Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Er din tro på den gode nyhed virkelig?

Er din tro på den gode nyhed virkelig?

 Er din tro på den gode nyhed virkelig?

„Guds rige er kommet nær. I må ændre sind og I må tro på den gode nyhed.“ — MARKUS 1:15.

1, 2. Hvordan vil du forklare Markus 1:14, 15?

DET var år 30 efter vor tidsregning. Jesus Kristus var begyndt på sin omfattende tjeneste i Galilæa. Han forkyndte „Guds gode nyhed“, og mange galilæere blev ansporet af hans ord: „Den fastsatte tid er udløbet, og Guds rige er kommet nær. I må ændre sind og I må tro på den gode nyhed.“ — Markus 1:14, 15.

Det var nu den fastsatte tid til at Jesus skulle udføre sin tjeneste, og til at folk skulle træffe en afgørelse der ville føre til Guds godkendelse. (Lukas 12:54-56) ’Guds rige var kommet nær’, for Jesus var kommet som Guds udnævnte konge. Hans forkyndelse fik dem der var ret indstillet, til at ændre sind. Men hvordan viste de at de ’troede på den gode nyhed’, og hvordan kan vi vise at vi gør det samme?

3. Med hvilke handlinger har folk vist at de tror på den gode nyhed?

Apostelen Peter tilskyndede, ligesom Jesus, folk til at ændre sind. Til de jøder der var i Jerusalem på pinsedagen år 33, sagde han: „I skal ændre sind og hver især lade jer døbe i Jesu Kristi navn til jeres synders tilgivelse, og så vil I modtage den hellige ånds frie gave.“ Tusinder ændrede sind, lod sig døbe og blev disciple af Jesus. (Apostelgerninger 2:38, 41; 4:4) I år 36 tog angrende ikkejøder samme skridt. (Apostelgerninger 10:1-48) I vore dage får tro på den gode nyhed også tusinder til at ændre sind og angre deres synder, indvi sig til Gud og lade sig døbe. De har taget imod den gode nyhed om frelse og viser tro på Jesu genløsningsoffer. Desuden øver de retfærdighed, og de har taget et klart standpunkt for Guds rige.

4. Hvad er tro?

Men hvad er tro? Apostelen Paulus skrev: „Tro er den sikre forventning om ting der håbes på, det klare bevis på virkeligheder som ikke ses.“ (Hebræerne 11:1) Troen giver os vished om at alt hvad Gud har lovet i sit ord, er så godt som opfyldt. Det svarer til at være i besiddelse af et skøde som bevis på at man ejer en bestemt ejendom. Tro er også „det klare bevis“ på, eller „det overbevisende vidnesbyrd“ om, usynlige ting. Vores egen forståelse og et taknemmeligt hjerte overbeviser os om at sådanne ting er virkelige selv om vi ikke har set dem. — 2 Korinther 5:7; Efeserne 1:18.

Behovet for tro

5. Hvorfor er det så vigtigt at have tro?

Vi er født med et åndeligt behov, men ikke med tro. Vi læser endda at ’troen ikke er alles’. (2 Thessaloniker 3:2) Men kristne må have tro for at arve Guds løfter. (Hebræerne 6:12) Efter at have omtalt mange eksempler på tro skrev Paulus: „Da vi har så stor en sky af vidner der omgiver os, [så lad os] aflægge enhver  vægt og den synd som let omklamrer os, og lad os med udholdenhed løbe det væddeløb der ligger foran os, mens vi ufravendt ser hen til vor tros hovedformidler og fuldender, Jesus.“ (Hebræerne 12:1, 2) Hvad er „den synd som let omklamrer os“? Det er mangel på tro, men det kan også være tab af den tro vi engang har haft. For at bevare en stærk tro må vi ’se ufravendt hen til Jesus’ og følge hans eksempel. Vi må også afvise umoralitet, bekæmpe kødets gerninger og undgå materialisme, verdslige filosofier og ubibelske skikke. (Galaterne 5:19-21; Kolossenserne 2:8; 1 Timoteus 6:9, 10; Judas 3, 4) Desuden må vi tro på at Gud er med os, og at vejledningen i hans ord virkelig gavner os.

6, 7. Hvorfor er det på sin plads at bede om tro?

Vi kan ikke skabe tro hos os selv blot ved at beslutte os for det. Tro er en del af Guds hellige ånds frugt, et resultat af Guds virksomme kraft. (Galaterne 5:22, 23) Men hvad skal vi gøre hvis vores tro trænger til at blive styrket? Jesus sagde: ’Hvis I forstår at give jeres børn gode gaver, hvor langt snarere vil da ikke Faderen i himmelen give hellig ånd til dem der beder ham!’ (Lukas 11:13) Ja, lad os bede om hellig ånd, for den kan udvirke at vi får den tro som vi behøver for at gøre Guds vilje under selv de mest prøvende omstændigheder. — Efeserne 3:20.

