Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Styrk hinanden

Styrk hinanden

 Styrk hinanden

„Netop disse er blevet en styrkende hjælp for mig.“ — KOLOSSENSERNE 4:11.

1, 2. Hvorfor besøgte Paulus’ venner ham i fængselet på trods af faren?

DET kan være farligt at være ven med en der er i fængsel, også selv om vedkommende er fængslet uretfærdigt. Fængselspersonalet betragter måske én med mistænksomhed og holder et vågent øje med alt hvad man foretager sig, for at sikre sig at man ikke begår noget kriminelt. Det kræver derfor mod at besøge en fængslet ven og bevare en nær kontakt med ham.

2 Men for cirka 1900 år siden var det netop hvad nogle af apostelen Paulus’ venner gjorde. De tøvede ikke med at besøge  Paulus da han sad i fængsel, for at give ham den nødvendige trøst og opmuntring og for at styrke ham åndeligt. Hvem var disse loyale venner? Og hvad kan vi lære af deres mod, loyalitet og venskab? — Ordsprogene 17:17.

„En styrkende hjælp“

3, 4. (a) Hvilke fem venner omtaler Paulus, og hvordan hjalp de ham? (b) Hvad vil det sige at være „en styrkende hjælp“?

3 Lad os se nærmere på hvad der skete i år 60 da Paulus sad fængslet i Rom fordi han falskeligt var blevet anklaget for at være en oprørsstifter. (Apostelgerninger 24:5; 25:11, 12) Paulus nævnte specifikt fem kristne ved navn der stod ved hans side: Tykikus, hans personlige udsending fra provinsen Asien og en „medtræl i Herren“; Onesimus, en ’trofast og elsket broder’ fra Kolossæ; Aristarkus, en makedonier fra Thessalonika der tidligere havde været Paulus’ „medfange“; Markus, der var fætter til Paulus’ missionærmakker Barnabas, og som skrev det evangelium der bærer hans navn; og Justus, en af apostelens medarbejdere „for Guds rige“. Om disse fem sagde Paulus: „Netop disse er blevet en styrkende hjælp for mig.“ — Kolossenserne 4:7-11.

4 Paulus brugte et meget udtryksfuldt ord da han beskrev den hjælp som hans loyale venner ydede ham. Han brugte det græske ord parēgoriʹa, der oversættes med „styrkende hjælp“, og som kun forekommer dette ene sted i Bibelen. Ordet har flere betydninger, men blev hovedsagelig anvendt i medicinsk sammenhæng. * Det kan gengives med ’trøst, lindring, støtte eller hjælp’. Paulus havde brug for denne styrkende hjælp, og disse fem mænd sørgede for at han fik den.

Hvorfor Paulus trængte til „styrkende hjælp“

5. Hvad havde Paulus brug for selv om han var apostel, og hvad har vi alle fra tid til anden brug for?

5 Det overrasker måske nogle at Paulus, som var en apostel, havde brug for at blive styrket. Men det havde han. Paulus havde ganske vist en stærk tro, og han havde udholdt mange fysiske overgreb. Han havde fået „slag i overmål“, ofte været „døden nær“ samt været udsat for andre lidelser. (2 Korinther 11:23-27) Men han var kun et menneske, og alle har fra tid til anden brug for trøst og for at få troen styrket med andres hjælp. Selv Jesus havde dette behov, for den sidste nat før han blev henrettet, viste en engel sig for ham i Getsemane Have og „styrkede ham“. — Lukas 22:43.

6, 7. (a) Hvad blev Paulus skuffet over i Rom, og hvem opmuntrede ham? (b) Hvordan blev Paulus’ kristne brødre „en styrkende hjælp“ for ham mens han var i Rom?

