Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Vi må ’behandle Guds ord på rette måde’

Vi må ’behandle Guds ord på rette måde’

 Vi må ’behandle Guds ord på rette måde’

„Gør dit yderste for at fremstille dig for Gud som godkendt, som en arbejder der intet har at skamme sig over, som behandler sandhedens ord på rette måde.“ — 2 TIMOTEUS 2:15.

1, 2. (a) Hvorfor har man brug for værktøj når man skal udføre et stykke arbejde? (b) Hvilket arbejde deltager kristne i, og hvordan viser man at man søger Riget først?

EN ARBEJDER har brug for værktøj og redskaber når han skal udføre en opgave. Men det er ikke nok at have et vilkårligt stykke værktøj. Han må have det rigtige, og han må bruge det korrekt. Hvis man for eksempel er ved at bygge et skur og skal have sat nogle brædder fast, er det ikke nok at have en hammer og nogle søm. Man skal også vide hvordan man slår søm i uden at bøje dem. Det vil være meget svært og frustrerende at klare opgaven hvis ikke man ved hvordan man holder på en hammer. Men når man håndterer sit værktøj rigtigt, kan det hjælpe en til at udføre et godt stykke arbejde.

2 Som kristne har vi også et arbejde at udføre, et arbejde af allerstørste betydning. Jesus Kristus opfordrede sine disciple til „først at søge riget“. (Mattæus 6:33) Hvordan kan vi gøre det? Blandt andet ved nidkært at forkynde den gode nyhed om Riget og gøre disciple; ved at lade vores forkyndelse være solidt baseret på Guds ord og ved at have en god adfærd. (Mattæus 24:14; 28:19, 20; Apostelgerninger 8:25; 1 Peter 2:12) For at kunne udføre det arbejde vi har fået som kristne, på en god måde og med glæde, har vi brug for de rigtige redskaber, og vi må vide hvordan vi bruger dem. I den forbindelse var apostelen Paulus et særdeles godt eksempel, og han opmuntrede sine trosfæller til at efterligne ham. (1 Korinther 11:1; 15:10) Hvad kan vi lære af Paulus’ arbejdsmetode?

Paulus — en nidkær forkynder

3. Hvorfor kan man sige at apostelen Paulus var en nidkær forkynder?

3 Hvordan arbejdede Paulus? Han var afgjort meget nidkær, for han anstrengte sig til det yderste for at udbrede den gode nyhed i et stort område omkring Middelhavet. Den utrættelige apostel begrundede sin entusiasme med ordene: „Når jeg nu forkynder den gode nyhed, giver det mig ingen grund til at  rose mig, for det er pålagt mig som en nødvendighed. Ja, ve mig om jeg ikke forkyndte den gode nyhed.“ (1 Korinther 9:16) Var Paulus kun interesseret i sin egen frelse? Nej, han var ikke selvisk. Han ønskede at andre skulle få gavn af den gode nyhed, for han skrev: „For alle slags mennesker er jeg blevet alt, for i alt fald at kunne frelse nogle.“ — 1 Korinther 9:22.

4. Hvad er det vigtigste redskab i den kristne forkyndelse?

4 Apostelen Paulus havde et beskedent syn på sig selv og forstod at han ikke blot kunne stole på sine egne evner. Paulus havde brug for det rigtige værktøj når han skulle indprente sandheden fra Gud i sine tilhøreres hjerte. Hvad var hans vigtigste redskab? Det var Guds ord, De Hellige Skrifter. Bibelen er også vores vigtigste redskab i arbejdet med at gøre disciple.

5. Hvad må vi gøre ud over at citere fra Bibelen i forkyndelsen?

5 Paulus vidste at man ikke behandler Guds ord på rette måde ved blot at citere fra det. Han søgte derimod „at overbevise“ dem han forkyndte for. (Apostelgerninger 28:23) Hvordan? Paulus havde gode resultater med at bruge Guds skrevne ord, for han overbeviste mange ved at ræsonnere med dem ud fra Skrifterne så de tog imod sandheden. I tre måneder ’holdt han foredrag og talte overbevisende om Guds rige’ i en synagoge i Efesus. ’Nogle blev ved med at forhærde sig og ville ikke tro,’ men andre lyttede. Som følge af Paulus’ forkyndelse i Efesus „gik Jehovas ord fortsat vældigt fremad og virkede med styrke“. — Apostelgerninger 19:8, 9, 20.

