Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Mildhed — en nødvendig kristen egenskab

Mildhed — en nødvendig kristen egenskab

 Mildhed — en nødvendig kristen egenskab

„I [skal] . . . iføre jer mildhed.“ — KOLOSSENSERNE 3:12.

1. Hvad gør mildhed til en bemærkelsesværdig egenskab?

NÅR vejret er mildt, er det behageligt, og vi føler os godt tilpas. Mennesker kan også være milde, og det er behageligt at være sammen med nogle der har et mildt sind. Interessant nok sagde den vise kong Salomon også at „en mild tunge kan bryde ben“. (Ordsprogene 25:15) Mildhed er altså en bemærkelsesværdig egenskab der forener nænsomhed og styrke.

2, 3. Hvilken sammenhæng er der mellem mildhed og den hellige ånd, og hvad vil vi se nærmere på i denne artikel?

2 Egenskaben mildhed indgår i apostelen Paulus’ beskrivelse af „åndens frugt“ i Galaterbrevet 5:22, 23. Det græske ord der i vers 23 er oversat med „mildhed“ i Ny Verden-Oversættelsen, gengives i andre danske bibeloversættelser med „sagtmodighed“. (Da. aut. 1948) Men faktisk er det på de fleste sprog vanskeligt at finde et ord der svarer præcist til det oprindelige græske ord, fordi ordet ikke betegner venlighed eller høflighed i det ydre, men i det indre; det omfatter ikke blot ens adfærd, men også ens hjerte- og sindstilstand.

3 Som en hjælp til at forstå hvad egenskaben mildhed er, og hvor vigtig den er, vil vi se nærmere på fire bibelske eksempler. (Romerne 15:4) De vil ikke blot lære os hvad mildhed indebærer, men også hvordan vi kan opdyrke denne egenskab og vise den på alle livets områder.

„Af stor værdi i Guds øjne“

4. Hvordan ved vi at Jehova tillægger mildhed stor betydning?

4 Da mildhed er en del af Guds ånds frugt, er det indlysende at det er en egenskab der må være nært knyttet til Guds uforlignelige personlighed. Apostelen Peter skrev at en ’stille og mild ånd’ er „af stor værdi i Guds øjne“. (1 Peter 3:4) Mildhed er også en af Jehovas egenskaber, og det er en egenskab han sætter stor pris på. Det i sig selv er grund nok til at alle Guds tjenere bør opdyrke mildhed. Men hvordan viser den højeste myndighed i universet, den almægtige Gud, mildhed?

5. Hvad har vi mulighed for på grund af Jehovas mildhed?

5 Da det første menneskepar, Adam og Eva, spiste af træet til kundskab om godt og ondt, valgte de med fuldt overlæg at være ulydige mod Guds klare befaling. (1 Mosebog 2:16, 17) Denne bevidste ulydighed førte til at de selv og deres efterkommere blev underlagt synd og død og blev fremmedgjort for Gud. (Romerne 5:12) Skønt Jehova var i sin fulde ret til at fælde denne dom, afskrev han ikke hårdt og brutalt menneskeheden som fuldstændig uforbederlig eller umulig at redde. (Salme 130:3) Jehovas mildhed kom til udtryk ved at han ikke var krævende og streng. Han var tværtimod så imødekommende at han sørgede for det der skulle til for at syndige mennesker kunne nærme sig ham og opnå hans gunst. Ja, ved hjælp af den gave som Jesu Kristi genløsningsoffer er, har Jehova gjort det muligt for os at nærme os hans ophøjede trone uden frygt. — Romerne 6:23; Hebræerne 4:14-16; 1 Johannes 4:9, 10, 18.

6. Hvordan kom Guds mildhed til udtryk over for Kain?

6 Længe før Jesus kom til jorden, viste  Jehova mildhed over for Adams sønner Kain og Abel da de bragte ham ofre. Jehova kunne se deres hjerteindstilling og afviste derfor Kains offer, men „så velvilligt“ til Abel og hans offergave. Det gjorde Kain så fjendtligt stemt at han ’blev optændt af stor vrede og fik et modfaldent udtryk i ansigtet,’ siger den bibelske beretning. Hvordan reagerede Jehova? Tog han Kains dårlige indstilling fortrydeligt op? Nej. Med mildhed spurgte han Kain hvorfor han var så vred. Han fortalte endog Kain hvordan han kunne overvinde sin vrede. (1 Mosebog 4:3-7) Det er tydeligt at Jehova er indbegrebet af mildhed. — 2 Mosebog 34:6.

