Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Hvad der skal til for at opnå lykke

Hvad der skal til for at opnå lykke

 Hvad der skal til for at opnå lykke

JEHOVA, ’den lykkelige Gud’, og Jesus Kristus, „den lykkelige og eneste Magthaver“, ved bedst hvad der skal til for at opnå lykke. (1 Timoteus 1:11; 6:15) Det er derfor ikke overraskende at nøglen til lykke findes i Guds ord, Bibelen. — Åbenbaringen 1:3; 22:7.

Jesus beskriver i sin berømte bjergprædiken hvad det er der giver lykke. Han nævner: „Lykkelige er de“ som (1) erkender deres åndelige behov, (2) sørger, (3) har et mildt sind, (4) hungrer og tørster efter retfærdighed, (5) er barmhjertige, (6) er rene af hjertet, (7) stifter fred, (8) bliver forfulgt for retfærdigheds skyld og (9) bliver skældt ud og forfulgt for hans skyld. — Mattæus 5:3-11. *

Er Jesu udtalelser sande?

Det kræver måske en lille forklaring at forstå sandheden i nogle af Jesu udtalelser. Det er ikke svært at forstå at en der har et mildt sind, er barmhjertig, stifter fred og har et rent hjerte, vil være lykkeligere end en som er vred, krigerisk og ubarmhjertig.

Men måske undrer det dig at folk der hungrer og tørster efter retfærdighed, eller  som sørger, kan kaldes lykkelige. De der har et realistisk syn på verdensforholdene, „sukker og stønner over alle de vederstyggeligheder der øves“ i vore dage. (Ezekiel 9:4) Det i sig selv gør dem ikke lykkelige. Men når de lærer Guds hensigt at kende og hører at han vil indføre retfærdige forhold på jorden og skaffe de undertrykte retfærdighed, bliver de fyldt med glæde. — Esajas 11:4.

Kærlighed til retfærdighed får også nogle til at sørge over deres egen utilstrækkelighed med hensyn til at gøre hvad der er ret. De erkender derfor deres åndelige behov. Sådanne mennesker er villige til at søge Guds ledelse fordi de indser at han alene kan styrke os til at overvinde vore svagheder. — Ordsprogene 16:3, 9; 20:24.

Mennesker som sørger, hungrer og tørster efter retfærdighed og erkender deres åndelige behov, forstår vigtigheden af at have et godt forhold til Skaberen. Et godt forhold til vore medmennesker har betydning for vores lykke — hvor meget mere har da ikke et godt forhold til Gud? Ja, de der oprigtigt elsker det der er ret, og som villigt vil lade sig lede af Gud, kan med rette kaldes lykkelige.

Det kan også være svært at forstå at nogle som bliver skældt ud og forfulgt, kan være lykkelige. Men eftersom det var Jesus der sagde det, må det være sandt. Hvordan skal hans ord da forstås?

Lykkelige trods forfølgelse — hvordan det?

Læg mærke til at Jesus ikke sagde at det at blive skældt ud og forfulgt i sig selv gør en lykkelig. Der var knyttet en betingelse til: „Lykkelige er de som er blevet forfulgt for retfærdigheds skyld, . . . når folk skælder jer ud og forfølger jer . . . for min skyld.“ (Mattæus 5:10, 11) At blive skældt ud er derfor kun forbundet med lykke hvis det sker fordi man er en Kristi discipel, og fordi man lever efter de retfærdige principper som Jesus har lært os.

Det fremgår af noget som skete med de kristne i det første århundrede. Medlemmer af Sanhedrinet, den jødiske højesteret, „kaldte apostlene ind, piskede dem og forbød dem at tale på grundlag af Jesu navn, hvorpå de lod dem gå“. Hvordan reagerede apostlene? „Disse gik så bort fra Sanhedrinets ansigt, idet de frydede sig over at de var blevet anset for værdige til at blive vanæret for navnets skyld. Og hver dag fortsatte de med, i templet og fra hus til hus, uden ophør at undervise og at forkynde den gode nyhed om Messias, Jesus.“ — Apostelgerninger 5:40-42; 13:50-52.

Apostelen Peter uddyber sammenhængen mellem at blive skældt ud og at være lykkelig. Han skriver: „Hvis I bliver skældt ud for Kristi navns skyld, er I lykkelige, for herlighedens ånd, ja Guds ånd, hviler over jer.“ (1 Peter 4:14) Ja, det at lide som en kristen der gør det rette, er naturligvis ubehageligt, men det fremkalder en lykke der skyldes visheden om at man modtager Guds hellige ånd. Hvorfor har Guds ånd betydning for vor lykke?

Kødets gerninger eller åndens frugt?