6, 7. Hvordan ærede Paulus sin tjeneste, og hvordan kan vi gøre det samme?

6 Som en nidkær forkynder af Guds rige ærede Paulus sin tjeneste. (Romerne 11:13) Han henledte ikke opmærksomheden på sig selv, og han skammede sig heller ikke over at være kendt som en af Guds medarbejdere. Nej, han betragtede den tjeneste han udførte, som den største ære et menneske kunne få. Paulus var desuden dygtig til at bruge Guds ord på en måde der gav resultater. Hans forkyndelse bar frugt, var meget inspirerende for andre og hjalp dem til at blive dygtigere til at udføre deres tjeneste. Dette var også med til at ære hans tjeneste.

7 Vi kan ligesom Paulus ære det arbejde vi udfører som ordets tjenere, ved at være flittige og dygtige til at bruge Guds ord. I alle grene af forkyndelsen bør det være vores mål at vise så mange mennesker som muligt noget i Bibelen. Hvordan kan vi gøre det så mennesker bliver overbevist? Lad os se nærmere på tre vigtige måder: (1) Henvis til Guds ord på en måde der skaber respekt for Bibelen. (2) Forklar taktfuldt hvordan det Bibelen siger, skal forstås og anvendes i praksis. (3) Ræsonnér på en overbevisende måde ud fra Bibelen.

8. Hvilke redskaber kan vi i dag bruge i forkyndelsen, og hvordan har du gjort brug af dem?

8 I dag har forkyndere af Guds rige nogle redskaber som Paulus ikke havde. Vi har for eksempel bøger, blade, brochurer, løbesedler, traktater, kassettebånd og videobånd. I forrige århundrede brugte man desuden vidnesbyrdskort, grammofoner, højttalerbiler og radioudsendelser. Vores bedste redskab er naturligvis Bibelen, og vi må bruge dette uundværlige redskab på rette måde.

Vores forkyndelse må være funderet på Guds ord

9, 10. Hvad kan vi lære af den vejledning Paulus gav Timoteus?

9 Hvordan kan vi gøre bedst mulig brug af Guds ord? Ved at følge den opfordring Paulus gav sin medarbejder Timoteus: „Gør dit yderste for at fremstille dig for Gud som godkendt, som en arbejder der intet har at skamme sig over, som behandler sandhedens ord på rette  måde.“ (2 Timoteus 2:15) Hvad indebærer det at ’behandle sandhedens ord på rette måde’?

10 Det græske ord der er gengivet med ’behandle på rette måde’, betyder egentlig „at skære lige“ eller „at bane en lige vej“. Det bruges kun i De Kristne Græske Skrifter, og her udelukkende i forbindelse med Paulus’ opfordring til Timoteus. Det samme ord kunne bruges om at pløje en lige fure i en mark. Det ville være flovt for en erfaren landmand at pløje en skæv fure. For at Timoteus kunne være ’en arbejder der intet havde at skamme sig over’, mindede Paulus ham om at han ikke måtte afvige fra den sande lære i Guds ord. Timoteus måtte ikke lade sine personlige synspunkter præge sin lære. Han skulle udelukkende lade sin forkyndelse og undervisning være baseret på Bibelen. (2 Timoteus 4:2-4) På den måde ville de retsindige lære hvordan Jehova ser på tingene, og ikke blot antage en eller anden verdslig filosofi. (Kolossenserne 2:4, 8) Det samme gælder i dag.

Vi må have en god adfærd

11, 12. Hvilken forbindelse er der mellem vores adfærd og det at behandle Guds ord på rette måde?

11 Men det er ikke nok at vi behandler Guds ord på rette måde ved at forkynde sandheden ud fra Bibelen. Vores adfærd må også harmonere med det vi forkynder. Eftersom „vi er Guds medarbejdere“, må vi ikke være hyklere. (1 Korinther 3:9) Guds ord siger: „Er . . . du, som underviser en anden, sådan at du ikke underviser dig selv? Du som forkynder: ’Stjæl ikke,’ stjæler du? Du som siger: ’Begå ikke ægteskabsbrud,’ begår du ægteskabsbrud? Du som udtrykker afsky for afguderne, plyndrer du templer?“ (Romerne 2:21, 22) En af de måder hvorpå vi i dag kan behandle Guds ord på  rette måde, er ved som hans medarbejdere at følge opfordringen: „Stol på Jehova af hele dit hjerte og støt dig ikke til din egen forstand. Tag ham i betragtning på alle dine veje, så vil han jævne dine stier.“ — Ordsprogene 3:5, 6.

