Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Det er muligt at klare livets usikkerhed

Det er muligt at klare livets usikkerhed

Det er muligt at klare livets usikkerhed

I DAGLIGDAGEN hører vi ofte udtryk som: „bestemt“, „helt sikkert“ og „med garanti“. Men der er ikke meget her i livet som er helt sikkert. Livet er så uforudsigeligt at vi måske ofte spekulerer på om der overhovedet er noget vi kan være helt sikre på. Uvished og usikkerhed lader til at være en del af livet.

Der er derfor ikke noget at sige til at de fleste ønsker sig et liv i tryghed og lykke, både for sig selv og for deres familie. De slider i det for at skaffe sig det de mener vil gøre dem glade og trygge — sædvanligvis penge eller det man kan købe for penge. Men et jordskælv, en orkan, en ulykke eller en forbrydelse kan pludselig ødelægge alt. Alvorlig sygdom, skilsmisse eller arbejdsløshed kan fra den ene dag til den anden vende op og ned på tilværelsen. Nu er det jo ikke sikkert at vi personligt kommer ud for noget af alt dette. Men alene tanken om at der pludselig kan ske noget frygteligt, er foruroligende.

Usikkerhed er det forhold eller den tilstand at noget er usikkert. En ordbog definerer ordet ’usikker’ som ’noget der rummer eller er forbundet med en vis fare eller risiko; noget der ikke giver tryghed eller yder beskyttelse.’ Det bruges også om ’det hvis beskaffenhed, natur, rigtighed eller sandhed ikke kan vides eller bestemmes med sikkerhed’. (Ordbog over det Danske Sprog) Hvis man er usikker på noget, vil det ofte få indflydelse på de valg man træffer. Ifølge bogen Managing Your Mind er „usikkerhed i forbindelse med vigtige anliggender en væsentlig årsag til bekymring“. Hvis ikke man får bugt med usikkerheden, kan det føre til bekymring, frustration og vrede. Hvis vi går og bekymrer os om hvad der eventuelt kunne ske, kan det skade os både mentalt og fysisk.

Nogle går derfor til den modsatte yderlighed. De er som den unge mand fra Brasilien der har sagt: „Hvorfor bekymre sig om fremtiden? Det er livet her og nu der tæller.“ Men en sådan fatalistisk „lad os spise og drikke“-indstilling kan kun føre til skuffelse, sorg og til sidst døden. (1 Korinther 15:32) Det er langt bedre for os at søge vejledning hos Skaberen, Jehova Gud, hos hvem Bibelen siger at „der ikke [er] forandring som følge af omdrejning og skygge“. (Jakob 1:17) Hvis vi undersøger Guds ord, Bibelen, vil vi opdage at det indeholder en god og brugbar vejledning der viser hvordan vi kan klare livets usikkerhed. Her kan vi også få hjælp til at forstå hvorfor verden er præget af så stor usikkerhed.

Hvorfor der er så megen usikkerhed

Bibelens syn på livet er realistisk og hjælper os til at opdyrke den rigtige indstilling til forandringer og usikkerhed. Familieforhold, social position, en god begavelse, et godt helbred og så videre kan måske gøre at man føler en vis sikkerhed. Men Bibelen viser at man ikke kan regne med at forholdene aldrig vil ændre sig, eller at der aldrig vil ske os noget. Den vise kong Salomon sagde: „[Jeg så] at løbet ikke tilhører de hurtige, og at kampen ikke tilhører de vældige krigere, og at brødet heller ikke tilhører de vise, eller rigdommen de forstandige, eller yndesten dem der har kundskab.“ Hvorfor ikke? „For tid og tilfælde berører dem alle.“ Salomon gav derfor følgende advarsel: „Som fiskene der fanges i det onde fangegarn, og som fuglene der fanges i fælden, sådan falder menneskesønnerne i snaren på et ulykkeligt tidspunkt som pludselig rammer dem.“ — Prædikeren 9:11, 12.

Jesus Kristus talte også om at en hel generation af mennesker ville komme til at opleve en tid med megen angst og usikkerhed. I malende vendinger sagde han: „Der vil være tegn i sol og måne og stjerner, og på jorden angst blandt nationerne, som ved hverken ud eller ind på grund af havets larmen og dets oprør, mens mennesker besvimer på grund af frygt og det de venter der kommer over den beboede jord; for himlenes kræfter skal rystes.“ Men Jesus sagde at det for retsindige mennesker i dag ville betyde noget positivt. „Når I ser disse ting ske, [ved I] at Guds rige er nær.“ (Lukas 21:25, 26, 31) I stedet for at frygte en usikker fremtid har vi en tro på Gud der hjælper os til at klare usikkerheden i verden omkring os og fokusere på den trygge fremtid der vil komme.

