Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Stol på Jehovas ord

Stol på Jehovas ord

 Stol på Jehovas ord

„Jeg har sat min lid til dit ord.“ — Salme 119:42.

1. Hvad kan man sige om den der skrev Salme 119, og hvad var hans indstilling?

JEHOVAS ord betød meget for den der skrev Salme 119. Salmisten kan have været Ezekias mens han var prins af Juda. De følelser der udtrykkes i denne inspirerede sang, genspejler indstillingen hos Ezekias, der som konge „holdt sig nær til Jehova“. (2 Kongebog 18:3-7) Ét er sikkert: Salmisten erkendte sit åndelige behov. — Mattæus 5:3.

2. Hvad er temaet i Salme 119, og hvordan er sangen opbygget?

2 Temaet i Salme 119 er værdien af Guds ord eller budskab. * Salmens 176 vers er ordnet alfabetisk, sandsynligvis for at gøre det lettere at huske den. Hver af salmens 22 strofer består af 8 linjer som indledes med det samme bogstav i det hebraiske alfabet. Salmen omtaler Guds ord, lov, formaninger, veje, bestemmelser, forordninger, bud, domme, forskrifter og det han har sagt eller lovet. I denne og den følgende artikel vil vi gennemgå Salme 119 ifølge en nøjagtig oversættelse af den hebraiske bibeltekst. Når vi tænker over Jehovas tjeneres erfaringer i fortid og nutid, bør det styrke vores værdsættelse af denne guddommeligt inspirerede sang og øge vores taknemmelighed for Guds skrevne ord, Bibelen.

Adlyd Guds ord og vær lykkelig

3. Hvad vil det sige at være uangribelig? Belys det med et eksempel.

3 Sand lykke afhænger af at vi vandrer efter Guds lov. (Salme 119:1-8) Gør vi det, vil Jehova regne os for ’uangribelige på vores vej’. (Salme 119:1) At vi er uangribelige, betyder ikke at vi er fuldkomne, men det er et udtryk for at vi bestræber os for at gøre Jehovas vilje. Noa „var uangribelig blandt sine samtidige“, for han „vandrede med den sande Gud“. Denne trofaste patriark og hans familie overlevede Vandfloden fordi han levede efter Jehovas anvisninger. (1 Mosebog 6:9; 1 Peter 3:20) Tilsvarende må vi ’omhyggeligt overholde Guds bestemmelser’, det vil sige gøre hans vilje, hvis vi skal overleve afslutningen på denne verden. — Salme 119:4.

4. Hvad er nødvendigt for at vi kan være lykkelige og det skal gå os godt?

4 Jehova vil aldrig forlade os hvis vi ’priser ham af et retskaffent hjerte og bliver ved med at overholde hans forordninger’. (Salme 119:7, 8) Gud forlod ikke den israelitiske anfører Josua, som fulgte vejledningen om at ’læse i lovbogen dag og nat for at han kunne tage vare på at handle efter alt hvad der stod skrevet i den’. Derfor havde han lykken med  sig på sin vej, og han kunne handle med indsigt. (Josua 1:8) Nær sit livs afslutning lovpriste Josua stadig Gud og kunne give israelitterne denne påmindelse: „I véd med hele jeres hjerte og hele jeres sjæl at ikke ét af alle de gode ord som Jehova jeres Gud har talt til jer, er slået fejl.“ (Josua 23:14) Vi kan også være lykkelige og erfare at det går os godt hvis vi priser Jehova og stoler på hans ord, ligesom Josua og den der skrev Salme 119, gjorde.

Jehovas ord bevarer os rene

5. (a) Beskriv hvordan man kan være åndeligt ren. (b) Hvor kan en ung kristen der synder, hente hjælp?

5 Vi kan være åndeligt rene ved at være på vagt og handle efter Guds ord. (Salme 119:9-16) Det gælder også selvom vore forældre ikke er gode eksempler. Skønt Ezekias’ far var afgudsdyrker, ’holdt Ezekias sin sti ren’. Det kan have været hedensk påvirkning der her tænkes på. Hvad skal en ung kristen gøre hvis han eller hun begår en alvorlig overtrædelse? Hvis vedkommende ændrer sind, beder til Gud og henter hjælp hos sine forældre og de kristne ældste, kan han eller hun ligesom Ezekias ’holde sin sti ren og være på vagt’. — Jakob 5:13-15.

6. Hvilke kvinder ’holdt deres sti ren og var på vagt og handlede efter Guds ord’?

6 Rahab og Rut, der levede længe før Salme 119 blev skrevet, ’holdt deres sti ren’. Rahab var en kana’anæisk prostitueret, men hun blev kendt for sin tro som en der tilbad Jehova. (Hebræerne 11:30, 31) Moabitterinden Rut forlod sine guder, tjente Jehova og adlød hans love til Israel. (Rut 1:4-17; 4:9-13) Begge disse ikkeisraelitiske kvinder ’var på vagt og handlede efter Guds ord’. De fik den store forret at blive stammødre til Jesus Kristus. — Mattæus 1:1, 4-6.