Mildhed virker tiltalende og styrker andre

7, 8. (a) Hvordan kan vi lære Jehovas mildhed at kende? (b) Hvad viser ordene i Mattæus 11:27-29 om Jehova og Jesus?

7 En af de bedste måder hvorpå man kan lære Jehovas uforlignelige egenskaber at kende, er at betragte Jesu liv og tjeneste. (Johannes 1:18; 14:6-9) Da Jesus i det andet år af sin forkyndergerning befandt sig i Galilæa, udførte han mange mirakler i Korazin, Betsajda, Kapernaum og det nærliggende område. Men de fleste var stolte og uinteresserede og nægtede at tro på ham. Hvordan reagerede Jesus? Han gjorde det helt klart hvad deres mangel på tro ville føre til, men havde samtidig inderligt ondt af ‛am ha’aʹræts, de jævne, almindelige mennesker, der åndeligt set var forarmede. — Mattæus 9:35, 36; 11:20-24.

8 Jesu handlinger viser at han ’fuldt ud kendte Faderen’ og efterlignede ham. Han gav det jævne folk denne kærlige indbydelse: „Kom til mig, alle I som slider og slæber og er tyngede af byrder, og jeg vil give jer ny styrke. Tag mit åg på jer og lær af mig, for jeg har et mildt sind og er ydmyg af hjertet, og I vil finde ny styrke for jeres sjæle.“ Disse ord var meget trøstende og styrkende for dem der var kuede og undertrykte. Det er de også for os i dag. Hvis vi oprigtigt anstrenger os for at ’iføre os mildhed’, har Jesus lovet at han vil ’åbenbare Faderen’ for os. — Mattæus 11:27-29.

9. Hvilken egenskab er knyttet til mildhed, og hvordan er Jesus et godt eksempel i den henseende?

9 Mildhed er nært forbundet med ydmyghed, at være „ydmyg af hjertet“. Stolthed, derimod, fører til at man ophøjer sig selv og ofte behandler andre hårdt og ufølsomt. (Ordsprogene 16:18, 19) Under hele sin tjeneste på jorden viste Jesus ydmyghed. Selv da han seks dage før sin død red ind i Jerusalem og blev hyldet som jødernes konge, opførte han sig meget anderledes end herskerne i verden. Han opfyldte Zakarias’ profeti om Messias: „Se! Din konge kommer til dig, mild af sind og ridende på et æsel, ja, på et føl, et lastdyrs afkom.“ (Mattæus 21:5; Zakarias 9:9) Den trofaste profet Daniel så et syn hvori Jehova overdrog sin søn kongemagt, men i en tidligere profeti beskrives Jesus som „den ubetydeligste blandt menneskene“. Man kunne også sige „den mest ydmyge“, hvad ordet  i grundteksten giver rum for. Ja, ydmyghed og mildhed går hånd i hånd. — Daniel 4:17; 7:13, 14.

10. Hvorfor er kristen mildhed ikke det samme som svaghed?

10 Den mildhed Jehova og Jesus viser, virker tiltalende og hjælper os til at komme nær til dem. (Jakob 4:8) Mildhed er naturligvis langtfra ensbetydende med svaghed. Jehova, den almægtige Gud, er vældig i kraft og styrke og føler en brændende vrede over uretfærdighed. (Esajas 30:27; 40:26) Jesus var fast besluttet på ikke at gå på kompromis da han blev udsat for angreb fra Satan Djævelen. Han så heller ikke gennem fingre med de religiøse lederes ulovlige forretningsforehavender. (Mattæus 4:1-11; 21:12, 13; Johannes 2:13-17) Men når hans disciple kom til kort, behandlede han dem mildt og bar tålmodigt over med deres svagheder. (Mattæus 20:20-28) En bibelforsker beskriver meget træffende mildhed på denne måde: „Bag blidheden skjuler sig stålets styrke.“ Lad os efterligne Jesus ved at vise egenskaben mildhed.

Moses var mild af sind

11, 12. Hvorfor var det usædvanligt at Moses havde et mildt sind, når man tænker på hans opvækst?

11 Det tredje eksempel vi vil se på, er Moses. Bibelen beskriver ham som „langt den sagtmodigste [eller: mildeste af sind] af alle de mennesker der var på jordens flade“. (4 Mosebog 12:3, fodnote) Denne beskrivelse blev nedskrevet under guddommelig inspiration, og Moses’ usædvanlig milde sind fik ham til at følge Jehovas ledelse.

