Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Hjælp andre til at tage imod budskabet om Riget

Hjælp andre til at tage imod budskabet om Riget

 Hjælp andre til at tage imod budskabet om Riget

„Agrippa sagde til Paulus: ’På kort tid kunne du overtale mig til at blive en kristen!’“ — APOSTELGERNINGER 26:28.

1, 2. Hvorfor kom apostelen Paulus til at stå foran landshøvdingen Festus og kong Herodes Agrippa II?

I ÅR 58 besøgte kong Herodes Agrippa II og hans søster Berenike den romerske landshøvding Porkius Festus i Cæsarea. De kom „med pomp og pragt og gik ind i audienssalen sammen med såvel militærtribuner som fremtrædende mænd fra byen“. På Festus’ befaling blev den kristne apostel Paulus ført frem for dem. Men hvad var grunden til at denne discipel af Jesus Kristus kom til at stå foran landshøvdingen Festus’ dommersæde? — Apostelgerninger 25:13-23.

2 Festus fortalte sine gæster hvorfor. Han sagde: „Kong Agrippa og alle I mænd som er til stede her sammen med os, I ser nu denne mand om hvem hele jødernes mængde har henvendt sig til mig, både i Jerusalem og her, og råbt at han ikke burde leve mere. Men jeg forstod at han ikke havde begået noget som fortjente døden. Da så denne mand selv appellerede til den kejserlige majestæt, besluttede jeg at sende ham af sted. Men jeg har ikke noget sikkert at skrive om ham til min herre. Derfor har jeg ført ham frem for jer, og især for dig, kong Agrippa, for at jeg, efter at forhøret har fundet sted, kan have noget at skrive. For det forekommer mig meningsløst at sende en fange af sted uden også at angive beskyldningerne imod ham.“ — Apostelgerninger 25:24-27.

3. Hvorfor rettede de religiøse ledere anklager mod Paulus?

3 Festus’ ord antyder at Paulus falskeligt var blevet anklaget for at tilskynde til oprør — en forbrydelse der var dødsstraf for. (Apostelgerninger 25:11) Men Paulus var uskyldig, og de skinsyge religiøse ledere i Jerusalem var dem der stod bag anklagerne. De modstod Paulus’ forkyndelse og følte sig dybt krænket over at han hjalp andre til at blive disciple af Jesus Kristus. Under skarp bevogtning blev Paulus bragt fra Jerusalem til havnebyen Cæsarea, hvor han appellerede til kejseren. Derfra ville han blive sendt til Rom.

4. Hvilken overraskende udtalelse kom kong Agrippa med?

4 Forestil dig Paulus stå foran en gruppe  mennesker i landshøvdingens palads, deriblandt herskeren over en betydningsfuld romersk provins. Kong Agrippa henvender sig til Paulus og siger: „Det tillades dig at tale.“ Mens Paulus taler, sker der noget bemærkelsesværdigt. Paulus’ ord begynder at gøre indtryk på kongen. Ja, kong Agrippa siger endda: „På kort tid kunne du overtale mig til at blive en kristen!“ — Apostelgerninger 26:1-28.

5. Hvad gav Paulus’ ord til Agrippa så stor gennemslagskraft?

5 Tænk engang! Som følge af Paulus’ mesterlige forsvarstale blev en hersker påvirket af den stærke kraft i Guds ord. (Hebræerne 4:12) Men hvad var det der gav Paulus’ forsvar så stor gennemslagskraft? Og hvad kan vi lære af Paulus som kan hjælpe os i vores arbejde med at gøre disciple? Når vi analyserer hans tale, lægger vi mærke til to interessante ting: (1) Paulus talte meget overbevisende. (2) Han brugte sin kundskab om Guds ord på en kyndig måde, ligesom en håndværker der bruger et redskab effektivt.

Lær at tale overbevisende

6, 7. (a) Hvad betyder det græske ord for ’at overbevise’ og ’at overtale’ i Bibelen? (b) Hvor vigtigt er det at overbevise andre når man lærer dem noget ud fra Bibelen?

6 I bogen Apostelgerninger bruges det græske udtryk der gengives med ’at overbevise’ og ’at overtale’, gentagne gange i forbindelse med Paulus. Hvilken betydning har det i vores arbejde med at gøre disciple?