7. Hvordan var Daniel og tre andre unge hebræere et godt eksempel med hensyn til at bevare sig åndeligt rene?

7 „Menneskehjertets tilbøjelighed er ond fra ungdommen af,“ men unge kan ’bevare deres sti ren’, selv i denne fordærvede verden, som beherskes af Satan. (1 Mosebog 8:21; 1 Johannes 5:19) Som landflygtige i Babylon var Daniel og tre andre unge hebræere ’på vagt og handlede efter Guds ord’. For eksempel ville de ikke „besmitte sig med kongens fine mad“. (Daniel 1:6-10) Babylonierne spiste dyr som ifølge Moseloven var urene. (3 Mosebog 11:1-31; 20:24-26) De lod ikke altid blodet løbe af slagtede dyr, og Guds lov forbød at man spiste kød med blod i. (1 Mosebog 9:3, 4) Intet under at de fire hebræere nægtede at spise af kongens fine mad! Disse gudfrygtige unge var et godt eksempel med hensyn til at bevare sig åndeligt rene.

 Guds ord — en hjælp til at forblive trofast

8. Hvilken indstilling og kundskab må vi have hvis vi skal fatte og efterleve Guds lov?

8 Det er vigtigt at vi holder af Guds ord hvis vi skal forblive trofaste mod Jehova. (Salme 119:17-24) Hvis vi har det som den inspirerede skribent, vil vi hige efter at forstå de „undere“ der er i Guds lov. Vi vil uophørligt ’længes efter Jehovas domme’ og ’holde af hans formaninger’. (Salme 119:18, 20, 24) Hvis vi kun har været indviet til Jehova i kort tid, ’higer’ vi da „efter ordets uforfalskede mælk“? (1 Peter 2:1, 2) Vi må forstå Bibelens grundlærdomme så vi bedre kan fatte og efterleve Guds lov.

9. Hvad bør vi gøre når menneskers krav strider imod Guds vilje?

9 Måske holder vi af Guds formaninger, men hvad gør vi hvis „fyrster“ af en eller anden grund taler imod os? (Salme 119:23, 24) I dag prøver myndighedspersoner ofte at tvinge os til at sætte menneskers lov over Guds lov. Hvad gør vi når menneskers krav strider imod Guds vilje? Kærlighed til Guds ord vil styrke os til at forblive trofaste mod Jehova. Ligesom Jesu forfulgte apostle vil vi sige: „Vi bør adlyde Gud som vor hersker mere end mennesker.“ — Apostelgerninger 5:29.

10, 11. Beskriv hvordan vi kan forblive uangribelige i Jehovas øjne, selv under de mest prøvende omstændigheder.

10 Vi kan forblive trofaste mod Jehova, selv under de mest prøvende omstændigheder. (Salme 119:25-32) Hvis vi skal forblive uangribelige i Guds øjne, må vi være lærvillige og bede inderligt om at han vil belære os. Desuden må vi vælge „trofasthedens vej“. — Salme 119:26, 30.

11 Ezekias, der som nævnt muligvis har skrevet Salme 119, valgte „trofasthedens vej“, til trods for at han var omgivet af afgudsdyrkere og måske blev spottet af folk ved hoffet. Højst sandsynligt ’har hans sjæl været søvnløs af sorg’. (Salme 119:28) Men Ezekias stolede på Gud, var en god konge og „gjorde hvad der var ret i Jehovas øjne“. (2 Kongebog 18:1-5) Hvis vi stoler på Gud, kan vi også udholde trængsler og forblive uangribelige. — Jakob 1:5-8.

Jehovas ord indgyder mod

12. Hvordan kan vi personligt efterleve vejledningen i Salme 119:36, 37?

12 Hvis vi følger Guds ords vejledning, får vi mod til at klare livets prøvelser. (Salme  119:33-40) Ydmygt søger vi Jehovas belæring så vi kan holde hans lov ’af hele vort hjerte’. (Salme 119:33, 34) Ligesom salmisten beder vi denne bøn til Gud: „Bøj mit hjerte til dine formaninger — og ikke til vinding,“ det vil sige „uærlig vinding“. (Salme 119:36; fodnoten) Ligesom Paulus ’bærer vi os ærligt ad i alle ting’. (Hebræerne 13:18) Hvis vores arbejdsgiver forsøger at få os til at bære os uærligt ad, vil vi tage mod til os og følge Guds vejledning. Jehova vil altid velsigne os for det. Ja, han vil hjælpe os med at beherske alle urette tilbøjeligheder. Derfor bør vi bede: „Lad mine øjne vige fra at se på det der er uden værdi.“ (Salme 119:37) Vi vil naturligvis aldrig se noget tillokkende i det som er uden værdi i Guds øjne. (Salme 97:10) Blandt det vi afviser, er pornografi og spiritisme. — 1 Korinther 6:9, 10; Åbenbaringen 21:8.