6 Paulus havde som sagt også brug for at blive styrket. Da han som fange kom til Rom, fik han ikke nogen varm modtagelse af sine jødiske landsmænd. Jøderne var i det store og hele uimodtagelige for Rigets budskab. Efter at de førende mænd blandt jøderne havde besøgt Paulus der hvor han sad fængslet, siges der i beretningen i Apostelgerninger: „Nogle begyndte at tro på det der blev sagt; andre troede ikke. Og da de var uenige indbyrdes, gik de hver til sit.“ (Apostelgerninger 28:17, 24, 25) Deres manglende værdsættelse af Jehovas ufortjente godhed må have smertet Paulus. Hans stærke følelser i denne forbindelse fremgår tydeligt af det brev han nogle år forinden havde skrevet til menigheden i Rom: „Jeg [har] i mit hjerte . . . stor bedrøvelse og uophørlig smerte. For jeg kunne ønske at jeg selv som bandlyst var skilt fra Messias til gavn for mine brødre [jøderne], mine slægtninge efter kødet.“ (Romerne 9:2, 3) Men han fandt også loyale og sande venner i Rom hvis mod og kærlige omsorg virkede  lindrende på ham. De var hans sande åndelige brødre.

7 Hvordan viste disse fem brødre sig at være en styrkende hjælp? Paulus’ lænker fik dem ikke til at holde sig på afstand af ham. Nej, de sørgede villigt og kærligt for at han fik dækket sine personlige behov, og de hjalp ham med det han ikke selv kunne gøre på grund af sit fængselsophold. De var for eksempel budbringere og overbragte hans breve og mundtlige anvisninger til forskellige menigheder; de overbragte også Paulus’ opmuntrende rapporter om hvordan det gik brødrene i Rom og andre steder. De skaffede ham sandsynligvis også det han personligt havde brug for, såsom vintertøj, skriftruller og skriveredskaber. (Efeserne 6:21, 22; 2 Timoteus 4:11-13) Denne hjælp styrkede og opmuntrede den fængslede apostel så han igen kunne være „en styrkende hjælp“ for andre, deriblandt hele menigheder. — Romerne 1:11, 12.

Hvordan man kan være „en styrkende hjælp“

8. Hvad kan vi lære af at Paulus ydmygt erkendte at han havde brug for „en styrkende hjælp“?

8 Lad os se hvilken lære vi kan drage af denne beretning om Paulus og hans fem medarbejdere. Det kræver mod og selvopofrelse at komme andre til hjælp når de rammes af modgang. Desuden kræver det ydmyghed at erkende at man selv kan have brug for hjælp når man har problemer. Paulus erkendte ikke blot at han havde brug for hjælp, men tog også taknemmeligt imod den og roste dem der hjalp ham. Han betragtede ikke det at tage imod andres hjælp som et svaghedstegn eller som noget ydmygende. Det skal vi heller ikke gøre. Hvis vi mener at vi aldrig har brug for styrkende hjælp, vil det være det samme som at sige at vi er overmennesker. Vi må ikke glemme Jesu eksempel der viser at selv et fuldkomment menneske nogle gange kan have brug for at råbe om hjælp. — Hebræerne 5:7.

9, 10. Hvilket gavnligt resultat kan det få når man erkender at man har brug for hjælp, og hvilken virkning kan det have på andre i familien og i menigheden?

9 Det kan medføre gode resultater når de der har et ansvar i menigheden, indrømmer at de har begrænsninger og er afhængige af andres støtte. (Jakob 3:2) Det vil styrke båndene mellem dem der har fået myndighed betroet, og dem der er underlagt denne myndighed, og skabe et varmt og fortroligt forhold. Når de der fører an, ydmygt og villigt tager imod hjælp, er det et godt eksempel for andre i en lignende situation. Det viser at de er almindelige mennesker som andre frit kan henvende sig til. — Prædikeren 7:20.

10 Måske vil børn have lettere ved at tage imod deres forældres hjælp til at klare problemer og fristelser når de hører at deres forældre stod over for lignende udfordringer da de selv var børn. (Kolossenserne 3:21) Det kan skabe en god kommunikation mellem dem. Forældrene vil bedre kunne vise hvad Bibelen siger, og børnene vil sikkert også have nemmere ved at tage imod den bibelske vejledning. (Efeserne 6:4) Menighedens medlemmer vil også være mere indstillet på at tage imod hjælp fra de ældste når de ved at de ældste selv har problemer og bekymringer og nogle gange kan være rådvilde. (Romerne 12:3; 1 Peter 5:3) Som i tilfældet med forældre og børn kan det medføre en god kommunikation hvor man kan give bibelsk vejledning, og det kan styrke troen. Vi må ikke glemme at vore brødre og søstre mere end nogen sinde har brug for at blive styrket. — 2 Timoteus 3:1.