7 Ifølge Vines Expository Dictionary of New Testament Words er betydningen af det græske ord der er oversat med ’at overbevise’ og ’at overtale’, den „at vinde nogen for sig“ eller „at udvirke en ændring i en persons tankegang ved hjælp af fornuftmæssige eller moralske overvejelser“. Ved at undersøge ordets betydning nærmere får man en endnu bedre forståelse. Det indeholder også betydningen „at have tillid til“. Hvis du overbeviser en person om et lærepunkt i Bibelen, har du givet vedkommende tillid til den, og dette fører til tro på at det den lærer, er sandt. Det er altså ikke nok at fortælle en person hvad Bibelen siger, hvis vedkommende skal tro på den og leve efter den. Vedkommende må overbevises om at det du siger, er sandt, og det gælder uanset om der er tale om et barn, en nabo, en kollega, en skolekammerat eller et familiemedlem. — 2 Timoteus 3:14, 15.

8. Hvad indebærer det at overbevise en person om sandheden fra Bibelen?

8 Hvordan kan du overbevise en person om at det du fortæller ham ud fra Guds ord, er sandt? Paulus gjorde brug af logiske ræsonnementer, gode argumenter og indtrængende opfordringer. Derved lykkedes det ham at få nogle af dem han talte med, til at ændre opfattelse. * Frem for blot at slå fast at noget er sandt, må du derfor fremlægge oplysninger der på overbevisende måde støtter det du siger. Hvordan gør man det? Sørg for at det du siger, er solidt baseret på Guds ord og ikke på din egen personlige opfattelse. Du kan også henvise til vidnesbyrd der støtter dine bibelske argumenter. (Ordsprogene 16:23) Hvis du for eksempel nævner at mennesker der vælger at adlyde Gud, vil opnå liv på en paradisisk jord, kan du begrunde det ved at henvise til et skriftsted, som Lukas 23:43 eller Esajas 65:21-25. Men hvordan kan du understøtte den bibelske tanke? Du kan henvise til noget som din tilhører kender til, ved at minde ham om de enkle og gratis glæder livet byder på, for eksempel en smuk solnedgang, blomsternes søde duft, smagen af skønne frugter eller det at betragte en fuglemor der fodrer sine unger. Hjælp ham til at indse at alt dette vidner om at Skaberen ønsker at vi skal nyde livet på jorden. — Prædikeren 3:11, 12.

9. Hvordan kan vi ræsonnere med dem vi forkynder for?

9 Når man prøver at overbevise en person om en bestemt bibelsk lære, må man passe på at man ikke af ren og skær begejstring kommer til at lyde dogmatisk. Det kan let få den man taler med, til at lukke af, så man ikke når vedkommendes  sind og hjerte. ’Skolehåndbogen’ kommer med dette advarende ord: „Hvis vi uden videre erklærer at en opfattelse som en anden længe har været glad for, er forkert, bliver det sikkert ikke godt modtaget, selv om vi underbygger det med en lang række skriftsteder. Det kunne for eksempel dreje sig om en populær højtid; hvis vi bare fordømmer den og siger at den stammer fra hedensk tid, er det langtfra sikkert at det forandrer folks syn på højtiden. I den situation er det bedre at ræsonnere.“ Hvorfor må vi gøre en bevidst indsats for at være rimelige og fornuftige når vi ræsonnerer med folk? Håndbogen siger: „Hvis du . . . fremlægger dine ræsonnementer, indbyder det til samtale, det giver noget at tænke over, og det lader døren stå åben for flere samtaler. Det virker overbevisende.“ — Kolossenserne 4:6.

Nå ind til hjertet

10. Hvordan indledte Paulus sit forsvar over for Agrippa?

10 Vi vil nu se nærmere på Paulus’ forsvarstale, som er gengivet i Apostelgerninger, kapitel 26. Læg mærke til hvordan Paulus indledte sin tale. For at komme ind til emnet fandt han noget at rose Agrippa for, selv om kongen vakte offentlig forargelse ved at leve sammen med sin søster Berenike. Paulus sagde: „Kong Agrippa, jeg regner mig for lykkelig over at det er for dig jeg i dag skal forsvare mig vedrørende alt det som jeg anklages for af jøderne, især fordi du er ekspert med hensyn til alle jødernes skikke såvel som deres stridsspørgsmål. Jeg beder dig derfor høre tålmodigt på mig.“ — Apostelgerninger 26:2, 3.

