Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Kristus leder sin menighed

Kristus leder sin menighed

Kristus leder sin menighed

„Se, jeg er med jer alle dage indtil afslutningen på tingenes ordning.“ — MATTÆUS 28:20.

1, 2. (a) Hvad lovede den opstandne Jesus sine disciple da han befalede at de skulle gøre disciple? (b) Hvordan ledede Jesus den første kristne menighed?

FØR Jesus Kristus, vores Fører og Leder, steg til himmelen efter sin opstandelse, viste han sig for sine disciple og sagde: „Al myndighed i himmelen og på jorden er blevet givet mig. Gå derfor ud og gør disciple af folk af alle nationerne, idet I døber dem i Faderens og Sønnens og den hellige ånds navn, og idet I lærer dem at holde alt det jeg har befalet jer. Og se, jeg er med jer alle dage indtil afslutningen på tingenes ordning.“ — Mattæus 23:10; 28:18-20.

2 Jesus betroede altså sine disciple det livreddende arbejde at gøre flere til disciple, og samtidig lovede han at han ville være med dem. De første kristnes historie, som er fortalt i bogen Apostelgerninger, viser at Jesus brugte den myndighed han havde fået overdraget, til at lede den nylig oprettede kristne menighed. Han sendte disciplene den lovede ’hjælper’, den hellige ånd, til at styrke dem og lede dem i deres arbejde. (Johannes 16:7; Apostelgerninger 2:4, 33; 13:2-4; 16:6-10) Han brugte endvidere engle, som stod under hans ledelse, til at støtte og hjælpe disciplene. (Apostelgerninger 5:19; 8:26; 10:3-8, 22; 12:7-11; 27:23, 24; 1 Peter 3:22) Og han sørgede for en ledelse til menigheden ved at gøre brug af kvalificerede mænd der kunne virke som et styrende råd. — Apostelgerninger 1:20, 24-26; 6:1-6; 8:5, 14-17.

3. Hvilke spørgsmål vil blive behandlet i denne artikel?

3 Men hvordan forholder det sig i vor tid, hvor vi er nået frem til „afslutningen på tingenes ordning“? Hvordan leder Jesus den kristne menighed i dag? Og hvordan kan vi vise at vi anerkender hans ledelse?

HERREN HAR EN TROFAST TRÆL

4. (a) Hvem udgør „den trofaste og kloge træl“? (b) Hvad har Herren betroet i trællens varetægt?

4 Da Jesus udtalte profetien om sin nærværelse, sagde han: „Hvem er egentlig den trofaste og kloge træl som hans herre har sat over sine tjenestefolk til at give dem deres mad i rette tid? Lykkelig er den træl hvis hans herre, når han kommer, finder ham i færd med at gøre således! Jeg skal sige jer sandheden: Han vil sætte ham over alt hvad han ejer.“ (Mattæus 24:45-47) ’Herren’ er vores Fører og Leder, Jesus Kristus, og han har sat „den trofaste og kloge træl“ — de salvede kristne på jorden som gruppe betragtet — over alle sine jordiske interesser.

5, 6. (a) Hvad skildrer „de syv guldlampestandere“ og „de syv stjerner“ som Johannes så i et syn? (b) Hvad betyder det at „de syv stjerner“ er i Jesu højre hånd?

5 Åbenbaringens Bog i Bibelen viser at den trofaste og kloge træl står direkte under Jesu Kristi ledelse. I et syn hvor apostelen Johannes befandt sig på „Herrens dag“, så han „syv guldlampestandere, og midt iblandt lampestanderne én ligesom en menneskesøn“ der „i sin højre hånd [havde] syv stjerner“. I sin forklaring af synet sagde Jesus til Johannes: „Angående den hellige hemmelighed om de syv stjerner som du så på min højre hånd, og om de syv guldlampestandere: De syv stjerner betyder syv menigheders engle, og de syv lampestandere betyder syv menigheder.“ — Åbenbaringen 1:1, 10-20.

