Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Hvordan kan du træffe kloge beslutninger?

Hvordan kan du træffe kloge beslutninger?

 Hvordan kan du træffe kloge beslutninger?

„DEN vise hører efter og modtager mere belæring,“ udtalte Salomon, der var konge i fortidens Israel. De fleste af os har indimellem truffet ufornuftige beslutninger, ganske enkelt fordi vi ikke lyttede til andres råd. — Ordsprogene 1:5.

Disse ord af Salomon, samt andre af de „tre tusind ordsprog“ han var ophavsmand til, blev senere nedfældet i Bibelen. (1 Kongebog 4:32) Hvordan kan man have gavn af at kende og følge hans vise udtalelser? Ved hjælp af dem kan man „lære visdom og tugt at kende, for at man kan forstå forstandige ord, for at man kan tage imod tugt der giver indsigt, imod retfærdighed, retsbevidsthed og retskaffenhed“. (Ordsprogene 1:2, 3) Lad os se på fem bibelske retningslinjer for hvordan man kan træffe kloge beslutninger.

Tænk over konsekvenserne på længere sigt

Nogle beslutninger kan få meget store konsekvenser. Prøv derfor på forhånd at finde ud af hvad følgerne kan blive. Du må ikke lade dig friste til at lukke øjnene for mulige konsekvenser på længere sigt blot for at nyde øjeblikkets goder. „Den kloge ser ulykken og skjuler sig, men de uerfarne går videre og må bøde,“ advarer Ordsprogene 22:3.

Det kan være en god idé at skrive en liste over de umiddelbare og de mere vidtrækkende konsekvenser. Måske føler du dig fristet til at tage et bestemt job på grund af umiddelbare goder som en høj løn uden de store anstrengelser. Men kunne en af konsekvenserne på længere sigt være et arbejde uden fremtid? Kunne det eventuelt medføre at du skal flytte langt væk fra familie og venner? Kunne det udsætte dig for et nedbrydende miljø eller være så uinteressant at du blev dybt frustreret? Afvej fordelene mod ulemperne, og træf så din beslutning.

Giv dig tid

Hurtige beslutninger viser sig ofte at være ukloge. Ordsprogene 21:5 siger: „Den flittiges planer får et gunstigt udfald, så sikkert som enhver der har hastværk styrer mod armod.“ Dette kunne for eksempel gælde unge der er blindt forelskede. De bør give sig god tid før de tager stilling til om de vil binde sig til hinanden i ægteskab. Ellers erfarer de måske sandheden i den engelske dramatiker William Congreves ord: „De der gifter sig i hast, fortryder det måske når de får god tid.“

 At give sig god tid må dog ikke forveksles med at trække noget i langdrag. Nogle beslutninger er så vigtige at det klogeste vil være at træffe en afgørelse så hurtigt som muligt. Tøver man unødigt, kan det komme til at koste én selv eller andre dyrt. Ja, at udsætte en beslutning kan være en beslutning i sig selv — og højst sandsynlig vil denne beslutning ikke være særlig god.

Tag imod råd

Da to situationer sjældent er nøjagtig ens, er det ikke alle der når til samme løsning på problemer af samme art. Det er dog altid en fordel at høre hvilken afgørelse andre er nået frem til i lignende situationer. Spørg dem hvordan de nu ser på den beslutning de traf. Drejer det sig for eksempel om at vælge et erhverv, så spørg nogle der er beskæftiget i den pågældende branche, om de vil fortælle dig om både fordele og ulemper eller eventuelle faremomenter.

„Planer mislykkes når der ikke er fortroligt samråd,“ advares vi, „men når der er mange rådgivere gennemføres de.“ (Ordsprogene 15:22) Når vi søger råd og vejledning hos andre, må vi selvfølgelig gøre os klart at det er os selv der må træffe den endelige afgørelse og også må tage ansvaret for den. — Galaterne 6:4, 5.