13. Hvordan fik Jesu forfulgte disciple mod til at forkynde frimodigt?

13 Nøjagtig kundskab fra Guds ord gør os tillidsfulde så vi kan forkynde modigt. (Salme 119:41-48) Det kræver afgjort mod at ’svare den der smæder os’. (Salme 119:42) Til tider er vi måske i samme situation som Jesu forfulgte disciple, der bad: „Jehova, . . . lad dine trælle fortsat tale dit ord med al frimodighed.“ Hvad skete der så? „De blev alle som én fyldt med den hellige ånd og talte Guds ord med frimodighed.“ Den samme suveræne Herre giver os mod til at tale hans ord med frimodighed. — Apostelgerninger 4:24-31.

14. Hvad kan sætte os i stand til at vidne modigt ligesom Paulus?

14 Også vi vil få det nødvendige mod til at forkynde uforfærdet hvis vi værdsætter „sandhedsordet“ og ’uden ophør holder Jehovas lov’. (Salme 119:43, 44) Et flittigt studium af Guds skrevne ord udruster os til at ’tale om hans formaninger foran konger’. (Salme 119:46) Når vi beder og får Jehovas ånds hjælp, vil vi kunne sige det rigtige på en passende måde. (Mattæus 10:16-20; Kolossenserne 4:6) Paulus talte modigt om Guds formaninger til herskere i det første århundrede. For eksempel vidnede han for den romerske landshøvding Felix, der „hørte på ham om troen på Kristus Jesus“. (Apostelgerninger 24:24, 25) Paulus aflagde også vidnesbyrd for landshøvdingen Festus og kong Agrippa. (Apostelgerninger 25:22–26:32) Med Jehovas støtte kan vi også være modige vidner, der aldrig ’skammer sig over den gode nyhed’. — Romerne 1:16.

Guds ord giver trøst

15. Hvordan kan Guds ord trøste os når vi bliver spottet?

15 Vi kan altid finde trøst i Jehovas ord. (Salme 119:49-56) Der er tider hvor vi i særlig grad trænger til trøst. Når vi modigt taler som vidner for Jehova, sker det at „overmodige“ — de der overmodigt trodser Gud — ’spotter os meget’. (Salme 119:51) Men når vi beder til Jehova, genkalder vi os måske nogle opbyggende tanker fra hans ord, og det trøster os. (Salme 119:52) Og når vi i en presset situation anråber Gud, kommer vi måske i tanker om love eller principper fra Bibelen der giver os den tiltrængte trøst og det fornødne mod.

16. Hvad har forfølgelse ikke fået Guds tjenere til?

16 De overmodige der spottede salmisten, var israelitter, indbyggere i en nation der var viet til Gud. Hvilken skændsel! Lad os i modsætning til dem være besluttede på aldrig at afvige fra Guds lov. (Salme 119:51) Under nazisternes forfølgelse og lignende mishandling gennem årene har tusinder af Guds tjenere nægtet at afvige fra Guds ords love og principper. (Johannes 15:18-21) Og det er ingen byrde at adlyde Jehova, for hans forordninger er som velgørende musik for os. — Salme 119:54; 1 Johannes 5:3.

 Vær taknemmelig for Jehovas ord

17. Hvad får vores værdsættelse af Guds ord os til?

17 Vi viser taknemmelighed for Guds ord ved at overholde det. (Salme 119:57-64) Salmisten ’lovede at overholde Jehovas ord’, og selv ’ved midnat stod han op for at takke Gud for hans retfærdige domme’. Hvis vi ligger vågne om natten, er det godt at benytte lejligheden til at takke Gud i bøn. (Salme 119:57, 62) Vores værdsættelse af Guds ord får os til at se hen til ham efter undervisning, og denne værdsættelse giver os et glædeligt ’fællesskab med dem der frygter Jehova’, dem der nærer ærefrygt for ham. (Salme 119:63, 64) Hvem kunne have bedre venner her på jorden?

18. Hvordan besvarer Jehova vore bønner når ’de ugudeliges reb omslutter os’?

18 Når vi af hele vort hjerte ydmygt beder Jehova om at undervise os, ’formilder vi hans ansigt’ i den hensigt at opnå hans gunst. Det er især nødvendigt at bede når ’de ugudeliges reb omslutter os’. (Salme 119:58, 61) Jehova kan hugge fjendens snærende reb over og give os frihed til at forkynde og gøre disciple. (Mattæus 24:14; 28:19, 20) Det er sket gentagne gange i lande hvor vores arbejde har været under forbud.