’Hav fuld forvisning i håbet’

Vi kan ikke have tillid til alt hvad vi hører, læser eller ser, men vi har al mulig grund til at stole på Skaberen. Ikke alene er han den Allerhøjeste, men han er også en kærlig Fader der er interesseret i sine jordiske børn. Gud sagde om sit eget ord: „Det vender ikke tilbage til mig med uforrettet sag, men vil gøre hvad jeg har behag i, og gennemføre hvad jeg har sendt det til.“ — Esajas 55:11.

Jesus Kristus underviste folk i sandheden fra Gud, og mange af dem der lyttede til ham, blev overbevist om at det han sagde, var sandt. Nogle retsindige samaritanere sagde for eksempel til den samaritanske kvinde som Jesus først havde henvendt sig til: „Det er ikke mere på grund af det du sagde, vi tror; for vi har selv hørt og vi ved at denne mand i sandhed er verdens frelser.“ (Johannes 4:42) I dag behøver vi heller ikke at være usikre på hvad vi skal tro, selv om vi lever i en tid præget af stor uvished.

Hvad angår religion, er mange af den opfattelse at man bare skal tro i stedet for at søge at forstå. Men det var ikke sådan bibelskribenten Lukas så på det. Han foretog et grundigt studium og sørgede for at de oplysninger han nedskrev, var nøjagtige så andre kunne „blive helt klar over hvor sikre de ting“ var som han havde skrevet. (Lukas 1:4) Eftersom familie og venner der har en anden tro, kan være bange for at vi på et tidspunkt vil blive desillusionerede og skuffede, er det vigtigt at vi kan forsvare vores tro. (1 Peter 3:15) Vi kan kun hjælpe andre til at få tillid til Gud hvis vi ved hvorfor vi tror som vi gør. Bibelen beskriver Jehova med følgende ord: „Klippen, fuldkomment er hans værk, for alle hans veje er rette. En trofast Gud, hos hvem der ikke er uret; retfærdig og redelig er han.“ — 5 Mosebog 32:4.

Tag for eksempel den sidste udtalelse: „Retfærdig og redelig er han.“ Hvilke vidnesbyrd har vi om at det forholder sig sådan? Apostelen Peter var helt og fuldt overbevist herom, for han sagde til en romersk befalingsmand og hans husstand: „Jeg forstår i sandhed at Gud ikke er partisk, men i hver nation er den der frygter ham og øver retfærdighed, velkommen for ham.“ (Apostelgerninger 10:34, 35) Peter sagde dette fordi han lige havde set hvordan Gud havde ledet begivenhederne sådan at en ikkejødisk familie, der tidligere blev betragtet som uren og uantagelig for Gud, nu kunne opnå et godkendt forhold til ham. Vi kan også, ligesom Peter, se Guds upartiskhed og retfærdighed når vi betragter „en stor skare“ mennesker — seks millioner — fra mere end 230 lande rundt om på jorden som er ophørt med deres tidligere levevis og nu vandrer på retfærdighedens sti. — Åbenbaringen 7:9; Esajas 2:2-4.

Som sande kristne ønsker vi ikke at være fanatiske eller dogmatiske, men vil gerne være ydmyge og rimelige. Det betyder ikke at vi er usikre med hensyn til vores tro og det vi venter der vil ske i fremtiden. Apostelen Paulus skrev til de kristne i det første århundrede: „Vi ønsker brændende at enhver af jer viser den samme flid, så I til det sidste har fuld forvisning i håbet.“ (Hebræerne 6:11) Den gode nyhed vi finder i Bibelen, har også givet os „fuld forvisning i håbet“. Paulus sagde endvidere at dette håb, der er solidt bygget på Guds ord, ikke ’fører til skuffelse’. — Romerne 5:5.

Vi er desuden fuldt og fast overbevist om at også andre kan opnå større sikkerhed og tryghed — både åndeligt, følelsesmæssigt og fysisk — når de lærer om den gode nyhed fra Bibelen. Vi kan tilslutte os det Paulus sagde: „Den gode nyhed vi forkynder, kom ikke til jer med ord alene, men også med kraft og med hellig ånd og med fuld og fast forvisning.“ — 1 Thessaloniker 1:5.