Det er helt på sin plads at bede om mere tro. Da Jesus skulle til at drive en dæmon ud af en dreng, bad drengens far indtrængende: „Jeg har tro! Hjælp mig hvor jeg mangler tro!“ (Markus 9:24) Jesu disciple bad: „Giv os mere tro.“ (Lukas 17:5) Lad os derfor bede om tro, i tillid til at Gud besvarer sådanne bønner. — 1 Johannes 5:14.

Vi må tro på Guds ord

8. Hvordan kan tro på Guds ord hjælpe os?

Kort før Jesus ofrede sit liv, sagde han til sine disciple: „Lad ikke jeres hjerte foruroliges. Tro på Gud, og tro på mig.“ (Johannes 14:1) Som kristne tror vi på Gud og på hans søn. Men hvad med Guds ord? Det kan have en stærk og gavnlig indflydelse på vores liv hvis vi studerer det og anvender det i fuld tillid til at det indeholder den bedste vejledning for os. — Hebræerne 4:12.

9, 10. Hvordan vil du forklare det der siges om tro i Jakob 1:5-8?

Vores liv som ufuldkomne mennesker er fyldt med problemer. Men ved at tro på Guds ord kan vi få en uvurderlig hjælp. (Job 14:1) Lad os antage at vi ikke véd hvordan vi skal klare en bestemt prøvelse. Guds ord giver os dette råd: „Hvis nogen af jer mangler visdom, så lad ham fortsat bede Gud derom, for han giver gavmildt til alle og uden at bebrejde; og den vil blive givet ham. Men lad ham fortsat bede i tro, uden overhovedet at tvivle, for den der tvivler er som en havets bølge der drives af vinden og blæses omkring. Ja, lad ikke det menneske mene at han vil få noget fra Jehova, en ubeslutsom mand som han er, ustadig på alle sine veje.“ — Jakob 1:5-8.

10 Jehova Gud vil ikke bebrejde os at vi mangler visdom og beder om den. I stedet vil han hjælpe os til at se prøvelsen i det rette lys. Vi bliver måske opmærksomme på nyttige skriftsteder når trosfæller henviser til dem, eller når vi selv studerer Bibelen. Det kan også være at vi bliver ledet af Jehovas hellige ånd på en anden måde. Hvis vi ’fortsat beder i tro, uden overhovedet at tvivle’, vil vor himmelske Fader give os den visdom der er nødvendig for at klare prøvelser. Hvis vi derimod er som en havets bølge der drives af vinden og blæses omkring, vil vi ikke kunne forvente at få noget fra Jehova. Hvorfor ikke? Fordi det vil betyde at vi er ubeslutsomme og ustadige i bøn og på andre områder — ja, endda med hensyn til at vise tro. Vi må derfor have en fast tro på Guds ord og på den vejledning det indeholder. Lad os se nogle eksempler på hvordan Bibelen hjælper og vejleder os.

 Tro og det daglige brød

11. Hvilken forsikring giver troen på Guds ord os i forbindelse med de daglige behov?

11 Hvad nu hvis man er fattig eller endda mangler til dagen og vejen? Tro på Guds ord giver os en sikker forventning om at Jehova vil tage sig af vores daglige behov og i sidste ende vil sørge for rigeligt til alle der elsker ham. (Salme 72:16; Lukas 11:2, 3) Det vil være opmuntrende at tænke over hvordan Jehova skaffede mad til sin profet Elias under en hungersnød. Ved en anden lejlighed sørgede Gud for at en enke, hendes søn og Elias blev holdt i live ved at der mirakuløst var en stadig forsyning af mel og olie. (1 Kongebog 17:2-16) Jehova sørgede ligeledes for profeten Jeremias under den babyloniske belejring af Jerusalem. (Jeremias 37:21) Selv om det kun var lidt Jeremias og Elias fik at spise, var det tydeligt at Jehova ikke havde svigtet dem. Han tager sig også af dem der viser tro på ham i dag. — Mattæus 6:11, 25-34.

12. Hvordan vil tro hjælpe os til at få vores vigtigste behov dækket?

12 At have tro og anvende Bibelens principper gør os måske ikke velhavende, men det vil hjælpe os til at få vores vigtigste behov dækket. For eksempel råder Bibelen os til at være ærlige, dygtige og flittige. (Ordsprogene 22:29; Prædikeren 5:18, 19; 2 Korinther 8:21) Vi bør aldrig undervurdere værdien af at være kendt som en der gør et godt stykke arbejde. Selv hvis der er mangel på gode job, klarer ærlige, dygtige og arbejdsomme mennesker sig bedre end andre. Skønt de måske kun ejer lidt i materiel henseende, har de som regel de daglige fornødenheder og kan glæde sig over at spise mad som de selv har tjent til. — 2 Thessaloniker 3:11, 12.