Hav tro på Guds ord

19, 20. Hvordan kan det være godt at være i nød?

19 Troen på Gud og hans ord hjælper os til at udholde trængsler og nød og til at gøre hans vilje. (Salme 119:65-72) Skønt salmisten havde været ude for at ’de overmodige sølede ham til med løgn’, sang han: „Det er godt for mig at jeg har været i nød.“ (Salme 119:66, 69, 71) Hvordan kan det være godt for nogen af Jehovas tjenere at være i nød?

20 Når vi lider nød, retter vi uden tvivl inderlige anråbelser til Jehova, og det drager os nærmere til ham. Måske bruger vi mere tid på at studere Guds skrevne ord og bestræber os for at følge dets anvisninger. Det gør livet lykkeligere. Men hvad nu hvis vi reagerer på en måde der røber nogle dårlige egenskaber hos os, for eksempel utålmodighed og stolthed? Da bør vi oprigtigt bede til Gud. Så vil vi ved hjælp af hans ord og hans ånd kunne overvinde sådanne svagheder og i højere grad ’iføre os den nye personlighed’. (Kolossenserne 3:9-14) Desuden bliver vores tro styrket når vi holder ud under modgang. (1 Peter 1:6, 7) Paulus havde gavn af de trængsler han udholdt, for de fik ham til at stole endnu mere på Jehova. (2 Korinther 1:8-10) Lader vi trængsler og lidelser virke til gavn for os?

Stol altid på Jehova

21. Hvad sker der når Gud gør de overmodige til skamme?

21 Guds ord giver os et sikkert grundlag for at stole på Jehova. (Salme 119:73-80) Hvis vi virkelig stoler på Skaberen, har vi ingen grund til at føle skam. Men andres handlinger kan påvirke os sådan at vi får behov for trøst og føler trang til at bede: „Lad de overmodige blive til skamme.“ (Salme 119:76-78) Når Jehova gør de overmodige til skamme, afsløres deres onde veje, og hans store navn bliver helliget. Vi kan være sikre på at de der forfølger Guds folk, ikke virkelig vil opnå noget. For eksempel har de aldrig kunnet gøre det af med Jehovas Vidner, som stoler på Gud af hele deres hjerte. Og det vil heller aldrig lykkes for dem. — Ordsprogene 3:5, 6.

22. I hvilken forstand var salmisten som „en læderflaske der hænger i røgen“?

 22 Guds ord styrker vores tillid til Jehova når vi forfølges. (Salme 119:81-88) Da salmisten blev forfulgt af nogle overmodige, følte han sig som „en læderflaske der hænger i røgen“. (Salme 119:83, 86) På Bibelens tid brugte man beholdere af dyrehud til opbevaring af vand, vin og andre væsker. Når de ikke var i brug, kunne de skrumpe ind hvis de hang i nærheden af ilden i et rum uden ordentligt aftræk. Føler du dig nu og da som „en læderflaske der hænger i røgen“ når du kommer ud for trængsler eller direkte forfølgelse? I så fald bør du sætte din lid til Jehova og bede: „Bevar mig i live i din loyale hengivenhed, så jeg kan overholde din munds formaning.“ — Salme 119:88.

23. Hvad forstår vi efter at have gennemgået Salme 119:1-88, og hvilket spørgsmål kan vi stille os selv idet vi ser frem til at studere Salme 119:89-176?

23 Gennemgangen af første halvdel af Salme 119 lader os forstå at Jehova viser loyal hengivenhed mod sine tjenere fordi de stoler på hans ord og holder af hans forskrifter, formaninger, bud og love. (Salme 119:16, 47, 64, 70, 77, 88) Han glæder sig over at hans hengivne tjenere er på vagt og handler efter hans ord. (Salme 119:9, 17, 41, 42) Nu hvor vi ser frem til at gennemgå resten af denne smukke salme, gør vi vel i at spørge os selv: ’Lader jeg virkelig Jehovas ord være et lys på min sti?’

[Fodnote]

^ par. 2 Her sigtes til Jehovas budskab, ikke til hele Bibelen.

Hvad vil du svare?

• Hvad afhænger sand lykke af?

• Hvordan holder Guds ord os åndeligt rene?

• På hvilke måder giver Guds ord os mod og trøst?

• Hvorfor bør vi vise tro på Jehova og hans ord?

[Studiespørgsmål]

[Illustrationer på side 11]

Rut, Rahab og de unge hebræere i Babylon ’var på vagt og handlede efter Guds ord’

[Illustration på side 12]

Paulus talte frimodigt ’om Guds formaninger foran konger’