Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Områdestævnet „Nidkære forkyndere af Guds rige“

Områdestævnet „Nidkære forkyndere af Guds rige“

Områdestævnet „Nidkære forkyndere af Guds rige“

MORALSKE, økonomiske og politiske kriser ryster verden. Alligevel samledes Jehovas Vidner til et fredeligt tredages stævne med temaet „Nidkære forkyndere af Guds rige“. Fra og med maj måned 2002 er dette stævne blevet holdt jorden rundt.

Stævnerne viste sig at være til stor glæde. Lad os kort repetere det opbyggende bibelske program.

Stævnets første dag fremhævede Jesu nidkærhed

Stævnets første dag havde temaet „Efterlign Jesus i hans nidkærhed“. (Johannes 2:17) I foredraget „Glade for at mødes som forkyndere af Guds rige“ blev deltagerne budt hjerteligt velkommen og opfordret til at glæde og fryde sig, noget der altid har kendetegnet Guds folk når det har været samlet. (5 Mosebog 16:15) Dette foredrag blev efterfulgt af nogle interviews med nidkære forkyndere af den gode nyhed.

Foredraget „Lad Jehova være din største glæde“ var en vers for vers-gennemgang af Salme 37:1-11. Vi blev tilskyndet til ikke at blive „optændt af vrede“ over de ondes tilsyneladende fremgang. Skønt de onde lyver om os, vil Jehova til sin tid lade det stå klart hvem der er hans sande og trofaste folk. Foredraget „Vis jer taknemmelige“ kom ind på hvordan vi kan vise Gud taknemmelighed. Alle kristne må ’bringe Gud lovprisningsofre’. (Hebræerne 13:15) Hvor meget tid vi bruger i tjenesten for Jehova, vil naturligvis afhænge af vore omstændigheder og af den taknemmelighed vi føler mod ham.

Foredraget over stævnets tema havde titlen „Rigets forkyndere brænder af nidkærhed“. Det fremhævede Jesus Kristus som det største eksempel med hensyn til at være nidkær. Efter Rigets oprettelse i himmelen i 1914 havde de sande kristne brug for nidkærhed for at forkynde denne gode nyhed. Taleren henviste til stævnet i Cedar Point, Ohio, i 1922 og mindede os om det historiske opråb: „Forkynd, forkynd, forkynd Kongen og hans Rige!“ Guds trofaste tjeneres nidkærhed har efterhånden ført til at budskabet om Riget er blevet forkyndt for alle nationer.

Foredraget „Vær frygtløs — du ved at Jehova er med os“, der blev holdt under eftermiddagsprogrammet på stævnets første dag, viste at Guds folk er et særligt angrebsmål for Satan Djævelen. Men her vil studiet af de mange bibelske og nutidige eksempler give os mod til frygtløst at klare de prøvelser og fristelser vi kommer ud for. — Esajas 41:10.

Herefter var der et symposium i tre dele med temaet „Mikas profeti styrker os til at vandre i Jehovas navn“. Den første taler sammenlignede det moralske sammenbrud, det religiøse frafald og materialismen på Mikas tid med situationen i vore dages verden. Han sagde: „Vort fremtidshåb er sikkert hvis vi opdrager vort hjerte til lydighed, bestræber os på en hellig adfærd, fylder vort liv med handlinger der hører gudhengivenhed til — og aldrig glemmer at Jehovas dag vil komme.“ — 2 Peter 3:11, 12.

Symposiets anden taler beskrev Mikas fordømmelse af Judas ledere, som undertrykte de fattige og forsvarsløse. Men Mika forudsagde også den sande tilbedelses sejr. (Mika 4:1-5) Med hjælp fra Jehovas hellige ånd er vi fast besluttede på at forkynde dette opmuntrende håbets budskab. Men hvad nu hvis vi er hæmmede af sygdom, alder eller på anden måde? Den tredje taler sagde at Jehova ’ikke kræver noget af os som er umuligt eller urimeligt’. Derefter gennemgik han de tre krav der er nævnt i Mika 6:8, hvor vi læser: „Hvad kræver Jehova af dig andet end at du øver ret og elsker loyal hengivenhed og vandrer beskedent med din Gud?“

Eftersom vi kan blive smittet af verdens moralske forfald, havde vi alle brug for det der kom frem i foredraget „Værn om din renhed ved at vogte dit hjerte“. For eksempel vil renhed hjælpe os til at opnå og bevare et lykkeligt ægteskab. Som kristne må vi aldrig så meget som overveje at begå en umoralsk handling. — 1 Korinther 6:18.