6 „De syv guldlampestandere“ er et billede på alle de sande kristne menigheder tilsammen på „Herrens dag“, som tog sin begyndelse i 1914. Men hvem er „de syv stjerner“? Til at begynde med var de et billede på alle de åndsavlede, salvede tilsynsmænd som tog vare på menighederne i det første århundrede. * Tilsynsmændene var i Jesu højre hånd, det vil sige at de stod under hans ledelse. Ja, Kristus Jesus ledede den kollektive trælleskare. Men i dag er der kun få salvede tilsynsmænd. Hvordan når Kristi ledelse da ud til de over 93.000 menigheder af Jehovas Vidner der findes på jorden i dag?

7. (a) Hvordan gør Jesus brug af Det Styrende Råd til at lede menighederne på hele jorden? (b) Hvordan kan man sige at kristne tilsynsmænd bliver udnævnt ved hjælp af den hellige ånd?

7 Som i det første århundrede tjener en lille gruppe kvalificerede mænd blandt de salvede tilsynsmænd i dag som et styrende råd, idet de repræsenterer den trofaste og kloge træl kollektivt. Vores Fører og Leder bruger dette styrende råd til at udnævne kvalificerede mænd — enten salvede eller ikkesalvede — og indsætte dem som ældste i de lokale menigheder. Den hellige ånd, som Jehova har givet Jesus myndighed til at gøre brug af, har i den forbindelse en vigtig funktion. (Apostelgerninger 2:32, 33) For det første må tilsynsmændene opfylde de krav der er beskrevet i Guds ord, som er inspireret af den hellige ånd. (1 Timoteus 3:1-7; Titus 1:5-9; 2 Peter 1:20, 21) Dertil kommer at anbefalingerne og udnævnelserne foretages efter bøn og under den hellige ånds ledelse. Og endelig viser de som udnævnes, at de bærer åndens frugt. (Galaterne 5:22, 23) Følgende opfordring fremsat af Paulus gælder derfor alle ældste, uanset om de er salvede eller ej: „Giv agt på jer selv og på hele den hjord i hvilken den hellige ånd har sat jer som tilsynsmænd til at vogte Guds menighed, som han købte med blodet af sin egen søn.“ (Apostelgerninger 20:28) De udnævnte tilsynsmænd modtager deres instruktioner fra Det Styrende Råd og leder menigheden som villige hyrder. På denne måde er Jesus Kristus med os i dag og leder menigheden.

8. Hvordan bruger Jesus Kristus engle til at lede sine tjenere?

8 Jesus bruger også bogstavelige engle til at lede sine tjenere i dag. Ifølge lignelsen om hveden og ukrudtet ville høsten finde sted ved „afslutningen på tingenes ordning“. Hvem ville Herren bruge til at foretage indhøstningen? „Høstfolkene er engle,“ sagde Jesus, og han tilføjede: „Menneskesønnen vil udsende sine engle, og de vil fra hans rige samle alt det der er årsag til snublen og fald og alle dem der øver lovløshed.“ (Mattæus 13:37-41) Og ligesom en engel ledede Filip til den ætiopiske eunuk, er der i dag mange vidnesbyrd om at Jesus Kristus bruger sine engle til at lede de sande kristnes arbejde når de skal finde de retsindige. — Apostelgerninger 8:26, 27; Åbenbaringen 14:6.

9. (a) Ved hjælp af hvad leder Jesus den kristne menighed i dag? (b) Hvad er vigtigt hvis vi vil have gavn af Kristi ledelse, og hvilket spørgsmål rejser det?

9 Jesus Kristus leder altså sine disciple i dag ved hjælp af Det Styrende Råd, den hellige ånd og englene. Selv hvis nogle som tilbeder Jehova, blev midlertidigt afskåret fra forbindelse med Det Styrende Råd på grund af forfølgelse eller af andre årsager, leder Jesus dem stadig ved hjælp af den hellige ånd og englene. Vi får imidlertid kun gavn af hans ledelse hvis vi anerkender den. Hvordan viser vi at vi gør det?

