Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Godt nyt til folk af alle nationer

Godt nyt til folk af alle nationer

Godt nyt til folk af alle nationer

„I skal være vidner om mig . . . til jordens fjerneste egne.“ — APOSTELGERNINGER 1:8.

1. Hvad er vi opmærksomme på når vi underviser andre i hvad Bibelen lærer, og hvorfor er vi det?

DYGTIGE lærere er ikke blot opmærksomme på hvad de lærer deres elever, men også på hvordan de gør det. Vi er opmærksomme på det samme når vi lærer andre Bibelens sandheder at kende. Vi koncentrerer os ikke alene om budskabet, men også om den metode vi bruger. Budskabet, den gode nyhed om Guds rige, ændrer sig ikke, men vi tilpasser måden vi forkynder og underviser på. Hvorfor? For at nå så mange mennesker som muligt.

2. Hvem efterligner vi når vi tilpasser vores forkyndelse efter dem vi forkynder for?

2 Når vi tilpasser vores måde at forkynde på efter omstændighederne, efterligner vi Guds tjenere i fortiden. For eksempel sagde apostelen Paulus: „Jeg er for jøderne blevet som en jøde . . . For dem der er uden loven, er jeg blevet som en uden loven . . . For de svage er jeg blevet svag for at kunne vinde de svage. For alle slags mennesker er jeg blevet alt, for i alt fald at kunne frelse nogle.“ (1 Korinther 9:19-23) Denne tilpasning fra Paulus’ side gav resultat. Vi vil også opnå resultater hvis vi tager hensyn til dem vi forkynder for, og tilpasser vores præsentation efter dem.

Indtil „jordens ender“

3. (a) Hvilken udfordring står vi over for i vores forkyndelsesarbejde? (b) Hvordan opfyldes Esajas 45:22 i dag?

3 En større udfordring som forkynderne af den gode nyhed står over for, er selve distriktets udstrækning — „hele den beboede jord“. (Mattæus 24:14) I forrige århundrede har mange tjenere for Jehova arbejdet flittigt på at nå ud til nye områder med den gode nyhed, og hvad har resultatet været? En forbløffende verdensomspændende udbredelse af budskabet. I begyndelsen af det 20. århundrede rapporteredes der kun fra nogle få lande, men i dag findes der Jehovas Vidner i 235 lande og områder! Ja, den gode nyhed forkyndes virkelig indtil „jordens ender“. — Esajas 45:22.

4, 5. (a) Hvem har haft en stor andel i udbredelsen af den gode nyhed? (b) Hvad har nogle afdelingskontorer udtalt om dem der er kommet udefra for at tjene i deres distrikt?

4 Hvad skyldes denne fremgang? Der er mange grunde. Missionærer som er uddannet på Vagttårnets Bibelskole Gilead, og nu, i de senere år, hen ved 20.000 brødre som er udgået fra Skolen for Udnævnte Tjenere, har bidraget væsentligt til fremgangen. Dertil kommer de mange Jehovas Vidner som for egen regning er rejst ud til lande hvor der er et stort behov for forkyndere. Sådanne selvopofrende kristne — mænd og kvinder, unge og gamle, ugifte og gifte — har en stor andel i forkyndelsen af budskabet om Riget på hele jorden. (Salme 110:3; Romerne 10:18) Deres arbejde er højt værdsat. Læg mærke til hvad nogle afdelingskontorer har skrevet om dem der er kommet fra andre lande for at arbejde i det distrikt der hører under disse afdelingskontorer.

5 „Disse flittige forkyndere fører an i arbejdet i isolerede områder; de opretter nye menigheder og hjælper de lokale brødre og søstre til at vokse åndeligt.“ (Ecuador) „Hvis de hundreder af udlændinge der tjener her, rejste hjem, ville det gå ud over menighedernes stabilitet. Det er en velsignelse at have dem hos os.“ (Den Dominikanske Republik) „I mange af vore menigheder er en stor procentdel søstre, undertiden helt op til 70 procent. (Salme 68:11) De fleste af dem er nye i sandheden, men ugifte pionersøstre der er kommet fra andre lande, yder en uvurderlig hjælp ved at oplære de nye. Disse udenlandske søstre er en sand gave til os!“ (Et østeuropæisk land) Har du nogen sinde tænkt på at tjene i et fremmed land? * — Apostelgerninger 16:9, 10.

