Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

De måtte leve med „en torn i kødet“

De måtte leve med „en torn i kødet“

 De måtte leve med „en torn i kødet“

„[Der blev] givet mig en torn i kødet, en Satans engel, til stadig at slå mig.“ — 2 KORINTHER 12:7.

1. Nævn nogle af de problemer mange må kæmpe med i dag.

ER DU udsat for en prøvelse som du til stadighed må kæmpe med? Hvis det er tilfældet, er du ikke ene om det. I disse „kritiske tider som er vanskelige at klare“ er der trofaste kristne som til stadighed må kæmpe med hårdnakket modstand, familieproblemer, sygdom, økonomiske bekymringer, følelsesmæssige påvirkninger, sorgen over at have mistet en af deres kære, og meget andet. (2 Timoteus 3:1-5) Nogle steder er mange truet af krig og hungersnød.

2, 3. Hvilken pessimistisk indstilling kunne vi blive grebet af på grund af de prøvelser vi bliver udsat for, og hvorfor kunne det være farligt?

2 Sådanne prøvelser kan fuldstændig overvælde en, især hvis der kommer flere samtidig. Læg mærke til hvad der siges i Ordsprogene 24:10: „Har du mistet modet på trængselens dag, vil din kraft være begrænset.“ Ja, mister vi modet under prøvelser, kan det berøve os den fornødne kraft og svække vores beslutning om at holde ud til enden. Hvordan kunne det ske?

3 Hvis vi blev grebet af mismod, kunne det for eksempel bevirke at vi glemte at se objektivt på situationen. Vore prøvelser kunne forekomme os større end de i virkeligheden er, og vi kunne begynde at få medlidenhed med os selv. Nogle ville måske ligefrem råbe til Gud og sige: „Hvorfor lader du mig opleve dette?“ Hvis vi blev grebet af en sådan pessimisme, kunne det berøve os vores glæde og tillid. Vi kunne blive så mismodige at vi helt holdt op med at tjene Gud og kæmpe „troens gode kamp“. — 1 Timoteus 6:12.

4, 5. Hvordan er Satan i nogle tilfælde involveret i de prøvelser og vanskeligheder vi kommer ud for, men hvad kan vi have tillid til?

4 Det må understreges at det ikke er Jehova Gud som er skyld i vore prøvelser. (Jakob 1:13) Nogle prøver kommer jo netop fordi vi ønsker at være trofaste mod ham. Alle som tjener Jehova, bliver et mål for hans ærkefjende Satan Djævelens angreb. I den korte tid „denne tingenes ordnings gud“ har tilbage, prøver han at få enhver der elsker Jehova, til at holde op med at gøre hans vilje. (2 Korinther 4:4) Satan søger at påføre vore brødre i hele verden så mange lidelser som muligt. (1 Peter 5:9) Selvfølgelig er Satan ikke direkte årsag til alle vore vanskeligheder, men han kan udnytte dem i et forsøg på at svække os yderligere.

5 Men uanset hvor frygtindgydende Satan og hans metoder måtte forekomme os, kan vi modstå ham! Hvordan kan vi være så sikre på det? Fordi Jehova Gud kæmper på vores side. Desuden har han sikret sig at hans tjenere ikke er uvidende om den taktik Satan bruger. (2 Korinther 2:11) Faktisk fortæller Guds ord os meget om de prøver sande kristne kan komme ud for. Apostelen Paulus brugte udtrykket „en torn i kødet“. Hvad mente han med det? Lad os se på hvordan udtrykket forklares i Bibelen. Så vil vi opdage at vi langtfra er ene om at have brug for Guds hjælp til at klare prøvelser.

 HVORFOR PRØVELSER ER SOM TORNE

6. Hvad mente Paulus med den „torn i kødet“ han havde, og hvad kan det have været?

6 Efter at have gennemgået store prøvelser blev Paulus inspireret til at skrive: „[Der blev] givet mig en torn i kødet, en Satans engel, til stadig at slå mig, for at jeg ikke skulle føle mig alt for ophøjet.“ (2 Korinther 12:7) Hvad var denne „torn“ i Paulus’ kød? En torn som har boret sig dybt ind under huden, kan være meget smertefuld. Så med dette billede vil Paulus fortælle at der var noget som voldte ham smerte — enten noget fysisk eller emotionelt, eller begge dele. Muligvis har Paulus haft en øjensygdom eller en anden fysisk lidelse. Han kan også have tænkt på de mennesker der betvivlede hans stilling og myndighed som apostel, og som satte spørgsmålstegn ved hans forkyndelse og undervisning. (2 Korinther 10:10-12; 11:5, 6, 13) Hvad denne „torn“ end var, forblev den i hans kød og lod sig ikke fjerne.