Tro hjælper os til at udholde sorg

13, 14. Hvordan kan troen hjælpe os til at udholde sorg?

13 Guds ord viser meget realistisk at det er naturligt at føle sig tynget af sorg når man mister en man holder af. Den trofaste patriark Abraham sørgede over tabet af sin elskede kone, Sara. (1 Mosebog 23:2) David følte sig sønderknust da han fik at vide at hans søn Absalom var død. (2 Samuel 18:33) Selv det fuldkomne menneske Jesus græd da hans ven Lazarus døde. (Johannes 11:35, 36) Når en af vore kære dør, føler vi os måske ramt af en overvældende smerte, men at tro på løfterne i Guds ord kan hjælpe os til at udholde sorgen.

14 ’Jeg har håb til Gud,’ sagde Paulus, ’at der vil finde en opstandelse sted af retfærdige  og uretfærdige.’ (Apostelgerninger 24:15) Vi må tro fuldt og fast på Guds løfte om at han vil oprejse mennesker i stort tal. (Johannes 5:28, 29) Blandt disse vil være Abraham og Sara, Isak og Rebekka, Jakob og Lea. De sover nu alle i døden, men vil få en opstandelse i Guds nye verden. (1 Mosebog 49:29-32) Tænk hvilken glæde det bliver når vore kære bliver vækket af dødens søvn til liv her på jorden! (Åbenbaringen 20:11-15) Troen vil måske ikke kunne fjerne al vores sorg lige nu, men den vil knytte os til Gud, som hjælper os til at udholde tabet. — Salme 121:1-3; 2 Korinther 1:3.

Tro styrker de modløse

15, 16. (a) Hvorfor kan vi sige at det ikke er uden fortilfælde når troende mennesker rammes af modløshed? (b) Hvad kan man gøre for at overvinde modløshed?

15 Guds ord viser også at selv de der ejer tro, kan blive ramt af modløshed. Da Job blev hårdt prøvet, følte han at Gud havde forladt ham. (Job 29:2-5) Nehemias var trist til mode over at Jerusalem og dens mure lå i ruiner. (Nehemias 2:1-3) Peter „græd bitterligt“ fordi han var fortvivlet over at han havde fornægtet Jesus. (Lukas 22:62) Og Paulus tilskyndede sine trosfæller i menigheden i Thessalonika til at ’trøste de modfaldne sjæle’. (1 Thessaloniker 5:14) Det er derfor ikke uden fortilfælde når trofaste kristne i dag bliver ramt af modløshed. Hvad kan vi så gøre for at bekæmpe sådanne følelser?

16 Vi føler os måske modløse fordi vi kæmper med flere alvorlige problemer på samme tid. Men i stedet for at betragte problemerne som én stor overvældende byrde kan vi måske løse dem et ad gangen ved at anvende Bibelens principper. Det kan lette vores bekymringer. Det er også vigtigt at have en harmonisk livsførelse og at få tilstrækkelig hvile. Én ting er sikker: Tro på Gud og hans ord fremmer åndeligt velvære fordi det styrker vores overbevisning om at Gud virkelig har omsorg for os.

17. Hvordan véd vi at Jehova tager sig af os?

17 Peter giver os denne opmuntrende forsikring: „Ydmyg jer . . . under Guds vældige hånd, så han til sin tid kan ophøje jer; kast samtidig al jeres bekymring på ham, for han tager sig af jer.“ (1 Peter 5:6, 7) Salmisten skrev: „Jehova støtter alle der er ved at falde, og han rejser alle de nedbøjede op.“ (Salme 145:14) Vi må have tillid til disse løfter, for de findes i Guds ord. Måske vil modløsheden ikke helt slippe sit tag i os, men det er alligevel trosstyrkende at vide at vi kan kaste al vores bekymring på vor kærlige himmelske Fader!

Tro under andre prøvelser

18, 19. Hvordan hjælper troen os til at udholde sygdom og til at trøste syge trosfæller?

18 Vores tro kan komme på en hård prøve  hvis vi selv eller vores familie bliver ramt af alvorlig sygdom. Bibelen beretter ikke om at kristne som Epafroditus, Timoteus og Trofimus blev mirakuløst helbredt, men Jehova har uden tvivl hjulpet dem til at holde ud. (Filipperne 2:25-30; 1 Timoteus 5:23; 2 Timoteus 4:20) Om „den der handler hensynsfuldt mod den ringe“, skrev salmisten: „Jehova vil styrke ham på sygelejet; hele hans seng vil du forvandle under hans sygdom.“ (Salme 41:1-3) Hvordan kan disse ord af salmisten hjælpe os til at trøste syge trosfæller?

