Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Hvad forventer Jehova af os?

Hvad forventer Jehova af os?

 Hvad forventer Jehova af os?

„Hvad kræver Jehova af dig andet end at du øver ret og elsker loyal hengivenhed og vandrer beskedent med din Gud?“ — MIKA 6:8.

1, 2. Hvorfor bliver nogle af Jehovas tjenere modløse, og hvad kan opmuntre dem?

VERA er en trofast kristen midt i halvfjerdserne, og hun har et dårligt helbred. Hun fortæller: „Somme tider kigger jeg ud ad vinduet og får øje på mine kristne brødre og søstre der går fra hus til hus og forkynder. Jeg får tårer i øjnene fordi jeg ikke kan være med. Min sygdom hindrer mig i at gøre det jeg gerne vil i tjenesten for Jehova.“

2 Har du indimellem haft det på samme måde? Alle der elsker Jehova, ønsker naturligvis at vandre i hans navn og at leve op til det han kræver af os. Men hvad nu hvis man har et dårligt helbred, er kommet op i årene eller har familieforpligtelser? Vi kan godt blive lidt modløse hvis sådanne omstændigheder hindrer os i at gøre alt det vi gerne vil i tjenesten for Gud. Hvis vi er i den situation, vil det helt sikkert være opmuntrende at gennemgå Mikas Bog, kapitel 6 og 7, for disse kapitler viser at Jehovas krav er rimelige, og at det er muligt at leve op til dem.

Hvordan Gud behandler sit folk

3. Hvordan behandler Jehova de oprørske israelitter?

3 Lad os først se på Mika 6:3-5 og lægge mærke til hvor venligt Jehova taler til sit folk. Husk at israelitterne på Mikas tid er oprørske, og at Jehova alligevel kalder dem „mit folk“. Han appellerer kærligt til dem med ordene: „Mit folk, husk dog . . . .“ Jehova retter ingen hårde beskyldninger mod dem, men prøver at nå ind til deres hjerte ved at spørge dem: „Hvad har jeg gjort dig?“ Han tilskynder dem endda til at ’vidne imod’ ham.

4. Hvordan skulle den medfølelse Gud har vist, påvirke os?

4 Vi kan alle tage ved lære af Jehova Guds eksempel! Når Jehova havde kærlig medfølelse med Israels og Judas opsætsige folk på Mikas tid, hvor meget mere skulle vi da ikke vise kristen kærlighed og medfølelse over for dem der hører til menigheden. Det kan godt være at det ikke er alle man kommer lige godt ud af det med, og nogle er måske også  åndeligt svage. Men hvis de elsker Jehova, vil vi hjælpe dem og vise dem medfølelse.

5. Hvilken grundlæggende sandhed indeholder Mika 6:6, 7?

5 Lad os nu se på Mika 6:6, 7. Her stiller profeten en række spørgsmål. Han siger: „Hvormed skal jeg træde frem for Jehova, bøje mig for Gud i det høje? Skal jeg træde frem for ham med brændofre, med årgamle kalve? Bryder Jehova sig om tusinder af væddere, om titusinder af oliestrømme? Skal jeg give min førstefødte for mit oprør, min livsfrugt for min sjæls synd?“ Nej, man kan ikke gøre indtryk på Jehova med „tusinder af væddere“ eller med „titusinder af oliestrømme“. Derimod er der noget andet der vil have hans behag. Hvad er det?

Vi må øve ret

6. Hvilke tre krav nævnes i Mika 6:8?

6 I Mika 6:8 lærer vi hvad Jehova forventer af os. Mika spørger: „Hvad kræver Jehova af dig andet end at du øver ret og elsker loyal hengivenhed og vandrer beskedent med din Gud?“ Disse tre krav har at gøre med vores følelser, tanker og handlinger. Vi må føle os tilskyndet til at vise disse egenskaber, tænke over hvordan vi kan opdyrke dem, og så vise dem i handling. Men lad os nu se på kravene, et ad gangen.

7, 8. (a) Hvad vil det sige at ’øve ret’? (b) Hvilke uretfærdigheder er udbredte på Mikas tid?

7 At man ’øver ret’, betyder at man gør det der er rigtigt og retfærdigt. Det er Guds måde at gøre tingene på, der er normen for retfærdighed. På Mikas tid praktiserede man desværre ikke det der var ret og retfærdigt, snarere det modsatte. Hvordan? Det fremgår af Mika 6:10. I slutningen af verset siges det at handelsfolkene dengang brugte ’et knebent efamål’, altså et mål der var for lille. Ifølge vers 11 brugte de også „svigefulde lodder“, og vers 12 tilføjer at ’deres tunge var svigefuld’. Ud fra denne beskrivelse af handelsverdenen på Mikas tid forstår vi at der blev snydt med mål og vægt, og at en mands ord ikke var til at stole på.