„VÆR LYDIGE . . . VÆR FØJELIGE“

10. Hvordan viser vi at vi respekterer de udnævnte ældste i menigheden?

10 Vores Fører og Leder har givet menighederne „gaver i form af mennesker“ — „nogle som evangelieforkyndere, nogle som hyrder og lærere“. (Efeserne 4:8, 11, 12) Vores indstilling til dem og den måde vi opfører os på over for dem, kan sige en hel del om hvorvidt vi anerkender Kristi ledelse eller ej. Det vil være på sin plads at vi ’viser at vi er taknemmelige’ for de åndeligt kvalificerede mænd som Kristus har ’givet os som gaver’. (Kolossenserne 3:15) Desuden fortjener de vores respekt. „Lad de ældste som præsiderer på en god måde, blive anset for værdige til dobbelt ære,“ skrev apostelen Paulus. (1 Timoteus 5:17) Hvordan kan vi vise vores taknemmelighed og respekt for de ældste, tilsynsmændene, i menigheden? Paulus svarer: „Vær lydige mod dem der fører an iblandt jer, og vær føjelige.“ (Hebræerne 13:17) Ja, vi må adlyde dem og underordne os dem, være „føjelige“.

11. Hvorfor er respekt for ældsteordningen nært forbundet med vores dåb og indvielsesløfte?

11 Vores Fører og Leder er fuldkommen. Det er de mænd han har givet som gaver, imidlertid ikke. Derfor kan de begå fejl fra tid til anden. Alligevel er det vigtigt at vi bliver ved med at være loyale over for Kristi ordning. Hvis vi vil leve op til det løfte vi gav ved vores indvielse og dåb, betyder det i realiteten at vi anerkender den myndighed de ledende brødre i menigheden har fået overdraget ved den hellige ånd, og underordner os denne myndighed. Da vi blev døbt i „den hellige ånds navn“, erklærede vi offentligt at vi anerkender den hellige ånd og den betydning den har for gennemførelsen af Jehovas hensigter. (Mattæus 28:19) Ved vores dåb har vi således givet udtryk for at vi vil samarbejde med ånden og ikke vil gøre noget som kan hindre dens virke blandt Kristi disciple. Kan vi så — i betragtning af at den hellige ånd medvirker ved anbefalingen og udnævnelsen af ældste — være tro mod vores indvielsesløfte hvis vi ikke samarbejder med ældsteordningen i menigheden?

12. Hvilke advarende eksempler henviser Judas til, og hvad kan vi lære af dem med hensyn til manglende respekt for myndighed?

12 Bibelen indeholder eksempler på hvor vigtigt det er at adlyde og at underordne sig. Disciplen Judas nævnte nogle som talte nedsættende om de ledende brødre i menigheden, og pegede på tre advarende eksempler idet han sagde: „Ve dem, for de er slået ind på Kains vej og har styrtet sig i Bileams vildfarelse for løn og er gået til grunde ved Koras oprørske tale!“ (Judas 11) Kain gik imod Jehovas kærlige advarsel og lod sig fylde af et had der førte til mord. (1 Mosebog 4:4-8) Bileam prøvede trods gentagne advarsler fra Gud at forbande Guds folk for vindings skyld. (4 Mosebog 22:5-28, 32-34; 5 Mosebog 23:5) Kora havde et ansvarsfuldt hverv i Israel, men det var ikke nok for ham. Han anstiftede et oprør mod Guds tjener Moses, den sagtmodigste mand på jorden. (4 Mosebog 12:3; 16:1-3, 32, 33) Det fik katastrofale følger for dem alle tre. Disse eksempler understreger hvor vigtigt det er at lytte til den vejledning der kommer fra dem som Jehova bruger på ansvarsfulde poster, og at respektere dem.