7, 8. (a) Hvad ligger der i udtrykket „til stadig at slå mig“? (b) Hvorfor er det vigtigt at vi udholder de ’torne’ der plager os nu?

7 Læg mærke til at denne „torn“ blev ved med at „slå“ ham. Det græske udsagnsord som Paulus her brugte, er afledt af ordet for „knytnæve“. Ordet bruges i bogstavelig betydning i Mattæus 26:67 og i overført betydning i Første Korintherbrev 4:11, hvor det er oversat med ’mishandle’. Bogstaveligt betyder det ’at slå med knytnæver’. Vi kan være sikre på at Satan, på grund af sit bitre had til Jehova og hans tjenere, var ovenud tilfreds med at en „torn“ blev ved med at „slå“ Paulus. I dag fryder det Satan lige så meget når vi plages af „en torn i kødet“.

8 Vi har derfor brug for at vide hvordan vi, i lighed med Paulus, kan leve med en sådan „torn i kødet“. Hele vort liv afhænger af om vi gør det. Tænk på at Jehova vil forlænge vort liv til evig tid i sin nye verden, hvor der ikke længere vil være nogen prøvelser der vil plage os som ’torne’. Som en hjælp til at vinde denne storslåede belønning har Gud i sit hellige ord, Bibelen, givet os mange eksempler der viser hvordan det lykkedes hans trofaste tjenere i fortiden at udholde ’torne i kødet’. De var almindelige, ufuldkomne mennesker ligesom vi. De udgør en „stor sky af vidner“, og et nærmere kendskab til nogle af dem vil kunne hjælpe os til „med udholdenhed [at] løbe det væddeløb der ligger foran os“. (Hebræerne 12:1) Ved at tænke over det de måtte udholde, kan vi få tillid til at vi også kan udholde de ’torne’ Satan måtte finde på at plage os med.

DE ’TORNE’ SOM MEFIBOSJET MÅTTE LEVE MED

9, 10. (a) Hvordan gik det til at Mefibosjet fik „en torn i kødet“ at leve med? (b) Hvordan viste kong David venlighed mod Mefibosjet, og hvordan kan vi efterligne David?

9 Mefibosjet var søn af Davids ven Jonatan. Da Mefibosjet var fem år gammel, kom der meddelelse om at hans far, Jonatan, og hans farfar, kong Saul, var blevet dræbt i kamp. Da drengens barnepige løftede ham op og flygtede i panik, „faldt han ned og blev halt“. (2 Samuel 4:4) Dette handicap må have været ikke så lidt af en „torn“ for Mefibosjet som han måtte leve med mens han voksede op.

10 Da kong David nogle år senere på grund af sin kærlighed til Jonatan ville vise Mefibosjet loyal hengivenhed, overdrog han alle Sauls marker til ham og gav Sauls tjener Ziba til opgave at dyrke jorden for Mefibosjet. Samtidig sagde David til Mefibosjet: „Du selv skal til stadighed holde måltid ved mit bord.“ (2 Samuel 9:6-10) Davids loyalitet og hengivenhed var uden tvivl en trøst for Mefibosjet og hjalp til at dulme smerten over hans invaliditet. Hvilken smuk gestus fra Davids side! Vi bør også vise venlighed mod dem der kæmper med en torn i kødet.

11. Hvad påstod Ziba om Mefibosjet, og hvordan véd vi at han ikke talte sandt? (Se fodnoten.)

11 Senere fik Mefibosjet en anden „torn i kødet“ at kæmpe med. Ziba bagtalte ham over for kong David, der flygtede fra Jerusalem på grund af sin søn Absaloms oprør. Ziba fortalte  at Mefibosjet var blevet i Jerusalem i håb om selv at få overdraget kongedømmet. * Selv om det ikke var sandt, troede David på Ziba og overdrog ham hele Mefibosjets ejendom. — 2 Samuel 16:1-4.

12. Hvordan reagerede Mefibosjet på situationen, og hvordan er han et godt eksempel for os?

12 Da Mefibosjet omsider mødte kong David, fik denne af Mefibosjet at vide hvad der virkelig var sket. Mefibosjet havde været indstillet på at slutte sig til David og var ved at forberede sig på det da Ziba narrede ham til at blive i Jerusalem og tilbød at træde i stedet for ham. Blev den uret der var begået mod Mefibosjet, gjort god igen? Kun delvis. David delte jorden mellem de to. Her var der igen noget der kunne have været som „en torn i kødet“ for Mefibosjet. Blev han dybt skuffet? Protesterede han mod Davids afgørelse og klagede over at den var uretfærdig? Nej, han bøjede sig ydmygt for kongens afgørelse. Han hæftede sig ved den positive side af sagen og glædede sig over at Israels retmæssige konge var kommet velbeholdent tilbage. Mefibosjet var således et godt eksempel ved tålmodigt at udholde invaliditet, bagtalelse og skuffelse. — 2 Samuel 19:24-30.

