Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Lad dig lede af Guds principper

Lad dig lede af Guds principper

 Lad dig lede af Guds principper

„[Jehova er] den som lærer dig hvad der gavner.“ — ESAJAS 48:17.

1. Hvordan leder Skaberen os mennesker?

FORSKERE som prøver at afklare universets hemmeligheder, er forbløffede over de kolossale mængder af energi der findes i det kosmos som omgiver os. Vores sol — en stjerne af mellemstørrelse — afgiver en mængde energi der svarer til at „der hvert sekund eksploderer 100 milliarder brintbomber“. Skaberen kan blot ved hjælp af sin kraft dirigere og holde kontrol med sådanne vældige himmellegemer. (Job 38:32; Esajas 40:26) Men hvad med os mennesker? Gud har jo givet os en fri vilje, moralsk sans, evnen til at tænke og til at forstå spørgsmål af åndelig art. På hvilken måde har Skaberen valgt at lede os? På en kærlig måde ved hjælp af sine fuldkomne love, sine ophøjede principper og vores oplærte samvittighed. — 2 Samuel 22:31; Romerne 2:14, 15.

2, 3. Hvilken form for lydighed glæder Gud?

2 Gud glæder sig over fornuftbegavede skabninger der vælger at adlyde ham. (Ordsprogene 27:11) I stedet for at programmere os til at adlyde ham blindt, som tankeløse robotter, udstyrede Jehova os med en fri vilje så vi på grundlag af relevante oplysninger selv kan vælge at gøre det der er rigtigt. — Hebræerne 5:14.

3 Jesus som til fuldkommenhed afspejlede sin Fader, sagde til sine disciple: „I er mine venner hvis I gør hvad jeg befaler jer. Jeg kalder jer ikke længere trælle.“ (Johannes 15:14, 15) Fortidens slaver havde ikke andet valg end at adlyde deres herrer. Et venskab, derimod, opstår når man udviser karaktertræk der taler til en andens hjerte. Vi kan blive Jehovas venner. (Jakob 2:23) Dette venskab styrkes  af gensidig kærlighed. Jesus forbandt lydighed mod Gud med kærlighed da han sagde: „Hvis nogen elsker mig, vil han overholde mit ord, og min Fader vil elske ham.“ (Johannes 14:23) Af den grund — og fordi Jehova ønsker at lede os trygt — opfordrer han os til at følge hans principper i vores liv.

GUDS PRINCIPPER

4. Hvad er et princip?

4 Hvad er et princip? Et princip kan defineres som „en almen eller grundlæggende sandhed; en universel eller fundamental lov, grundsætning eller antagelse som danner grundlag for andre love, eller hvoraf andre love kan udledes“. (Webster’s Third New International Dictionary) Et omhyggeligt studium af Bibelen viser at vor himmelske Fader har forsynet os med en række fundamentale forskrifter som dækker mange forskellige aspekter og situationer i livet. Han har gjort det med vores evige velfærd for øje, helt i overensstemmelse med dét den vise kong Salomon skrev: „Hør, min søn, og tag imod mine ord, så vil dine leveår blive mange. Jeg vil lære dig om visdommens vej; jeg vil lade dig gå i retskaffenhedens spor.“ (Ordsprogene 4:10, 11) De grundlæggende principper Jehova har givet os, har betydning for vores forhold til ham og vores medmennesker, for vores tilbedelse og vores hverdag. (Salme 1:1) Lad os se nærmere på nogle af disse grundlæggende principper.

5. Giv eksempler på nogle grundlæggende principper.

5 Om vores forhold til Jehova sagde Jesus: „Du skal elske Jehova din Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl og af hele dit sind.“ (Mattæus 22:37) Gud har også givet os principper der gælder forholdet til vores medmennesker, som for eksempel Den Gyldne Regel: „Derfor, alt hvad I ønsker at folk skal gøre mod jer, skal I også gøre mod dem.“ (Mattæus 7:12; Galaterne 6:10; Titus 3:2) Med hensyn til vores gudsdyrkelse får vi denne formaning: „Lad os give agt på hinanden for at anspore til kærlighed og gode gerninger, og ikke forsømme at komme sammen.“ (Hebræerne 10:24, 25) Om vores dagligdag sagde Paulus: „Hvad enten I spiser eller drikker eller gør noget andet, gør alt til Guds ære.“ (1 Korinther 10:31) Guds ord indeholder utallige andre principper.

