Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Hvad betyder fadervor for dig?

Hvad betyder fadervor for dig?

 Hvad betyder fadervor for dig?

BØNNEN fadervor, som er en del af Jesu bjergprædiken, findes i Mattæus kapitel 6, versene 9 til 13. Lige før Jesus bad denne bøn, sagde han: „Når I beder, da sig ikke det samme igen og igen, som folk fra nationerne gør, for de mener at de bliver bønhørt fordi de bruger mange ord.“ — Mattæus 6:7.

Det er derfor tydeligt at det aldrig har været Jesu hensigt at bønnen fadervor skulle fremsiges ordret som en remse. Sandt nok gentog han senere denne bøn til gavn for en anden tilhørerskare. (Lukas 11:2-4) Men i evangelieberetningerne hos Mattæus og Lukas er bønnens ordlyd ikke helt den samme. Desuden viser de bønner som Jesus og hans disciple bad ved andre lejligheder, at de ikke holdt sig strengt til mønsterbønnens særlige formulering.

Hvorfor er fadervor nedskrevet i Bibelen? Gennem denne mønsterbøn lærte Jesus os hvad vi kan bede om for at Gud kan godkende vore bønner. Her finder vi også svarene på nogle af livets grundlæggende spørgsmål. Lad os derfor gennemgå hver del af fadervor.

Hvad er Guds navn?

„Vor Fader i himlene, lad dit navn blive helliget.“ (Mattæus 6:9) Disse indledende ord i mønsterbønnen hjælper os til at komme nær til Gud ved at tiltale ham som „vor Fader“. Ligesom et barn naturligt vil komme til en kærlig og forstående far, kan vi henvende os til vor himmelske Fader i tillid til at han vil lytte til os. „Du som hører bøn, til dig kommer alt kød,“ sang kong David. — Salme 65:2.

Jesus lærte os at bede om at Guds navn må blive helliget. Men hvad er Guds navn? Bibelen  svarer med disse ord: „Du, hvis navn er Jehova, du alene er den Højeste over hele jorden.“ (Salme 83:18) Har du nogen sinde set Guds navn i Bibelen?

Guds navn findes faktisk omkring 7000 gange i gamle bibelhåndskrifter. Men nogle bibeloversættere har tilladt sig at udelade dette navn fra deres oversættelse af Bibelen. Det er derfor med rette at vi anmoder Skaberen om at hellige sit navn. (Ezekiel 36:23) Vi kan handle i overensstemmelse med en sådan anmodning ved blandt andet at bruge navnet Jehova når vi beder til Gud.

En kvinde ved navn Patricia var opdraget som katolik og var godt kendt med fadervor. Hvordan reagerede hun da et af Jehovas Vidner viste hende Guds navn i Bibelen? Hun fortæller: „Jeg kunne ikke tro det! Så hentede jeg min egen bibel, og der stod det også. Derefter viste forkynderen mig Mattæus 6:9, 10 og forklarede at Guds navn er nært forbundet med fadervor. Det gjorde et dybt indtryk på mig, og jeg bad hende om at studere Bibelen med mig.“

Guds vilje vil ske på jorden

„Lad dit rige komme. Lad din vilje ske, som i himmelen, således også på jorden.“ (Mattæus 6:10) Hvordan vil denne del af Jesu mønsterbøn blive opfyldt? De fleste forestiller sig himmelen som et sted med fred og ro. Bibelen omtaler himmelen som Jehovas „helligheds og hæders ophøjede bolig“. (Esajas 63:15) Det er derfor vi beder om at Guds vilje må ske på jorden „som i himmelen“. Men vil det nogen sinde kunne ske?

Jehovas profet Daniel forudsagde: „Himmelens Gud [vil] oprette et rige som aldrig vil blive ødelagt. Og riget vil ikke blive overdraget til noget andet folk. Det vil knuse og gøre ende på alle disse [jordiske] riger, men selv bestå evindelig.“ (Daniel 2:44) Dette himmelske rige, eller denne regering, vil snart gribe ind og sørge for at indføre fred på hele jorden ved hjælp af et retfærdigt styre. — 2 Peter 3:13.

At bede om at Guds rige må komme, og at hans vilje må ske på jorden, er et udtryk for tro — en tro som ikke vil føre til skuffelse. Den kristne apostel Johannes skrev: „[Jeg] hørte en høj røst fra tronen sige: ’Se! Guds telt er hos menneskene, og han vil bo hos dem, og de skal være hans folk. Og Gud selv vil være hos dem. Og han vil tørre hver tåre af deres øjne, og døden skal ikke være mere, heller ikke sorg eller skrig eller smerte skal  være mere. Det som var før er forsvundet.’“ Så tilføjede Johannes: „Og han som sad på tronen sagde: . . . ’Skriv, for disse ord er troværdige og sande.’“ — Åbenbaringen 21:3-5.

Bøn i forbindelse med vore fysiske behov

Jesu ord i mønsterbønnen viser os at det vi beder om, først og fremmest må have at gøre med Guds navn og vilje. Mønsterbønnen fortsætter dog med personlige anmodninger som vi passende kan rette til Jehova.

Den første af dem lyder: „Giv os i dag vort brød for denne dag.“ (Mattæus 6:11) Det er ikke en bøn om materiel velstand. Jesus opmuntrede os til at bede om „vort brød for denne dag efter dagens behov“. (Lukas 11:3) I overensstemmelse med fadervor kan vi tillidsfuldt bede om at Gud vil dække vore daglige behov hvis vi elsker og adlyder ham.