13. Hvilken gavn vil de der underordner sig ældsteordningen, få af den, ifølge profeten Esajas?

13 Hvem vil ikke gerne have gavn af den storslåede tilsynsordning som vores Fører og Leder har indført i den kristne menighed? Profeten Esajas forudsagde de velsignelser den ville medføre: „Se! En konge skal regere med retfærdighed, og fyrster skal herske med ret. Og hver af dem skal være som et læ mod vinden og et skjul mod uvejrsregnen, som vandstrømme i et ørkenland, som et vældigt klippebjergs skygge i et udtørret land.“ (Esajas 32:1, 2) Hver eneste ældste skal være et sådant „læ“ og „skjul“ hvor menighedens medlemmer kan søge tilflugt og beskyttelse. Selv om vi måske har svært ved at underordne os en ledelse, så lad os alligevel under bøn søge at adlyde og underordne os den ledelse Gud har indsat i menigheden.

HVORDAN DE ÆLDSTE UNDERORDNER SIG KRISTI LEDELSE

14, 15. Hvordan viser de der fører an i menigheden, at de underordner sig Kristi ledelse?

14 Hver eneste kristen må følge Kristus som Fører og Leder, men det gælder i særdeleshed de ældste. Tilsynsmændene, de ældste, har et vist mål af myndighed i menigheden. Men de søger ikke at være ’herrer over deres medkristnes tro’ på den måde at de vil bestemme over deres liv. (2 Korinther 1:24) De mærker sig Jesu ord: „I ved at nationernes herskere spiller herrer over dem, og de store udøver myndighed over dem. Sådan er det ikke blandt jer.“ (Mattæus 20:25-27) Under udførelsen af deres ansvarsfulde hverv søger de oprigtigt at være tjenere for andre.

15 Til de kristne lyder opfordringen: „Husk på dem som fører an iblandt jer, . . . og efterlign deres tro idet I nøje betragter udfaldet af deres adfærd.“ (Hebræerne 13:7) De skal ikke efterligne de ældste fordi de „fører an“. Jesus sagde: „Én er jeres Fører, Messias.“ (Mattæus 23:10) Det de skal efterligne, er de ældstes tro fordi de efterligner deres sande Fører, Jesus Kristus. (1 Korinther 11:1) Lad os nu betragte nogle af de måder hvorpå de ældste bør ligne Kristus i deres forhold til andre i menigheden.

16. Hvordan behandlede Jesus sine disciple til trods for den myndighed han havde?

16 Selv om Jesus i enhver henseende var hævet over ufuldkomne mennesker og havde fået en myndighed uden lige betroet af sin Fader, tog han hensyn til sine disciple og var beskeden. Han søgte ikke at gøre indtryk på sine tilhørere og at imponere dem med en overvældende mængde kundskab. Han var fintmærkende og medfølende og tog hensyn til disciplenes behov. (Mattæus 15:32; 26:40, 41; Markus 6:31) Han forlangte aldrig mere af disciplene end de kunne klare, og han bebyrdede dem aldrig med mere end de kunne bære. (Johannes 16:12) Han havde „et mildt sind“ og var „ydmyg af hjertet“. Det var derfor ikke mærkeligt at mange fandt ny styrke ved at være sammen med ham. — Mattæus 11:28-30.

17. Hvordan bør ældste ligne Kristus ved ikke at stille for store krav til andre i menigheden?

17 Hvis Kristus, som var Fører og Leder, viste beskedenhed, hvor meget mere bør de der fører an i menigheden, da ikke gøre det! De vil passe på at de ikke misbruger den myndighed de har fået overdraget, og vil ikke søge at imponere andre med „fremragende tale“. (1 Korinther 2:1, 2) De vil tværtimod koncentrere sig om at tale om de bibelske sandheder og at udtrykke sig enkelt, klart og med oprigtighed. Desuden vil de søge at være rimelige i de forventninger de har til andre, og at tage hensyn til deres behov. (Filipperne 4:5) Da de er klar over at alle har deres begrænsninger, vil de kærligt tage hensyn til dette. (1 Peter 4:8) Er ældste som er ydmyge og milde af sind, ikke opmuntrende og stimulerende at være sammen med?

