Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

’Gå ud og gør disciple’

’Gå ud og gør disciple’

 ’Gå ud og gør disciple’

„Al myndighed i himmelen og på jorden er blevet givet mig. Gå derfor ud og gør disciple.“ — MATTÆUS 28:18, 19.

1, 2. (a) Hvilken opgave fik disciplene af Jesus? (b) Hvilke spørgsmål angående Jesu befaling vil vi nu se på?

DET var en forårsdag i Israel i år 33, og Jesu disciple var samlet på et bjerg i Galilæa. Deres opstandne Herre skulle snart stige til himmelen, men først havde han noget vigtigt at fortælle dem. Han havde en opgave til dem. Hvad gik den ud på? Hvordan tog disciplene imod den? Og hvordan gælder opgaven os i dag?

2 Det Jesus sagde, står at læse i Mattæus 28:18-20: „Al myndighed i himmelen og på jorden er blevet givet mig. Gå derfor ud og gør disciple af folk af alle nationerne, idet I døber dem i Faderens og Sønnens og den hellige ånds navn, og idet I lærer dem at holde alt det jeg har befalet jer. Og se, jeg er med jer alle dage indtil afslutningen på tingenes ordning.“ Jesus brugte udtrykkene „al myndighed“, „alle nationerne“, „alt det jeg har befalet jer“, og „alle dage“. Hans befaling, hvori han bruger disse fire meget omfattende udtryk, giver anledning til nogle vigtige spørgsmål. De kan opsummeres med ordene: hvorfor? hvor? hvad? og hvor længe? Lad os tage spørgsmålene ét ad gangen. *

„Al myndighed . . . er blevet givet mig“

3. Hvorfor bør vi adlyde befalingen om at gøre disciple?

3 Først: Hvorfor skal vi adlyde befalingen om at gøre disciple? Jesus sagde: „Al myndighed i himmelen og på jorden er blevet givet mig. Gå derfor ud og gør disciple.“ Ordet „derfor“ viser hvorfor vi bør adlyde denne befaling. Det er fordi Jesus, som gav befalingen, sidder inde med „al myndighed“. Hvor omfattende er hans myndighed?

4. (a) Hvor omfattende er Jesu myndighed? (b) Hvordan bør vores forståelse af Jesu myndighed indvirke på vores syn på befalingen om at gøre disciple?

4 Jesus har myndighed over sin menighed og har siden 1914 haft myndighed over Guds nyoprettede rige. (Kolossenserne 1:13; Åbenbaringen 11:15) I sin egenskab af ærkeengel har han desuden befalingen over en himmelsk hær på flere hundrede millioner engle. (1 Thessaloniker 4:16; 1 Peter 3:22; Åbenbaringen 19:14-16) Han er af sin Fader blevet bemyndiget  til at tilintetgøre „al regering og al myndighed og magt“, det vil sige alt hvad der modstår gennemførelsen af retfærdighed. (1 Korinther 15:24-26; Efeserne 1:20-23) Jesu myndighed er dog ikke begrænset til kun at omfatte de levende. Han skal også „dømme levende og døde“ og har af Gud fået magt til at oprejse dem der er sovet ind i døden. (Apostelgerninger 10:42; Johannes 5:26-28) Det er klart at en befaling givet af en der er udstyret med en sådan myndighed, må være af allerstørste betydning. Derfor adlyder vi villigt og respektfuldt Jesu befaling om at ’gå ud og gøre disciple’.

5. (a) Hvilken befaling af Jesus adlød Peter? (b) Hvilket resultat førte det til at Peter adlød befalingen?

5 På en meget bemærkelsesværdig måde lærte Jesus på et tidligt tidspunkt sine disciple at det ville føre til velsignelse at anerkende hans myndighed og adlyde hans befaling. Han sagde ved en lejlighed til Peter, som var fisker: „Læg ud hvor der er dybt, og sænk jeres net til en fangst.“ Peter, der var sikker på at der ikke var nogen fisk, sagde som svar til Jesus: „Lærer, en hel nat har vi slidt og intet fået.“ Dog tilføjede han ydmygt: „Men på dit bud vil jeg sænke nettene.“ Peter adlød Jesu befaling og fangede derefter „en stor mængde fisk“. Overvældet kastede Peter sig ned foran Jesus og sagde: „Gå væk fra mig, for jeg er en syndig mand, Herre.“ Men Jesus svarede: „Vær ikke bange. Fra nu af er det levende mennesker du skal fange.“ (Lukas 5:1-10; Mattæus 4:18) Hvad kan vi lære af denne beretning?