Unødig bekymring over økonomiske problemer kan gøre at vi forsømmer vort åndelige behov og derfor undlader at gøre hvad Gud forventer af os. Men hvis vi sætter tilbedelsen af Gud først i vort liv, kan vi være sikre på at vore bønner om det vi har brug for, eksempelvis føde og klæder, vil blive hørt. Jesus sagde: „Bliv . . . ved med først at søge riget og [Guds] retfærdighed, og alle disse andre ting vil blive givet jer i tilgift.“ (Mattæus 6:26-33) At søge Guds retfærdighed er en udfordring fordi vi alle er syndere og har behov for hans tilgivelse. (Romerne 5:12) Bønnen fadervor kommer også ind på dette emne.

Bøn om tilgivelse

„Tilgiv os vor skyld, som vi også har tilgivet vore skyldnere.“ (Mattæus 6:12) I Lukasevangeliet hvor fadervor er gengivet, bruges ikke udtrykket „skyld“, men „synder“. (Lukas 11:4) Men vil Jehova Gud virkelig tilgive vore synder?

Kong David fra fortidens Israel havde begået alvorlige synder, men han angrede og bad tillidsfuldt: „Du, Jehova, er god og rede til at tilgive; og din loyale hengivenhed er stor mod alle der kalder på dig.“ (Salme 86:5) Hvilken trøstende tanke. Vor himmelske Fader er „rede til at tilgive“ synder hos dem der angrende påkalder ham. Ligesom en gæld kan blive slettet helt, kan Jehova tilgive os vore synder fuldstændigt.

Jesus knytter dog en betingelse til: For at få Guds tilgivelse må vi tilgive andre. (Mattæus 6:14, 15) Den retfærdige mand Job blev behandlet dårligt af sine tre venner, men han tilgav dem og bad endda for dem. (Job 42:10) Hvis vi tilgiver dem der synder imod os, behager vi Gud og kan få gavn af hans barmhjertighed.

Det at Gud lytter til vore bønner, skulle få os til at søge hans godkendelse. Og det er muligt selvom vi er ufuldkomne. (Mattæus 26:41) I den forbindelse kan Jehova også hjælpe os. Det viste Jesus ved at slutte mønsterbønnen med en vigtig anmodning.

Hjælp til at følge retfærdighedens vej

„Før os ikke ind i fristelse, men befri os fra den onde.“ (Mattæus 6:13) Det er ikke Jehova der overgiver os til fristelser eller får os til at synde. Der siges i hans ord: „Med ondt kan Gud nemlig ikke prøves, og selv prøver han ingen med noget ondt.“ (Jakob 1:13) Gud tillader at vi bliver fristet, men han kan udfri os fra den store frister — „den onde“, kendt som Satan Djævelen.

Apostelen Peter gav sine medkristne denne tilskyndelse: „Vær ædru, hold jer vågne. Jeres modstander, Djævelen, går omkring som en brølende løve og søger nogen at opsluge.“ (1 Peter 5:8) Selv Jesus Kristus, der var fuldkommen, blev fristet af Satan. Hvad var Djævelens mål? Det var at få Jesus Kristus til at holde op med at tilbede den sande Gud, Jehova. (Mattæus 4:1-11) Hvis  du gerne vil tjene Gud, er det også Satans mål at opsluge dig.

Satan Djævelen vil måske gennem den verden der ligger i hans magt, friste os til at deltage i noget som Gud ikke synes om. (1 Johannes 5:19) Det er derfor vigtigt at vi regelmæssigt henvender os til Gud for at få hjælp, især når vi udsættes for en vedvarende fristelse. Og hvis vi tilbeder Jehova i overensstemmelse med hans inspirerede ord, Bibelen, vil han udfri os ved at hjælpe os til at modstå Djævelen. „Gud er trofast,“ siger Bibelen, „og han vil ikke lade jer blive fristet ud over hvad I kan tåle.“ — 1 Korinther 10:13.

Nødvendigt at tro på Gud

Det er opmuntrende at vide at vor himmelske Fader er interesseret i hver enkelt af os. Han har endda sørget for at hans søn, Jesus Kristus, lærte os hvordan vi skulle bede. Det får os til at ønske at behage Jehova Gud. Hvordan kan vi gøre det?

Bibelen fastslår: „Uden tro er det umuligt at have [Guds] velbehag, for den der nærmer sig Gud må nødvendigvis tro at han er til og at han belønner dem som ivrigt søger ham.“ (Hebræerne 11:6) Hvordan kan man få en sådan tro? „Troen kommer . . . af det man hører,“ siger Bibelen. (Romerne 10:17) Jehovas Vidner er glade for at drøfte bibelske emner med alle som længes efter at tilbede Gud på rette måde.

Denne gennemgang af fadervor har måske uddybet din forståelse af bønnen. Når du lærer Jehova bedre at kende og bliver klar over at han belønner „dem som ivrigt søger ham“, kan det styrke din tro på Gud. Det er vort ønske at du må lære mere om Gud og hans hensigter så du kan få et nært forhold til din himmelske Fader for evigt. — Johannes 17:3.

[Tekstcitat på side 5]

„Vor Fader i himlene, lad dit navn blive helliget. Lad dit rige komme. Lad din vilje ske, som i himmelen, således også på jorden. Giv os i dag vort brød for denne dag; og tilgiv os vor skyld, som vi også har tilgivet vore skyldnere. Og før os ikke ind i fristelse, men befri os fra den onde.“ — Mattæus 6:9-13

[Illustration på side 7]

Jehova sørger for dem der elsker ham

[Illustration på side 7]

Gud hjælper os også til at modstå Djævelen

[Illustration på side 7]

Hvis vi, i lighed med Job, tilgiver dem der synder mod os, kan vi få gavn af Jehovas barmhjertighed