6. Hvordan adskiller principper sig fra love?

6 Principper er levende, grundlæggende sandheder, og kristne der ejer visdom, lærer at elske dem. Jehova inspirerede kong Salomon til at skrive: „Lyt opmærksomt til mine ord. Bøj dit øre til de ting jeg siger. Lad ikke dine øjne slippe dem af syne. Bevar dem i dit hjertes indre. For de er liv for dem der finder dem, og lægedom for hele deres legeme.“ (Ordsprogene 4:20-22) Hvordan adskiller principper sig fra love? Principper er grundlaget for love. Love og regler, som ofte er specifikke, kan gælde særlige perioder eller situationer, men principper er tidløse. (Salme 119:111) Guds principper bliver aldrig forældede eller ugyldige. Profeten Esajas’ inspirerede ord har vist sig at være sande: „Det grønne græs er tørret ind, blomsten er visnet; men vor Guds ord vil bestå evindelig.“ — Esajas 40:8.

LAD PRINCIPPER VÆRE GRUNDLAGET FOR DINE TANKER OG HANDLINGER

7. Hvordan tilskynder Guds ord os til at tænke og handle på grundlag af principper?

7 Igen og igen tilskynder „vor Guds ord“ os til at tænke og handle på grundlag af principper. Da Jesus blev bedt om at sammenfatte Lovens indhold, kom han med to kortfattede udtalelser. Den ene fremhævede kærligheden til Jehova, den anden lagde vægt på næstekærligheden. (Mattæus 22:37-40) Jesu ord var et citat fra Femte Mosebog 6:4, 5, der kort opsummerer Loven: „Jehova vor Gud er én Jehova. Og du skal elske Jehova din Gud af hele dit hjerte og hele din sjæl og hele din virkekraft.“ Åbenbart havde Jesus også Guds bud i Tredje Mosebog 19:18 i tanke. I den korte, klare og magtfulde afslutning på Prædikerens Bog sammenfatter kong Salomon en mængde af Guds love: „Enden på sagen, når alt hermed er hørt,  er: Frygt den sande Gud og hold hans bud. For det er alt hvad mennesket har at gøre. For den sande Gud vil bringe hver en gerning for retten, hver en skjult gerning, om den er god eller ond.“ — Prædikeren 12:13, 14; Mika 6:8.

8. Hvorfor er det en beskyttelse at have den fulde forståelse af grundlæggende bibelske principper?

8 At vi har den fulde forståelse af sådanne grundlæggende principper, kan hjælpe os til at forstå og følge mere specifikke forskrifter. Hvis vi ikke til fulde forstår og accepterer de grundlæggende principper, vil vi måske træffe ukloge beslutninger, og vores tro vil nemt kunne vakle. (Efeserne 4:14) Hvis vi kan få sådanne principper til at fæstne sig i vores sind og hjerte, vil vi være klar til at bruge dem når vi skal træffe afgørelser. Og bruger vi dem med forstand, vil det være til stor gavn for os. — Josua 1:8; Ordsprogene 4:1-9.

9. Hvorfor er det ikke altid let at være opmærksom på Bibelens principper og følge dem?

9 At være opmærksom på Bibelens principper og følge dem er ikke lige så let som at følge et sæt love. Som ufuldkomne mennesker ønsker vi måske ikke at anstrenge os for at finde frem til en afgørelse ved hjælp af principper. Hvis vi befinder os i et dilemma eller skal træffe en beslutning, foretrækker vi måske den mere bekvemme løsning, nemlig at have en specifik regel vi kan følge. Somme tider søger vi måske råd hos en moden kristen — for eksempel en af menighedens ældste — og forventer at han vil henvise til en specifik regel der kan bruges i vores situation. Men Bibelen og de bibelske publikationer indeholder måske slet ikke en sådan regel, og selv om det skulle være tilfældet, er det ikke sikkert at den er brugbar på alle områder og i alle situationer. Måske husker du den situation hvor én fra folkemængden sagde til Jesus: „Lærer, sig til min broder at han skal skifte arven med mig.“ I stedet for hurtigt at komme med en lov der kunne afgøre striden mellem denne mand og hans broder, henviste Jesus til et overordnet princip: „Hold jeres øjne åbne og vogt jer for enhver form for havesyge.“ Jesus gav altså den pågældende en retningslinje som kunne bruges i den aktuelle situation, og som er lige så anvendelig i dag. — Lukas 12:13-15.

10. Hvordan kan det at vi lader os lede af Guds principper, vise hvad vores inderste motiver er?

10 Du kender sikkert nogle der adlyder lovene, men som kun gør det modvilligt, mest fordi de er bange for straf. Respekt for principper forebygger en sådan holdning. Har man forstået et princip, vil man ifølge sagens natur også handle efter det. At ignorere et princip vil i de fleste tilfælde ikke føre til øjeblikkelig afstraffelse. Den omstændighed giver os muligheden for at vise hvorfor vi adlyder Jehova, hvad vores inderste motiver er. Tag for eksempel Josef som afviste Potifars hustrus umoralske tilnærmelser. Selv om Jehova endnu ikke havde givet sit folk en skriftlig lov som forbød ægteskabsbrud, og tilkendegivet hvilken straf man skulle give en der havde et seksuelt forhold til en anden mands hustru, kendte Josef Guds principper for troskab i ægteskabet. (1 Mosebog 2:24; 12:18-20) Josefs reaktion viste  at disse principper havde en stærk indflydelse på ham: „Hvordan skulle jeg kunne gøre noget så slet og derved synde mod Gud?“ — 1 Mosebog 39:9.