12 Hvilke resultater kan vi forvente når vi behandler Guds ord på rette måde? Lad os se hvilken virkning Guds skrevne ord kan have på retsindige menneskers liv.

Guds ord har kraft til at forandre mennesker

13. Hvad kan det at følge Guds ord udvirke i mennesker?

13 Når Guds ord anerkendes som autoritet, øver det en stærk indflydelse på mennesker og hjælper dem til at gøre bemærkelsesværdige forandringer i deres liv. Paulus havde set Guds ord i virksomhed og havde lagt mærke til den gode virkning det havde på dem der var blevet kristne i fortidens Thessalonika. Han sagde derfor til dem: „Vi . . . takker [også] Gud uophørligt, for da I modtog Guds ord, som I hørte af os, tog I ikke imod det som menneskers ord, men, sådan som det i sandhed er, som Guds ord, der også virker i jer som tror.“ (1 Thessaloniker 2:13) For disse kristne, ja, for alle sande disciple af Jesus Kristus, overgår visdommen fra Gud langt menneskers visdom. (Esajas 55:9) Thessalonikerne „tog imod ordet under megen trængsel med hellig ånds glæde“ og blev derved eksempler for andre troende. — 1 Thessaloniker 1:5-7.

14, 15. Hvilken kraft er der i Guds ord, og hvorfor?

14 Guds ord er dynamisk ligesom den det stammer fra, Jehova, „den levende Gud“. Det var ved hans ord at „himmelen blev frembragt“, og det vil altid ’gennemføre det han har sendt det til’. (Hebræerne 3:12; Salme 33:6; Esajas 55:11) En bibelforsker siger i en kommentar: „Gud er ikke adskilt fra sit ord. Han nægter ikke at vedkende sig det som om han aldrig havde udtalt det. . . . Derfor er det aldrig dødt, upåvirkeligt af hvad der sker med det, for det er nært forbundet med den levende Gud.“

15 Hvor magtfuldt er det budskab der udgår fra Guds ord? Det har en enorm kraft. Paulus skrev derfor meget passende: „Guds ord er levende og virkende og skarpere end noget tveægget sværd og trænger så langt ind at det deler sjæl og ånd, og led og deres marv, og kan bedømme hjertets tanker og hensigter.“ — Hebræerne 4:12.

16. Hvor gennemgribende kan Guds ord forandre et menneske?

16 Budskabet i Guds skrevne ord er „skarpere end noget tveægget sværd“. Det har derfor en umådelig kraft der overgår et hvilket som helst redskab mennesker kan frembringe. Guds ord trænger ind i et menneskes inderste og kan ændre ham indefra, påvirke hans tankegang og hvad han holder af, så han bliver en arbejder Gud kan godkende. Hvilket magtfuldt redskab!

17. Forklar hvilken kraft Guds ord har til at forvandle mennesker.

17 Guds ord afslører hvad et menneske er inderst inde, i modsætning til hvad han selv tror han er, eller hvad han giver sig ud for at være. (1 Samuel 16:7) Et ugudeligt menneske kan for eksempel skjule sit indre jeg bag et skær af kærlighed eller gudsfrygt. Onde mennesker giver sig måske ud for at være noget de ikke er, for at opnå noget ondt. Stolte mennesker kan hyklerisk give sig ud for at være ydmyge, mens de i virkeligheden higer efter menneskers ros. Guds ord kan afsløre hvad der gemmer sig i hjertet, og virke så stærkt på et ydmygt menneske at det aflægger den gamle personlighed og ifører sig „den nye personlighed som blev skabt i overensstemmelse med Guds vilje i sand retfærdighed og loyalitet“. (Efeserne 4:22-24) Guds ords lære kan også forvandle den frygtsomme så han bliver et frimodigt vidne for Jehova og en nidkær forkynder. — Jeremias 1:6-9.

