Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

„Denne verdens scene skifter“

„Denne verdens scene skifter“

„Denne verdens scene skifter“

„Dette siger jeg, brødre: den tid der er tilbage er begrænset.“ — 1 KORINTHER 7:29.

1, 2. Hvilke forandringer har du set i din levetid?

HVILKE forandringer er der sket i verdensforholdene i din levetid? Kan du opregne nogle af dem? Tænk for eksempel på de fremskridt der er gjort inden for lægevidenskaben. I begyndelsen af det 20. århundrede var middellevetiden i nogle lande under 50 år, men takket være forskningen er den i dag steget til et godt stykke over 70 år! Tænk også på den gavn vi har haft af den rette brug af radio, fjernsyn, mobiltelefoner og telefax. Vi må heller ikke glemme de fremskridt der er gjort i forbindelse med undervisning, transport og menneskerettigheder — alt sammen noget der har forbedret tilværelsen for millioner.

2 Naturligvis har ikke alle forandringer været til det bedre. Det er umuligt at lukke øjnene for de ødelæggende virkninger af den mere og mere omsiggribende kriminalitet, de smuldrende moralnormer, det stærkt stigende stofmisbrug, de skyhøje skilsmissetal, den tiltagende inflation og den stadig større terrortrussel. Under alle omstændigheder vil du sikkert tilslutte dig det apostelen Paulus skrev for længe siden: „Denne verdens scene skifter.“ — 1 Korinther 7:31.

3. Hvad mente Paulus da han skrev at „denne verdens scene skifter“?

3 Paulus sammenlignede her verden med en teaterscene. Skuespillerne på denne scene — berømtheder inden for politik, religion og kultur — gør deres entré, spiller deres respektive roller og overlader derefter scenen til andre. Sådan er det foregået i hundredvis af år. Før i tiden kunne et dynasti være ved magten i årtier — eller endda i århundreder — og forandringer foregik langsomt. Men sådan er det ikke i dag, hvor historiens gang kan ændre sig lige så hurtigt som en attentatmands kugle kan ramme sit offer! I disse urolige tider ved vi altså ikke hvad morgendagen vil bringe.

4. (a) Hvilket afbalanceret syn bør kristne have på verdensbegivenhederne? (b) Hvilke to overbevisende vidnesbyrd vil vi nu se nærmere på?

4 Hvis verden er en teaterscene og dens ledere er skuespillerne, så er de kristne tilskuerne. * Men da de „ikke [er] en del af verden“, går de ikke overdrevent meget op i forestillingen og heller ikke i hvem skuespillerne er. (Johannes 17:16) Derimod spejder de ivrigt efter tegn på at dramaet er ved at nå sit klimaks — en katastrofal afslutning — for de ved at denne tingenes ordning skal tilintetgøres før Jehova indfører den længe ventede nye retfærdsorden. * Lad os derfor se på to vidnesbyrd der viser at vi lever i endens tid, og at den nye verden er nær. Det er (1) bibelkronologien og (2) de forværrede forhold i verden. — Mattæus 24:21; 2 Peter 3:13.

En gåde der endelig blev løst!

5. Hvad er „nationernes fastsatte tider“, og hvorfor er det af interesse for os?

Kronologi er læren om tidsregning eller dét at tidsfæste begivenheder rigtigt. Jesus talte om en tid hvor de ledende i verden ville spille hovedrollerne uden at Guds rige forhindrede dem i det. Denne periode kaldte han „nationernes fastsatte tider“. (Lukas 21:24) Ved slutningen af disse „fastsatte tider“ ville Guds himmelske rige komme til magten, med Jesus som den retmæssige regent. Til at begynde med ville Jesus herske „midt blandt [sine] fjender“. (Salme 110:2) Senere ville Riget ifølge Daniel 2:44 „knuse og gøre ende“ på alle jordiske regeringer, men selv bestå for evigt.

6. Hvornår begyndte „nationernes fastsatte tider“, hvor længe varede de, og hvornår sluttede de?

6 Hvornår ville „nationernes fastsatte tider“ slutte og Guds rige begynde at herske? Svaret, som blev holdt ’forseglet indtil endens tid’, har at gøre med Bibelens kronologi. (Daniel 12:9) Da den „tid“ nærmede sig, tog Jehova skridt til at åbenbare svaret over for en gruppe ydmyge bibelstudenter. Med Guds ånds hjælp fandt de ud af at „nationernes fastsatte tider“ begyndte med ødelæggelsen af Jerusalem i 607 f.v.t., og at disse „tider“ skulle vare i 2520 år. Ud fra dette regnede de ud at 1914 markerede afslutningen på „nationernes fastsatte tider“. De blev også klar over at 1914 var begyndelsen til enden for denne tingenes ordning. Kan du ud fra dit studium af Bibelen forklare hvordan man regner sig frem til året 1914? *

7. Hvilke skriftsteder hjælper os til at regne ud hvornår de syv tider der nævnes i Daniels Bog, skulle begynde, hvor længe de skulle vare, og hvornår de skulle udløbe?

