Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Spørgsmål fra læserne

Spørgsmål fra læserne

 Spørgsmål fra læserne

Hvor vil dæmonerne være under Kristi tusindårige styre?

Bibelen giver ikke noget specifikt svar på dette spørgsmål. Vi kan dog nå frem til en logisk konklusion på spørgsmålet om hvor dæmonerne vil være under Kristi tusindårsrige.

Apostelen Johannes giver os følgende forudskildring af hvad der vil ske ved begyndelsen og ved slutningen af dette tusindårige styre: „Jeg så en engel stige ned fra himmelen med afgrundens nøgle og en stor lænke i sin hånd. Og han greb dragen, slangen fra fortiden, som er Djævelen og Satan, og bandt ham for tusind år. Og han kastede ham i afgrunden og lukkede den og forseglede den over ham, så han ikke kunne vildlede nationerne mere førend de tusind år var til ende. Derefter skal han løses en kort tid.“ (Åbenbaringen 20:1-3) I disse vers nævnes der kun at Satan bliver kastet i afgrunden og til sidst bliver løst en kort tid. Dæmonerne bliver ikke omtalt, men det synes rimeligt at slutte at når engelen med nøglen til afgrunden — den herliggjorte Jesus Kristus — griber Satan og kaster ham i afgrunden, vil han gøre det samme med dæmonerne. — Åbenbaringen 9:11.

Da Jesus Kristus blev indsat som konge i himmelen i 1914, skred han til handling på en måde som fik store konsekvenser for både Satan og dæmonerne. Der siges i Åbenbaringen 12:7-9: „Der udbrød krig i himmelen: Mikael og hans engle kæmpede mod dragen, og dragen og dens engle [dæmonerne] kæmpede, men den fik ikke overtaget, og der fandtes heller ikke mere noget sted for dem i himmelen. Så blev den store drage kastet ned, slangen fra fortiden, der kaldes Djævelen og Satan, som vildleder hele den beboede jord; han blev kastet ned til jorden, og hans engle blev kastet ned sammen med ham.“ Lige siden har Satans og dæmonernes virke været begrænset til jordens nærhed. Det vil være logisk at antage at når Jesus Kristus yderligere begrænser Satans virke for at befri jorden for hans onde indflydelse, vil han gøre det samme med dæmonerne.

Lad os også se på den allerførste profeti i Bibelen. Den lyder: „Jeg [Gud] sætter fjendskab mellem dig [Satan] og kvinden [Jehovas himmelske organisation] og mellem dit [Satans] afkom og hendes afkom [Jesus Kristus]. Han skal knuse hovedet på dig, og du skal knuse hælen på ham.“ (1 Mosebog 3:15) At slangens hoved knuses, indbefatter at Satan er bundet og kastet i afgrunden under Kristi tusindårsrige. Profetien siger videre at der er fjendskab mellem Satans afkom og den der knuser hovedet på ham. Dette afkom, eller denne organisation, indbefatter en usynlig del bestående af de onde engle, eller dæmoner. Når Jesus kaster Satan i afgrunden, er det derfor rimeligt at slutte at han også binder dæmonerne og kaster dem i afgrunden. At de onde ånder har givet udtryk for stor frygt for afgrunden, viser at de er klar over at de på et tidspunkt vil blive bundet dér. — Lukas 8:31.

 Kunne det mon tænkes at grunden til at dæmonerne ikke nævnes i Åbenbaringen 20:1-3, er at de er blevet udslettet i Harmagedon sammen med den synlige del af Satans afkom? Bibelen viser at det ikke er sandsynligt. Om Satans endeligt siges der: „Djævelen, som vildledte dem, blev kastet i ild- og svovlsøen, hvor både vilddyret og den falske profet allerede var; og de skal pines dag og nat i evighedernes evigheder.“ (Åbenbaringen 20:10) Vilddyret og den falske profet er politiske magter og en del af Satans synlige organisation. (Åbenbaringen 13:1, 2, 11-14; 16:13, 14) De møder deres endeligt i Harmagedon når Guds rige knuser og gør ende på alle verdens riger. (Daniel 2:44) Bibelen taler om „den evige ild som er beredt Djævelen og hans engle“. (Mattæus 25:41) Satan og hans dæmoner vil blive kastet i samme ’ild- og svovlsø’ som vilddyret og den falske profet og vil dermed også blive udslettet for evigt. Hvis dæmonerne som den mere magtfulde, usynlige, åndelige del af Satans afkom var blevet udslettet i Harmagedon, ville de uden tvivl have været omtalt som om de allerede var i denne symbolske sø sammen med vilddyret og den falske profet. At dæmonerne ikke nævnes i Åbenbaringen 20:10, vidner om at de ikke er blevet udslettet i Harmagedon.

Da det ikke specifikt nævnes at dæmonerne kastes i afgrunden, er det heller ikke specifikt omtalt at de løses fra den igen. Deres endeligt er imidlertid det samme som Djævelens. Efter at dæmonerne sammen med Djævelen er blevet løst fra afgrunden og har samarbejdet med ham i forbindelse med menneskehedens sidste prøve ved slutningen af de tusind år, vil de også blive kastet i ildsøen og lide evig undergang. — Åbenbaringen 20:7-9.

Vi må derfor drage den konklusion at selvom Åbenbaringen 20:1-3 kun nævner at Satan bliver grebet og kastet i uvirksomhedens afgrund, vil hans engle også blive bundet og kastet i afgrunden. Hverken Satan eller hans dæmonhorder vil få lov til at hindre opfyldelsen af Guds hensigt — at omdanne jorden til et paradis og bringe menneskeheden tilbage til fuldkommenhed i løbet af Kristi tusindårige styre.