.“ Ja, hvert eneste menneske på jorden vil til den tid have nøjagtig kundskab om Gud og adlyde ham. Gør disse fremtidsudsigter dig varm om hjertet? Hvis de gør, er det vigtigt at du begynder at tilegne dig den værdifulde „kundskab om Jehova“.

Er du åben over for budskabet om Riget?

Ved hjælp af Riget vil Gud ødelægge Satans værk og oplære mennesker i sine retfærdige normer. Det er derfor ikke overraskende at dette rige var hovedtemaet i Jesu lære. Han sagde: „Jeg må nødvendigvis også forkynde den gode nyhed om Guds rige for de andre byer; det er jo dette jeg er sendt ud for.“ (Lukas 4:43) Kristus befalede sine disciple at forkynde det samme budskab. (Mattæus 28:19, 20) „Denne gode nyhed om riget,“ sagde han, „vil blive forkyndt på hele den beboede jord til et vidnesbyrd for alle nationerne; og så vil enden komme.“ (Mattæus 24:14) Og enden nærmer sig hastigt. Det er derfor vigtigt at oprigtige mennesker lytter til den gode nyhed, der kan redde deres liv!

Albert, der er omtalt i foregående artikel, hørte budskabet om Riget da hans kone og søn gik i gang med at studere Bibelen med Jehovas Vidner. I begyndelsen var Albert skeptisk. Han bad endda en lokal præst om at komme og ’afsløre’ Jehovas Vidner over for hans kone og søn. Men præsten ville ikke blande sig. Albert besluttede sig derfor til at overvære en af disse bibeldrøftelser for at finde fejl ved Jehovas Vidners tro. Efter at have overværet blot én af disse drøftelser deltog han fremover i studiet og var ivrig efter at lære mere. Han forklarede senere hvorfor han ændrede indstilling: „Det var lige dét jeg altid havde søgt efter.“

Til sidst fik Albert dækket sit åndelige behov, og det har han aldrig fortrudt. Sandheden fra Bibelen gav ham noget han havde søgt efter hele sit liv — et håb for fremtiden og forklaringen på hvordan den uretfærdighed og det fordærv der gennemsyrer samfundet, kan blive fjernet. At kende disse bibelske sandheder gav ham indre fred. Får du også dækket dit åndelige behov? Hvorfor ikke bruge et par minutter på at læse spørgsmålene i rammen på side 6. Hvis du har lyst til at vide mere, vil Jehovas Vidner med glæde hjælpe dig.

[Ramme/illustration på side 6]

FÅR DU DÆKKET DIT ÅNDELIGE BEHOV?

Er du tilfreds med den åndelige føde du får? Vi vil gerne opfordre dig til at læse følgende spørgsmål og se om du kender det rigtige svar.

□ Hvem er Gud, og hvad er hans navn?

□ Hvem er Jesus Kristus? Hvorfor var det nødvendigt at han døde? Hvordan kan hans død gavne dig?

□ Findes Djævelen, og hvor er han i så fald kommet fra?

□ Hvad sker der med os når vi dør?

□ Hvad er Guds hensigt med Jorden og menneskene?

□ Hvad er Guds rige?

□ Hvilke normer har Gud opstillet for hvad der er rigtigt og forkert?

□ Hvilken stilling har Gud givet manden og hustruen i familien? Hvilke principper fra Bibelen fremmer et lykkeligt familieliv?

Er du i tvivl om svarene, kan du modtage et eksemplar af brochuren Hvad kræver Gud af os? Denne brochure, som er udgivet af Jehovas Vidner, findes på næsten 300 sprog. Den behandler 16 grundlæggende emner og indeholder Bibelens svar på alle de nævnte spørgsmål.

[Illustrationer på side 4]

I modsætning til dyr har mennesker et åndeligt behov

[Illustrationer på side 5]

’De vil samle sig en masse lærere for at få deres ører kildret’ — Timoteus 4:3

[Illustration på side 7]

Guds messianske rige vil indføre varig fred