Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Forudskildringer af Guds rige bliver til virkelighed

Forudskildringer af Guds rige bliver til virkelighed

 Forudskildringer af Guds rige bliver til virkelighed

„I [gør] vel i at give agt på [det profetiske ord] som på en lampe der skinner på et mørkt sted.“ — 2 PETER 1:19.

1. Hvilken kontrast ser vi i vor tids verden?

KRISE efter krise sætter dagsordenen i vor tids verden. Miljøkatastrofer og global terrorisme er blot nogle af de problemer som synes at være ude af kontrol. Verdens forskellige religioner har ikke kunnet løse problemerne. Faktisk gør de i mange tilfælde ondt værre ved at give næring til splittende fordomme, had og nationalisme. Som forudsagt dækker „tykt mulm folkestammerne“. (Esajas 60:2) Men alligevel ser millioner af mennesker fremtiden i møde med tillid. Hvorfor? Fordi de giver agt på Guds profetiske ord „som på en lampe der skinner på et mørkt sted“. De lader sig lede af Guds „ord“, hans budskab i Bibelen. — 2 Peter 1:19.

2. Hvem er ifølge Daniels profeti om „endens tid“ de eneste der får åndelig indsigt?

2 Om „endens tid“ skrev profeten Daniel: „Mange vil undersøge [Guds ord] på kryds og tværs, og kundskaben vil blive stor. Mange vil rense sig og gøre sig hvide og blive lutret. Men de ugudelige vil handle ugudeligt, og slet ingen af de ugudelige skal forstå; men de som har indsigt skal forstå.“ (Daniel 12:4, 10) Ja, åndelig indsigt er forbeholdt dem der oprigtigt og flittigt undersøger Guds ord, lever efter hans normer og søger at gøre hans vilje. — Mattæus 13:11-15; 1 Johannes 5:20.

3. Hvilken betydningsfuld forståelse fik bibelstudenterne i 1870’erne?

3 Allerede i 1870’erne, før „de sidste dage“ oprandt, begyndte Jehova at kaste mere lys over „himlenes riges hellige hemmeligheder“. (2 Timoteus 3:1-5; Mattæus 13:11) Dengang blev en gruppe bibelstudenter klar over at Kristi genkomst skulle foregå usynligt — stik imod den fremherskende opfattelse. Når Jesus havde taget sæde på sin trone i himmelen, ville han komme igen i den forstand at han som konge rettede sin opmærksomhed mod jorden. Hans disciple ville ved hjælp af et synligt, sammensat tegn forstå  at hans usynlige nærværelse var begyndt. — Mattæus 24:3-14.

Når en forudskildring bliver til virkelighed

4. Hvordan har Jehova styrket troen hos sine tjenere i dag?

4 Synet af ’forvandlingen’ var en strålende forudskildring af Kristi herlighed som konge i Riget. (Mattæus 17:1-9) Dette syn styrkede troen hos Peter, Jakob og Johannes på et tidspunkt da mange var holdt op med at følge Jesus fordi han ikke havde opfyldt deres forventninger, som ikke harmonerede med Skriften. Tilsvarende har Jehova i denne endens tid styrket troen hos sine nutidige tjenere ved at kaste mere lys over opfyldelsen af dette ærefrygtindgydende syn og mange beslægtede profetier. Lad os se nærmere på hvordan nogle af disse profetier er gået i opfyldelse og har styrket vores tro.

5. Hvem viste sig at være ’dagstjernen’, og hvornår og hvordan ’steg han op’?

5 Med henvisning til forvandlingen skrev apostelen Peter: „Derfor har vi det profetiske ord mere stadfæstet; det gør I vel i at give agt på — som på en lampe der skinner på et mørkt sted, indtil dagen bryder frem og en dagstjerne står op — i jeres hjerter.“ (2 Peter 1:19) Denne billedlige dagstjerne, „den strålende morgenstjerne“, er den herliggjorte Jesus Kristus. (Åbenbaringen 22:16) Han ’steg op’ i 1914 da Guds rige blev født i himmelen og indvarslede en ny æra. (Åbenbaringen 11:15) I synet af forvandlingen viste Moses og Elias sig i samtale med Jesus. Hvem forudskildrer de?

6, 7. Hvem blev skildret ved Moses og Elias i synet af forvandlingen, og hvilke vigtige oplysninger giver Bibelen om de to profeters modstykke?

6 Eftersom Moses og Elias blev set med samme herlighed som Kristus, må disse to trofaste vidner skildre dem der hersker sammen med Jesus i hans rige. Den forståelse at Jesus har medregenter, harmonerer med forudskildringen af Messias på tronen i et af profeten Daniels syner. Daniel så „den gamle af dage“, Jehova Gud, overdrage „et varigt herredømme“ til „en der var som en menneskesøn“. Læg mærke til hvad Daniel derpå fik at se. Han skriver: „Riget og herredømmet og storheden som tilhørte rigerne under den ganske himmel, blev givet til det folk som er den Allerhøjestes hellige.“ (Daniel 7:13, 14, 27) Ja, over fem hundrede år før forvandlingen afslørede Gud at nogle „hellige“ ville få del i Kristi kongelige storhed.