8 Uretten er ikke begrænset til markedspladserne. Den findes også i retssalene. I Mika 7:3 læser vi at „fyrsten beder om noget, og den der dømmer beder om noget til gengæld“. Man bestikker dommerne for at få dem til at afsige uretfærdige domme som går ud over uskyldige. „Stormanden“, den der har stor indflydelse, er indblandet i forbrydelserne. Ja, Mika siger at fyrsten, dommeren og stormanden er fælles om onde handlinger, som de ’snor sammen’.

9. Hvordan er Juda og Israel berørt af de ondes uretfærdige handlinger?

9 Overalt i Juda og Israel er man berørt af den uret som landets onde ledere giver sig af med. Mika 7:5 fortæller os at denne uret har ført til at fortrolige venner, ja selv ægtefæller, ikke længere tør stole på hinanden. Vers 6 beskriver hvad det har ført til: Nære slægtninge som sønner, fædre, døtre og mødre er fulde af foragt for hinanden.

10. Hvilken adfærd holder kristne i hævd trods uretfærdigheden i verden?

10 Er forholdene de samme i dag? Ja, ligesom Mika er vi omgivet af uret, vi lever i en atmosfære af mistillid og ser samfundet og familielivet gå i opløsning. Men som tjenere for Gud må vi ikke lade de uretfærdigheder der er dominerende i verden, trænge ind i den kristne menighed. Nej, vi må holde egenskaber som ærlighed og pålidelighed i hævd og vise dem i vores daglige færden. Vi „ønsker at bære os ærligt ad i alle ting“. (Hebræerne 13:18) En stor velsignelse ved at øve ret er at vi kan have tillid til hinanden inden for brodersamfundet.

Hvordan hører folk „Jehovas røst“?

11. Hvordan går Mika 7:12 i opfyldelse?

11 Mika erklærer at der trods den udbredte uretfærdighed vil komme en tid med retfærdighed for alle slags mennesker. Profeten forudsiger at folk vil blive samlet sammen „fra  hav til hav, og fra bjerg til bjerg“ for at tilbede Jehova. (Mika 7:12) I vor tid, hvor profetiens endelige opfyldelse finder sted, er det ikke en bestemt nation, men enkeltpersoner fra alle nationer der får gavn af at Gud øver ret uden partiskhed. (Esajas 42:1) Hvordan sker det?

12. Hvordan høres „Jehovas røst“ i dag?

12 For at få svaret vil vi se på hvad Mika sagde lidt tidligere, i Mika 6:9. Der står: „Jehovas røst råber til byen, og den der ejer praktisk visdom vil frygte dit navn.“ Hvordan hører folk af alle nationer „Jehovas røst“, og hvordan hænger det sammen med det at vi øver ret? Folk i dag hører naturligvis ikke Guds røst i bogstavelig forstand. Men gennem vores verdensomspændende forkyndelsesarbejde hører enkeltpersoner fra alle racer og sociale lag Jehovas stemme. Det fører til at de der lytter, kommer til at ’frygte Guds navn’ og nære ærbødighed for det. Vi handler retfærdigt og kærligt ved at tjene som nidkære forkyndere af Riget, og vi „øver ret“ ved at gøre Guds navn kendt for alle uden forskel.

Vi må elske loyal hengivenhed

13. Hvad er forskellen på loyal hengivenhed og kærlighed?

13 Lad os nu se på det andet krav der nævnes i Mika 6:8. Jehova forventer at vi „elsker loyal hengivenhed“. Det udtryk der her bruges på hebraisk, er svært at gengive på dansk, men begreber som loyalitet og loyal  hengivenhed er tæt på at have samme betydningsindhold som det hebraiske ord. Det er en aktiv egenskab, hvor ens medfølelse kommer til udtryk ved at man viser andre omsorg. Den har meget tilfælles med kærlighed, men adskiller sig på et vigtigt punkt. Kærlighed, og det at elske, er bredere udtryk som også kan hæftes på ting og begreber. Bibelen siger for eksempel at man kan ’elske vin og olie’ og ’elske visdom’. (Ordsprogene 21:17; 29:3) Men udtrykket „loyal hengivenhed“ er mere specifikt. Det bruges kun i forbindelse med mennesker, og især dem der tjener Gud. I Mika 7:20 tales der for eksempel om den loyale hengivenhed der ville blive vist mod Abraham, en mand som tjente Gud.

14, 15. Hvordan kommer loyal hengivenhed til udtryk, og hvilket eksempel nævnes i paragraffen?