19 Én måde at yde åndelig hjælp på er at bede sammen med dem der er syge, og at gå i forbøn for dem. Vi beder jo ikke Gud om at udføre mirakuløse helbredelser i dag, men vi kan bede ham give de syge kraft til at udholde deres sygdom og åndelig styrke til at klare perioder med svaghed. Jehova vil holde dem oppe, og deres tro vil blive stærkere når de ser frem til den tid hvor „ingen indbygger siger: ’Jeg er syg.’“ (Esajas 33:24) Hvor er det trøstende at vide at lydige mennesker gennem den opstandne Jesus Kristus og ved hjælp af Guds rige for altid vil blive udfriet fra synd, sygdom og død. For disse storslåede udsigter takker vi Jehova, ’som vil helbrede alle vore sygdomme’. — Salme 103:1-3; Åbenbaringen 21:1-5.

20. Hvorfor kan det siges at tro kan bære os gennem alderdommens „dårlige dage“?

20 Tro kan også bære os gennem „de dårlige dage“ i alderdommen, når helbredet og kræfterne svigter. (Prædikeren 12:1-7) De ældre iblandt os kan bede som den aldrende salmist: „Du er mit håb, suveræne Herre Jehova . . . Kast mig ikke bort i alderdommens tid; forlad mig ikke når min kraft svinder hen.“ (Salme 71:5, 9) Salmisten følte behov for Jehovas støtte, ligesom mange af vores trosfæller der har tjent Gud i årtier og nu er blevet gamle. På grund af deres tro kan de være forvissede om at Jehovas evigvarende arme altid vil holde dem oppe. — 5 Mosebog 33:27.

Bevar troen på Guds ord

21, 22. Hvordan indvirker troen på vores forhold til Gud?

21 Tro på den gode nyhed og på hele Guds ord hjælper os til at komme stadig nærmere til Jehova. (Jakob 4:8) Det er sandt at han er vor suveræne Herre, men han er også vor Skaber og vor Fader. (Esajas 64:8; Mattæus 6:9; Apostelgerninger 4:24) „Du er min Fader, min Gud og min frelses klippe,“ skrev salmisten. (Salme 89:26) Hvis vi viser tro på Jehova og på hans inspirerede ord, vil vi også kunne betragte ham som ’vor frelses klippe’. Det varmer os om hjertet at vi har fået denne enestående forret!

22 Jehova er Fader for både de salvede kristne og deres medarbejdere som har et jordisk håb. (Romerne 8:15) Og troen på vor himmelske Fader fører aldrig til skuffelse. David sagde: „Om så min fader og min moder forlod mig, da ville Jehova tage mig til sig.“ (Salme 27:10) Vi får desuden dette løfte: „Jehova vil . . . for sit store navns skyld ikke svigte sit folk.“ — 1 Samuel 12:22.

23. Hvad kræves der af os for at vi kan få et varigt forhold til Jehova?

23 For at kunne have et varigt forhold til Jehova må vi selvfølgelig tro på den gode nyhed og anerkende Bibelen for det den i sandhed er — Guds ord. (1 Thessaloniker 2:13) Vi må have en urokkelig tro på Jehova og lade hans ord oplyse vores sti. (Salme 119:105;  Ordsprogene 3:5, 6) Troen vil vokse når vi beder til Jehova i tillid til hans medfølelse, barmhjertighed og støtte.

24. Hvilken trøstende tanke fremholdes i Romerne 14:8?

24 Det var troen der bevægede os til at indvi os til Gud for evigt. Når vi som hans indviede tjenere bevarer troen stærk, har vi endda håbet om at få en opstandelse hvis vi dør. Ja, „både når vi lever og når vi dør, tilhører vi Jehova“. (Romerne 14:8) Lad os gemme denne trøstende tanke i hjertet mens vi bevarer vores tillid til Guds ord og fortsætter med at tro på den gode nyhed.

Hvad vil du svare?

• Hvad er tro, og hvorfor har vi brug for denne egenskab?

• Hvorfor er det vigtigt at vi tror på den gode nyhed og på hele Guds ord?

• Hvordan hjælper tro os til at klare forskellige prøvelser?

• Hvad vil hjælpe os til at bevare troen?

[Studiespørgsmål]

[Illustrationer på side 12]

Jehova opretholdt Jeremias og Elias fordi de havde tro

[Illustrationer på side 13]

Job, Peter og Nehemias havde en stærk tro

[Illustrationer på side 15]

For at opnå et varigt forhold til Jehova må vi tro på den gode nyhed