7 Hvem er de hellige i Daniels syn? Paulus identificerede dem med ordene: „Ånden selv vidner sammen med vor egen ånd om at vi er Guds børn. Og når vi er børn, er vi også arvinger: ja, Guds arvinger og Kristi medarvinger, forudsat vi lider sammen med ham så vi også kan blive herliggjort sammen med ham.“ (Romerne 8:16, 17) Ja, de hellige er Jesu salvede disciple. I Åbenbaringen siger Jesus: „Den der sejrer, ham vil jeg give at tage sæde med mig på min trone, ligesom også jeg har sejret og taget sæde sammen med min Fader på hans trone.“ Disse genopstandne sejrvindere — 144.000 i alt — vil sammen med Jesus herske over hele jorden. — Åbenbaringen 3:21; 5:9, 10; 14:1, 3, 4; 1 Korinther 15:53.

8. Hvordan har Jesu salvede disciple udført en tjeneste som den Moses og Elias udførte, og hvad har det medført?

8 Hvorfor kan vi sige at Moses og Elias skildrer de salvede kristne? Fordi disse kristne,  mens de stadig er mennesker, udfører en gerning der svarer til den som Moses og Elias udførte. For eksempel vidner de om Jehova, også under forfølgelse. (Esajas 43:10; Apostelgerninger 8:1-8; Åbenbaringen 11:2-12) Ligesom Moses og Elias afslører de modigt falsk religion samtidig med at de tilskynder de oprigtige til at vise Gud udelt hengivenhed. (2 Mosebog 32:19, 20; 5 Mosebog 4:22-24; 1 Kongebog 18:18-40) Har deres gerning båret frugt? Ja, bestemt! De er ikke kun med til at fuldføre indsamlingen af de salvede, men har også hjulpet millioner af „andre får“ til villigt at underlægge sig Jesus Kristus. — Johannes 10:16; Åbenbaringen 7:4.

Kristus fuldender sin sejr

9. Hvad er Jesus i dag ifølge Åbenbaringen 6:2?

9 Jesus er ikke længere et menneske der rider på et æselføl, men en mægtig konge. Han skildres som ridende på en hest, der i Bibelen er et symbol på krig. (Ordsprogene 21:31) I Åbenbaringen 6:2 står der: „Se! en hvid hest; og han som sad på den havde en bue; og en krone blev givet ham, og han red ud sejrende og for at fuldende sin sejr.“ Desuden skrev salmisten David med henblik på Jesus: „Din styrkes stav vil Jehova række ud fra Zion: ’Hersk midt blandt dine fjender.’“ — Salme 110:2.

10. (a) Hvilken ærefuld begyndelse fik Jesu sejrsridt? (b) Hvordan påvirkede Kristi indledende sejr verden i almindelighed?

10 Jesus begyndte med at vinde sejr over sine stærkeste fjender, Satan og dæmonerne. Han kastede dem ud af himmelen, ned til jordens nærhed. Vel vidende at de kun har kort tid tilbage, lader disse onde ånder deres raseri gå ud over menneskene ved at påføre dem store „veer“. Disse „veer“ skildres i Åbenbaringen ved yderligere tre rytteres ridt. (Åbenbaringen 6:3-8; 12:7-12) Som forudsagt af Jesus i profetien om „tegnet på [hans] nærværelse og afslutningen på tingenes ordning“ har deres ridt medført krig, hungersnød og „dødbringende plage“. (Mattæus 24:3, 7; Lukas 21:7-11) Ligesom fysiske fødselsveer vil disse „veer“ uden tvivl blive stadig stærkere indtil Kristus ’fuldender sin sejr’ ved at fjerne ethvert spor af Satans synlige organisation. * — Mattæus 24:8.

11. Hvorfor kan man sige at den kristne menighed er et vidnesbyrd om at Kristus har fået kongelig magt og myndighed?

 11 At Jesus har fået kongelig magt og myndighed, fremgår også af at han har bevaret den kristne menighed så den kan fuldføre sin opgave, at forkynde budskabet om Riget i hele verden. Trods brutal modstand fra Babylon den Store (den falske religions verdensimperium) og fra fjendtligsindede myndigheder er forkyndelsen ikke kun fortsat, men har antaget et omfang som er uden fortilfælde. (Åbenbaringen 17:5, 6) Et magtfuldt vidnesbyrd om at Kristus er blevet konge! — Salme 110:3.