14 Ifølge Mika 7:18 siger profeten at Gud „har behag i loyal hengivenhed“. I Mika 6:8 tales der ikke bare om at vise loyal hengivenhed, men om at elske denne egenskab. Hvad lærer vi af disse vers? At loyal hengivenhed er en egenskab vi viser fordi vi har lyst til det; vi gør det villigt og uden forbehold. Ligesom det er en glæde for Jehova at vise loyal hengivenhed mod dem der har brug for det, er det også en glæde for os.

15 En sådan loyal hengivenhed er ligefrem et kendetegn for Guds folk. Her er blot et enkelt eksempel: I juni 2001 blev staten Texas i USA ramt af et voldsomt tropisk uvejr som ødelagde i tusindvis af boliger, deriblandt flere hundrede som tilhørte nogle der var Jehovas Vidner. Men 10.000 Jehovas Vidner meldte sig frivilligt og brugte deres tid og kræfter på at hjælpe deres nødstedte trosfæller. I over et halvt år var der frivillige som arbejdede utrætteligt på at genopbygge 8 rigssale og 700 boliger for deres kristne brødre og søstre. Der blev arbejdet dag og nat og i weekenderne. De der ikke kunne være med, gav bidrag i form af penge, mad og andre forsyninger. Hvorfor kom disse mange tusind Jehovas Vidner deres trosfæller til undsætning? Fordi de ’elsker loyal hengivenhed’. Og det er hjertevarmende at tænke på at vore brødre i hele verden viser samme loyale hengivenhed! Jehova forventer det af os, men det er ikke nogen byrde; det er noget vi elsker at gøre.

Vi må vandre beskedent med Gud

16. Hvilken illustration er med til at understrege at vi må vandre beskedent med Gud?

16 Det tredje krav der nævnes i Mika 6:8, er at vi skal ’vandre beskedent med Gud’. Det betyder at vi må erkende vores begrænsninger og stole på Gud. Tænk over følgende illustration: Se for dig en lille pige der holder fast i sin fars hånd mens de sammen kæmper sig af sted i et stormvejr. Pigen ved godt at hun ikke er stor og stærk, men hun har tillid til at hendes far kan klare situationen. Ligesom den lille pige må vi erkende vores begrænsninger, men samtidig nære tillid til vor himmelske Fader. Hvordan kan vi bevare denne tillid? For eksempel ved at huske på hvorfor det er klogt at holde sig nær til Gud. Mika minder os om hele tre grunde til det: Jehova er vores Befrier, han er vores Fører, og han er vores Beskytter.

17. Hvordan befriede, ledede og beskyttede Jehova sit folk i fortiden?

17 Ifølge Mika 6:4, 5 siger Gud: „Jeg førte dig jo op fra Ægyptens land.“ Ja, Jehova var Israels Befrier, og han siger videre: „Jeg sendte Moses, Aron og Mirjam foran dig.“ Moses og Aron gik i spidsen for folket, og Mirjam ledede Israels kvinder i dans ved sejren. (2 Mosebog 7:1, 2; 15:1, 19-21; 5 Mosebog 34:10) Det var på den måde Jehova ved hjælp af sine tjenere ledede, eller førte, sit folk. I vers 5 minder han Israel om at han også beskyttede folket mod dets modstandere Balak og Bileam. Under den sidste del af rejsen, „fra Sjittim“ i Moab „hele vejen  til Gilgal“ i det forjættede land, var han med dem.

18. Hvordan optræder Gud som vores Befrier, Fører og Beskytter i dag?

18 Når vi vandrer med Gud, vil han befri os fra Satans verden, lede os ved hjælp af sit ord og sin menighed og beskytte os som gruppe betragtet når vi bliver angrebet af vores modstandere. Vi har altså grund til at holde godt fast i vor himmelske Faders hånd mens vi kæmper os frem gennem stormvejret på den sidste del af vores rejse — en rejse mod noget som er langt bedre end fortidens forjættede land, nemlig Guds retfærdige nye verden.

19. Hvordan vil beskedenhed hjælpe os til at erkende vores begrænsninger?

19 At vandre beskedent med Gud vil også hjælpe os til at se realistisk på vores situation, for beskedenhed indbefatter at man kender sine begrænsninger. Høj alder eller et svigtende helbred sætter måske visse grænser for hvad vi kan udrette i tjenesten for Jehova. I stedet for at lade dette gøre os mismodige vil det være godt at huske at Gud glæder sig over vores bestræbelser og tager imod de ofre vi bringer, ’efter hvad vi har, ikke efter hvad vi ikke har’. (2 Korinther 8:12) Ja, Jehova  forventer at vi tjener ham med hele vores sjæl, efter hvad vores omstændigheder tillader os. (Kolossenserne 3:23) Når vi oprigtigt og nidkært yder vores bedste i tjenesten for Gud, vil han velsigne os rigt. — Ordsprogene 10:22.