Det er kun dem der adlyder Gud som deres hersker, der har Guds hellige ånd. (Apostelgerninger 5:32) Jehova giver ikke sin ånd til dem der øver „kødets gerninger“. Det er gerninger som „utugt, urenhed, skamløshed, afgudsdyrkelse, udøvelse af spiritisme, fjendskaber, strid, skinsyge, vredesudbrud, tilfælde af stridbarhed, splittelser, sekter, tilfælde af misundelse, drikketure, sviregilder, og ting som disse“. (Galaterne 5:19-21) Det er tydeligvis „kødets gerninger“ der kendetegner verden i dag. Men de mennesker som praktiserer dem, opnår ikke en ægte og varig  lykke. Hvis man øver disse ting, ødelægger det derimod ens gode forhold til slægtninge, venner og bekendte. Og Guds ord viser desuden at de der øver sådanne ting, „ikke skal arve Guds rige“. — Galaterne 5:19-21.

I modsætning hertil giver Gud sin hellige ånd til dem der opdyrker „åndens frugt“. De egenskaber som udgør denne frugt, er „kærlighed, glæde, fred, langmodighed, venlighed, godhed, tro, mildhed, selvbeherskelse“. (Galaterne 5:22, 23) Når vi lægger disse egenskaber for dagen, danner det grundlag for at vi kan have et fredeligt forhold til andre og til Gud, noget der medfører sand lykke. (Se rammen). Og vigtigere endnu, ved at vise kærlighed, venlighed, godhed og andre egenskaber som kendetegner Gud, glæder vi Jehova og kan være lykkelige i håbet om at komme til at leve evigt i Guds retfærdige nye verden.

Lykken er noget vi skal vælge

Da Wolfgang og Brigitte, et tysk ægtepar, for alvor begyndte at studere Bibelen, ejede de mange af de materielle goder som generelt regnes for nødvendige hvis man vil være lykkelig. De var unge og raske, gik i dyrt tøj, havde et flot hjem og en forretning der gik godt. Det meste af deres tid gik med at skaffe flere materielle ting, men det gav dem ikke sand lykke. På et tidspunkt traf Wolfgang og Brigitte et afgørende valg. De begyndte at ofre mere tid og flere kræfter på det åndelige og gjorde noget for at komme nærmere til Jehova. Deres valg førte snart til at de fik helt andre værdier, og som følge heraf forenklede de deres liv og begyndte som pionerer, eller heltidsforkyndere af Riget. I dag er de frivillige medarbejdere på Jehovas Vidners afdelingskontor i Tyskland. Desuden er de ved at lære et asiatisk sprog for at kunne undervise udlændinge i sandheden fra Bibelen.

Har dette ægtepar så opnået sand lykke? Wolfgang siger: „Lige fra vi begyndte at lægge vores kræfter i det der har med det åndelige at gøre, er vi blevet lykkeligere og har fået større tilfredshed. Det har også styrket vores ægteskab at vi nu helhjertet tjener Jehova. Vores ægteskab var også lykkeligt  førhen, men vi havde forpligtelser og interesser som trak os i hver sin retning. Nu er vi forenede og arbejder på samme mål.“

Hvad skal der til for at opnå lykke?

Kort sagt: Undgå „kødets gerninger“, og opdyrk „åndens frugt“. Vil man være lykkelig, må man tragte efter et nært forhold til Gud. Hvis du arbejder på at opnå det, vil Jesu beskrivelse af en der er lykkelig, passe på dig.

Drag derfor ikke den fejlagtige konklusion at lykken er uden for din rækkevidde. Det kan godt være at du i øjeblikket ikke har et godt helbred, eller at du har problemer i dit ægteskab. Du har måske heller ikke oplevet glæden ved at have børn, eller du kæmper måske for at skabe dig en karriere. Måske har du heller ikke så mange penge på lommen som du før har haft. Der er dog ingen grund til at fortvivle. Fat mod. Guds riges styre vil løse disse problemer og mange andre. Ja, Jehova Gud vil snart indfri de løfter han har udtrykt gennem salmisten: „Dit kongedømme er et kongedømme der varer til alle tider . . . Du åbner din hånd og mætter alt levende med hvad det ønsker.“ (Salme 145:13, 16) Har man dette styrkende løfte fra Jehova klart i tanke, vil det bidrage væsentligt til ens lykke allerede nu. Det kan millioner der tjener Jehova jorden over, bevidne. — Åbenbaringen 21:3.

[Fodnote]

^ par. 3 Hver af disse ni udtalelser, eller saligprisninger, som de almindeligvis kaldes, indledes med det græske ord makaʹrioi. De fleste bibeloversættelser gengiver det med „salige“, hvorimod Ny Verden-Oversættelsen bruger det mere nutidige udtryk „lykkelige“.

[Ramme/illustration på side 6]

Faktorer der bidrager til lykke

Kærlighed får andre til også at elske dig.

Glæde giver dig styrke til at klare udfordringer.

Fred får dig til at undgå stridigheder med andre.

Langmodighed hjælper dig til at bevare lykken selv under prøvelser.

Venlighed får andre til at ønske at have dig som ven.

Godhed mod andre vil få dem til at gengælde dig når du har behov for hjælp.

Tro forvisser dig om Guds kærlige ledelse.

Mildhed giver dig ro i hjertet, sindet og legemet.

Selvbeherskelse bevirker at du vil begå færre fejltrin.

[Illustration på side 7]

Hvis man vil være lykkelig, må man erkende sit åndelige behov