Åndelig tryghed i dag

Selv om vi ikke kan forvente at opnå fuldstændig tryghed i tilværelsen i dag, kan vi alligevel gøre noget som vil hjælpe os til at have et relativt stabilt og trygt liv. Når vi regelmæssigt kommer sammen med den kristne menighed ved møderne, bidrager det for eksempel til stabiliteten i vores tilværelse eftersom vi her lærer sunde principper og gode værdinormer. Paulus skrev: „Befal dem som er rige i den nuværende tingenes ordning ikke at være hovmodige, men at sætte deres håb, ikke til en usikker rigdom, men til Gud, som giver os rigeligt af alle ting for at vi kan nyde dem.“ (1 Timoteus 6:17) Det er lykkedes for mange at slippe af med de bekymringer og frustrationer de tidligere har haft, ved at de har lært at stole på Jehova i stedet for at gå op i flygtige materielle ting eller fornøjelser. — Mattæus 6:19-21.

I den kristne menighed kan vi også glæde os over det kærlige brodersamfund, der på mange måder yder hjælp og støtte. På et tidspunkt følte apostelen Paulus og hans rejsefæller sig så pressede at de var ’usikre endog med hensyn til deres liv’. Hvor fandt Paulus hjælp og støtte? Han stolede altid på Gud og blev også opmuntret og trøstet af sine medkristne, der kom ham til hjælp. (2 Korinther 1:8, 9; 7:5-7) Når der i dag indtræffer naturkatastrofer og andre ulykker, har det ofte vist sig at vore kristne brødre er de første der når frem for at yde den nødvendige materielle og åndelige hjælp til trosfæller og andre i nød.

Noget andet der kan hjælpe os til at klare livets usikkerhed, er bøn til Gud. Vi kan altid henvende os til vor kærlige himmelske Fader når vi udsættes for et uventet pres. „Jehova vil blive et tilflugtsbjerg for den undertrykte, et tilflugtsbjerg i trængselstider.“ (Salme 9:9) Det er ikke altid muligt for mennesker at beskytte deres børn. Men Gud ønsker at hjælpe os så vi kan magte den følelse af frygt og usikkerhed vi måtte have. Når vi kaster vores bekymringer på Jehova i bøn, kan vi være forvissede om at han kan „gøre mere end rigeligt, langt ud over hvad vi beder om eller fatter“. — Efeserne 3:20.

Henvender du dig regelmæssigt til Gud i bøn? Er du overbevist om at han hører dine bønner? „Min mor sagde at jeg skulle bede til Gud,“ fortæller en pige fra São Paulo. „Men jeg tænkte ved mig selv: ’Hvorfor tale med en jeg ikke kender?’ Men Ordsprogene 18:10 hjalp mig til at forstå at vi har brug for Guds hjælp, og at det er nødvendigt at vi beder til ham.“ Dette skriftsted lyder: „Jehovas navn er et stærkt tårn; den retfærdige løber derind og beskyttes.“ Men hvordan kan vi lære at stole på Jehova hvis ikke vi regelmæssigt beder til ham? For at opnå åndelig tryghed må vi gøre det til en vane hver dag at bede af hjertet. Jesus sagde: „Våg da, idet I hele tiden beder, så I må være i stand til at undslippe alle disse ting som skal ske, og til at bestå over for Menneskesønnen.“ — Lukas 21:36.

Håbet om Guds rige er også noget vi kan have tillid til. Vi læser i Daniel 2:44: „Himmelens Gud [vil] oprette et rige som aldrig vil blive ødelagt. Og riget vil ikke blive overdraget til noget andet folk. Det vil knuse og gøre ende på alle disse riger, men selv bestå evindelig.“ Det er et velfunderet håb som med sikkerhed vil gå i opfyldelse. Menneskers løfter bliver ikke altid indfriet, men vi kan altid stole på Jehovas ord, for Gud er pålidelig. Han er som en klippe hvor man kan søge tilflugt. Vi kan nære den samme forvisning som David, der sagde: „Min Gud er min klippe. Jeg vil søge tilflugt hos ham, mit skjold og mit frelseshorn, mit tilflugtsbjerg, og mit tilflugtssted, min Frelser; du frelser mig fra vold.“ — 2 Samuel 22:3.

Den førnævnte bog Managing Your Mind siger endvidere: „Jo mere vi tænker over alt det dårlige der kunne ske, jo mere sandsynligt forekommer det os, og jo sværere bliver det at se hvordan vi skal kunne klare det.“ Så hvorfor lade sig tynge af de bekymringer og den usikkerhed som præger verden omkring os? Lad os i stedet erstatte denne verdens usikkerhed med de sikre løfter som Gud har givet os. Vi har følgende forsikring hvis vi bevarer troen på Jehovas pålidelige løfter: „Ingen som tror på ham vil blive skuffet.“ — Romerne 10:11.

[Tekstcitat på side 29]

Guds ord garanterer at menneskeheden vil opnå velsignelser i fremtiden

[Tekstcitat på side 30]

„Ingen som tror på ham vil blive skuffet“

[Illustration på side 31]

Den gode nyhed om Riget giver folk større tryghed