Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

’Vis det du har hørt, mere end almindelig opmærksomhed’

’Vis det du har hørt, mere end almindelig opmærksomhed’

 ’Vis det du har hørt, mere end almindelig opmærksomhed’

„[Vi] bør . . . vise det vi har hørt, mere end almindelig opmærksomhed, for at vi ikke skal glide bort.“ — HEBRÆERNE 2:1.

1. Nævn et eksempel på at det kan være katastrofalt at lade sig distrahere.

ALENE i USA koster bilulykker hvert år omkring 37.000 mennesker livet. I Danmark blev der sidste år dræbt 431 i trafikken. Eksperter siger at mange af disse dødsfald kunne undgås hvis bilisterne var mere opmærksomme. Nogle bliver distraheret af skilte og reklametavler eller fordi de taler i mobiltelefon. Der er også nogle som spiser og drikker mens de kører. I alle disse situationer kan det at lade sig distrahere føre til en katastrofe.

2, 3. Hvilken tilskyndelse gav Paulus de jødekristne, og hvorfor var den påkrævet?

Næsten 2000 år før bilen blev opfundet, pegede apostelen Paulus på en form for distraktion der havde vist sig at være katastrofal for nogle af de kristne hebræere. Han understregede at den opstandne Jesus Kristus havde fået en stilling der var højere end englenes, for han havde taget sæde ved Guds højre hånd. Paulus drog denne slutning: „Derfor bør vi vise det vi har hørt, mere end almindelig opmærksomhed, for at vi ikke skal glide bort.“ — Hebræerne 2:1.

Hvorfor skulle de kristne hebræere vise det de havde hørt om Jesus, „mere end almindelig opmærksomhed“? Fordi der var gået næsten 30 år siden Jesus havde forladt jorden. I deres Herres fravær var nogle af de jødekristne begyndt at glide bort fra den sande tro. De havde ladet sig distrahere af jødedommen, som de tidligere havde fulgt.

DE SKULLE VÆRE MERE OPMÆRKSOMME

4. Hvorfor har nogle af de kristne hebræere måske følt sig fristet til at vende tilbage til jødedommen?

Hvorfor kunne nogle kristne føle sig fristet til at vende tilbage til jødedommen? Blandt andet fordi jødernes tilbedelse under Moseloven omfattede mange håndgribelige ting. Folk kunne se præsterne og mærke lugten fra brændofrene. På visse områder var kristendommen helt anderledes. De kristne havde ganske vist en ypperstepræst, Jesus Kristus, men i tredive år havde han ikke været på jorden. (Hebræerne 4:14) De havde et tempel, men dets hellige sted var selve himmelen. (Hebræerne 9:24) Den kristne omskærelse var en „hjertets omskærelse ved ånd“ og ikke en fysisk  omskærelse som under Loven. (Romerne 2:29) Måske var kristendommen derfor ved at blive lidt uvirkelig for de kristne hebræere.

5. Hvordan viste Paulus at den tilbedelsesordning som Jesus indførte, stod langt over den jødiske?

De jødekristne måtte erkende noget meget væsentligt i forbindelse med den tilbedelsesordning Jesus havde indført. Selv om den kristne ordning i højere grad var grundlagt på tro end på noget synligt, overgik den dog Loven som var blevet formidlet gennem profeten Moses. Paulus skrev: „Hvis blodet af bukke og tyre og asken af en kvie stænket på dem der er urene, helliger med hensyn til kødets renhed, hvor meget mere vil så ikke Messias’ blod, han som ved en evig ånd frembar sig selv som et dadelfrit offer til Gud, rense vor samvittighed fra døde gerninger så vi kan yde hellig tjeneste for den levende Gud?“ (Hebræerne 9:13, 14) Ja, den tilgivelse som man kan opnå gennem tro på Jesu Kristi genløsningsoffer, overgår langt den tilgivelse man opnåede ved Moselovens ofre. — Hebræerne 7:26-28.

6, 7. (a) Hvilken situation gjorde det livsvigtigt for de jødekristne at ’vise det de havde hørt, mere end almindelig opmærksomhed’? (b) Hvor lang tid var der tilbage for Jerusalem da Paulus skrev sit brev til hebræerne? (Se fodnoten.)

Der var også en anden grund til at de jødekristne burde være meget opmærksomme på det de havde hørt om Jesus, for han havde forudsagt Jerusalems ødelæggelse med ordene: „Dage skal komme over dig da dine fjender vil lægge en skanse af spidse pæle omkring dig og omringe dig og trænge dig hårdt fra alle sider, og de vil jævne dig og dine børn i dig med jorden, og de vil ikke lade sten på sten tilbage i dig, fordi du ikke gav agt på den tid da du blev inspiceret.“ — Lukas 19:43, 44.