„Ti mænd af alle nationers tungemål“

6. Hvordan viser Zakarias 8:23 at vores forkyndelsesarbejde er forbundet med en sproglig udfordring?

6 En anden stor udfordring er de mange forskellige sprog der tales på jorden. Guds ord indeholder følgende profeti: „I de dage vil ti mænd af alle nationers tungemål gribe fat, ja, de skal gribe fat i en jødes kappeflig og sige: ’Vi vil gå med jer, for vi har hørt at Gud er med jer.’“ (Zakarias 8:23) I den nutidige opfyldelse af denne profeti er de ti mænd et billede på den store skare som er nævnt i Åbenbaringen 7:9. Læg dog mærke til at de „ti mænd“ ifølge Zakarias’ profeti ikke blot ville komme fra alle nationer, men også fra „alle nationers tungemål“. Har vi set en opfyldelse af denne vigtige del af profetien? Ja.

7. Hvilke tal viser at folk ’af alle tungemål’ nås med den gode nyhed?

7 Her er lidt statistik. For 50 år siden blev vore publikationer udgivet på 90 sprog. I dag er tallet vokset til over 400. „Den trofaste og kloge træl“ har ikke sparet sig nogen anstrengelser for at tilvejebringe publikationer selv på sprog der kun tales af relativt få. (Mattæus 24:45) For eksempel har vi nu bibelske publikationer på grønlandsk (der tales af 47.000), på palauansk (der tales af 15.000) og på yapesisk (der tales af under 7000).

„En stor dør“ åbner sig for nye muligheder

8, 9. Hvilken udvikling i verdensbegivenhederne har åbnet „en stor dør“ for os, og hvordan har tusinder af Jehovas Vidner taget udfordringen op?

8 I dag behøver vi dog ikke at rejse udenlands for at forkynde for folk af alle tungemål. I de senere år er der kommet millioner af indvandrere og flygtninge til de økonomisk velstillede lande, hvorved der er opstået utallige fremmedsprogede befolkningsgrupper. I Paris, for eksempel, tales der omkring 100 sprog. I Toronto i Canada tales der 125 sprog, og i London over 300 sprog. Tilstedeværelsen af disse mange udlændinge der findes rundt om i menighedernes distrikter, har åbnet „en stor dør“ ind til nye muligheder for at forkynde den gode nyhed for folk af alle nationer. — 1 Korinther 16:9.

9 Tusinder af Jehovas Vidner tager udfordringen op ved at lære et nyt sprog. For de fleste er det en vanskelig opgave, men anstrengelserne mere end opvejes af glæden ved at hjælpe indvandrere og flygtninge til at lære sandheden fra Bibelen at kende. Ved et områdestævne for et par år siden i et land i Vesteuropa var næsten 40 procent af dåbskandidaterne fra et andet land.

10. Hvordan har du brugt brochuren Godt nyt til folk af alle nationer? (Se rammen på side 26 om hvad denne brochure indeholder).

10 Det er sandt at de fleste af os ikke har mulighed for at lære et fremmed sprog. Men vi kan alligevel godt forkynde for indvandrere, nemlig ved at gøre brug af den nye brochure Godt nyt til folk af alle nationer, * der indeholder et appellerende bibelsk budskab på mange forskellige sprog. (Johannes 4:37) Gør du brug af denne brochure i forkyndelsen?

Når folk ikke tager imod budskabet

11. Hvilken anden udfordring støder vi på i nogle distrikter?

11 Efterhånden som Satans indflydelse på jorden vokser, støder vi oftere og oftere på endnu en udfordring — nemlig den at der findes distrikter hvor kun få vil lytte. Det overrasker os naturligvis ikke, for Jesus forudsagde at sådan ville det blive. Om den tid vi nu oplever, sagde han: „Kærligheden [vil] blive kold hos de fleste.“ (Mattæus 24:12) Ja, mange har mistet troen på Gud og respekten for Bibelen. (2 Peter 3:3, 4) Derfor er der nogle steder i verden forholdsvis få der bliver nye disciple af Kristus. Det vil dog ikke sige at vore trofaste brødres og søstres anstrengelser for at forkynde i sådanne distrikter er forgæves. (Hebræerne 6:10) Hvorfor ikke? Tænk over følgende:

12. Hvilke to formål tjener vores forkyndelse?

12 I Mattæusevangeliet understreges to formål med vores forkyndelse. Det ene er at vi skal ’gøre disciple af folk af alle nationerne’. (Mattæus 28:19) Det andet er at budskabet om Riget skal tjene til „et vidnesbyrd“. (Mattæus 24:14) Begge formål er vigtige, men det sidste har en særlig betydning. Hvorfor?

13, 14. (a) Hvad ville være en fremtrædende del af tegnet på Kristi nærværelse? (b) Hvad skal vi tænke på, især når vi forkynder i distrikter hvor kun få vil lytte?

13 Mattæus fortæller i sit evangelium at apostlene spurgte Jesus: „Hvornår vil disse ting ske, og hvad vil være tegnet på din nærværelse og afslutningen på tingenes ordning?“ (Mattæus 24:3) I sit svar sagde Jesus at et verdensomspændende forkyndelsesarbejde ville være en fremtrædende del af tegnet. Talte han her om at gøre disciple? Nej. Han sagde: „Denne gode nyhed om riget vil blive forkyndt på hele den beboede jord til et vidnesbyrd for alle nationerne.“ (Mattæus 24:14) På denne måde viste Jesus at selve forkyndelsen af Riget ville være en vigtig del af tegnet.

14 Når vi forkynder den gode nyhed, skal vi altså tænke på at selvom det ikke altid lykkes os at gøre disciple, får vi dog aflagt „et vidnesbyrd“. Så uanset hvordan folk modtager os, har de haft lejlighed til at høre budskabet, og derved er vi med til at opfylde Jesu profeti. (Esajas 52:7; Åbenbaringen 14:6, 7) Jordy, en ung forkynder i Vesteuropa, siger: „Jeg er meget glad for at tænke på at jeg bliver brugt af Jehova til at være med til at opfylde Mattæus 24:14.“ (2 Korinther 2:15-17) Du har det uden tvivl på samme måde.

Når vi møder modstand

15. (a) Hvad advarede Jesus sine disciple om? (b) Hvad hjælper os til at forkynde trods modstand?

15 Modstand er endnu en udfordring vi møder i forkyndelsen. Jesus advarede på forhånd sine disciple herom med ordene: „I vil blive genstand for alle nationernes had på grund af mit navn.“ (Mattæus 24:9) Som de første kristne bliver Jesu disciple i dag hadet, modstået og forfulgt. (Apostelgerninger 5:17, 18, 40; 2 Timoteus 3:12; Åbenbaringen 12:12, 17) I nogle lande er de i øjeblikket genstand for regeringsforbud. Men alligevel bliver de ved med — også i disse lande — at forkynde den gode nyhed om Riget. (Amos 3:8; Apostelgerninger 5:29; 1 Peter 2:21) Hvad sætter dem — såvel som alle andre Jehovas Vidner i hele verden — i stand til at gøre det? Jehova giver dem kraft ved hjælp af sin hellige ånd. — Zakarias 4:6; Efeserne 3:16; 2 Timoteus 4:17.

16. Hvordan understregede Jesus den nære forbindelse mellem forkyndelsen og Guds ånd?

16 Jesus understregede den nære forbindelse der er mellem Guds ånd og forkyndelsen, da han sagde til sine disciple: „I skal få kraft når den hellige ånd kommer over jer, og I skal være vidner om mig . . . til jordens fjerneste egne.“ (Apostelgerninger 1:8; Åbenbaringen 22:17) Den rækkefølge hvori begivenhederne nævnes i dette vers, har betydning. Disciplene modtog først den hellige ånd, og derefter gik de i gang med den verdensomspændende forkyndelse. Kun med Guds ånds hjælp ville de have kraft til at holde ud og aflægge „vidnesbyrd for alle nationerne“. (Mattæus 24:13, 14; Esajas 61:1, 2) Meget passende omtalte Jesus derfor den hellige ånd som „hjælperen“. (Johannes 14:26) Han sagde at Guds ånd ville lære disciplene alt og lede dem til hele sandheden. — Johannes 14:16; 15:26; 16:13.