12 Moses’ opvækst var temmelig usædvanlig. I en tid med forræderi og mord sørgede Jehova for at denne søn af troende hebraiske forældre blev bevaret i live. Moses tilbragte sine første år under sin mors kærlige omsorg, og hun lærte ham meget om den sande Gud, Jehova. Senere voksede Moses op i et miljø der næppe kunne have været mere anderledes end det hans forældre levede i. „Moses [blev] oplært i al ægypternes visdom,“ skrev Stefanus, der blev martyr i det første århundrede. „Og [Moses] var magtfuld i sine ord og  gerninger.“ (Apostelgerninger 7:22) Da han så hvordan Faraos slavefogeder behandlede hans brødre uretfærdigt, valgte han i tro at stille sig på deres side. Efter at have dræbt en ægypter som han havde set slå en hebræer, måtte han flygte fra Ægypten til Midjans land. — 2 Mosebog 1:15, 16; 2:1-15; Hebræerne 11:24, 25.

13. Hvilken virkning havde det på Moses at han opholdt sig 40 år i Midjan?

13 I en alder af 40 år måtte Moses klare sig selv i en ørken. I Midjan mødte han Re’uels syv døtre og hjalp dem med at trække vand op til deres faders store hjord. Da de unge kvinder vendte hjem, fortalte de glædestrålende deres far at en ægypter havde udfriet dem fra nogle hyrder som generede dem. Da Re’uel indbød Moses til at bo hos familien, tog han imod tilbuddet. De genvordigheder Moses havde været ude for, havde ikke gjort ham bitter, og de hindrede ham heller ikke i at tilpasse sig de nye forhold. Han vaklede aldrig i sin beslutning om at tjene Gud. Der skulle gå 40 lange år, og i denne periode af sit liv var han hyrde for Re’uels får. Han blev gift med Zippora og opdrog børn, og i al den tid blev han ved med at forædle sin personlighed og udvikle den egenskab der kom til at kendetegne ham. Ja, Moses lærte mildhed ved at udholde vanskelige tider. — 2 Mosebog 2:16-22; Apostelgerninger 7:29, 30.

14. Beskriv en situation der viser at Moses bevarede et mildt sind da han var blevet fører for Israel.

14 Også efter at Jehova havde udnævnt Moses til at være fører for Israels folk, viste Moses mildhed. Ved en lejlighed løb en ung mand hen og fortalte ham at Eldad og Medad var kommet i profetisk henrykkelse. Men de havde ikke været til stede da Jehova udgød sin ånd over de 70 ældste der skulle hjælpe Moses, så Josua udbrød: „Min herre Moses, stands dem!“ Moses svarede ham mildt: „Er du skinsyg på mine vegne? Gid hele Jehovas folk var profeter, for så ville Jehova lægge sin ånd på dem!“ (4 Mosebog 11:26-29) Mildhed tog brodden af den spændte situation.

15. Hvorfor er Moses værd at efterligne selv om han var ufuldkommen?

15 Ved en lejlighed forsømte Moses dog at vise mildhed, nemlig ved Meriba, i nærheden af Kadesj, hvor han undlod at give Jehova æren for et mirakel. (4 Mosebog 20:1, 9-13) Men skønt Moses var ufuldkommen, blev han hele livet holdt oppe af sin urokkelige tro, og hans usædvanligt milde sind virker tiltalende, selv på os i dag. — Hebræerne 11:23-28.

Mildhed sejrer over hårdhed

16, 17. Hvordan er beretningen om Nabal og Abigajil et advarende eksempel for os?

16 På Davids tid, kort efter at Guds profet Samuel var død, opstod der en situation der kan virke som et advarende eksempel for os i dag. Nabal og hans kone, Abigajil, var diametrale modsætninger. Mens Abigajil havde „god indsigt“, var hendes mand „hård og slet i sine handlinger“. Nabal afviste uforskammet at give Davids mænd forsyninger selv om de havde været med til at beskytte Nabals store hjorde mod røvere. Der er derfor ikke noget at sige til at David blev vred, og at han og nogle af hans mænd spændte sværd om sig og tog af sted for at kæmpe mod Nabal. — 1 Samuel 25:2-13.