Hvornår ville det ske? Jesus afslørede ikke dagen og timen, men gav denne vejledning: „Når I ser Jerusalem omringet af lejrede hære, så skal I vide at dens ødelæggelse er kommet nær. Så lad dem der er i Judæa flygte til bjergene, og lad dem der er i dens midte gå ud, og lad dem der er på landet ikke gå ind i den.“ (Lukas 21:20, 21) I de 30 år der var gået efter at Jesus havde udtalt disse ord, havde nogle af de kristne i Jerusalem mistet fornemmelsen af tidens alvor og ladet sig distrahere. De havde så at sige taget øjnene væk fra vejen. Hvis ikke de ændrede tankegang, var katastrofen uundgåelig. Hvad enten de troede det eller ej, så ville Jerusalem snart blive ødelagt! * Forhåbentlig  blev nogle af de åndeligt døsige kristne i Jerusalem vækket af Paulus’ advarsel.

VIS DET DU HAR HØRT, „MERE END ALMINDELIG OPMÆRKSOMHED“

8. Hvorfor bør vi vise sandheden fra Guds ord „mere end almindelig opmærksomhed“?

Ligesom de kristne i det første århundrede må vi vise sandheden fra Guds ord mere end almindelig opmærksomhed. Hvorfor? Fordi vi også står umiddelbart over for en ødelæggelse, ikke blot ødelæggelsen af en enkelt nation, men ødelæggelsen af en hel verdensordning. (Åbenbaringen 11:18; 16:14, 16) Vi kender selvfølgelig ikke den nøjagtige dag og time for hvornår Jehova vil gribe ind. (Mattæus 24:36) Men vi ser nogle bibelprofetier blive opfyldt som tydeligt viser at vi lever i „de sidste dage“. (2 Timoteus 3:1-5) Derfor bør vi være på vagt over for alt hvad der kunne distrahere os. Vi må rette opmærksomheden mod Guds ord og bevare fornemmelsen af tidens alvor. Kun ved at gøre det vil vi kunne „undslippe alle disse ting som skal ske“. — Lukas 21:36.

9, 10. (a) Hvordan kan vi vise at vi er opmærksomme på den åndelige side af tilværelsen? (b) Hvordan er Guds ord ’en lampe for vor fod’ og ’et lys på vor sti’?

Hvordan kan vi i denne betydningsfulde tid vise de åndelige ting „mere end almindelig opmærksomhed“? Blandt andet ved regelmæssigt at overvære de kristne møder og stævner. Vi må også flittigt studere Bibelen så vi kan komme nær til dens forfatter, Jehova. (Jakob 4:8) Når vi således lærer Jehova at kende, vil vi erfare det samme som salmisten der sagde til Gud: „Dit ord er en lampe for min fod og et lys på min sti.“ — Salme 119:105.

10 Bibelen er ’et lys på vor sti’ når den fortæller os om Guds hensigter vedrørende fremtiden. Den er også ’en lampe for vor fod’. Med andre ord kan den oplyse vores sti og hjælpe os til at komme videre når vi udsættes for problemer og prøvelser. Derfor er det så vigtigt at vi viser det vi lærer, „mere end almindelig opmærksomhed“ når vi mødes med trosfæller for at blive undervist, og når vi personligt læser i Guds ord. Det vi lærer, vil hjælpe os til at træffe kloge og gavnlige beslutninger der glæder Jehova og fryder hans hjerte. (Ordsprogene 27:11; Esajas 48:17) Hvordan kan vi blive bedre til at koncentrere os ved møderne og når vi studerer personligt, så vi kan få størst mulig gavn af de åndelige gaver Gud giver os?

BEDRE KONCENTRATION VED MØDERNE

11. Hvorfor kan det være en udfordring at lytte opmærksomt ved de kristne møder?

11 Det kan nogle gange være en udfordring at koncentrere sig ved de kristne møder. Vi kan nemt blive distraheret, måske af et barn der græder, eller af en der kommer for sent og leder efter en plads. Det kan også være at vi bare er trætte efter en lang dags arbejde. Den der holder indlæg, er måske heller ikke den mest fængslende taler, og før vi ser os om, drager vores tanker på langfart, eller det kan endda være at vi døser hen. I betragtning af at det er vigtige oplysninger der kommer frem, vil det være godt at vi forbedrer vores koncentrationsevne ved møderne. Men hvordan bærer vi os ad?