17. Hvordan hjælper den hellige ånd os når vi møder modstand?

17 På hvilke måder hjælper Guds ånd os i dag når vi møder hård modstand mod vores forkyndelse af den gode nyhed? Guds ånd giver os kraft, og den modstår dem der forfølger os. Som eksempel kan nævnes en begivenhed i kong Sauls liv.

Modstået af Guds ånd

18. (a) Hvilken dramatisk forandring skete der med Saul? (b) Hvordan søgte Saul at komme David til livs?

18 Saul begyndte godt som Israels første konge, men senere adlød han ikke Jehova og gjorde ikke som påbudt. (1 Samuel 10:1, 24; 11:14, 15; 15:17-23) Som følge deraf hjalp Guds ånd ham ikke mere. Han blev grebet af en voldsom vrede mod David, der var blevet salvet til konge efter ham og nu blev understøttet af Guds ånd. (1 Samuel 16:1, 13, 14) Saul prøvede derfor at få ram på David, der spillede på harpe for ham, og en dag kastede han sit spyd mod David idet han sagde: „Jeg vil spidde David til væggen.“ Men beretningen fortæller at David veg til side for ham to gange. (1 Samuel 18:10, 11) Senere lod Saul sig dog formilde af sin søn Jonatan, Davids ven, og svor: „Så sandt Jehova lever, han skal ikke lide døden.“ Men senere søgte Saul igen „at spidde David til væggen med sit spyd, men han veg til side for Saul, så han stødte spyddet ind i væggen“. Derpå flygtede David, men Saul forfulgte ham. Fra da af modstod Guds ånd Saul. Hvordan? — 1 Samuel 19:6, 10.

19. Hvordan beskyttede Guds ånd David?

19 David flygtede til profeten Samuel, men Saul sendte sine mænd efter ham for at pågribe ham. Da de kom til det sted hvor David skjulte sig, „kom Guds ånd over Sauls sendebud, så . . . de kom i profetisk henrykkelse“. Guds ånd kom over dem i en sådan grad at de helt glemte hvorfor de var sendt ud. To gange til sendte Saul nogle mænd ud for at pågribe David, og det samme skete med dem. Til sidst tog Saul selv af sted for at hente David, men heller ikke Saul kunne modstå Guds ånd. Den hellige ånd bevirkede at han faldt om og blev liggende „hele den dag og hele natten“, hvorved David fik tid til at flygte. — 1 Samuel 19:20-24.

20. Hvad kan vi lære af beretningen om Sauls forfølgelse af David?

20 Vi kan lære noget vigtigt af denne beretning om Saul og David: nemlig at de som forfølger Guds tjenere, ikke har held med sig når Guds ånd står dem imod. (Salme 46:11; 125:2) Det var Jehovas hensigt at David skulle være konge over Israel. Ingen kunne ændre noget ved det. Jehova har besluttet at den „gode nyhed om riget vil blive forkyndt“ i vor tid, og ingen kan forhindre at det finder sted. — Apostelgerninger 5:40, 42.

21. (a) Hvordan handler nogle modstandere i dag? (b) Hvad har vi tillid til?

21 Nogle religiøse og politiske ledere bruger løgn og til tider vold for at lægge os hindringer i vejen. Men som Jehova beskyttede David med sin ånd, sådan vil Han beskytte sit folk i dag. (Malakias 3:6) Derfor siger vi tillidsfuldt som David: „Til Gud har jeg sat min lid; jeg bliver ikke bange. Hvad kan et jordisk menneske gøre mig?“ (Salme 56:11, fodnoten; 121:1-8; Romerne 8:31) Måtte vi, med Jehovas hjælp, fortsat tage alle udfordringer op mens vi udfører vort gudgivne hverv at forkynde den gode nyhed om Guds rige for folk af alle nationer.

[Fodnoter]

^ par. 5 Se rammen „En følelse af dyb tilfredshed“ på side 22.