7 Daniels Bog giver os et fingerpeg om udregningen. Eftersom Jehova brugte kong Nebukadnezar af Babylon til at ødelægge Jerusalem ved begyndelsen af ’de fastsatte tider’, i 607 f.v.t., åbenbarede han gennem denne hersker at nationerne ville fortsætte med at regere uden Guds indgriben i en periode af syv symbolske tider. (Ezekiel 21:26, 27; Daniel 4:16, 23-25) Hvor lange er disse syv tider? Ifølge Åbenbaringen 11:2, 3 og 12:6, 14 er tre og en halv tid lig med 1260 dage. Syv tider må være dobbelt så meget, altså 2520 dage. Er det så den endelige udregning? Nej, for Jehova gav en af Daniels samtidige, profeten Ezekiel, regelen for hvordan det symbolske tal skulle tydes: „En dag for et år, en dag for et år, det har jeg givet dig.“ (Ezekiel 4:6) De syv tider ville derfor vare i 2520 år. Når vi bruger 607 f.v.t. som udgangspunkt og regner 2520 år frem, kan vi konkludere at de fastsatte tider skulle udløbe i 1914.

Verdensforholdene bekræfter at vi lever i „endens tid“

8. Hvilke vidnesbyrd kan du pege på som viser at forholdene i verden er blevet værre siden 1914?

8 Begivenhederne i verden fra 1914 og fremefter bekræfter at ovennævnte forståelse som er baseret på Bibelens kronologi, er korrekt. Jesus selv sagde at „afslutningen på tingenes ordning“ ville være kendetegnet af krige, hungersnød og pestsygdomme. (Mattæus 24:3-8; Åbenbaringen 6:2-8) Og det har bestemt været tilfældet siden 1914. Apostelen Paulus føjede yderligere oplysninger til ved at sige at der ville ske en tydelig ændring i folks holdning over for hinanden. Hans beskrivelse af de ændringer vi alle har været vidne til, var meget præcis. — 2 Timoteus 3:1-5.

9. Hvad siger iagttagere om forholdene i verden efter 1914?

9 Har „denne verdens scene“ virkelig ændret sig så meget siden 1914? Professor Robert Wohl skriver følgende i sin bog The Generation of 1914: „De der gennemlevede krigen, kunne aldrig frigøre sig for den antagelse at en verden var endt og en anden begyndt i august 1914.“ I sin egenskab af direktør for mentalhygiejne i WHO skrev dr. Jorge A. Costa e Silva: „Vi lever i en tid hvor alting ændrer sig utrolig hurtigt, hvilket i sidste ende resulterer i bekymringer og et stressniveau der ikke tidligere er set i historien.“ Er det også noget du har erfaret?

10. Hvad fortæller Bibelen os om grunden til at forholdene i verden er blevet værre siden 1914?

10 Hvem er skurken bag de forværrede forhold i verden? Det afsløres i Åbenbaringen 12:7-9: „Der udbrød krig i himmelen: Mikael [Jesus Kristus] og hans engle kæmpede mod dragen [Satan Djævelen], og dragen og dens engle kæmpede, men den fik ikke overtaget, og der fandtes heller ikke mere noget sted for dem i himmelen. Så blev den store drage kastet ned, slangen . . . som vildleder hele den beboede jord.“ Satan Djævelen er altså den der er skyld i problemerne, og at han blev kastet ud af himmelen i 1914, har betydet et ve for „jorden og havet“. Bibelen siger nemlig: „Djævelen er kommet ned til jer og har stor harme, da han ved at han kun har en kort tidsperiode“. — Åbenbaringen 12:10, 12.

Sidste akt

11. (a) Hvilke metoder bruger Satan til at vildlede „hele den beboede jord“? (b) Hvilket særligt fremstød fra Satans side henledte apostelen Paulus opmærksomheden på?