At vente tålmodigt giver velsignelser

20. Hvad kan hjælpe os til at vente tålmodigt på Jehova ligesom Mika gjorde?

20 Når vi erfarer Jehovas velsignelse, tilskynder det os til at efterligne Mikas indstilling. Han sagde: „Jeg vil vente på min frelses Gud.“ (Mika 7:7) Hvad har det at gøre med at vandre beskedent med Gud? Jo, når vi er villige til at vente tålmodigt, hjælper det os til ikke at være skuffede over at Jehovas dag endnu ikke er kommet. (Ordsprogene 13:12) Vi længes alle efter afslutningen på denne onde verden. Men vi véd samtidig at der hver eneste uge er flere tusind mennesker der begynder at vandre med Gud. Det er en meget god grund til at vente tålmodigt. I den forbindelse siger en broder der har tjent Jehova i mange år: „Når jeg ser tilbage på de 55 år jeg har været forkynder, er jeg overbevist om at jeg ikke er gået glip af noget som helst fordi jeg har ventet på Jehova. Jeg er tværtimod blevet skånet for mange sorger.“ Er det også din erfaring?

21, 22. Hvordan bliver Mika 7:14 opfyldt i dag?

21 Der er ingen tvivl om at det gavner os at vandre med Jehova i dag. I Mika 7:14 sammenlignes Guds folk med får der bor trygt sammen med deres hyrde. I den større opfyldelse i dag har både resten af det åndelige Israel og ’de andre får’ fundet tryghed hos deres Hyrde, Jehova, som de fuldt og fast stoler på. De bor „for sig selv i en skov, midt i en frugthave“ i den forstand at de åndeligt set er adskilt fra den mere og mere problemfyldte og farefulde verden der omgiver dem. — Johannes 10:16; 5 Mosebog 33:28; Jeremias 49:31; Galaterne 6:16.

22 I Mika 7:14 siges der om Guds åndelige får, hans folk: „Lad dem græsse i Basan og Gilead.“ De får der græssede på Basans og Gileads frodige græsgange, blev velnærede. Guds folk i dag har det også godt og får rig åndelig næring — endnu en velsignelse ved at vandre beskedent med Gud. — 4 Mosebog 32:1; 5 Mosebog 32:14.

23. Hvad kan vi lære af Mika 7:18, 19?

23 I Mika 7:18, 19 fremhæver profeten at Jehova ønsker at tilgive dem der angrer. Vers 18 fortæller at Jehova „tilgiver brøde“ og „forbigår overtrædelse“. Og ifølge vers 19 vil han „kaste alle deres synder i havets dyb“. Hvad kan vi lære af det? Jo, vi kan spørge os selv om vi efterligner Jehova på dette område. Tilgiver vi andre når de begår fejl? Når de beder os om tilgivelse og gerne vil gøre skaden god igen, bør vi ligesom Jehova være villige til at tilgive helt og fuldt og for altid.

24. Hvilket udbytte har du haft af at gennemgå Mikas profeti?

24 Hvad har vi lært af Mikas profeti? Vi er blevet mindet om at Jehova giver dem han drager til sig, et pålideligt håb. (Mika 2:1-13) Vi er blevet tilskyndet til at gøre alt hvad vi kan, for at fremme den sande tilbedelse så vi kan vandre i Guds navn for evigt. (Mika 4:1-4) Og vi er blevet forvisset om at det er muligt for os alle at leve op til Jehovas krav uanset vores omstændigheder. Ja, Mikas profeti styrker os i høj grad til at vandre i Jehovas navn.

Hvad vil du svare?

• Hvad kræver Jehova af os ifølge Mika 6:8?

• Hvad er nødvendigt hvis vi skal ’øve ret’?

• Hvordan kan vi vise at vi „elsker loyal hengivenhed“?

• Hvad vil det sige at ’vandre beskedent med Gud’?

[Studiespørgsmål]

[Illustrationer på side 21]

Mika opfyldte Jehovas krav på trods af ondskaben omkring ham. Det samme kan du gøre

[Illustration på side 23]

Vi må øve ret ved at forkynde for folk fra alle samfundslag

[Illustration på side 23]

Vi må vise at vi elsker loyal hengivenhed ved at hjælpe dem der har brug for det

[Illustration på side 23]

Vi må beskedent erkende vores begrænsninger mens vi gør hvad vi kan