^ par. 10 Udgivet af Jehovas Vidner.

Husker du?

• Hvad tilpasser vi vores forkyndelse efter, og hvorfor gør vi det?

• Hvordan har der åbnet sig nye muligheder for forkyndelsen?

• Hvad opnår vi ved vores forkyndelse, selv i distrikter hvor kun få vil lytte?

• Hvorfor kan ingen modstandere hindre forkyndelsen af den gode nyhed om Riget?

[Studiespørgsmål]

[Ramme på side 22]

En følelse af dyb tilfredshed

„Lykkelige for i forening at tjene Jehova.“ Dette er en god beskrivelse af en familie som flyttede fra Spanien til Bolivia. En af sønnerne i familien var rejst til Bolivia for at støtte en isoleret gruppe. Hans glæde ved tjenesten dér gjorde et så stort indtryk på forældrene at hele familien — hvortil hørte fire drenge i alderen fra 14 til 25 år — snart fulgte efter. De tre af drengene er nu pionerer, og den første som rejste ud, har for nylig gennemgået Skolen for Udnævnte Tjenere.

„Udfordringerne er mange,“ siger Angelica, der er 30 år og fra Canada og nu tjener i Østeuropa, „men det er tilfredsstillende at vide at jeg hjælper folk gennem min forkyndelse. Det rører mig også dybt at mange lokale forkyndere giver udtryk for deres taknemmelighed og ofte takker mig fordi jeg er kommet for at hjælpe dem.“

„Der var så mange ting der var anderledes, og som vi måtte vænne os til,“ siger to kødelige søstre der er sidst i tyverne og er fra USA og nu tjener i Den Dominikanske Republik. „Men vi holdt ud, og syv af dem vi holder bibelstudium med, kommer nu til møderne.“ Disse to søstre hjalp med at organisere en gruppe forkyndere i en by hvor der ikke findes nogen menighed.

Laura, en søster som er sidst i tyverne, har tjent i udlandet i mere end fire år. Hun fortæller: „Jeg lever med vilje et enkelt liv. Det hjælper de andre forkyndere til at se at en beskeden tilværelse skyldes et personligt valg og et sundt sind, ikke fattigdom. At kunne hjælpe andre, især unge, har været en kilde til glæde for mig og noget som opvejer strabadserne ved at tjene i et udenlandsk distrikt. Jeg ville ikke bytte min tjeneste her med nogen anden tilværelse, og jeg vil blive her så længe Jehova ønsker det.“

[Ramme/illustration på side 26]

Brochuren Godt nyt til folk af alle nationer

Brochuren Godt nyt til folk af alle nationer indeholder et budskab der fylder en side og er oversat til mange sprog. (På dansk 60 sprog. I andre tilfælde 92 sprog). Teksten er skrevet i første person, så når den besøgte læser budskabet, lyder det som om du taler til ham eller hende.

På indersiden af omslaget findes et verdenskort. Man kan bruge dette kort til at få kontakt med den besøgte. Du kan for eksempel pege på det land hvor du selv bor, og med tegn vise at du gerne vil vide hvor den besøgte er fra. På den måde kan du måske få den besøgte til at åbne sig så der skabes en venlig og afslappet atmosfære.

I forordet anføres flere trin man kan tage for at hjælpe dem der taler et sprog som vi ikke forstår. Læs omhyggeligt anvisningen på hvordan man følger disse trin, og anvend dem samvittighedsfuldt. Andres liv afhænger af det.

I indholdsfortegnelsen anføres efter sprogene det sprogsymbol der bruges i vore publikationer til angivelse af hvilket sprog en publikation er trykt på. Søger man en traktat, brochure eller anden publikation på et bestemt sprog, kan man ved hjælp af sprogsymbolet finde den publikation man søger.

[Illustration]

Bruger du denne brochure i tjenesten?

[Illustrationer på side 23]

Vore bibelske publikationer findes nu på mere end 400 sprog

GHANA

LAPLAND (SVERIGE)

FILIPPINERNE

[Illustrationer på side 24, 25]

Kan du tjene på et sted hvor der er et stort behov for forkyndere?

ECUADOR

DEN DOMINIKANSKE REPUBLIK