Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Guds riges styre — en realitet i dag

Guds riges styre — en realitet i dag

 Guds riges styre — en realitet i dag

„Hvordan skal de mange lande med deres vidt forskellige kulturer og udviklingstrin kunne blive enige? Det er blevet sagt at kun et angreb fra en anden planet vil kunne forene menneskeslægten.“ — Den australske avis The Age.

ET ANGREB fra en anden planet? Om det ville kunne forene alle jordens nationer er uvist, men ifølge Bibelens profetier står vi umiddelbart over for en krise der vil få verdens nationer til at gøre fælles front. Og denne krise iværksættes faktisk af kræfter udefra.

Kong David af Israel fortalte profetisk om denne verdenssituation. Han skrev under guddommelig inspiration: „Jordens konger tager opstilling, og magthaverne har samlet sig som én imod Jehova og imod hans salvede: ’Lad os sønderrive deres bånd og kaste deres reb af os!’“ (Salme 2:2, 3; Apostelgerninger 4:25, 26) Læg mærke til at verdensherskerne ville samle sig som én imod Jehova, universets Skaber, og imod hans salvede konge, Jesus Kristus. Hvordan ville det kunne ske?

Ifølge Bibelens kronologi og opfyldte profetier blev Guds rige, med Jesus Kristus som konge, oprettet i himmelen i 1914. * Jordens nationer havde på det tidspunkt én fælles tanke. I stedet for at underkaste sig Guds nyoprettede riges herredømme, var de dybt  involveret i en magtkamp — Den Store Krig eller Første Verdenskrig.

Hvordan ser Jehova Gud på denne reaktion fra verdensledernes side? „Han som sidder i himmelen ler; Jehova gør nar af dem. Da taler han til dem i sin vrede, og i sin harmglød forfærder han dem.“ Jehova siger derefter til sin søn, den salvede konge af Riget: „Bed mig, så vil jeg give dig nationer i arv og den vide jord i eje. Du skal sønderslå dem med et jernscepter; som en pottemagers kar skal du knuse dem.“ — Salme 2:4, 5, 8, 9.

Denne endelige knusning af de fjendtlige nationer med et jernscepter vil finde sted i Harmagedon. I den sidste bog i Bibelen, Åbenbaringen, beskrives dette klimaks som „krigen på Guds, den Almægtiges, store dag“, hvortil „kongerne på hele den beboede jord“ samles. (Åbenbaringen 16:14, 16) Under dæmonisk indflydelse vil jordens nationer endelig være forenede med ét formål — at kæmpe mod Gud, den Almægtige.

Tiden hvor mennesker vil samle sig for at kæmpe mod Guds suverænitet nærmer sig hastigt. Paradoksalt nok vil deres „enhed“ ikke komme dem selv til gavn. Men deres handlinger vil være optakten til den længe ventede fred for hele menneskeheden. Hvordan det? I denne endelige kamp vil Guds rige „knuse og gøre ende på alle disse [verdens] riger, men selv bestå evindelig“. (Daniel 2:44) Guds rige og ikke en menneskelig organisation vil være det styre der opfylder menneskehedens ønske om verdensfred.

Den der står i spidsen for Guds rige

Mange oprigtige mennesker har bedt om Guds rige med ordene: „Lad dit rige komme. Lad din vilje ske, som i himmelen, således også på jorden.“ (Mattæus 6:10) Dette rige er ikke en uforklarlig tilstand i hjertet, men et virkeligt styre som har udrettet vidunderlige ting siden det blev oprettet i himmelen i 1914. Lad os se på nogle grundlæggende faktorer der viser at Guds rige er en realitet og aktivt udretter noget i vor tid.

Dette rige har først og fremmest en stærk og effektiv udøvende myndighed som den indsatte konge, Jesus Kristus, står i spidsen for. I år 33 blev Jesus Kristus af Jehova Gud udnævnt som hoved for den kristne menighed. (Efeserne 1:22) Siden da har Jesus udøvet sin myndighed over menigheden og bevist at han er en egnet administrator. Da der for eksempel udbrød stor hungersnød i Judæa i det første århundrede, sørgede den kristne menighed øjeblikkelig for at hjælpe sine medlemmer. Et organiseret nødhjælpsarbejde blev iværksat, og Barnabas og Saulus blev sendt fra Antiochia med det der var samlet ind. — Apostelgerninger 11:27-30.

Nu da Riget er begyndt at herske, kan vi forvente at Jesus Kristus vil udrette endnu mere. Når som helst en katastrofe bryder ud, hvad enten det er jordskælv, hungersnød, oversvømmelse, orkan, voldsomt uvejr eller vulkanudbrud, reagerer den kristne menighed af Jehovas Vidner hurtigt på trosfællers og andres behov i de ramte områder. Da El Salvador for eksempel blev ramt af  ødelæggende jordskælv i januar og februar 2001, blev der arrangeret nødhjælp overalt i landet, og flere hold af Jehovas Vidner fra Canada, Guatemala og USA kom for at hjælpe. På kort tid blev tre mødesale og over 500 huse genopbygget.

Undersåtter under Guds riges styre

Guds himmelske rige har lige siden sin oprettelse i 1914 foretaget en indsamling og organisering af sine undersåtter bestående af folk fra hele jorden. Det er sket som en opfyldelse af en bemærkelsesværdig profeti Esajas nedfældede: „I de sidste dage vil bjerget med Jehovas hus [den ophøjede tilbedelse af ham] blive grundfæstet over bjergenes top, . . . og alle nationerne skal strømme til det.“ Profetien viser at „mange folkeslag“ ville drage til dette bjerg og vælge at følge Jehovas vejledning og love. — Esajas 2:2, 3.