Foredraget „Pas på — lad dig ikke bedrage“ viste at vi skal tage os i agt for ikke at blive forgiftet af de frafaldnes fordrejede lære, halve sandheder og direkte løgne. (Kolossenserne 2:8) Vi må heller ikke bedrage os selv til at tro at vi kan give efter for vore syndige tilbøjeligheder uden at det vil få skæbnesvangre konsekvenser.

„Tilbed den eneste sande Gud“ var titlen på den første dags afsluttende foredrag. Efterhånden som tilstandene i verden bliver mere og mere kritiske, er det opmuntrende at vide at Jehova inden længe vil indføre sin retfærdige nye verden. Hvem kommer til at leve dér? Kun de der tilbeder Jehova. Herefter bekendtgjorde taleren udgivelsen af en ny studiebog, Tilbed den eneste sande Gud, til gavn for os selv, vores børn og dem vi studerer Bibelen med. Meddelelsen herom blev modtaget med stor begejstring.

Stævnets anden dag lagde vægt på nidkærhed for det gode

Stævnets anden dag havde temaet „Vær nidkær for det gode“. (1 Peter 3:13) Den første taler behandlede dagens tekst. Han understregede at det vil bidrage til større nidkærhed regelmæssigt at læse dagens tekst og grunde over den.

Derefter fulgte symposiet „Forkyndere som ærer deres tjeneste“. Det første punkt understregede nødvendigheden af at behandle Guds ord på rette måde. (2 Timoteus 2:15) Hvis vi bruger Bibelen på en god måde, vil den ’gøre sin virkning’ på dem vi forkynder for. (Hebræerne 4:12) Vi må henlede deres opmærksomhed på Bibelen og ræsonnere med dem på en overbevisende måde. Symposiets anden del tilskyndede os til at besøge dem der er interesserede, igen og igen. (1 Korinther 3:6) Det kræver at vi forbereder os og frimodigt følger interessen op uden tøven. Det tredje og sidste punkt tilskyndede os til at betragte enhver vi møder, som en potentiel discipel. Hvis vi tilbyder bibelstudium allerede ved første besøg, kan det føre til at vi får den glæde at hjælpe andre til at blive disciple.

„’Bed uophørligt’ — hvorfor?“ var titlen på det næste foredrag. Bibelen tilskynder os til at se hen til Gud efter vejledning i alle livets forhold. Vi må tage os tid til at bede privat. Og vi må være udholdende, for Jehova lader os måske bede flere gange før vi bliver klar over at han har besvaret vores bøn. — Jakob 4:8.

Foredraget „Samtaler om troen opbygger“ opfordrede os til at bruge vores talegaver til gavn for os selv og andre. (Filipperne 4:8) Ægtefæller må hver dag tale med hinanden om deres fælles tro, og forældre må gøre det samme med deres børn. Som en hjælp hertil kan man planlægge at spise mindst ét måltid sammen om dagen så der er tid til en opbyggende samtale.

Formiddagsprogrammet sluttede med et hjertevarmende dåbsforedrag. Det havde titlen „Indvielse og dåb fører til frelse“. Dåbskandidaterne havde allerede tilegnet sig kundskab, fået tro, ændret sind, var ’vendt om’ og havde indviet sig til Gud. Taleren understregede at de, også efter at de var blevet døbt, måtte fortsætte med at vokse åndeligt og bevare deres nidkærhed og gode adfærd. — Filipperne 2:15, 16.