12. Hvorfor opfatter de fleste ikke at Kristus er usynligt nærværende?

12 Sørgeligt nok opfatter de fleste, deriblandt millioner der kalder sig kristne, ikke de usynlige realiteter bag de epokegørende begivenheder der finder sted på jorden. Mange spotter ligefrem dem der gør Guds rige kendt. (2 Peter 3:3, 4) Hvorfor? Fordi Satan har ’forblindet deres forstand’. (2 Korinther 4:3, 4) Allerede for mange hundrede år siden begyndte han at kaste et slør af åndeligt mørke over navnkristne og fik dem endda til at opgive det dyrebare håb om Riget.

Hvordan håbet om Riget blev opgivet

13. Hvad blev følgen af det åndelige mørke?

13 Jesus forudsagde at frafaldne, ligesom ukrudt sået blandt hvede, ville infiltrere den kristne menighed og føre mange vild. (Mattæus 13:24-30, 36-43; Apostelgerninger 20:29-31; Judas 4) Med tiden overtog disse såkaldte kristne en række hedenske fester, skikke og lærepunkter og betegnede dem tilmed som „kristne“. For eksempel har julen sin oprindelse i dyrkelsen af de hedenske guder Mithra og Saturn. Hvad fik mennesker der kaldte sig kristne, til at fejre disse ukristne højtider? The New Encyclopædia Britannica (1974-udgaven) svarer: „Julen, festen for Jesu Kristi fødsel, blev til i forbindelse med en svækkelse af forventningen om Kristi forestående genkomst.“

14. Hvordan forvrængede Origenes’ og Augustins lære sandheden om Guds rige?

 14 De navnkristne fordrejede også forståelsen af hvad Guds rige er. Bogen The Kingdom of God in 20th-Century Interpretation skriver om teologen Origenes fra det tredje århundrede: „Med Origenes forandres betydningen af ’Riget’ i kristen terminologi til at betegne Guds herredømme i menneskets indre, i hjertet.“ Hvad baserede Origenes sin lære på? Ikke på Bibelen, men på „grundridset af en filosofi og en verdensanskuelse der adskilte sig væsentligt fra Jesu og den tidligste kirkes tankeverden“. I bogen De Civitate Dei (Om Guds Stad) hævdede Augustin fra Hippo (354-430) at kirken er Guds rige. Disse og lignende ubibelske antagelser gav kristenhedens kirker et teologisk påskud for at tilrane sig politisk magt. Og de har i mange hundrede år udøvet politisk magt, ikke sjældent med hård hånd. — Åbenbaringen 17:5, 18.

15. Hvordan er Galaterbrevet 6:7 blevet opfyldt på mange af kristenhedens kirker i vor tid?

15 Men i dag høster kirkerne hvad de har sået. (Galaterne 6:7) Mange af dem mister både magt og medlemmer. Tendensen er særlig tydelig i Europa. Ifølge tidsskriftet Christianity Today fungerer „Europas store domkirker ikke som gudshuse, men som museer der kun opsøges af turister“. Andre steder i verden går det samme vej. Hvad varsler det for den falske religion? Vil den blot sygne hen og dø af mangel på støtte og medlemmer? Og hvordan vil det gå den sande tilbedelse?

Vær forberedt på Guds store dag

16. Hvorfor er det omsiggribende had til Babylon den Store værd at lægge mærke til?

16 Ligesom røg og aske fra en ellers inaktiv vulkan varsler om et forestående udbrud, sådan er det ulmende fjendskab mod religion i land efter land et signal om at falsk religions dage er talte. Snart vil Jehova få verdens politiske elementer til at forene deres kræfter om at afsløre og ødelægge den åndelige skøge Babylon den Store. (Åbenbaringen 17:15-17; 18:21) Har de kristne grund til at frygte det og de påfølgende begivenheder under ’den store trængsel’? (Mattæus 24:21) Slet ikke! De får faktisk grund til at glæde sig når Gud griber ind over for de onde. (Åbenbaringen 18:20; 19:1, 2) Tænk i den forbindelse på det første århundredes Jerusalem og byens kristne indbyggere.

17. Hvorfor kan Jehovas trofaste tjenere tillidsfuldt se frem til den nuværende ordnings afslutning?

17 Da de romerske styrker belejrede Jerusalem i år 66, blev de kristne hverken rystede eller forfærdede. Takket være deres flittige studium af Guds ord vidste de at byens „ødelæggelse [var] kommet nær“. (Lukas 21:20) De vidste også at Gud ville sørge for at de kunne flygte i sikkerhed. Da Gud åbnede en udvej, flygtede de kristne. (Daniel 9:26; Mattæus 24:15-19; Lukas 21:21) På samme måde kan de der i dag kender Gud og adlyder hans søn, tillidsfuldt se frem til den nuværende ordnings afslutning. (2 Thessaloniker 1:6-9) Ja, når den store trængsel indtræffer, vil de med glæde ’rette sig op og løfte deres hoveder, for deres befrielse nærmer sig’. — Lukas 21:28.