11. På hvilke områder ønsker kristne at lade sig lede af Jehovas principper?

11 I dag ønsker kristne at lade sig lede af Jehovas principper i personlige spørgsmål, som for eksempel valg af omgangskreds, underholdning, musik og læsestof. (1 Korinther 15:33; Filipperne 4:8) Efterhånden som vores kundskab, forståelse og værdsættelse af Jehova og hans normer øges, vil vores samvittighed og moralske sans hjælpe os til at følge de bibelske principper uanset hvad vi kommer ud for, også i meget personlige spørgsmål. Når vi ledes af bibelske principper, vil vi ikke søge efter smuthuller i Guds love. Vi vil heller ikke efterligne dem der prøver at se hvor langt de kan gå uden at overtræde en bestemt lov. Vi forstår at en sådan holdning er destruktiv og skadelig. — Jakob 1:22-25.

12. Hvad har afgørende betydning for om man vil følge Guds principper?

12 Modne kristne er klar over at ønsket om at kende Jehovas syn på tingene har afgørende betydning for om man vil følge hans principper. Salmisten tilskynder os: „I som elsker Jehova, had det onde.“ (Salme 97:10) I Ordsprogene 6:16-19 omtales nogle af de ting Gud betragter som onde: „Der er seks ting Jehova hader, ja, syv der er hans sjæl en vederstyggelighed: stolte øjne, løgnetunge, hænder som udgyder uskyldigt blod, et hjerte der finder på onde anslag, fødder som løber hurtigt efter ondt, et falsk vidne som udspyr løgn, og den der sår splid mellem brødre.“ Når ønsket om at afspejle Jehovas syn på sådanne grundlæggende ting præger vores liv, bliver dét at leve i overensstemmelse med principper noget vi gør konsekvent. — Jeremias 22:16.

ET GODT MOTIV ER NØDVENDIGT

13. Hvilken måde at tænke på anbefaler Jesus i Bjergprædikenen?

13 At kende og følge Guds principper kan også forebygge at vores tilbedelse bliver indholdsløs og formel. Der er stor forskel på at lade sig lede af principper og på at være en paragrafrytter der i overdreven grad følger lovens bogstav. Det fremgik tydeligt af Jesu bjergprædiken. (Mattæus 5:17-48) Husk at hans tilhørere var jøder som i deres adfærd burde have fulgt Moseloven. Men deres syn på Loven var fordrejet. De lagde mere vægt på Lovens bogstav end på dens ånd. De fremhævede deres traditioner og prioriterede dem højere end læren i Guds ord. (Mattæus 12:9-12; 15:1-9) Af den grund blev folket ikke oplært til at ræsonnere ud fra principper.

14. Hvordan hjalp Jesus sine tilhørere til at ræsonnere ud fra principper?

14 Som kontrast til dette fremholdt Jesus i sin bjergprædiken nogle principper angående fem forskellige aspekter af begrebet moral: vrede, ægteskab og skilsmisse, løfter, hævn, kærlighed og had. På hvert af disse områder viste  Jesus hvilken fordel der ville være ved at følge et princip. Jesus bragte på den måde sine disciples moralnormer op på et højere niveau. Angående ægteskabsbrud fremholdt han for eksempel et princip der ikke blot er et værn mod forkerte handlinger, men også mod forkerte tanker og ønsker: „Enhver der bliver ved med at se på en kvinde for at begære hende, har allerede begået ægteskabsbrud med hende i sit hjerte.“ — Mattæus 5:28.

15. Hvordan kan vi undgå tendensen til stift at ville følge ’lovens bogstav’?

15 Dette eksempel viser at vi altid skal holde os for øje hvad der er hensigten med og ånden i Guds principper. Vi må ikke tro at vi kan gøre os fortjent til Guds velvilje ved formelt at følge moralske forskrifter. Jesus afslørede bedraget der knytter sig til en sådan indstilling da han fremhævede Guds barmhjertighed og kærlighed. (Mattæus 12:7; Lukas 6:1-11) Når vi følger Bibelens principper, vil vi ikke føle os forpligtede til — eller prøve at presse andre til — at leve efter omfattende og stive regler for hvad vi må, og hvad vi ikke må, regler som går ud over Bibelens lære. Vi vil fokusere mere på principperne for kærlighed til Gud og lydighed mod ham end på en ydre form for tilbedelse. — Lukas 11:42.

