Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Jehovas storhed er uudgrundelig

Jehovas storhed er uudgrundelig

 Jehovas storhed er uudgrundelig

„Jehova er stor, og han skal lovsynges i rigt mål, og hans storhed er uudgrundelig.“ — SALME 145:3.

1, 2. Hvordan var David som menneske, og hvordan betragtede han sig selv i forhold til Gud?

FORFATTEREN til Salme 145 er en af historiens kendte personligheder. Som dreng stillede han op imod en bevæbnet kæmpe og slog ham ihjel. Og som krigerkonge besejrede denne salmist mange fjender. Hans navn var David, og han var Israels anden konge. David satte sig et eftermæle der stadig huskes af millioner.

2 Men på trods af sine store bedrifter havde David et beskedent syn på sig selv. Han priste Jehova i sang med ordene: „Når jeg ser din himmel, dine fingres værk, månen og stjernerne som du gjorde rede, hvad er da et dødeligt menneske at du husker ham, og en menneskesøn at du tager dig af ham?“ (Salme 8:3, 4) David betragtede ikke sig selv som en stor mand, men gav Jehova æren for at han var blevet udfriet fra sine fjender, og sagde om Gud: „Da giver du mig dit frelsesskjold, og din ydmyghed gør mig stor.“ (2 Samuel 22:1, 2, 36) Jehovas ydmyghed kommer til udtryk ved at han viser barmhjertighed mod syndere, og David var taknemmelig for Guds ufortjente godhed.

’Jeg vil ophøje min Gud Kongen’

3. (a) Hvordan betragtede David Israels kongedømme? (b) I hvilket omfang ønskede David at lovsynge Jehova?

3 Skønt David var Guds udvalgte konge, betragtede han Jehova som den virkelige Konge over Israel. David sagde: „Dig tilhører riget, Jehova, og du løfter dig som hoved over alle.“ (1 Krønikebog 29:11) Og David viste stor respekt for Guds kongemagt. „Jeg vil ophøje dig, min Gud Kongen,“ sang han, „og jeg vil velsigne dit navn til fjerne tider, ja, for evigt. Dagen lang vil jeg velsigne dig, og jeg vil lovsynge dit navn til fjerne tider, ja, for evigt.“ (Salme 145:1, 2) David ønskede at lovsynge Jehova Gud dagen lang og i al evighed.

4. Hvilke falske påstande modbevises i Salme 145?

Salme 145 modbeviser på en magtfuld måde Satans påstand om at Gud er en selvisk hersker der ikke lader sine skabninger nyde nogen form for  frihed. (1 Mosebog 3:1-5) Salmen viser også at Satan lyver når han hævder at de der tilbeder Gud, kun gør det for at få noget ud af det og ikke fordi de elsker Gud. (Job 1:9-11; 2:4, 5) Ligesom David er sande kristne i dag et svar i Guds hånd imod Djævelens falske anklager. De er dybt taknemmelige fordi de har håb om at leve evigt under Rigets styre, for de ønsker at lovprise Jehova i al evighed. Allerede nu lovprises Jehova af millioner der tror på Jesu genløsningsoffer, og som lydigt og af kærlighed til Jehova tilbeder ham som hans indviede og døbte tjenere. — Romerne 5:8; 1 Johannes 5:3.

5, 6. Hvordan kan vi velsigne og lovsynge Jehova?

5 Tænk på hvor mange muligheder vi som Jehovas tjenere har for at velsigne og lovprise ham. Når vi læser noget i hans ord, Bibelen, der rører os dybt, kan vi takke ham i bøn. Vi kan taknemmeligt lovprise Jehova når vi bliver bevæget af hans måde at tage sig af sit folk på, eller når vi begejstres over hans vidunderlige skaberværk. Vi velsigner også Jehova Gud når vi ved de kristne møder eller i private samtaler med vore trosfæller taler om det han vil udrette i fremtiden. Ja, alle de „gode gerninger“ der gøres for at fremme Guds riges interesser, er til pris for Jehova. — Mattæus 5:16.

6 I nyere tid har sådanne gode gerninger indbefattet de mange rigssalsbyggerier Jehovas folk har udført i fattige lande. Meget af dette arbejde er blevet gennemført med økonomisk støtte fra trosfæller i andre lande. Og nogle kristne har meldt sig som frivillige og er rejst ud til sådanne områder for at deltage i byggerierne. Men den vigtigste af alle gode gerninger er at lovprise Jehova ved at forkynde den gode nyhed om hans rige. (Mattæus 24:14) Som nogle vers lidt længere henne i Salme 145 viser, var David dybt taknemmelig for Guds styre og priste hans kongedømme. (Salme 145:11, 12) Føler du den samme taknemmelighed mod Gud for hans kærlige måde at styre på? Og taler du regelmæssigt med andre om hans rige?