11. Hvorfor har mange i dag brug for „en styrkende hjælp“?

11 Uanset hvor vi bor, hvem vi er, eller hvor gamle vi er, kommer vi til tider ud for stressende situationer. Sådan er livet i vore dages verden. (Åbenbaringen 12:12) Den slags fysiske eller følelsesmæssige problemer sætter kvaliteten af vores tro på prøve. Der kan for  eksempel opstå vanskelige situationer på arbejdspladsen, i skolen, i familien eller i menigheden. Alvorlig sygdom eller en tidligere traumatisk hændelse kan også være en prøvelse. Men hvor virker det lindrende hvis en ægtefælle, en ældste eller en ven kærligt opmuntrer os med betænksomme ord eller en form for praktisk hjælp. Det kan virke som balsam på såret. Hvis du lægger mærke til at en af dine brødre befinder sig i en vanskelig situation, så vær en styrkende hjælp. Hvis du selv tynges af noget der foruroliger dig, bed da åndeligt kvalificerede brødre om hjælp. — Jakob 5:14, 15.

Hvordan menigheden kan hjælpe

12. Hvad kan vi hver især gøre i menigheden for at styrke vore brødre?

12 Alle i menigheden, også de unge, kan gøre noget for at styrke andre. Når du regelmæssigt overværer møderne og deltager i forkyndelsen, vil det i høj grad styrke andre i troen. (Hebræerne 10:24, 25) Din trofasthed i den hellige tjeneste viser at du er loyal over for Jehova, og at du holder dig åndeligt vågen til trods for de vanskeligheder du måske udsættes for. (Efeserne 6:18) Denne trofasthed kan virke styrkende på andre. — Jakob 2:18.

13. Hvorfor bliver nogle uvirksomme, og hvad kan man gøre for at hjælpe dem?

13 Til tider kan hverdagens pres eller andre vanskeligheder få nogle til at sætte tempoet ned eller blive uvirksomme i forkyndelsen. (Markus 4:18, 19) Måske kommer de ikke til menighedens møder. Men de har sikkert stadig kærlighed til Gud. Hvad kan vi gøre for at styrke dem i troen? De ældste kan tilbyde dem kærlig hjælp ved at besøge dem. (Apostelgerninger 20:35) De kan også bede andre i menigheden om at hjælpe. Sådanne kærlige besøg kan være netop den lindrende balsam der skal til for at få dem der er svage i troen, til igen at komme til kræfter.

14, 15. Hvilken vejledning gav Paulus i forbindelse med det at styrke andre? Giv et eksempel på hvordan en menighed fulgte denne vejledning.

14 Bibelen opfordrer os til at ’trøste de modfaldne sjæle og støtte de svage’. (1 Thessaloniker 5:14) Måske føler „de modfaldne sjæle“ at de ikke magter at overvinde de vanskeligheder de udsættes for, uden at få hjælp. Kan du give dem en sådan hjælp? Udtrykket „støt de svage“ kunne også oversættes „hold fast ved“, „klyng dig til“ de svage. Jehova elsker sine får og sætter pris på dem. Han anser dem ikke for at være uden værd, og han ønsker ikke at nogen af dem skal glide bort. Kan du hjælpe menigheden med at ’holde fast ved’ de åndeligt svage indtil de er blevet stærkere? — Hebræerne 2:1.