6. (a) Hvad viser beretningen om den mirakuløse fiskefangst om den form for lydighed Jesus kræver? (b) Hvordan kan vi efterligne Jesus?

6 Det var efter denne bemærkelsesværdige fiskefangst at Jesus gav Peter og Andreas og de øvrige apostle den opgave at blive „menneskefiskere“. (Markus 1:16, 17) Beretningen viser at Jesus ikke krævede blind lydighed af sine disciple, for han gav dem en overbevisende grund til at de skulle adlyde ham. Ligesom lydighed mod Jesu befaling om at sænke nettene gav et overvældende resultat, sådan vil lydighed mod Jesu befaling om at ’fange mennesker’ medføre store velsignelser. Fulde af tro gjorde apostlene som Jesus havde sagt. Beretningen slutter: „Så bragte de bådene tilbage til land, og de forlod alt og fulgte ham.“ (Lukas 5:11) Når vi i dag opfordrer andre til at deltage i arbejdet med at gøre disciple, gør vi ligesom Jesus. Vi forlanger ikke at de blot gør som vi siger, men vi giver dem overbevisende grunde til at adlyde Jesu befaling.

Overbevisende grunde og det rette motiv

7, 8. (a) Nævn nogle bibelske grunde til at vi forkynder og gør disciple. (b) Hvilket skriftsted tilskynder især dig til at fortsætte i forkyndelsen? (Se også fodnoten).

7 Vi deltager altså i arbejdet med at forkynde Riget og gøre disciple fordi vi anerkender Jesu myndighed. Hvilke andre bibelske grunde kan vi anføre over for dem som vi gerne vil tilskynde til at gøre gode gerninger? Læg mærke til hvad trofaste forkyndere i flere forskellige lande har udtalt, og se hvordan de anførte skriftsteder støtter deres udtalelser.

8 Roy, døbt i 1951: „Da jeg indviede mig til Jehova, lovede jeg at jeg altid ville tjene ham. Det løfte vil jeg gerne holde.“ (Salme 50:14; Mattæus 5:37) Heather, døbt i 1962: „Når jeg tænker på alt det Jehova har gjort for mig, ønsker jeg at vise min taknemmelighed ved trofast at tjene ham.“ (Salme 9:1, 9-11; Kolossenserne 3:15) Hannelore, døbt i 1954: „Hver gang vi går ud i forkyndelsen, er englene med os — hvilken ære!“ (Apostelgerninger 10:30-33; Åbenbaringen 14:6, 7) Honor, døbt i 1969: „Når Jehovas domstime kommer, ønsker jeg ikke at nogen i mit nabolag skal kunne anklage Jehova og hans vidner for at have været forsømmelige og sige: ’Jeg er aldrig  blevet advaret!’“ (Ezekiel 2:5; 3:17-19; Romerne 10:16, 18) Claudio, døbt i 1974: „Når vi forkynder, tjener vi ’for Guds ansigt’ og ’i samfund med Kristus’. Tænk engang! Når vi går i forkyndelsen, er vi i selskab med vore bedste Venner.“ — 2 Korinther 2:17. *

9. (a) Hvad viser beretningen om den mirakuløse fiskefangst angående motivet til at adlyde Jesus? (b) Hvad vil være det rette motiv i dag til at adlyde Gud og Jesus Kristus? Begrund svaret.

9 Beretningen om den mirakuløse fiskefangst viser også hvor vigtigt det er at have det rette motiv til at adlyde Jesus Kristus — nemlig kærlighed. Da Peter sagde til Jesus: „Gå væk fra mig, for jeg er en syndig mand,“ gik Jesus ikke væk fra Peter, og han fordømte ham heller ikke for nogen synd. (Lukas 5:8) Jesus dadlede ikke engang Peter fordi han bad ham gå sin vej, men han sagde venligt til Peter: „Vær ikke bange.“ En negativ form for frygt ville ikke være det rette motiv til at adlyde Jesus. Han sagde derimod til Peter og hans venner at de kunne bruges som menneskefiskere. I dag vil vi heller ikke bruge frygt eller lignende negative følelser, som for eksempel skam og skyld, for at tvinge andre til at adlyde Jesus. Kun en helhjertet lydighed der udspringer af kærlighed til Gud og Kristus, vil glæde Jehovas hjerte. — Mattæus 22:37.

