Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Sæt dig åndelige mål til pris for din Skaber

Sæt dig åndelige mål til pris for din Skaber

 Sæt dig åndelige mål til pris for din Skaber

„FOR den, der ikke véd, hvilken Havn han vil søge, er ingen Vind gunstig og passende.“ Disse ord, der tilskrives den romerske filosof Seneca fra det første århundrede, peger på den velkendte sandhed at hvis livet ikke blot skal være en vandring på må og få, er man nødt til at sætte sig nogle mål.

I Bibelen nævnes flere personer som var målbevidste. Noa, for eksempel, var i omkring 50 år optaget af at ’bygge en ark til redning for sin husstand’. Om profeten Moses siges der at han ’ufravendt så frem til betalingen af lønnen’. (Hebræerne 11:7, 26) Moses’ efterfølger, Josua, fik det gudgivne mål at indtage det forjættede land. — 5 Mosebog 3:21, 22, 28: Josua 12:7-24.

Apostelen Paulus satte sig også åndelige mål. Disse mål var uden tvivl præget af Jesu ord i Mattæus 24:14: „Denne gode nyhed om riget vil blive forkyndt på hele den beboede jord.“ Personlige budskaber og syner fra Herren Jesus har også øvet indflydelse på de mål Paulus satte sig. Blandt andet fik han en opgave der gik ud på at „bære [Jesu] navn ud til nationerne“, og han blev et vigtigt redskab i forbindelse med oprettelsen af en lang række kristne menigheder i Lilleasien og Europa. — Apostelgerninger 9:15; Kolossenserne 1:23.

Ja, Jehovas tjenere har altid sat sig høje mål, og de har nået dem, til pris for Jehova. Hvordan kan vi gribe det an når vi vil sætte os åndelige mål? Hvilke mål kan vi arbejde hen imod, og hvad kan vi rent praktisk gøre for at nå dem?

De rigtige motiver

På så godt som alle livets områder kan man sætte sig mål, og der er da også mange målbevidste mennesker i verden. Teokratiske mål er dog ikke det samme som verdslige ambitioner. Blandt de motiver som ligger bag mange af de mål der sættes, er et umætteligt begær efter rigdom, magt og prestige. Men for en kristen vil det være meget forkert at forfølge et mål for at opnå en form for magt eller position. Hvis de mål vi sætter os, skal være til pris for Jehova Gud, må de være direkte forbundet med tilbedelsen af ham og med Rigets interesser. (Mattæus 6:33) Sådanne mål udspringer af kærlighed til Gud og næsten, og de tager sigte på gudhengivenhed. — Mattæus 22:37-39; 1 Timoteus 4:7.

Når vi sætter os åndelige mål, bør vores motiver altid være rene, og dét uanset om målet er at få større tjenesteforrettigheder eller at gøre personlige fremskridt i åndelig retning. Men selv når ens motiver er oprigtige, kan man have svært ved at nå sine mål. Hvordan griber man det an når man vil sætte sig mål, og hvordan kan man øge sandsynligheden for at nå dem?

Et stærkt ønske

Tænk på hvordan det gik til da Jehova skabte universet. Han afsluttede hver skabelsesperiode med ordene: „Det blev aften og det blev morgen.“ (1 Mosebog 1:5, 8, 13, 19, 23, 31) Ved begyndelsen af hver skabelsesperiode havde han altså målet med den dag klart for øje. Og Gud nåede det mål han havde sat sig — at skabe. (Åbenbaringen 4:11) „Har [Jehovas] sjæl et ønske, så handler han derefter,“ sagde patriarken Job. (Job 23:13) Det må derfor have været meget tilfredsstillende for Jehova at se „alt hvad han havde frembragt“ og erklære det for „virkelig godt“! — 1 Mosebog 1:31.

 Hvis vi skal nå de mål vi sætter os, må vi også have et stærkt ønske om at nå dem. Hvad kan hjælpe os til at få et sådant stærkt ønske? At vi ser resultatet for os. Allerede da Jorden var formløs og øde, forudså Jehova hvad enderesultatet ville blive — en smuk juvel i universet til pris og ære for ham. På samme måde kan vi forstærke vores ønske om at nå et mål ved at tænke på hvor godt det vil blive når vi når det. Det er også hvad 19-årige Tony erfarede. Han glemte aldrig sit første indtryk af et besøg på et afdelingskontor i Vesteuropa. Fra da af spekulerede Tony meget over hvordan det mon ville være at leve og tjene sådan et sted. Han holdt sig hele tiden denne mulighed for øje og blev ved med at række ud efter den. Hans glæde var derfor stor da hans ansøgning om at tjene på afdelingskontoret blev godkendt — selvom det først var flere år senere.

Samværet med nogle der har nået et bestemt mål, kan give os ønsket om at nå det samme mål. Jayson, der nu er 30 år gammel, brød sig i begyndelsen af teenageårene ikke om at forkynde fra hus til hus. Men da han var færdig med gymnasiet, begyndte han som heltidsforkynder, eller pioner. Hvad havde givet Jayson ønsket om at blive pioner? „At tale med pionerer og samarbejde med dem i tjenesten fik stor betydning for mig,“ fortæller han.