Eksempler på Guds storhed

7. Nævn en god grund til at lovsynge Jehova.

Salme 145:3 giver os en god grund til at lovsynge Jehova. David siger: „Jehova er stor, og han skal lovsynges i rigt mål, og hans storhed er uudgrundelig.“ Jehovas storhed er uendelig og ubegrænset. Mennesker vil aldrig til fulde kunne udforske den, forstå den eller udmåle den. Men det vil alligevel gavne os at tænke over nogle eksempler på Jehovas uudgrundelige storhed.

8. Hvad viser universet om Jehovas storhed og magt?

8 Prøv at tænke tilbage på en aften hvor du befandt dig langt fra byens lys og stod og kiggede op på en skyfri nattehimmel. Var du ikke betaget af den vrimmel af stjerner du kunne se i det sorte rum? Følte du dig ikke bevæget til at lovsynge Jehova for at han i sin storhed har skabt alle disse himmellegemer? Og det du kunne se, var endda kun en lillebitte brøkdel af de stjerner der er i den galakse som Jorden befinder sig i. Man anslår desuden at der findes over hundrede milliarder andre galakser i universet, hvoraf kun de tre kan ses med det blotte øje. Ja, de utallige stjerner og galakser som udgør det mægtige univers, er et tydeligt vidnesbyrd om Jehovas skabermagt og hans uudgrundelige storhed. — Esajas 40:26.

9, 10. (a) Hvilke sider af Jehovas storhed kom til udtryk i forbindelse med Jesus Kristus? (b) Hvordan skulle Jesu opstandelse påvirke vores tro?

9 Lad os nu se på nogle andre sider af Jehovas storhed som har at gøre med Jesus Kristus. Gud viste sin storhed da han skabte sin søn og i et umådelig langt tidsrum brugte ham som sin „værkmester“. (Ordsprogene 8:22-31) Og storheden i Jehovas kærlighed kom til udtryk da han gav sin enestefødte søn som et sonoffer for menneskeheden. (Mattæus 20:28; Johannes 3:16; 1 Johannes 2:1, 2) Noget der  ganske overstiger vores fatteevne, er det udødelige åndelegeme og den herlighed som Jehova iklædte Jesus ved hans opstandelse. — 1 Peter 3:18.

10 I forbindelse med Jesu opstandelse kom Jehovas uudgrundelige storhed magtfuldt til udtryk på flere måder. Gud sørgede uden tvivl for at Jesus igen kunne huske alt fra dengang han var med til at skabe både det usynlige og det synlige. (Kolossenserne 1:15, 16) Det indebar skabelsen af andre åndeskabninger, af universet, af den frugtbare jord og af alle former for fysisk liv på vores klode. Ud over at Jehova gendannede sin søns fuldstændige viden og erindring om hvordan livet i himmelen og på jorden havde formet sig i hans førmenneskelige tilværelse, lod han også Jesus huske sit liv som et fuldkomment menneske. Ja, Jehovas uudgrundelige storhed kom klart til udtryk ved Jesu opstandelse. Desuden er denne storslåede handling en garanti for at det er muligt at oprejse andre. Det skulle styrke vores tro på at Gud kan bringe de millioner af mennesker som han har i sin fuldkomne erindring, tilbage til livet. — Johannes 5:28, 29; Apostelgerninger 17:31.

Underfulde og vældige gerninger

11. Hvilket under begyndte Jehova at udføre på pinsedagen år 33?

11 Siden Jesu opstandelse har Jehova udført mange andre store undere. (Salme 40:5) På pinsedagen år 33 dannede Jehova en ny nation, „Guds Israel“, der bestod af Kristi disciple som var salvet med hellig ånd. (Galaterne 6:16) På en forunderlig måde bredte denne åndelige nation sig til hele den dakendte verden. Og på trods af det frafald der opstod efter apostlenes død, og som førte til den forvanskede form for kristendom som man finder i den såkaldt kristne verden, blev Jehova ved med at udføre underfulde gerninger for at sikre sig at hans hensigt blev gennemført.

12. Hvad er dét at Bibelen i dag er tilgængelig på alle større sprog, et vidnesbyrd om?

12 For eksempel er Bibelens kanoniske skrifter blevet bevaret og med tiden oversat til alle større sprog i verden. Bibeloversætterne arbejdede ofte under vanskelige forhold og blev truet med døden af Satans håndlangere. At det er lykkedes at få Bibelen oversat til over 2000 sprog, skyldes udelukkende at det har været vor store Guds, Jehovas, vilje.