„Gør disciple af folk af alle nationerne“

10. (a) Hvad ville betyde en stor udfordring for Jesu disciple i forbindelse med befalingen om at gøre disciple? (b) Hvoraf ser man at de efterkom befalingen?

10 Det andet spørgsmål i forbindelse med Jesu befaling var: Hvor skulle arbejdet med at gøre disciple foregå? Jesus sagde til sine disciple: „Gør disciple af folk af alle nationerne.“ Før Jesu tid var folk fra nationerne velkomne i Jerusalem når de kom for at tilbede Jehova. (1 Kongebog 8:41-43) Jesus selv havde først og  fremmest forkyndt for jøder, men nu sagde han at disciplene skulle gå til folk fra nationerne. I realiteten havde hans disciples ’fiskeplads’ — det område hvor de forkyndte — været begrænset til en lille ’dam’, så at sige — nemlig dem som var jøder af fødsel. Men nu skulle området udvides til at omfatte hele menneskehedens „hav“. Selvom dette ville betyde en udfordring for disciplene, adlød de beredvilligt befalingen. Mindre end 30 år efter Jesu død kunne apostelen Paulus skrive at den gode nyhed var blevet forkyndt, ikke blot for jøder, men for „al skabningen under himmelen“. — Kolossenserne 1:23.

11. Hvilken udvidelse af ’fiskepladserne’ har fundet sted siden begyndelsen af det 20. århundrede?

11 I nyere tid har vi set en lignende udvidelse af distriktet. I begyndelsen af det 20. århundrede var ’fiskepladserne’ begrænset til nogle få lande. Men forkynderne på det tidspunkt fulgte de første kristnes eksempel og søgte ivrigt til andre områder for at forkynde. (Romerne 15:20) I begyndelsen af 1930’erne forkyndte de i omkring 100 lande. I dag omfatter vore ’fiskepladser’ 235 lande. — Markus 13:10.

„Af alle nationers tungemål“

12. Hvilken udfordring indeholder profetien i Zakarias 8:23?

12 At gøre disciple i alle nationer er en udfordring — ikke blot geografisk, men også sprogligt. Gennem profeten Zakarias havde Jehova forudsagt: „I de dage vil ti mænd af alle nationers tungemål gribe fat, ja, de skal gribe fat i en jødes kappeflig og sige: ’Vi vil gå med jer, for vi har hørt at Gud er med jer.’“ (Zakarias 8:23) I den større opfyldelse af denne profeti repræsenterer ’jøden’ resten af de salvede kristne, mens de „ti mænd“ repræsenterer ’den store skare’. * (Åbenbaringen 7:9, 10; Galaterne 6:16) Denne store skare af Jesu disciple skulle komme fra mange nationer, og som Zakarias sagde, ville de tale mange forskellige sprog. Viser Guds folks historie i nyere tid at det forholder sig sådan? Svaret er ’ja’.

13. (a) Hvilken udvikling i sproglig henseende har fundet sted blandt Guds folk i dag? (b) Hvordan har den trofaste trælleskare opfyldt det voksende behov for åndelig føde på forskellige sprog? (Se også rammen „Publikationer for de blinde“).

13 I 1950 havde 3 ud af hver 5 Jehovas Vidner i hele verden engelsk som modersmål. I 1980 havde forholdet ændret sig til omkring 2 ud af hver 5, og i dag har kun 1 ud af hver 5 Jehovas Vidner engelsk som modersmål. Hvordan har „den trofaste og kloge træl“ tilpasset sig denne ændring i sproglig henseende? Det har den gjort ved at tilvejebringe åndelig føde på stadig flere sprog. (Mattæus 24:45) For eksempel blev vore publikationer i 1950 udgivet på  90 sprog, men i dag er dette tal steget til hen ved 400. Har denne øgede opmærksomhed mod folk af forskellige tungemål båret frugt? Ja! Det viser sig at gennemsnitlig 5000 personer ’af alle tungemål’ bliver Jesu disciple hver eneste uge året rundt. (Åbenbaringen 7:9) Og væksten fortsætter. I nogle lande er ’nettene’ fyldt til bristepunktet! — Lukas 5:6; Johannes 21:6.

Et arbejde der giver resultater — Kan du være med?