18. Hvad kan ældste lære af den måde Jesus behandlede børnene på?

18 Jesus var åben og imødekommende over for alle, også de mindste. Læg mærke til hans svar da disciplene ville forhindre folk i „at komme til ham med små børn“. „Lad de små børn komme hen til mig,“ sagde han, „søg ikke at hindre dem.“ Og så tog han „børnene i sine arme og velsignede dem idet han lagde hænderne på dem“. (Markus 10:13-16) Jesus var venlig og hjertelig, og andre følte sig tiltrukket af ham. De var ikke bange for ham. Selv børn befandt sig godt i hans selskab. Ældste bør også være åbne og imødekommende, og når de viser varme og venlighed, vil andre — også børnene — føle sig godt tilpas sammen med dem.

19. Hvad vil det blandt andet sige at have „Kristi sind“, og hvordan får man det?

19 I hvor høj grad de ældste kan efterligne Jesus, afhænger af hvor godt de kender ham. „Hvem har lært Jehovas sind at kende, så han kan belære ham?“ spurgte Paulus. Og derpå tilføjede han: „Men vi har Kristi sind.“ (1 Korinther 2:16) At have Kristi sind vil blandt andet sige at vi kender hans tankegang og hans personlighed så godt at vi véd hvad han ville gøre i en bestemt situation. Det er virkelig muligt at komme til at kende vores Fører og Leder så godt! Det kræver at vi kender evangeliernes beretning om ham og fylder vort sind med kundskab om hvad han sagde og gjorde. Når de ældste bestræber sig for på denne måde at følge Kristi ledelse, vil menighedens medlemmer være mere tilbøjelige til at efterligne deres tro. Og de ældste vil opleve den tilfredsstillelse at se andre med glæde følge i Jesu fodspor.

FORBLIV UNDER KRISTI LEDELSE

20, 21. Hvad bør vi være besluttede på mens vi ser frem til den lovede nye verden?

20 Det er vigtigt at vi alle forbliver under Kristi ledelse. Nu da vi nærmer os afslutningen på denne tingenes ordning, kan vores situation sammenlignes med israelitternes på Moabs sletter i 1473 f.v.t. De stod på tærskelen til det forjættede land, og gennem profeten Moses sagde Gud: „Du [Josua] skal føre dette folk ind i det land som Jehova svor over for deres forfædre at ville give dem.“ (5 Mosebog 31:7, 8) Josua var blevet udnævnt og indsat som israelitternes fører og leder. For at komme ind i det forjættede land måtte israelitterne underordne sig Josuas ledelse.

21 Til os siger Bibelen: „Én er jeres Fører, Messias.“ Kun han vil føre os ind i den lovede nye verden, hvor retfærdighed skal bo. (2 Peter 3:13) Lad os derfor være besluttede på at underordne os hans ledelse på alle livets områder.

[Fodnote]

^ par. 6 ’Stjernerne’ her skildrer ikke bogstavelige engle. Jesus ville næppe bruge et menneske til at skrive til usynlige åndeskabninger for at give dem oplysninger. ’Stjernerne’ må derfor være jordiske tilsynsmænd, eller ældste, i menighederne, idet tilsynsmændene betragtes som Jesu sendebud. Tallet syv står for guddommelig fuldstændighed.

Husker du?

• Hvordan ledede Kristus menigheden i dens første tid?

• Hvordan leder Kristus sin menighed i dag?

• Hvorfor bør vi underordne os dem der fører an i menigheden?

• Hvordan kan ældste vise at Kristus er deres Fører og Leder?

[Studiespørgsmål]

[Illustration på side 15]

Kristus leder sin menighed og har tilsynsmændene i sin højre hånd

[Illustrationer på side 16]

„Vær lydige mod dem der fører an iblandt jer, og vær føjelige“

[Illustration på side 18]

Jesus var åben og imødekommende. Kristne ældste stræber efter at være som han