13. Hvordan er Jehovas storhed siden 1914 kommet til udtryk i forbindelse med gennemførelsen af hans hensigt med Riget?

13 Jehovas storhed er også kommet til udtryk ved at han har gennemført sin hensigt i forbindelse med Riget. For eksempel indsatte han i 1914 sin søn, Jesus Kristus, som konge i himmelen. Kort efter greb Jesus ind over for Satan og hans dæmoner. De blev kastet ud af himmelen og ned i jordens nærhed, hvor de nu venter på at blive styrtet i afgrunden. (Åbenbaringen 12:9-12; 20:1-3) Siden da er forfølgelsen af Jesu salvede disciple taget til. Men Jehova har holdt dem oppe i denne periode hvor Kristus har været usynligt nærværende. — Mattæus 24:3; Åbenbaringen 12:17.

14. Hvilket under udførte Jehova i 1919, og hvad medførte det?

 14 I 1919 udførte Jehova et andet under der vidnede om hans storhed. Jesu salvede disciple, der havde befundet sig i en tilstand af åndelig uvirksomhed, blev atter vakt til live. (Åbenbaringen 11:3-11) I årene siden da har de salvede kristne nidkært forkyndt den gode nyhed om det oprettede rige i himmelen. Andre salvede er blevet indsamlet for at skaren på 144.000 kunne blive fuldtallig. (Åbenbaringen 14:1-3) Og ved hjælp af Kristi salvede disciple lagde Jehova grundvolden til „en ny jord“, det vil sige et retfærdigt menneskesamfund. (Åbenbaringen 21:1) Men hvad vil der ske med den ’nye jord’ når alle de trofaste salvede er kommet i himmelen?

15. I hvilket arbejde har salvede kristne ført an, og med hvilket resultat?

15 I 1935 indeholdt Vagttaarnet for 1. og 15. oktober nogle vigtige artikler om ’den store skare’, der omtales i Åbenbaringen, kapitel 7. Salvede kristne begyndte nidkært at søge efter denne skare blandt alle nationer, stammer, folk og tungemål så de sammen kunne tilbede Gud. Denne ’store skare’ vil overleve den forestående ’store trængsel’ og få mulighed for at opnå evigt liv i et paradis som varige medlemmer af ’den nye jord’. (Åbenbaringen 7:9-14) Takket være det arbejde med at forkynde og gøre disciple som salvede kristne har ført an i, er der nu over seks millioner der nærer håb om at opnå evigt liv i et paradis på jorden. Hvem tilkommer æren for at der har fundet en sådan vækst sted på trods af modstanden fra Satan og hans fordærvede verden? (1 Johannes 5:19) Den tilkommer Jehova, for kun han har kunnet gennemføre alt dette ved hjælp af sin hellige ånd. — Esajas 60:22; Zakarias 4:6.

Jehovas værdigheds herlige pragt

16. Hvorfor kan mennesker ikke bogstaveligt se ’Jehovas værdigheds herlige pragt’?

16 Ingen af Jehovas „underfulde“ eller „vældige“ gerninger vil nogen sinde blive glemt. David skrev: „Generation efter generation vil tale begejstret om det du har frembragt, og de vil fortælle om dine vældige gerninger. Din værdigheds herlige pragt og dine underfulde gerninger vil jeg have i tanke. Og de vil berette om dine frygtindgydende gerningers styrke; og jeg vil forkynde din storhed.“ (Salme 145:4-6) Men hvor meget kunne David egentlig vide om Jehovas  herlige pragt når „Gud er en ånd“ og derfor er usynlig for mennesker? — Johannes 1:18; 4:24.

17, 18. Hvordan kunne David få større forståelse af ’Jehovas værdigheds herlige pragt’?

17 Skønt David ikke kunne se Gud, kunne han på forskellig vis lære mere om Jehovas respektindgydende værdighed. For eksempel kunne han læse den bibelske beretning om Guds vældige gerninger, såsom tilintetgørelsen af en ugudelig verden ved hjælp af en verdensomspændende vandflod. David må have hørt om hvordan Ægyptens falske guder blev ydmyget da Gud udfriede israelitterne fra fangenskabet i Ægypten. Sådanne begivenheder vidner om Jehovas værdighed og storhed.