17 Da meldingen om hvad der var sket, nåede Abigajil, sørgede hun hurtigt for brød, vin, kød, rosinkager og figenkager og drog ud for at møde David. „Lad brøden hvile på mig, herre,“ tryglede hun ham. „Lad dog din trælkvinde tale i dit påhør, og hør på din trælkvindes ord.“ Abigajils milde anmodning blødgjorde Davids hjerte, og efter at have lyttet til hendes forklaring erklærede han: „Velsignet være Jehova, Israels Gud, som på denne dag sendte dig ud for at møde mig! Og velsignet være din fornuft, og velsignet være du som på denne dag har hindret mig i at pådrage mig blodskyld.“ (1 Samuel 25:18, 24, 32, 33) Nabals grove opførsel førte i sidste ende til hans død, mens Abigajil på grund af sine gode egenskaber fik den glæde at blive gift med David. Med sit milde sind er hun et forbillede for alle der tjener Jehova i dag. — 1 Samuel 25:36-42.

Jag efter mildhed

18, 19. (a) Hvilke forandringer bliver tydelige når vi ifører os mildhed? (b) Hvad kan hjælpe os til at foretage en ærlig selvransagelse?

18 Mildhed er altså en nødvendig og tiltalende egenskab, der omfatter mere end høflighed og venlighed. Den virker styrkende og forfriskende på dem man omgås. Måske har vi været vant til at bruge hårde ord og optræde uvenligt. Men da vi lærte sandheden fra Bibelen at kende, ændrede vi os og blev mere behagelige at omgås. Det var denne forandring Paulus talte om da han gav sine trosfæller tilskyndelsen: ’I skal iføre jer inderlig medfølelse, venlighed, ydmyghed, mildhed og langmodighed.’ (Kolossenserne 3:12) Bibelen sammenligner denne forandring med at farlige vilddyr — ulve, leoparder, løver, bjørne og brilleslanger — bliver som fredelige husdyr — lam, kid, kalve og køer. (Esajas 11:6-9; 65:25) Disse ændringer i personligheden kan være så iøjnefaldende at de der ser dem, forbløffes. Vi tilskriver en sådan forandring Guds ånds virke, for mildhed er en del af denne ånds bemærkelsesværdige frugt.

19 Betyder det så at vi ikke længere behøver at arbejde på at have et mildt sind når vi har gjort de nødvendige forandringer og indviet os til Jehova? Nej. Når man køber nyt tøj, skal  det også holdes i orden for at blive ved med at være rent og præsentabelt. Hvis vi gransker i Guds ord, så at sige „spejder ind i“ det, og tænker over de eksempler det indeholder, vil det hjælpe os til at betragte os selv objektivt og med friske øjne. Hvad ser du når du spejler dig i Guds inspirerede ord? — Jakob 1:23-25.

20. Hvad kan hjælpe os til at vise mildhed?

20 Af natur er vi forskellige hvad temperament angår. For nogle af Guds tjenere er det nemmere at vise mildhed end det er for andre. Ikke desto mindre må alle kristne opdyrke Guds ånds frugt, også mildhed. Paulus gav Timoteus denne kærlige tilskyndelse: „Jag efter retfærdighed, gudhengivenhed, tro, kærlighed, udholdenhed, mildhed.“ (1 Timoteus 6:11) Ordet „jag“ viser at det kræver en indsats. Flere danske bibeloversættelser gengiver udtrykket med ’stræb efter’. (Da. aut.; Seidelin) Hvis du gør den nødvendige indsats og tænker dybere over de gode eksempler Guds ord indeholder, vil de så at sige blive ’indplantet’ i dig og prente sig i dit sind. De vil forme din personlighed og præge dig i hverdagen. — Jakob 1:21.

21. (a) Hvorfor bør vi altid ’jage efter’ mildhed? (b) Hvad vil den næste artikel komme ind på?

21 Vores væremåde over for andre afspejler i hvor høj grad vi har opdyrket mildhed. „Hvem er vís og forstandig iblandt jer?“ spørger disciplen Jakob. „Lad ham ved sin gode adfærd vise sine gerninger med en mildhed der hører visdom til.“ (Jakob 3:13) Hvordan kan vi udvise denne kristne egenskab i familien, i den kristne forkyndelse og i menigheden? Den følgende artikel indeholder nogle gode råd i den forbindelse.

 Spørgsmål til repetition

• Hvad har du lært om mildhed ved at se på eksemplerne med

• Jehova?

• Jesus?

• Moses?

• Abigajil?

• Hvorfor må vi jage efter mildhed?

[Studiespørgsmål]

[Illustration på side 16]

Hvorfor så Jehova med velvilje på Abels offergave?

[Illustration på side 17]

Jesus viste at mildhed og ydmyghed går hånd i hånd

[Illustration på side 18]

Moses var et godt eksempel hvad mildhed angår