Skriv det ned

En idé kan ofte være noget diffus, men når man formulerer den i ord, kommer den til at stå klarere for én. Salomon skrev at de rigtige ord kan ’prikke’ til én så man følger den rette vej, ligesom en pigkæp der bruges af en hyrde. (Prædikeren 12:11) Når sådanne ord bliver skrevet ned, kan de virke stærkt på sind og hjerte. Hvorfor ville Jehova ellers påbyde Israels konger at lave sig en personlig afskrift af Loven? (5 Mosebog 17:18) Det kan derfor være en god idé at man skriver sine mål ned på et stykke papir. Samtidig kan man notere sig hvordan man vil nå dem, hvilke ting der kan komme i vejen, og hvordan man vil klare disse forhindringer. Det kan også være en hjælp at finde ud af om der er noget man skal vide eller må lære, og hvem der kan hjælpe og støtte én til at nå målene.

At sætte sig åndelige mål hjalp Geoffrey, der i mange år har været specialpioner i et isoleret distrikt i Asien, til at komme videre efter at han pludselig mistede sin kone. Efter en tilpasningsperiode besluttede Geoffrey at koncentrere sig helt om sin pionertjeneste. Som en hjælp hertil satte han sig nogle konkrete mål, som han skrev ned på et stykke papir. Under bøn besluttede han at prøve at oprette tre nye bibelstudier i løbet af den følgende måned. Hver dag tog han et tilbageblik over dagens aktiviteter, og hver tiende dag vurderede han hvor langt han var nået. Nåede han sit mål? Ja! Ved månedens udgang kunne han med stor glæde fortælle om sine fire nye bibelstudier.

Sæt kortsigtede mål som milepæle

Nogle mål kan i begyndelsen virke uopnåelige. For Tony, som er omtalt tidligere i artiklen, var dét at tjene på et af Jehovas Vidners afdelingskontorer i begyndelsen kun en drøm, for han havde levet et udsvævende  liv og var ikke indviet til Gud. Men Tony besluttede at bringe sit liv i harmoni med Jehovas principper og satte sig det mål at blive døbt. Da han havde nået dette mål, rakte han ud efter nye privilegier. Han skrev ind i sin kalender hvornår han kunne tænke sig at begynde som henholdsvis hjælpepioner og almindelig pioner. Efter at han havde været pioner i nogen tid, virkede det at tjene på afdelingskontoret ikke længere som et urealistisk mål.

Måske kan det også for os være en god idé at have nogle kortsigtede mål, nogle delmål. Det kan virke nemmere at nå disse delmål, der står som små milepæle på vejen mod de mere langsigtede mål. Hvis vi hele tiden er opmærksomme på at styre mod disse milepæle, undgår vi at komme på afveje. At have Jehova med i vores planer og stadig nævne dem i vore bønner vil også hjælpe os til at holde kursen. Apostelen Paulus opfordrede os til at bede „uophørligt“. — 1 Thessaloniker 5:17.

Vær beslutsom og vedholdende

Vi kan lægge planer med stor omhu, og vi kan have et stærkt ønske om at få dem virkeliggjort, men der kan alligevel være mål vi ikke når. Dette oplevede disciplen Johannes Markus. Han må være blevet skuffet da apostelen Paulus ikke ville have ham med på sin anden missionsrejse. (Apostelgerninger 15:37-40) Hvis Markus ville videre i sin tjeneste, var han nødt til at lære noget af denne skuffelse og justere sine åndelige mål. Og det gjorde han. Markus blev senere omtalt af Paulus i rosende vendinger, og han fik et nært samarbejdede med apostelen Peter i Babylon. (2 Timoteus 4:11; 1 Peter 5:13) Det største privilegium Markus fik, var nok at nedskrive en inspireret beretning om Jesu liv og tjeneste.

Også vi kan opleve skuffelser i vores stræben efter at nå visse åndelige mål. Men i stedet for at give op bør vi snarere vurdere hvordan det er gået hidtil, og så revurdere og justere vore mål. Når vi møder forhindringer, må vi ikke tabe modet, men fortsætte beslutsomt og vedholdende. „Vælt dine gerninger over på Jehova, så vil dine planer stå fast,“ forsikrede den vise kong Salomon os. — Ordsprogene 16:3.

Visse mål kan være umulige at nå på grund af forskellige omstændigheder, som for eksempel et dårligt helbred eller familieforpligtelser. Men vi må altid have det største mål for øje, det evige liv — i himmelen eller i et paradis på jorden. (Lukas 23:43; Filipperne 3:13-14) Hvordan kan vi nå dette mål? Apostelen Johannes skrev: „Den der gør Guds vilje forbliver for evigt.“ (1 Johannes 2:17) Vores situation forhindrer os måske i at række ud efter en bestemt tjenesteforret, men vi kan alle følge opfordringen: „Frygt den sande Gud og hold hans bud.“ (Prædikeren 12:13) Åndelige mål hjælper os til altid at have Guds vilje for øje. Lad os derfor sætte os mål til pris for Skaberen.

[Ramme på side 22]

Åndelige mål vi kan overveje

● Læse i Bibelen hver dag

● Læse hvert nummer af Vagttårnet og Vågn op!

● Forbedre kvaliteten af vore bønner

● Bære åndens frugt

● Række ud efter større tjenesteforrettigheder

● Blive dygtigere til at forkynde og undervise

● Blive bedre til telefonforkyndelse, uformel forkyndelse og forretningsforkyndelse