18 Det var ikke kun ved at læse i Skrifterne at David fik øget forståelse og værdsættelse af Jehovas værdighed, men sandsynligvis også ved at grunde over det han læste. Han kan for eksempel have mediteret over hvad der skete da Jehova gav Loven til Israel. Der kom torden og lyn og en tung sky over bjerget og en meget kraftig lyd af et horn. Sinaj Bjerg rystede og var dækket af røg. Ud fra ilden og skyen hørte israelitterne der var forsamlet ved foden af bjerget, endda „De Ti Ord“ som Jehova talte til dem gennem en engel. (5 Mosebog 4:32-36; 5:22-24; 10:4; 2 Mosebog 19:16-20; Apostelgerninger 7:38, 53) Hvilke enestående manifestationer af Jehovas storhed og pragt! De der elsker Guds ord og tænker nærmere over disse beretninger, kan ikke undgå at blive slået af forundring over ’Jehovas værdigheds herlige pragt’. I dag har vi hele Bibelen, som indeholder mange strålende og imponerende syner af Jehovas storhed. — Ezekiel 1:26-28; Daniel 7:9, 10; Åbenbaringen, kapitel 4.

19. Hvad vil øge vores forståelse og værdsættelse af Jehovas værdighed?

19 Det kan også have gjort indtryk på David at studere de love Gud gav israelitterne. De afspejlede nemlig Jehovas ophøjede værdighed. (5 Mosebog 17:18-20; Salme 19:7-11) Ved at adlyde Jehovas love blev Israels nation ophøjet og skilt ud fra alle andre folkeslag. (5 Mosebog 4:6-8) Ligesom David vil vi få større forståelse og værdsættelse af Jehovas værdighed ved regelmæssigt at læse i Skrifterne, tænke dybt over det vi læser, og studere flittigt.

Guds egenskaber vidner om hans storhed

20, 21. (a) Hvilke af Jehovas egenskaber lovprises i Salme 145:7-9? (b) Hvordan virker Guds egenskaber på alle der elsker ham?

20 Som vi har set, giver de første seks vers i Salme 145 os nogle gode grunde til at lovprise Jehova for ting som har at gøre med hans uudgrundelige storhed. Vers 7 til 9 priser Jehovas storhed som den kommer til udtryk i hans egenskaber. David siger: „De vil lade ord vælde frem til minde om din godheds overflod, og de vil råbe af glæde over din retfærdighed. Jehova er nådig og barmhjertig, sen til vrede og stor i loyal hengivenhed. Jehova er god mod alle, og hans barmhjertighed hviler over alt hvad han har frembragt.“

21 Her fremhæver David først Jehovas godhed og retfærdighed — egenskaber som Satan Djævelen har sået tvivl om. Hvilken virkning har disse egenskaber på dem der elsker Gud og underordner sig hans styre? Jehovas godhed og hans retfærdige måde at styre på giver hans tjenere så stor glæde at de ikke kan lade  være med at lovprise ham. Desuden er Jehova god „mod alle“, og det vil forhåbentlig få mange flere til at ændre sind og blive tilbedere af den sande Gud før det er for sent. — Apostelgerninger 14:15-17.

22. Hvordan behandler Jehova sine tjenere?

22 David satte også stor pris på de egenskaber Gud selv fremhævede da han „gik . . . forbi, foran [Moses], mens han råbte: ’Jehova, Jehova, en barmhjertig og nådig Gud, sen til vrede og rig på loyal hengivenhed og sandhed’“. (2 Mosebog 34:6) Derfor kunne David erklære: „Jehova er nådig og barmhjertig, sen til vrede og stor i loyal hengivenhed.“ Selv om Jehova er uudgrundelig stor, viser han de mennesker der tilbeder ham, ære ved at være nådig og barmhjertig over for dem. På grundlag af Jesu genløsningsoffer er han villig til at tilgive syndere der angrer og ændrer sind. Jehova er også langsom til vrede, for han giver sine tjenere mulighed for at overvinde svagheder som kunne hindre dem i at komme ind i hans retfærdige nye verden. — 2 Peter 3:9, 13, 14.

23. Hvilken egenskab vil den næste artikel komme ind på?

23 David priser Guds loyale hengivenhed, hans loyale kærlighed. Faktisk fremhæver den sidste del af Salme 145 hvordan Jehova viser denne egenskab, og hvordan hans loyale tjenere reagerer på hans loyale hengivenhed. Det vil blive behandlet i den næste artikel.

Hvad vil du svare?

● Hvilke muligheder er der for at lovsynge Jehova „dagen lang“?

● Hvilke eksempler viser at Jehovas storhed er uudgrundelig?

● Hvordan kan vi få større forståelse og værdsættelse af Jehovas værdigheds herlige pragt?

[Studiespørgsmål]

[Illustration på side 10]

Universets galakser vidner om Jehovas storhed

[Kildeangivelse]

Med tilladelse af Anglo-Australian Observatory, foto: David Malin

[Illustration på side 12]

Hvordan er Jehovas storhed kommet til udtryk i forbindelse med Jesus Kristus?

[Illustration på side 13]

Da israelitterne modtog Loven ved Sinaj Bjerg, fik de en fornemmelse af Jehovas værdigheds herlige pragt