Følg en godt oplært samvittighed

Samvittigheden hjælper os til at træffe beslutninger som er i overensstemmelse med de principper vi ønsker at bygge vores liv op omkring. For en kristen betyder det at han må opøve sin samvittighed så den formes efter Guds tanker. (Romerne 2:14, 15) „Tag ham i betragtning på alle dine veje, så vil han jævne dine stier,“ vejleder Bibelen os. (Ordsprogene 3:6) På nogle områder vil to personer, selv om de begge har en godt oplært samvittighed, uden tvivl nå frem til forskellige konklusioner og derfor træffe forskellige afgørelser.

En veloplært samvittighed vil dog ikke tillade en sådan handlefrihed når det drejer sig om noget der direkte fordømmes i Bibelen. Lad os tage et eksempel. En mand og en kvinde hvis samvittighed ikke er oplært efter Bibelens principper, føler måske at der ikke er noget forkert ved at flytte sammen for at se om de passer sammen inden de gifter sig. De synes måske endda at de har truffet en rigtig god beslutning ved ikke at gifte sig for hurtigt. Deres samvittighed vil sikkert ikke fordømme dem. Men ingen der har Guds syn på kønsliv og ægteskab, vil kunne gå ind for en sådan midlertidig og umoralsk samlivsform. — 1 Korinther 6:18; 7:1, 2; Hebræerne 13:4.

Dine beslutninger kan berøre andre

De beslutninger man træffer, vil ofte berøre andre. Træf derfor aldrig bevidst en uklog afgørelse som kunne ødelægge dit gode forhold til venner og slægtninge og, ikke mindst, til Gud. I Ordsprogene 10:1 siges der: „En vís søn fryder sin fader, men en tåbelig søn er sin moders sorg.“

Til tider kan det dog blive nødvendigt at give afkald på nogle venskaber. Det kan for eksempel være at du har besluttet dig for at vrage visse læresætninger fordi du nu ved at de er i modstrid med Bibelen. Eller du har  måske besluttet at foretage nogle store forandringer i dit liv fordi du ønsker at følge Guds retningslinjer efter at du har lært dem at kende. Nogle af dine venner og slægtninge sympatiserer måske ikke med din beslutning, men enhver beslutning der tages for at behage Gud, er vís.

Træf en livsvigtig afgørelse

De fleste er sikkert ikke klar over at alle i dag står over for et valg mellem liv og død. Da israelitterne lå lejret ved grænsen til det forjættede land i 1473 f.v.t., befandt de sig i en lignende situation. Som Guds talsmand sagde Moses til dem: „Jeg har forelagt dig livet og døden, velsignelsen og forbandelsen; og du skal vælge livet for at du kan blive i live, du og dit afkom, ved at elske Jehova din Gud, ved at adlyde hans røst og ved at holde dig til ham; for han er dit liv og rækken af dine dage, at du kan bo på den jord som Jehova svor over for dine forfædre Abraham, Isak og Jakob at ville give dem.“ — 5 Mosebog 30:19, 20.

Bibelens profetier og dens kronologi peger på at vi vil opleve „kritiske tider som er vanskelige at klare“, og at „denne verdens scene skifter“. (2 Timoteus 3:1; 1 Korinther 7:31) Den forudsagte forandring vil nå sit klimaks når menneskers udtjente system erstattes af Guds retfærdige nye verden.

Denne nye verden er nært forestående. Vil du få lov til at leve evigt i Paradiset under Guds riges styre? Eller vil du blive fjernet fra jorden når Satans tingenes ordning ødelægges? (Salme 37:9-11; Ordsprogene 2:21, 22) Det er nu vi hver især må vælge hvilken vej vi vil følge, og den afgørelse vi træffer, vil betyde livet eller døden for os. Vil du tage imod hjælp for derved at sikre dig at du træffer et klogt valg?

Det første man må gøre for at vælge livet, er at lære hvad Gud kræver. Kirkerne har for størstedelens vedkommende forsømt at fortælle hvilke krav der er tale om. Deres ledere har ofte vildledt folk så de tror på usandheder og gør noget som Gud ikke kan tolerere. Da de ikke har forklaret nødvendigheden af at træffe en personlig beslutning om at tilbede Gud „i ånd og sandhed“, er det de færreste der gør det. (Johannes 4:24) Men læg mærke til hvad Jesus sagde: „Den der ikke er med mig er imod mig, og den der ikke samler med mig spreder.“ — Mattæus 12:30.