Om eftermiddagen blev der lagt særlig vægt på to punkter i det første foredrag, „Vær beskeden, lad dit øje være klart“. Hvis man er beskeden, vil man have et realistisk syn på sig selv og erkende sine begrænsninger. Beskedenhed hjælper os til at holde øjet „klart“ — at fokusere på Guds rige, ikke på materielle ting. Hvis vi gør det, behøver vi ikke at nære nogen bekymringer; Jehova vil give os hvad vi behøver. — Mattæus 6:22-24, 33, 34.

Den næste taler viste os hvorfor vi ’i trængsler må stole helt på Jehova’. Hvordan kan vi klare personlige svagheder, økonomiske problemer eller sygdom? Lad os bede Jehova om praktisk visdom og anmode andre om hjælp. Frem for at give efter for panik eller bukke under for håbløshed må vi opbygge vores tillid til Gud ved at læse i hans ord, Bibelen. — Romerne 8:35-39.

Stævnets sidste symposium havde temaet „Når ægtheden af vores tro sættes på prøve“. Det første punkt mindede os om at alle sande kristne vil blive forfulgt. Det er et vidnesbyrd over for andre, styrker vores tro og giver os lejlighed til at vise vores loyalitet over for Gud. Som kristne sætter vi dog ikke unødigt livet på spil eller bruger ubibelske metoder for at undgå forfølgelse. — 1 Peter 3:16.

Symposiets anden taler understregede vigtigheden af at holde fast ved sin kristne neutralitet. De første kristne var ikke pacifister; de forstod at loyalitet over for Gud var det vigtigste. På samme måde i dag. Jehovas Vidner holder fast ved princippet om ’ikke at være en del af verden’. (Johannes 15:19) Da vi kan blive udsat for prøver med hensyn til vores neutralitet før vi ved af det, vil det være en god idé at tage dette emne op til drøftelse i familien og bruge tid på at gennemgå de bibelske retningslinjer. Som den tredje taler i dette symposium påpegede, er Satans mål ikke nødvendigvis at slå os ihjel, men at få os til at være troløse mod Gud. Vi ærer Jehova ved trofast at udholde latterliggørelse, fristelser til at begå umoralitet, følelsesmæssig smerte og fysiske skavanker.

Med den indtrængende opfordring „Kom nær til Jehova“ var vi fremme ved dagens sidste foredrag. Noget der vil drage os nærmere til Jehova, er at vi får større forståelse af hans fire hovedegenskaber. Han bruger sin ubegrænsede magt til at beskytte sit folk, især åndeligt. Hans retfærdighed er ikke kold og ufølsom, men bevæger ham til at give alle der øver retfærdighed, mulighed for at opnå evigt liv. Guds visdom kommer blandt andet til udtryk i den måde hvorpå han har brugt ufuldkomne mennesker til at nedskrive sit ord. Den mest tiltalende af Jehovas egenskaber er hans kærlighed. Det var den som fik ham til at sende Jesus Kristus til jorden for at frelse menneskene. (Johannes 3:16) Taleren sluttede med at bekendtgøre udgivelsen af den meget appellerende nye bog Kom nær til Jehova.

Stævnets tredje dag opfordrede os til at være nidkære for gode gerninger

Temaet for stævnets tredje dag var „Et folk der er nidkært for gode gerninger“. (Titus 2:14) Formiddagens program begyndte med en familiedrøftelse af dagens tekst. Derefter fulgte foredraget „Er det Jehova du sætter din lid til?“ Nationerne har sat deres lid til deres egen visdom og styrke. Som en modsætning hertil har Guds tjenere modigt og med glæde sat deres lid til Jehova trods de trængsler de kommer ud for. — Salme 46:1-3, 7-11.

„I unge — opbyg en fremtid med Jehovas organisation“ hed det næste foredrag. Taleren stillede det direkte spørgsmål: „Hvordan får I unge det bedste ud af livet?“ Han forklarede at det ikke sker ved at stræbe efter penge, materielle ejendele eller prestige. Skaberen tilskynder kærligt de unge til at ’huske ham i ungdommens dage’. Taleren interviewede nogle som havde gjort en indsats i den kristne tjeneste mens de var unge, og forsamlingen kunne tydeligt fornemme deres glæde. Den nye traktat til de unge, Hvad vil du med dit liv?, vil uden tvivl vise sig gavnlig for de unge der ønsker at opbygge en evig fremtid med Jehovas organisation.