Det har ført til den mest betydningsfulde organisering af mennesker i vor tid — et internationalt brodersamfund som udgør over 6.000.000 kristne i mere end 230 lande. De der overværer Jehovas Vidners internationale stævner, er ofte forbløffede over at se den kærlighed, fred og enhed der råder blandt de store skarer af mennesker, på trods af forskelle i nationalitet, kultur og sprog. (Apostelgerninger 10:34, 35) Vil du ikke mene at et styre der formår at bringe hundredvis af forskellige etniske grupper sammen i fred og harmoni, må være stabilt, effektivt og virkeligt?

Oplæring under Guds rige

Ethvert styre stiller nogle betingelser til sine undersåtter, og enhver som ønsker at leve under et sådant styre, må opfylde disse. På samme måde er der også under Guds riges styre nogle krav som alle der ønsker at være undersåtter, må opfylde. Men at få så mange mennesker med vidt forskellig baggrund til at acceptere og følge de samme normer må siges at være en enorm opgave. Og i netop den forbindelse ses endnu et vidnesbyrd om at Guds rige er en realitet — dets effektive undervisningsprogram som forårsager forandringer, ikke blot i folks sind, men også i deres hjerte.

Hvordan kan Rigets styre udrette noget så omfattende? Ved at sørge for at den undervisningsmetode som apostlene anvendte, at forkynde „fra hus til hus“ og undervise det enkelte menneske i Guds ord, bliver fulgt. (Apostelgerninger 5:42; 20:20) Hvor effektiv er en sådan undervisningsmetode? En katolsk præst ved navn Jacques Johnson skrev i en canadisk avis om hvordan han havde forsøgt at fraråde en kvinde at studere med Jehovas Vidner. „Jeg var ret forbløffet og indså at det var en kamp jeg lige så godt kunne opgive,“ sagde han. „Jeg begyndte at indse at  disse JV-kvinder i løbet af nogle måneder havde formået at knytte stærke bånd til denne unge, hjemmegående mor. De etablerede et nært og varmt forhold til hende ved at være hjælpsomme, og ved at gøre sig til venner med hende. Der gik ikke lang tid før hun var et aktivt medlem af deres trossamfund, og jeg kunne intet gøre for at forhindre det.“ Budskabet som Jehovas Vidner forkynder fra Bibelen samt Vidnernes opførsel, rørte denne forhenværende katoliks hjerte, ligesom det rører millioner af mennesker verden over.

Riget formidler undervisning baseret på Bibelen og holder dens værdinormer og moralprincipper i hævd. Gennem denne undervisning lærer folk at elske og ære hinanden, uanset hvilken baggrund de har. (Johannes 13:34, 35) Undervisningen hjælper også folk til at følge opfordringen der lyder: „Lad jer ikke forme efter denne tingenes ordning, men lad jer forvandle gennem en fornyelse af jeres sind, så I kan forvisse jer om hvad der er Guds gode, velbehagelige og fuldkomne vilje.“ (Romerne 12:2) Ved at ændre deres tidligere levevis og med glæde efterleve Guds riges love og principper har millioner af mennesker fundet fred og lykke allerede nu og ser desuden fremtiden i møde med tillid. — Kolossenserne 3:9-11.

Bladet Vagttårnet har vist sig at være en uvurderlig hjælp til at opnå denne verdensomspændende enhed. Ved brug af ensartede oversættelsesmetoder og computere som kan håndtere flere sprog, trykkes og udgives hovedartiklerne i Vagttårnet på 135 sprog samtidigt. Over 95 procent af læserne i hele verden kan på samme tid studere de samme artikler på deres eget sprog.

En forfatter som er mormon, lavede en liste over missionsarbejde der, uden for hans egen kirke, havde vist sig at være yderst virkningsfuldt. Han udnævnte Vagttårnet og Vågn op! til at indtage pladsen som de bedst forkyndende tidsskrifter og sagde: „Ingen kan med rette anklage Vagttårnet og Vågn op! for at opfordre til efterladenhed — tværtimod gør de folk bevidste om ting på en måde jeg sjældent er stødt på i anden religiøs litteratur. Vagttårnet og Vågn op! er forfriskende saglige, velunderbyggede og indeholder aktuelt stof fra det virkelige liv.“

Der er overvældende vidnesbyrd om at Guds rige er et virkeligt styre og i fuld aktivitet. Jehovas Vidner deler med glæde „denne gode nyhed om riget“ med andre og indbyder dem begejstret til at blive undersåtter af dette rige. (Mattæus 24:14) Kunne du tænke dig det? Du kan få del i de velsignelser der er ved at omgås dem der er oplært af Riget og stræber efter at leve efter dets normer. Og som noget endnu mere storslået kan du komme til at leve under Rigets styre i den lovede nye verden „hvori retfærdighed skal bo“. — 2 Peter 3:13.

[Fodnote]

^ par. 5 En mere detaljeret behandling af emnet findes i kapitel 10 „Guds rige hersker“, side 90-97 i bogen Kundskab der fører til evigt liv, udgivet af Jehovas Vidner.

[Illustration på side 5]

I 1914 blev nationerne dybt involveret i en verdenskrig

[Illustrationer på side 6]

Frivilligt nødhjælpsarbejde er et levende vidnesbyrd om kristen kærlighed

[Illustration på side 7]

Jehovas Vidner over hele jorden nyder gavn af det samme undervisningsprogram