11 Satan véd at han nærmer sig sit endeligt, og siden 1914 har han derfor sat ekstra stærkt ind på at vildlede „hele den beboede jord“. Som den mesterbedrager Satan er, arbejder han bag kulisserne og sender verdenslederne og de toneangivende ind på scenen så de kan spille deres roller. (2 Timoteus 3:13; 1 Johannes 5:19) Et af hans mål er at narre mennesker til at tro at hans måde at styre på kan bringe dem sand fred. Hans propaganda er i det store og hele lykkedes, for folk bliver ved med at være optimistiske på trods af flere og flere vidnesbyrd om at forholdene går fra ondt til værre. Apostelen Paulus forudsagde at Satans propaganda ville komme til udtryk på en bemærkelsesværdig måde lige inden denne tingenes ordning blev ødelagt. Han skrev: „Når de siger: ’Fred og sikkerhed!’ da vil pludselig undergang komme over dem ligesom veerne over den gravide.“ — 1 Thessaloniker 5:3; Åbenbaringen 16:13.

12. Hvilken indsats er der blevet gjort for at skabe fred i vor tid?

12 I de senere år har politikere ofte brugt vendingen „fred og sikkerhed“ for at beskrive deres forskellige målsætninger. De udråbte endda 1986 til internationalt fredsår, men året levede ikke op til sit navn. Udgør de bestræbelser som verdenslederne allerede har gjort sig for at indføre „fred og sikkerhed“, den fulde opfyldelse af Første Thessalonikerbrev 5:3, eller sigtede Paulus til en specifik begivenhed af et så dramatisk omfang at hele verden ville lægge mærke til den?

13. Da Paulus forudsagde proklamationen af „fred og sikkerhed“, hvad sammenlignede han da den efterfølgende ødelæggelse med, og hvad kan vi lære af det?

13 Da Bibelens profetier sjældent forstås fuldt ud før de er gået i opfyldelse eller er ved at blive opfyldt, må vi vente og se. Men det er interessant at Paulus sammenlignede den pludselige ødelæggelse der ville følge efter proklamationen af „fred og sikkerhed“, med en gravid kvindes fødselsveer. I en periode på cirka ni måneder bliver en gravid kvinde mere og mere opmærksom på det barn der vokser i hendes mave. Hun kan måske høre dets hjerteslag og føle dets bevægelser i livmoderen, og det kan endda være at barnet sparker. Tegnene på liv bliver ofte mere og mere tydelige indtil hun en dag pludselig mærker en skarp smerte, et ve, der viser at den længe ventede begivenhed — barnets fødsel — er ved at ske. Uanset hvordan den forudsagte proklamation af „fred og sikkerhed“ vil indtræffe, vil det altså føre til en pludselig og smertelig, men i sidste instans også glædelig begivenhed — ødelæggelsen af al ondskab og begyndelsen på en ny tingenes ordning.

14. I hvilken rækkefølge vil fremtidige begivenheder finde sted, og hvad bliver enderesultatet?

14 Det vil blive en frygtindgydende oplevelse for trofaste kristne at være tilskuere til den kommende ødelæggelse. Først vil jordens konger (den politiske del af Satans organisation) vende sig mod dem der støtter Babylon den Store (den religiøse del), og ødelægge dem. (Åbenbaringen 17:1, 15-18) På denne måde tager det hele en uventet drejning. Satans rige kommer i splid med sig selv ved at den ene del angriber den anden, alt imens Satan vil være ude af stand til at forhindre det. (Mattæus 12:25, 26) Jehova vil indgive i jordens kongers hjerte at „udføre hans tanke“, nemlig at befri jorden for hans religiøse modstandere. Når den falske religion er blevet tilintetgjort, vil Jesus Kristus føre sine himmelske hærstyrker ud til en kamp som vil føre til at det der er tilbage af Satans organisation — de kommercielle og politiske elementer — bliver fuldstændig knust. Til sidst vil Satan selv blive sat ud af spillet. Dermed vil tæppet gå ned, og det lange drama slutte. — Åbenbaringen 16:14-16; 19:11-21; 20:1-3.

15, 16. Hvordan bør det påvirke os at blive mindet om at „den tid der er tilbage er begrænset“?

15 Hvornår vil alt dette indtræffe? Vi kender ikke dagen og timen. (Mattæus 24:36) Men vi ved at „den tid der er tilbage er begrænset“. (1 Korinther 7:29) Derfor er det vigtigt at vi gør klog brug af den resterende tid. Hvordan kan vi det? Som apostelen Paulus forklarede, må vi ’købe os den belejlige tid’ til de vigtige ting i livet på bekostning af det mere uvæsentlige og bruge hver eneste dag fornuftigt. Hvorfor? „Fordi dagene er onde.“ Vi ’forstår hvad Jehovas vilje er’ med os, og ønsker derfor ikke at spilde den korte, dyrebare tid der er tilbage. — Efeserne 5:15-17; 1 Peter 4:1-4.