GODE RESULTATER

16. Giv eksempler på principperne bag nogle af Bibelens love.

16 I vores bestræbelser for at adlyde Jehova er det vigtigt at vi gør os klart at hans love er baseret på nogle fundamentale principper. Kristne skal for eksempel undgå afgudsdyrkelse, kønslig umoralitet og misbrug af blod. (Apostelgerninger 15:28, 29) Hvad er grundlaget for det kristne standpunkt på disse områder? Gud fortjener vores udelte hengivenhed; vi bør være trofaste mod vores ægtefælle, og Jehova er Livgiveren. (1 Mosebog 2:24; 2 Mosebog 20:5; Salme 36:9) Når man forstår de grundlæggende principper, er det nemmere at acceptere og følge de love der bygger på dem.

17. Hvilke gode resultater kan vi opnå ved at være opmærksomme på Bibelens principper og følge dem?

17 Når vi er opmærksomme på de grundlæggende principper og følger dem, vil vi opdage at de er til vores eget bedste. De åndelige velsignelser som Guds folk glæder sig over, er ofte ledsaget af håndgribelige goder. Hvis man afholder sig fra at ryge, lever et moralsk rent liv og respekterer blodets hellighed, kan man for eksempel undgå at blive ramt af visse sygdomme. På lignende måde kan vi ved at leve i harmoni med Bibelens sandhed opnå økonomiske, sociale og familiemæssige fordele. Sådanne håndgribelige goder viser hvor værdifulde og praktisk anvendelige Jehovas normer er. Men den vigtigste grund til at følge Guds principper er ikke at man kan opnå nogle praktiske fordele. Sande kristne adlyder Jehova fordi de elsker ham, fordi han fortjener det, og fordi det er det rigtige at gøre. — Åbenbaringen 4:11.

18. Hvad bør kristne lade sig lede af hvis de gerne vil være lykkelige?

18 Hvis vi lader os lede af Bibelens principper, får vi en bedre livsform, og det alene kan bevirke at andre føler sig tiltrukket af sandheden. Men det vigtigste er at vi lever på en måde som ærer Jehova. Vi er klar over at han er en kærlig Gud der ønsker os det bedste. Når vi træffer afgørelser som er i harmoni med Bibelens principper, og ser hvordan Jehova velsigner os, vil det knytte os tættere til ham. Vi vil føle at det kærlige forhold vi har til vor himmelske Fader, er blevet endnu stærkere.

Husker du?

• Hvad er et princip?

• Hvordan adskiller principper sig fra love?

• Hvorfor er det gavnligt at ræsonnere og handle på grundlag af principper?

[Studiespørgsmål]

[Ramme på side 20]

Wilson, en kristen fra Ghana, fik at vide at han om få dage ville blive fyret fra sit job. På sin sidste arbejdsdag blev han sat til at vaske den administrerende direktørs privatbil. Da Wilson fandt en sum penge i bilen, sagde hans overordnede at Gud måtte have sendt pengene fordi Wilson skulle holde op den dag. Men Wilson fulgte Bibelens principper om ærlighed og afleverede pengene til direktøren. Det gjorde så stort et indtryk på den overraskede direktør at han med det samme tilbød Wilson fast ansættelse og forfremmede ham til seniormedlem af firmaets arbejdsstab. — Efeserne 4:28.

[Ramme på side 21]

Rukia er en albansk kvinde i tresserne. På grund af uenighed i familien havde hun ikke talt med sin bror i over 17 år. Hun begyndte at studere Bibelen sammen med Jehovas Vidner og lærte at sande kristne skal holde fred med andre og ikke bære nag. Hun bad til Gud en hel nat og gik derefter med bankende hjerte hen til sin brors hus. Det var hendes niece der lukkede op. Overrasket spurgte hun Rukia: „Hvem er død? Hvad laver du her?“ Rukia spurgte efter sin bror. Rolig og fattet forklarede hun at det hun havde lært om Bibelens principper og Jehova, havde motiveret hende til at slutte fred med sin bror. Efter at have grædt og omfavnet hinanden fejrede de at de havde fundet sammen igen. — Romerne 12:17, 18.

 [Illustration på side 23]

Mattæus 5:27, 28

[Illustration på side 23]

Mattæus 5:3

[Illustration på side 23]

Mattæus 5:24

[Illustration på side 23]

„Da han så folkeskarerne gik han op på bjerget; og da han havde sat sig ned kom hans disciple hen til ham; og han åbnede sin mund og begyndte at undervise dem.“ — MATTÆUS 5:1, 2