14. Hvordan kan vi hjælpe dem der bor i vores distrikt, og som taler et andet sprog end vores eget? (Se rammen „Tegnsprog og arbejdet med at gøre disciple“).

14 I mange vestlige lande har mængden af indvandrere bevirket at arbejdet med at gøre disciple af folk ’af alle tungemål’ er blevet meget aktuelt. (Åbenbaringen 14:6) Hvordan kan vi hjælpe dem der bor i vores distrikt, men som taler et andet sprog end det vi selv taler? (1 Timoteus 2:4) Det kan vi ved billedligt talt at bruge det rigtige ’fiskegrej’. Vi kan tilbyde publikationer på det sprog som udlændingene taler. Og hvis det er muligt, kan vi lade en forkynder der taler deres sprog, besøge dem. (Apostelgerninger 22:2) Det er nu blevet lettere at træffe sådanne aftaler fordi mange forkyndere har lært at tale et andet sprog end deres eget, netop for at kunne hjælpe de fremmede til at blive Jesu disciple. Rapporterne viser at det giver gode resultater at benytte denne fremgangsmåde.

15, 16. (a) Hvilke eksempler viser at der er stor glæde ved at hjælpe dem der taler et fremmed sprog? (b) Hvilke spørgsmål var det værd at overveje med hensyn til at forkynde i det fremmedsprogede distrikt?

15 Her er to eksempler fra Holland, hvor der udføres en organiseret forkyndelse på 34 sprog. Et ægtepar tilbød at forkynde blandt polsktalende indvandrere. Resultatet af deres forkyndelse var så overvældende at manden måtte skære ned på sit verdslige arbejde for at frigøre én dag mere om ugen til at studere Bibelen med dem som viste interesse. Inden  længe ledede ægteparret over 20 bibelstudier om ugen. De siger: „Vores tjeneste har gjort os utroligt glade og lykkelige.“ Og glæden bliver endnu større når de som hører Bibelens sandheder forkyndt på deres eget sprog, giver udtryk for deres taknemmelighed. Under et møde der blev holdt på vietnamesisk, var der således en ældre mand der rejste sig og spurgte om han måtte sige noget. Med tårer i øjnene sagde han til de tilstedeværende: „Tak fordi I gør jer så store anstrengelser for at lære mit vanskelige sprog! Jeg er glad for nu i min høje alder at lære alle disse vidunderlige sandheder fra Bibelen at kende.“

16 Det er derfor ikke overraskende at de der er tilsluttet fremmedsprogede menigheder, føler at deres anstrengelser bærer frugt. Et engelsk ægtepar siger: „At arbejde i det fremmedsprogede distrikt er en af de mest spændende tjenestegrene vi har oplevet i de 40 år vi har forkyndt.“ Har du mulighed for at lægge dine forhold sådan til rette at du kan være med i denne opmuntrende tjeneste? Hvis du stadig går i skole, var det måske muligt for dig at lære et fremmed sprog som en forberedelse til denne form for tjeneste. Det kunne åbne vejen for dig til et liv fyldt med store velsignelser. (Ordsprogene 10:22) Hvorfor ikke tale med dine forældre om det?

En ændret fremgangsmåde

17. Hvordan kan vi få flere mennesker i tale i vores eget distrikt?

17 For de fleste af os gælder det at omstændighederne ikke tillader os at kaste vore „net“ ud i det fremmedsprogede distrikt. Men vi kunne måske i vores eget distrikt nå ud til flere mennesker end vi gør i øjeblikket. Hvordan? Ikke ved at ændre vores budskab, men ved at ændre fremgangsmåde. I mange byer bliver det mere og mere almindeligt at folk bor i bygninger med særlige sikkerhedsforanstaltninger. Mange andre er ikke hjemme når vi kommer til deres dør i vores hus til hus-forkyndelse. Derfor kan det være nødvendigt at vi kaster vore „net“ ud på andre tidspunkter og på andre steder. Derved efterligner vi Jesus. Han talte med folk ved mange forskellige lejligheder. — Mattæus 9:9; Lukas 19:1-10; Johannes 4:6-15.

18. Hvilke steder har det vist sig effektivt at forkynde? (Se også rammen „Forkyndelse for forretningsfolk“).

18 Nogle steder i verden har det vist sig at være godt at forkynde for folk overalt hvor man kan træffe mange mennesker. Erfarne forkyndere har ud over hus til hus-forkyndelsen specialiseret sig i at forkynde i lufthavne, på kontorer, i butikker, på parkeringspladser, ved busholdepladser, i parker, på strande og mange andre steder. En hel del nydøbte forkyndere på Hawaii blev kontaktet første gang på netop sådanne steder. Ved at ændre fremgangsmåde vil vi i højere grad kunne følge Jesu befaling om at gøre disciple. — 1 Korinther 9:22, 23.