18, 19. Gengiv oplevelsen fra paragrafferne, eller fortæl en personlig erfaring fra forkyndelsen der viser hvordan sandheden fra Bibelen kan få folk til at ændre indstilling.

18 Guds ord har kraft til at forvandle  mennesker overalt på jorden. Nogle forkyndere fra Phnom Penh i Cambodja forkyndte for eksempel to gange om måneden i provinsen Kompong Cham. Efter at en lokal præst havde hørt andre præster tale dårligt om Jehovas Vidner, sørgede hun for at træffe Vidnerne næste gang de besøgte provinsen. Hun bombarderede dem med spørgsmål om fejringen af helligdage og lyttede opmærksomt mens de ræsonnerede med hende ud fra Bibelen. Til sidst udbrød hun: „Nu ved jeg at det de andre præster har sagt om jer, er forkert. De påstod at I ikke bruger Bibelen, men I har ikke brugt andet hele formiddagen.“

19 Denne kvinde fortsatte sine samtaler med Jehovas Vidner selv om hun blev truet med at blive afskediget. Hun fortalte en veninde om sine bibelske drøftelser, og det fik veninden til også at begynde at undersøge Bibelen sammen med forkynderne. Veninden blev så begejstret for det hun lærte, at hun ved en gudstjeneste sagde til de andre kirkegængere: „I skulle også begynde at studere Bibelen med Jehovas Vidner!“ Kort efter begyndte den tidligere præst og andre at studere Bibelen sammen med Jehovas Vidner.

20. Hvad viser beretningen om en kvinde fra Ghana om kraften i Guds ord?

20 Beretningen om Paulina, en kvinde fra Ghana, viser også noget om kraften i Guds ord. En heltidsforkynder underviste hende i Bibelen ved hjælp af bogen Kundskab der fører til evigt liv. * Paulina befandt sig i et polygamt ægteskab og forstod at hun måtte gøre en forandring, men det var hendes mand og hendes slægtninge meget stærkt imod. Hendes morfar, der var højesteretsdommer og ældste i sin kirke, forsøgte at tale hende fra det ved at henvise til Mattæus 19:4-6. Dommeren lød meget afgjort, men Paulina indså hurtigt at situationen mindede om dengang Satan fristede Jesus og fordrejede Skrifterne. (Mattæus 4:5-7) Hun huskede også at Jesus havde udtalt sig i utvetydige vendinger om ægteskabet, og at han havde sagt at Gud skabte menneskene som mand og kvinde, ikke som mand og kvinder, og at de to, ikke de tre, skulle blive ét kød. Hun holdt fast ved sin beslutning og fik til sidst tilkendt den skilsmisse man kan opnå når man har levet i et polygamt ægteskab. Kort efter blev hun døbt og er i dag en glad forkynder.

Fortsæt med at behandle Guds ord på rette måde

21, 22. (a) Hvad bør vi være besluttede på som forkyndere? (b) Hvad vil vi komme ind på i den næste artikel?

21 Guds skrevne ord er afgjort et magtfuldt redskab når andre skal hjælpes til at gøre forandringer i deres liv for at komme nær til Jehova. (Jakob 4:8) Ligesom dygtige arbejdere gør brug af redskaber og værktøj for at opnå et godt resultat, kan vi beslutte os for at gøre en ihærdig indsats for at blive dygtigere til at bruge Guds ord, Bibelen, så vi kan udføre den opgave Jehova har givet os med at forkynde.

22 Hvordan kan vi blive bedre til at bruge Bibelen i arbejdet med at gøre disciple? Blandt andet ved at blive bedre til at overbevise andre om sandheden. Læg mærke til de forslag der gives i den næste artikel om hvordan man kan undervise andre og hjælpe dem til at tage imod budskabet om Riget.

[Fodnote]

^ par. 20 Udgivet af Jehovas Vidner.

Spørgsmål til repetition

● Hvilke redskaber kan vi gøre brug af når vi forkynder?

● Hvordan var Paulus et godt eksempel som forkynder?

● Hvad indebærer det at behandle Guds ord på rette måde?

● Hvor magtfuldt et redskab er Jehovas skrevne ord?

[Studiespørgsmål]

[Illustrationer på side 10]

Nogle af de redskaber kristne bruger når de forkynder den gode nyhed om Riget