15 En ældste besøgte et ægtepar hvor både manden og hustruen havde været uvirksomme i seks år. Ældstebroderen skriver: „Den venlige og kærlige omsorg som hele menigheden viste dem, havde så stor en virkning på dem at de vendte tilbage til hjorden.“ Hvad syntes den tidligere uvirksomme  søster om de besøg menighedens medlemmer havde aflagt? Hun siger i dag: „Det der hjalp os til at komme i gang igen, var at de brødre der besøgte os, og de søstre som var med dem, aldrig havde en fordømmende eller kritisk indstilling til os. De var tværtimod forstående og opmuntrede os ved hjælp af Bibelen.“

16. Hvem er altid parat til at hjælpe dem der har brug for at blive styrket?

16 Ja, medfølende kristne glæder sig over at være en styrkende hjælp for andre. Og efterhånden som ens omstændigheder ændrer sig, kan det være at man selv modtager styrkende hjælp fra sine brødre. Vi må dog se i øjnene at der kan opstå situationer hvor mennesker ikke vil kunne yde hjælp. Men der findes en kilde til styrke som altid vil være til rådighed, nemlig Jehova Gud. Han er altid parat til at hjælpe. — Salme 27:10.

Jehova — den største kilde til styrke

17, 18. Hvordan styrkede Jehova sin søn, Jesus Kristus?

17 Naglet til pælen råbte Jesus: „Fader, i dine hænder betror jeg min ånd.“ (Lukas 23:46) Derefter døde han. Blot nogle få timer forinden var han blevet arresteret, og hans nærmeste venner havde frygtsomt forladt ham og var flygtet. (Mattæus 26:56) Jesus var overladt til sig selv og havde kun én kilde til styrke — sin himmelske Fader. Men hans tillid til Jehova var ikke forgæves. Jesu loyalitet over for sin Fader blev belønnet med at hans Fader loyalt støttede ham. — Salme 18:25; Hebræerne 7:26.

18 Under hele Jesu jordiske tjeneste sørgede Jehova for at hans søn fik det han havde brug for, så han kunne bevare sin uangribelighed til han udåndede. Umiddelbart efter Jesu dåb, der markerede begyndelsen på hans tjeneste, hørte han for eksempel sin Faders stemme. Jehova sagde at han godkendte Jesus og elskede ham. Da Jesus havde brug for støtte, sendte Jehova nogle engle for at styrke ham. Ved slutningen af sit jordiske liv kom Jesus ud for den største prøve. Men Jehova hørte hans anråbelser og anmodninger. Alt dette var afgjort en styrkende hjælp for Jesus. — Markus 1:11, 13; Lukas 22:43.

19, 20. Hvordan kan vi være forvissede om at Jehova vil styrke os når vi har behov for det?

19 Jehova vil også gerne være den største kilde til styrke for os. (2 Krønikebog 16:9) Kilden til al styrke og kraft kan blive en styrkende hjælp for os når vi har brug for det. (Esajas 40:26) Krig, fattigdom, sygdom og død eller vores egen ufuldkommenhed kan udsætte os for et kolossalt pres. Når livets prøvelser virker lige så overvældende som ’en stærk fjende’, kan Jehova være vores styrke og kraft. (Salme 18:17; 2 Mosebog 15:2) Han kan give os styrkende hjælp gennem sin hellige ånd. Ved hjælp af denne ånd kan Jehova give „den trætte kraft“ så han kan „stige op med svingfjer som ørne“. — Esajas 40:29, 31.

20 Guds ånd er den stærkeste kraft i universet. Paulus erklærede: „Alt har jeg styrke til ved ham som giver mig kraft.“ Ja, vor kærlige himmelske Fader kan give os den „kraft som er ud over det normale“, til at udholde alle smertelige problemer indtil han gør „alting nyt“ i det paradis han har lovet, og som nu er nært forestående. — Filipperne 4:13; 2 Korinther 4:7; Åbenbaringen 21:4, 5.

[Fodnote]

^ par. 4 I Vine’s Complete Expository Dictionary of Old and New Testament Words står der: „En form af det tilsvarende udsagnsord bruges om lægemidler mod irritation.“

Husker du?

● Hvordan viste brødrene i Rom sig at være „en styrkende hjælp“ for Paulus?

● Hvordan kan vi være „en styrkende hjælp“ i menigheden?

● Hvordan er Jehova vores største kilde til styrke?

[Studiespørgsmål]

[Illustration på side 19]

Brødre var „en styrkende hjælp“ for Paulus ved deres loyale støtte, opmuntring og personlige omsorg

[Illustration på side 21]

Ældste fører an i arbejdet med at styrke hjorden