Jehovas Vidner tilbyder med glæde at hjælpe andre til at få større kundskab om Bibelen. De leder regelmæssige bibelske drøftelser med enkeltpersoner eller grupper når og hvor det passer bedst. Hvis du kunne tænke dig at få et sådant bibelkursus, kan du enten kontakte de lokale Jehovas Vidner eller skrive til udgiverne af dette blad.

Nogle har dog allerede en vis kundskab om hvad Gud kræver. De er måske endda overbeviste om at Bibelen er pålidelig og sand. Alligevel holder mange af dem sig tilbage fra at tage den endelige beslutning om at indvi sig til Gud. Hvorfor? Det kan der være flere grunde til.

De er måske ikke klar over dåbens betydning. Jesus sagde imidlertid: „Ikke enhver som siger til mig: ’Herre, Herre,’ vil komme ind i himlenes rige, men kun den der gør min himmelske Faders vilje.“ (Mattæus 7:21) Det er ikke nok at vide hvad der står i Bibelen — der må også handlinger til. Mønsteret finder vi hos de kristne i det første århundrede. Om nogle af dem læser vi: „Da de fik tro på Filip, som forkyndte den gode nyhed om Guds rige og Jesu Kristi navn, lod de sig døbe, både mænd og kvinder.“ (Apostelgerninger 2:41; 8:12) Hvis én nidkært har tilegnet sig kundskab om Bibelen, tror på det den siger, og har rettet sit liv ind efter Guds normer, hvad afholder ham så fra at blive døbt som symbol på sin indvielse? (Apostelgerninger 8:34-38) Ønsker han at blive godkendt af Gud, er det indlysende at han villigt og helhjertet må tage dette skridt. — 2 Korinther 9:7.

 Nogle synes måske at de har for lidt kundskab til at kunne indvi deres liv til Gud. Men alle der begynder på noget nyt, har naturligvis kun en begrænset viden på området. Hvilken fagmand vil påstå at han til at begynde med vidste lige så meget som han gør i dag? Det der skal til for at træffe beslutningen om at tjene Gud, er at man kender Bibelens elementære lærespørgsmål og principper samt har et oprigtigt ønske om at leve efter dem.

Måske er der nogle som udskyder beslutningen om at tjene Gud af frygt for at de ikke kan leve op til den. Har man sagt ja til noget, er det naturligt at man er bekymret for om man slår til. En som beslutter at gifte sig og stifte familie, kan også føle sig utilstrækkelig i visse henseender, men det at han giver et bindende løfte, ansporer ham til at gøre sit bedste. Det kan også være at en ung mand der skal have kørekort, er bange for at køre galt — måske fordi han ved at unge bilister ifølge statistikken er impliceret i flere uheld end mere erfarne trafikanter. Men det afholder ham ikke fra at tage køretimer og kørekort! Hans kendskab til statistikken får ham blot til at køre mere forsigtigt.

Vælg livet

Bibelen viser at den nuværende politiske, økonomiske og religiøse samfundsorden og de som støtter den, snart ikke vil findes mere. Men enkeltpersoner som klogt vælger livet og viser det i handling, vil blive bevaret. Som kernen i et nyt verdenssamfund vil de være med til at gøre jorden til et paradis, sådan som det oprindelig var Guds ønske. Kunne du tænke dig at være med til dette arbejde under Guds ledelse?

Hvis du har lyst til det, så beslut dig for at studere Bibelen og at lære hvad man må gøre for at behage Gud. Og, vigtigst af alt, beslut dig for at leve op til det. Kort sagt, vælg livet!

[Illustrationer på side 4]

Giv dig tid nok til vigtige beslutninger

[Illustration på side 5]

Tag imod råd når du skal vælge erhverv

[Illustrationer på side 7]

De der beslutter sig for at tjene Gud nu, vil være med til at gøre jorden til et paradis