19. Hvilke sider af Jesu befaling vil vi se på i den næste artikel?

19 Jesu befaling om at gøre disciple indeholdt ikke blot oplysninger om hvorfor og hvor arbejdet skulle udføres, men også anvisning på hvad vi skulle forkynde, og hvor længe forkyndelsen skulle foregå. Disse to sider af Jesu befaling vil vi se på i den næste artikel.

[Fodnoter]

^ par. 2 I denne artikel vil vi behandle de to første spørgsmål, og i den efterfølgende artikel de to sidste.

^ par. 12 Yderligere oplysninger om opfyldelsen af denne profeti findes i Vagttårnet for 15. maj 2001, side 12, 13, og Esajas’ profeti — et lys for alle mennesker, bind 2, side 408. Udgivet af Jehovas Vidner.

Husker du?

● Af hvilke grunde og med hvilket motiv deltager vi i arbejdet med at forkynde og gøre disciple?

● I hvor stor udstrækning har Jehovas tjenere i dag efterkommet Jesu befaling om at gøre disciple af alle nationer?

● Hvordan kan vi variere vore ’fiskemetoder’, og hvorfor bør vi gøre det?

[Studiespørgsmål]

[Ramme/illustrationer på side 10]

Publikationer for de blinde

Albert er en kristen ældste og heltidsforkynder der bor i USA. Han er blind. Når han forkynder, er det en stor hjælp for ham at gøre brug af bibelske publikationer på braille (blindeskrift). Og han bruger også braille i sit arbejde som tjenestetilsynsmand. Hvordan klarer han denne opgave?

„Vi har aldrig haft en bedre tjenestetilsynsmand i menigheden end Albert,“ siger den præsiderende tilsynsmand, James. Albert er en af de omkring 5000 blinde i USA der gennem flere år har modtaget bibelske publikationer på engelsk og spansk brailleskrift. Lige siden 1912 har „den trofaste og kloge træl“ udgivet over 100 forskellige publikationer på braille. Ved hjælp af moderne teknologi fremstiller Jehovas Vidners trykkerier hvert år millioner af sider med brailletekst på over ti sprog og distribuerer dem i mere end 70 lande. Kender du nogen der måske kunne tænke sig at få bibelske publikationer for de blinde?

[Ramme/illustration på side 11]

Tegnsprog og arbejdet med at gøre disciple

Tusinder af Jehovas Vidner rundt om på jorden, deriblandt mange unge, har lært tegnsprog for at hjælpe døve til at blive Jesu disciple. Som følge heraf er der alene i Brasilien blevet døbt 63 døve inden for et år, og 35 døve Jehovas Vidner virker i samme land som heltidsforkyndere. I hele verden er der over 1200 tegnsprogsmenigheder og -grupper. Der findes én tegnsprogskreds i hele verden. Den er russisk og er geografisk set den største kreds i verden, for den omfatter hele Rusland.

[Ramme på side 12]

Forkyndelse for forretningsfolk

Et af Jehovas Vidner på Hawaii besøgte forretningsfolk på deres kontor og mødte en afdelingsleder i et transportfirma. Selvom han havde travlt, tog han imod tilbuddet om et bibelstudium, og det blev aftalt at de studerede Bibelen en halv time hver uge på hans kontor. Hver onsdag formiddag beder han sin sekretær om ikke at stille nogen samtaler ind til ham så han kan vie studiet sin fulde opmærksomhed. En anden forkynder på Hawaii studerer Bibelen én gang om ugen med ejeren af en skomagerbutik. Studiet holdes direkte ved butiksdisken. Når en kunde kommer ind, rykker forkynderen lidt til siden, og når kunden går, genoptager de studiet.

Både afdelingslederen i transportfirmaet og butiksindehaveren blev kontaktet fordi forkynderne tog initiativ til at kaste deres „net“ ud disse steder. Er der steder i din menigheds distrikt hvor du kunne få kontakt med folk som er vanskelige at træffe i deres hjem?

[Illustration på side 12]

Kan du tjene i et fremmedsproget distrikt?