11. Hvordan viste Paulus respekt for Agrippa, og hvad medførte det?

11 Lagde du mærke til at Paulus anerkendte Agrippas høje embede ved at tiltale ham som konge? Det var et udtryk for respekt, og ved sit kloge ordvalg viste Paulus Agrippa ære. (1 Peter 2:17) Apostelen anerkendte at Agrippa var ekspert med hensyn til sine jødiske undersåtters indviklede skikke og love, og sagde at  han var lykkelig for at kunne fremsætte sit forsvar over for så velinformeret en hersker. Den kristne apostel Paulus opførte sig ikke overlegent over for Agrippa, som ikke var kristen. (Filipperne 2:3) Tværtimod anmodede Paulus kongen om at høre tålmodigt på ham. Derved skabte han en atmosfære som gjorde at Agrippa og de andre der lyttede til ham, ville være mere tilbøjelige til at acceptere det han sagde. Ved at begynde med et fælles udgangspunkt lagde han et fundament som han kunne bygge sin argumentation på.

12. Hvordan kan vi tale til hjertet når vi forkynder for folk?

12 Lad os appellere til den vi underviser, ved under hele besøget at tale til hjertet, ligesom Paulus gjorde da han stod over for Agrippa. Det kan vi gøre ved at vise dyb respekt for den vi forkynder for, og ved at tage hensyn til hans eller hendes baggrund og måde at tænke på. — 1 Korinther 9:20-23.

Gør dygtig brug af Guds ord

13. Hvordan kan du, ligesom Paulus, motivere dine tilhørere til handling?

13 Paulus ville gerne motivere sine tilhørere til at leve efter den gode nyhed. (1 Thessaloniker 1:5-7) Derfor søgte han at nå deres symbolske hjerte, sædet for motiverne. Da Paulus forsvarede sig over for Agrippa, ’behandlede han sandhedens ord på rette måde’ ved at henvise til noget som Moses og profeterne havde udtalt. — 2 Timoteus 2:15.

14. Forklar hvordan Paulus gjorde brug af overbevisende ræsonnementer da han stod foran Agrippa.

14 Paulus vidste at Agrippa var jøde af navn, og idet han henviste til Agrippas kendskab til jødedommen, brugte han det argument at han ’intet sagde ud over det som både profeterne og Moses havde udtalt skulle ske ’i forbindelse med Messias’ død og opstandelse. (Apostelgerninger 26:22, 23) Paulus stillede Agrippa dette direkte spørgsmål: „Tror du, kong Agrippa, Profeterne?“  Agrippa befandt sig nu i et dilemma. Hvis han afviste profeterne, ville det ødelægge hans ry som en troende jøde. Hvis han på den anden side erklærede sig enig i Paulus’ ræsonnement, ville han offentligt stille sig på apostelens side og risikere at blive kaldt kristen. Paulus besvarede klogeligt sit eget spørgsmål ved at sige: „Jeg ved du tror.“ Hvad bevægede Agrippas hjerte ham til at sige? Han sagde: „På kort tid kunne du overtale mig til at blive en kristen!“ (Apostelgerninger 26:27, 28) Selv om Agrippa ikke blev kristen, var det til en vis grad lykkedes Paulus at nå hans hjerte med det budskab han forkyndte. — Hebræerne 4:12.

15. Hvordan fik Paulus oprettet en menighed i Thessalonika?

15 Har du lagt mærke til at Paulus fremholdt den gode nyhed ved både at proklamere sandheden og ved at overbevise sine tilhørere ved hjælp af ræsonnementer? Ved at benytte denne fremgangsmåde behandlede Paulus sandhedens ord „på rette måde“, og det udvirkede at nogle af dem der hørte på ham, blev overbevist. Det var blandt andet tilfældet i Thessalonika, hvor Paulus opsøgte nogle jøder og gudfrygtige ikkejøder i synagogen. Beretningen i Apostelgerninger 17:2-4 siger: „I overensstemmelse med hvad Paulus plejede gik han ind til dem, og på tre sabbatter ræsonnerede han med dem ud fra Skrifterne idet han forklarede og ved hjælp af henvisninger beviste at Messias nødvendigvis måtte lide og opstå fra de døde . . . Og nogle af dem blev overbevist.“ Ja, Paulus forkyndte på en måde så hans tilhørere blev overbevist. Han ræsonnerede med sine tilhørere, forklarede hvordan tingene hang sammen, og beviste ved hjælp af Skrifterne at Jesus var den lovede Messias. Hvad blev resultatet? At der blev oprettet en menighed af troende.