12. Hvad kan hjælpe os til at være opmærksomme ved møderne?

12 Man har som regel lettere ved at være opmærksom ved møderne hvis man har set på stoffet inden, så hvorfor ikke sætte noget tid af til forberedelse? Hvis man deler ugens bibelpensum op i mindre portioner, tager det kun nogle få minutter hver dag at læse og tænke over det. Med lidt planlægning kan vi også få tid til at forberede menighedsbogstudiet og vagttårnsstudiet. Uanset hvordan vi griber det an, er én ting sikker: Når vi er forberedt, er det lettere at følge opmærksomt med ved mødet.

13. Hvordan kan vi måske blive bedre til at koncentrere os om det der bliver sagt ved møderne?

 13 Ud over at god forberedelse hjælper på koncentrationen ved møderne, har nogle også fundet ud af at det hjælper at sætte sig langt fremme i rigssalen. Det er også lettere at samle tankerne hvis man har øjenkontakt med taleren, følger med i Bibelen når der læses skriftsteder, og tager notater. Men noget der har langt større betydning end at bruge en bestemt teknik, er at vi af hjertet er indstillet på at høre efter. Det er vigtigt at vi forstår hvad der er formålet med møderne. Når vi samles med vores trosfæller, er det jo først og fremmest fordi vi ønsker at tilbede Jehova. (Salme 26:12; Lukas 2:36, 37) Møderne er også et sted hvor vi får serveret åndelig føde. (Mattæus 24:45-47) Og ved møderne har vi rig lejlighed til at „give agt på hinanden for at anspore til kærlighed og gode gerninger“. — Hebræerne 10:24, 25.

14. Hvad er i virkeligheden afgørende for om et møde er godt?

14 Nogle er tilbøjelige til at vurdere kvaliteten af et møde ud fra hvor dygtige brødrene er til at undervise. Hvis talerne er meget velformulerede, synes man måske at det er et godt møde. Men hvis undervisningen lader noget tilbage at ønske, synes vi måske ikke at det er så vellykket. Det er sandt at de der har indlæg på mødet, bør gøre deres yderste for at undervise på den bedste måde og nå tilhørernes hjerte. (1 Timoteus 4:16) Vi bør dog ikke være overdrevent kritiske. Selv om det er vigtigt at de der holder indlæg, er dygtige til at undervise, er det ikke den eneste målestok for om mødet er godt. Vi bør være mere optaget af hvordan vi lytter, end af hvordan taleren holder foredrag. Når vi overværer møderne og lytter opmærksomt til det der kommer frem,  tilbeder vi Gud i overensstemmelse med hans vilje. Det er dét der er afgørende for om et møde er godt. Hvis vi er ivrige efter at tilegne os kundskab om Gud, vil vi få gavn af møderne, uanset hvordan et indlæg bliver fremført. (Ordsprogene 2:1-5) Lad os derfor altid være besluttede på at vise det vi hører ved møderne, „mere end almindelig opmærksomhed“.

FÅ FULDT UDBYTTE AF DIT PERSONLIGE STUDIUM

15. Hvordan kan studium og eftertanke gavne os?

15 Vi har stor gavn af at vise det personlige studium af Guds ord mere end almindelig opmærksomhed. Når vi grunder over det vi læser i Bibelen og de kristne publikationer, vil sandheden fra Guds ord nå ned i vores hjerte. Det vil have stor indflydelse på hvordan vi tænker og handler, og give os lyst til at gøre Jehovas vilje. (Salme 1:2; 40:8) Det er vigtigt at vi gør noget for at blive bedre til at koncentrere os så vi får mere ud af vores studium. Det er så nemt at blive distraheret; selv mindre afbrydelser som en telefon der ringer, eller lignende, kan få os til at miste koncentrationen. Måske kan vi kun koncentrere os kort tid ad gangen. Når vi sætter os ned for at studere, kan vi have de bedste intentioner om at indtage åndelig føde, og alligevel kan tankerne meget hurtigt drage på langfart. Hvordan kan vi vise Guds ord „mere end almindelig opmærksomhed“ når vi studerer personligt?

16. (a) Hvorfor er det vigtigt at have en plan for sit personlige studium? (b) Hvordan har du fundet tid til at studere Guds ord?