16 Hvordan skulle det påvirke os personligt at vi ved at hele denne tingenes ordning vil gå i opløsning? Apostelen Peter skrev til gavn for os: „Da alt dette således skal opløses, hvilken slags mennesker bør I da ikke være, med handlinger der hører en hellig adfærd og gudhengivenhed til.“ (2 Peter 3:11) Ja, det er den slags mennesker vi bør være! I overensstemmelse med Peters råd må vi (1) være opmærksomme på vores adfærd for at sikre os at den er hellig, og (2) sørge for at vore nidkære gerninger i tjenesten for Jehova altid afspejler den dybe kærlighed vi har til ham.

17. Hvilke snarer må trofaste kristne fortsat være på vagt over for?

17 Kærlighed til Gud vil hindre os i at føle os tiltrukket af denne verden og dens fristelser. I betragtning af hvad der venter den nuværende tingenes ordning, er det farligt at lade sig lokke af den nydelsessyge verdens blændværk. Selv om vi lever og arbejder i verden, bør vi følge det vise råd om ikke at bruge den fuldt ud. (1 Korinther 7:31) I virkeligheden må vi gøre alt hvad vi kan, for at vogte os for at blive vildledt af verdens propaganda. Det vil ikke lykkes denne verden at løse sine problemer, og den vil ikke kunne bestå for evigt. Hvordan kan vi være så sikre på det? Fordi Guds inspirerede ord siger: „Verden forsvinder, og det gør dens begær også, men den der gør Guds vilje forbliver for evigt.“ — 1 Johannes 2:17.

Vi har endnu det bedste til gode!

18, 19. Hvilke forandringer ser du frem til i den nye verden, og hvorfor er det værd at vente på?

18 Jehova vil snart lade tæppet gå ned for Satan og hans tilhængere. Derefter vil Guds trofaste tjenere der har overlevet afslutningen på denne tingenes ordning, med Guds velsignelse begynde at foretage et „sceneskift“. Krig vil ikke længere ødelægge verdensscenen, for Gud vil ’standse krige indtil jordens ende’. (Salme 46:9) I stedet for fødevaremangel „vil [der] være en overflod af korn på jorden; på bjergenes top vil det bugne“. (Salme 72:16) Fængsler, politistationer, seksuelt overførte sygdomme, narkotikahandel, skilsmissedomstole, konkurser og terrorisme vil alt sammen være en saga blot. — Salme 37:29; Esajas 33:24; Åbenbaringen 21:3-5.

19 Mindegravene vil blive tømt, og milliarder af opstandne — flere aktører — vil komme frem. Tænk hvilken glæde det bliver når generationerne genforenes, og når familiemedlemmer og nære venner der længe har været adskilt, mødes og giver hinanden en varm og hjertelig omfavnelse! Efterhånden vil alle der lever, tilbede Jehova. (Åbenbaringen 5:13) Når alle forandringerne er gennemført, vil tæppet gå op for et jordomspændende paradis. Hvordan vil du have det når du ser dig omkring på scenen? Du vil uden tvivl føle dig bevæget til at udbryde: ’Jeg har ventet længe på dette, men det har bestemt været værd at vente på!’

[Fodnoter]

^ par. 4 I en anden sammenhæng omtalte Paulus de salvede kristne som „et skuespil for verden, både for engle og for mennesker“. — 1 Korinther 4:9.

^ par. 4 Se for eksempel side 280-81 i bogen Giv agt på Daniels profeti! i forbindelse med identificeringen af „Nordens konge“, som omtales i Daniel 11:40, 44, 45.

^ par. 6 Bibelen selv viser at Jerusalem faldt 70 år før de landflygtige jøder vendte tilbage i 537 f.v.t. (Jeremias 25:11, 12; Daniel 9:1-3) En detaljeret behandling af „nationernes fastsatte tider“ findes på side 435-38 i bogen Lad os ræsonnere ud fra Skrifterne, udgivet af Jehovas Vidner.

Hvad vil du svare?

● Hvordan har apostelen Paulus’ ord om at „denne verdens scene skifter“, vist sig at være sande i vor tid?

● Hvordan hjælper Bibelens kronologi os til at finde frem til afslutningen på „nationernes fastsatte tider“?

● Hvordan bekræfter de ændrede forhold i verden at 1914 markerer begyndelsen til „endens tid“?

● Hvordan skulle det berøre os at „den tid der er tilbage er begrænset“?

[Studiespørgsmål]

[Illustration på side 20]

Endelig blev gåden løst!