16. Hvordan kan du opnå større glæde i forkyndelsen?

16 Kan du blive dygtigere til at overbevise andre om sandheden i Guds ord? Det vil give dig større personlig tilfredsstillelse og glæde når du forkynder og underviser andre om Guds rige. Det har mange allerede erfaret ved at følge forslagene om at bruge Bibelen mere i forkyndelsesarbejdet.

17. Fortæl en personlig oplevelse der viser hvor gavnligt det er at bruge Bibelen i forkyndelsen, eller gengiv tanken fra paragraffen.

17 En af Jehovas Vidners rejsende tilsynsmænd skrev for eksempel: „Mange brødre og søstre går nu med Bibelen i hånden når de forkynder fra dør til dør. Det har hjulpet forkynderne til at få læst et skriftsted for mange af dem de møder. Og det har hjulpet både de besøgte og forkynderne til at forbinde vores forkyndelse med Bibelen, og ikke kun med blade og bøger.“ Om vi kan gå med Bibelen i hånden når vi forkynder, afhænger selvfølgelig af forskellige ting, deriblandt lokal skik og brug. Men det må være vores mål at blive kendt som nogle der er dygtige til at bruge Bibelen og til at overbevise andre om det kristne budskab så de tager imod det.

Hav Guds syn på forkyndelsen

18, 19. (a) Hvordan betragter Gud vores forkyndelse, og hvorfor må vi opdyrke den samme indstilling? (b) Hvad kan hjælpe os til at aflægge gode genbesøg? (Se rammen med titlen: „Hvordan man opnår gode resultater i genbesøgsarbejdet“ på side 16.)

18 For at nå ind til hjertet må vi desuden betragte forkyndelsen med Guds øjne og være  tålmodige. Guds ønske er at alle slags mennesker skal „komme til nøjagtig kundskab om sandheden“. (1 Timoteus 2:3, 4) Er det ikke også det vi ønsker? Jehova er tålmodig, og hans tålmodighed giver mange mulighed for at ændre sind. (2 Peter 3:9) Når vi finder nogle der er villige til at lytte til budskabet om Riget, kan det derfor være nødvendigt at besøge dem igen og igen for at pleje den interesse de har vist. Det kræver tid og tålmodighed at se sandhedens sæd gro. (1 Korinther 3:6) Rammen med titlen „Hvordan man opnår gode resultater i genbesøgsarbejdet“ giver forslag til hvordan man kan opdyrke en sådan interesse. Husk på at folks liv — deres problemer og omstændigheder — hele tiden ændrer sig. Der skal måske mange forsøg til for at træffe dem hjemme, men det er alle anstrengelserne værd. Vi vil gerne give dem lejlighed til at høre Guds frelsesbudskab. Bed derfor Jehova Gud om visdom så du kan blive dygtigere til at overbevise andre om sandheden fra Bibelen.

19 Hvad kan vi som kristne forkyndere yderligere gøre når vi har fundet en der gerne vil høre mere om Bibelens budskab? Det vil den næste artikel komme ind på.

[Fodnote]

^ par. 8 Yderligere oplysninger om hvordan man kan tale overbevisende, findes i lektion 48 og 49 i bogen Den Teokratiske Skole — til gavn for kristne forkyndere, udgivet af Jehovas Vidner.

Husker du?

• Hvorfor havde Paulus’ forsvarstale over for kong Agrippa så stor gennemslagskraft?

• Hvordan kan vi nå hjertet med vores budskab?

• Hvad vil hjælpe os til at blive dygtige til at bruge Guds ord så vi når hjertet?

• Hvordan kan vi få Guds syn på forkyndelsen?

[Studiespørgsmål]

[Ramme/illustrationer på side 16]

Hvordan man opnår gode resultater i genbesøgsarbejdet

• Vis ægte personlig interesse.

• Forbered dig på et interessant bibelsk emne.

• Læg op til næste besøg.

• Hav personen i tanke efter besøget.

• Kom hurtigt igen, måske i løbet af en dag eller to, for at følge interessen op.

• Husk at målet er at oprette et bibelstudium.

• Bed om at Jehova vil lade interessen vokse.

[Illustration på side 15]

Paulus brugte overbevisende ræsonnementer da han stod over for landshøvdingen Festus og kong Agrippa