16 Det er en god idé at planlægge hvornår man vil studere, og at vælge et godt studiemiljø. De fleste af os har kun lidt tid til rådighed og er sjældent alene. Vi føler det måske som om vi i hverdagens travlhed bliver hvirvlet af sted som en gren i en rivende flod. Men vi bliver nødt til at kæmpe imod strømmen og så at sige søge hen til en lille ø hvor der er ro. Det er ikke nok at vente på at muligheden for at studere dukker op af sig selv. Vi må gøre en indsats ved at sætte tid af til studium. (Efeserne 5:15, 16) Nogle bruger lidt tid om morgenen fordi der er mest ro på det tidspunkt. Andre synes at aftenerne er bedre. Hovedsagen er at vi ikke ignorerer det livsvigtige behov vi har for at tilegne os nøjagtig kundskab om Gud og hans søn. (Johannes 17:3) Lad os derfor lægge en plan for vores personlige studium og så holde den.

17. Hvad vil det sige at grunde over det vi lærer, og hvordan kan det gavne os?

17 Det er af uvurderlig betydning at meditere, eller grunde, over det man har lært gennem sit studium. Når vi tager os tid til fordybelse, vil det hjælpe os til at få Guds tanker ned i hjertet. Det vil desuden hjælpe os til at se hvordan vi skal anvende Bibelens råd så vi bliver „ordets gørere og ikke blot dets hørere“. (Jakob 1:22-25) Vi vil også få et nærmere forhold til Jehova når vi tænker dybere over hans egenskaber og ser hvordan de er fremhævet i det stof vi studerer.

18. Hvad er nødvendigt for at kunne grunde over det man lærer?

18 For at få fuldt udbytte af den tid vi bruger på studium og eftertanke, må vi undgå at lade os distrahere. Nye oplysninger vil bedre kunne fæstne sig i sindet hvis vi lukker alle hverdagens distraktioner ude og tænker over det vi læser. Det kræver at vi tager os den fornødne tid og er alene. Men det er indsatsen værd, for det er forfriskende at tage til sig af  den åndelige føde og af sandhedens vand som findes i Guds ord.

19. (a) Hvad har hjulpet nogle til at forbedre deres koncentrationsevne? (b) Hvilken holdning bør vi have til at studere, og hvorfor er studium værdifuldt?

19 Hvad skal man gøre hvis man kun kan koncentrere sig i kort tid ad gangen? Nogle har forbedret deres koncentrationsevne ved at begynde med at studere i kortere perioder og så gradvis øge tiden. Vores mål bør være at bruge tilstrækkelig tid på studiet og ikke haste igennem det. Vi må opdyrke en levende interesse for det emne der behandles. Og vi kan finde yderligere oplysninger frem ved at bruge den store mængde materiale som den trofaste og kloge trælleskare har sørget for. Det har stor værdi at spejde ind i „Guds dybder“. (1 Korinther 2:10) At gøre det vil øge vores kundskab om Gud og styrke vores opfattelsesevne. (Hebræerne 5:14) Hvis vi flittigt gransker i Guds ord, vil vi også være „tilstrækkelig egnede til at undervise andre“. — 2 Timoteus 2:2.

20. Hvordan kan vi opdyrke og bevare et nært forhold til Jehova Gud?

20 At overvære de kristne møder og studere personligt vil i høj grad hjælpe os til at opdyrke og bevare et nært forhold til Jehova. Det var tydeligvis tilfældet med salmisten der sagde til Gud: „Hvor jeg elsker din lov! Dagen lang har jeg den i tanke.“ (Salme 119:97) Lad os derfor gøre alt hvad vi kan, for at overvære møderne og stævnerne. Og lad os købe tid til at studere Bibelen og til at tænke over det vi læser. Vi vil blive rigt belønnet når vi på den måde viser Guds ord „mere end almindelig opmærksomhed“.

[Fodnote]

^ par. 7 Brevet til hebræerne blev sandsynligvis skrevet i år 61 e.v.t., kun fem år før Jerusalem blev omringet af Cestius Gallus’ hære. Hærene trak sig dog hurtigt tilbage, og årvågne kristne fik mulighed for at flygte. Fire år senere blev byen ødelagt af de romerske hære under general Titus.

Husker du?

• Hvorfor gled nogle af de jødekristne bort fra den sande tro?

• Hvordan kan vi bevare koncentrationen under de kristne møder?

• Hvordan får vi gavn af at studere Bibelen og grunde over det vi lærer?

[Studiespørgsmål]

[Illustration på side 11]

De jødekristne måtte være årvågne for at undslippe Jerusalems ødelæggelse

[Illustration på side 13]

Forældre kan hjælpe deres børn til at få gavn af de kristne møder