18. Hvad bliver følgen af Gogs totalangreb på Jehovas tjenere?

18 Når Babylon den Store er blevet tilintetgjort, vil Satan optræde som Gog fra Magog og iværksætte et totalangreb på Jehovas fredelige vidner. I forventning om en let sejr rykker Gogs horder frem „som en sky der dækker landet“. Men der venter dem et chok! (Ezekiel 38:14-16, 18-23) Apostelen Johannes skrev: „Jeg så himmelen åben, og se! en hvid hest. Og han som sad på den kaldes Trofast og Sand . . . Af hans mund udgår et langt, skarpt sværd, så han kan slå  nationerne med det.“ Den uovervindelige „Kongers Konge“ vil redde Jehovas loyale tilbedere og udslette alle deres fjender. (Åbenbaringen 19:11-21) Det bliver en storslået kulmination på opfyldelsen af synet af forvandlingen.

19. Hvad får Kristi fuldstændige sejr hans loyale disciple til at gøre, og hvad bør de målbevidst gøre nu?

19 Jesus vil „på den dag . . . blive beundret iblandt alle dem som tror“. (2 Thessaloniker 1:10) Vil du gerne være blandt dem der viser ærefrygt for Guds sejrende søn? Da bliv ved med at opbygge din tro og ’vise dig parat, for Menneskesønnen kommer i en time du ikke forestiller dig’. — Mattæus 24:43, 44.

Vær ædru

20. (a) Hvordan kan vi vise at vi værdsætter den „trofaste og kloge træl“? (b) Hvilke spørgsmål bør vi stille os selv?

20 „Den trofaste og kloge træl“ tilskynder ofte Guds tjenere til at være åndeligt årvågne og ædru. (Mattæus 24:45, 46; 1 Thessaloniker 5:6) Værdsætter du disse betimelige påmindelser? Har de indflydelse på din prioritering? Spørg dig selv: ’Er jeg åndeligt klartseende så jeg kan se Guds søn herske i himmelen? Ser jeg ham beredt til at eksekvere Guds dom over Babylon den Store og alle andre dele af Satans ordning?’

21. Hvad kan være grunden til at nogle har ladet deres åndelige klarsyn blive svækket, og hvad må de uden tøven gøre?

21 Nogle der hører til Jehovas folk, har ladet deres åndelige klarsyn blive svækket. Er årsagen mon at de i lighed med nogle af Jesu første disciple mangler tålmodighed eller udholdenhed? Har de ladet sig påvirke af livets bekymringer, materialisme eller forfølgelse? (Mattæus 13:3-8, 18-23; Lukas 21:34-36) Måske har nogle haft svært ved at forstå nogle bestemte oplysninger fra „den trofaste og kloge træl“. Hvis noget af dette gælder dig, tilskynder vi dig indtrængende til at undersøge Guds ord med fornyet iver og bede inderligt til Jehova om at du må genoprette et stærkt og nært forhold til ham. — 2 Peter 3:11-15.

22. Hvordan har det påvirket dig at gennemgå synet af forvandlingen og de beslægtede profetier?

22 Jesu disciple modtog synet af forvandlingen på et tidspunkt hvor de trængte til opmuntring. I dag bliver vi styrket af noget der er langt større, nemlig virkeliggørelsen af denne dramatiske forudskildring og mange andre beslægtede profetier. Når vi tænker over alt det herlige der er blevet til virkelighed, og på hvad det betyder for vores fremtid, har også vi grund til af hele vort hjerte at istemme Johannes’ ord: „Amen! Kom, Herre Jesus.“ — Åbenbaringen 22:20.

[Fodnote]

^ par. 10 Det ord der er gengivet med „veer“, betyder på grundsproget, græsk, bogstaveligt „fødselsveer“. (Mattæus 24:8, Kingdom Interlinear) Det er derfor nærliggende at formode at verdens problemer vil tage til i hyppighed, styrke og varighed indtil de kulminerer i den store trængsel.

Husker du dette?

• Hvad forstod en lille gruppe bibelstudenter i 1870’erne vedrørende Kristi genkomst?

• Hvordan er synet af forvandlingen blevet opfyldt?

• Hvad har Jesu sejrsridt betydet for jorden og for den kristne menighed?

• Hvad må vi gøre for at være blandt dem der overlever når Jesus fuldender sin sejr?

[Studiespørgsmål]

[Illustrationer på side 16, 17]

En forudskildring bliver til virkelighed

[Illustration på side 18]

Ved du hvad der skete da Kristus vandt sin indledende sejr?