Umiddelbart derefter fulgte det spændende skuespil „Stå fast i vanskelige tider“. Det gav en kort beskrivelse af Jeremias’ lange karriere fra han var dreng og indtil Jerusalems ødelæggelse — som han så nidkært profeterede om. Jeremias følte sig ikke kvalificeret til sin opgave, men han fuldførte den trods modstand, og Jehova udfriede ham. — Jeremias 1:8, 18, 19.

Skuespillet blev fulgt op af foredraget „Vær frygtløs som Jeremias i forkyndelsen af Guds ord“. Nutidens forkyndere af Riget bliver ofte udsat for ondskabsfuld propaganda, og der gives tit fejlagtige oplysninger om os. (Salme 109:1-3) Men ligesom Jeremias kan vi bekæmpe modløshed ved at glæde os over Guds ord. Og vi har tillid til at de der kæmper imod os, ikke vil kunne klare sig.

Det offentlige foredrag, „Denne verdens scene skifter“, var i høj grad aktuelt. Vore dage kendetegnes af store og dramatiske forandringer. Bibelen har forudsagt at sådanne tilstande — samt råbet om „fred og sikkerhed“ — vil føre frem til Guds frygtindgydende dag. (1 Thessaloniker 5:3). Denne „dag“ vil medføre storslåede forandringer til det bedre — gøre ende på al krig, lovløshed og vold, ja endog sygdom. Frem for at sætte vores lid til den nuværende tingenes ordning er tiden nu inde til at jage efter gudhengivenhed og bevare en god adfærd.

En opsummering af det ugentlige pensum i Vagttårnet blev efterfulgt af stævnets afsluttende foredrag, „Nidkære forkyndere er rige på gode gerninger“. Taleren pegede på hvordan programmet havde stimuleret os åndeligt og tilskyndet os til at sætte vores lid til Jehova. Til sidst blev vi opfordret til at være rene, kærlige og nidkære forkyndere af Guds rige. — 1 Peter 2:12.

Vi vendte hjem i samme opløftede stemning som Jehovas tjenere på Nehemias’ tid, glade over de åndelige velsignelser vi havde modtaget ved områdestævnet „Nidkære forkyndere af Guds rige“. (Nehemias 8:12) Ja, dette betagende stævne har fyldt os med glæde og styrket vores beslutning om at være udholdende som nidkære forkyndere af Riget!

[Ramme/illustration på side 23]

En ny bog til bibelstudium

Ved slutningen af stævnets første dag kunne tilhørerne glæde sig over meddelelsen om at en ny bog, Tilbed den eneste sande Gud, er på vej. Den er tænkt som en studiebog for dem der allerede har gennemgået bogen Kundskab der fører til evigt liv, og vil uden tvivl styrke troen hos alle der er „ret indstillet til evigt liv“. — Apostelgerninger 13:48.

[Kildeangivelse]

Billede på bogens omslag: U.S. Navy photo

[Ramme/illustrationer på side 24]

En hjælp til at komme Gud nærmere

Den sidste taler på stævnets anden dag bekendtgjorde udgivelsen af en ny bog med titlen Kom nær til Jehova. Den er inddelt i fire hovedafsnit, et afsnit for hver af Jehovas hovedegenskaber — magt, retfærdighed, visdom og kærlighed. I hvert hovedafsnit er der et kapitel som viser hvordan Jesus Kristus ved sit eksempel giver os et levende indtryk af hvordan den pågældende egenskab kommer til udtryk i handling. Bogen er først og fremmest tænkt som en hjælp for os selv og dem vi studerer Bibelen med, til at få et nærmere og mere inderligt forhold til Jehova.

[Ramme/illustrationer på side 26]

Åndelig vejledning til unge

Stævnets tredje dag blev markeret med frigivelsen af en særlig traktat for de unge, Hvad vil du med dit liv? Traktaten har til formål at hjælpe unge Jehovas Vidner til at træffe de rette afgørelser når de planlægger deres fremtid, og den giver bibelsk vejledning om hvordan man skaber sig en evig fremtid i tjenesten for Jehova.