NEHEMIAS UDHOLDT SINE PRØVELSER

13, 14. Hvilke ’torne’ måtte Nehemias udholde da han var vendt tilbage for at genopbygge Jerusalems mure?

13 De prøvelser Nehemias måtte igennem da han vendte tilbage til Jerusalem i det 5. århundrede før vor tidsregning, kunne også i billedlig forstand sammenlignes med ’torne i kødet’. Da der ingen mur var omkring byen, var den praktisk talt uden forsvar, og de hjemvendte jøder var uorganiserede, mismodige og i Jehovas øjne urene. Selv om Nehemias af perserkongen Artaxerxes havde fået bemyndigelse til at genopbygge Jerusalems mure, opdagede han snart at det ikke var noget som nabofolkene og deres ledere brød sig om. „[Det var] efter deres mening et meget stort onde at der var kommet et menneske for at søge at gøre noget godt for Israels sønner.“ — Nehemias 2:10.

14 Modstanderne gjorde alt hvad de kunne, for at standse Nehemias’ arbejde. Deres trusler, løgne, bagtalelse og skræmmemetoder — blandt andet brugen af spioner som skulle slå modet ned hos ham — må have været som stadige torne i hans kød. Bukkede han under for fjendernes listige anslag? Nej! Han stolede helt på Jehova og gav ikke op. Da genopbygningen af Jerusalems mure endelig var fuldført, var det et varigt vidnesbyrd om Jehovas kærlige støtte til Nehemias. — Nehemias 4:1-12; 6:1-19.

15. Hvilke problemer blandt jøderne pinte Nehemias?

 15 Som landshøvding havde Nehemias også mange problemer at kæmpe med blandt Guds folk. De var som torne der pinte ham fordi de indvirkede på folkets forhold til Jehova. Velhavende jøder krævede en høj rente af lån til deres brødre. De fattige iblandt dem måtte opgive deres jord og ligefrem sælge deres børn som trælle for at kunne betale ikke blot deres gæld til de jøder de havde lånt penge af, men også deres skat til perserkongen. (Nehemias 5:1-10) Mange jøder krænkede sabbatten og understøttede ikke levitterne og templet. Der var også nogle som havde taget „asdoditiske, ammonitiske og moabitiske kvinder“ til ægte. Alt dette pinte Nehemias. Men det fik ham ikke til at give op. Atter og atter tog han fat om problemerne som en nidkær forkæmper for Jehovas retfærdige love. Måtte vi følge Nehemias’ eksempel og ikke lade andres troløshed få os til at opgive loyalt at tjene Jehova. — Nehemias 13:10-13, 23-27.

MANGE ANDRE UDHOLDT ’TORNE I KØDET’

16-18. Hvilke pinefulde familieforhold oplevede Isak og Rebekka, Hanna, David og Hoseas?

16 Der er mange andre eksempler i Bibelen på at nogle klarede prøver der var som ’torne i kødet’ for dem. Nogle af disse prøver skyldtes pinefulde familieforhold. Esaus to hustruer var „årsag til en bitter ånd“ hos Esaus forældre, Isak og Rebekka. Rebekka sagde ligefrem at hun ’følte lede ved livet’ på grund af disse hustruer. (1 Mosebog 26:34, 35; 27:46) Hanna blev ’generet groft’ af sin mands anden hustru, Peninna, fordi Hanna var ufrugtbar. Det er muligt at Hanna har måttet tåle Peninnas hyppige drillerier i hjemmet. Men vi ved med sikkerhed at Peninna plagede hende offentligt når familien overværede højtiden i Silo — måske i nærværelse af slægtninge og venner. Det var som at bore tornen dybere ind i kødet. — 1 Samuel 1:4-7.

17 David måtte lide meget på grund af sin svigerfaders, kong Sauls, skinsyge. For at redde livet var han henvist til at leve i En-Gedis ørken, hvor han måtte bo i huler og klatre ad stejle og farlige klippestier. Da han ikke på nogen måde havde gjort Saul uret, var det tilmed dybt uretfærdigt, og det må have pint David yderligere. I flere år måtte han leve på flugt for Saul på grund af dennes skinsyge. — 1 Samuel 24:14, 15; Ordsprogene 27:4.

18 Der var også profeten Hoseas, som måtte leve under vanskelige familieforhold. Hans hustru begik ægteskabsbrud, og det i sig selv må have været som en torn i hans hjerte. Men det må have pint ham yderligere at hun på grund af sin utugt fødte to børn som ikke var hans. — Hoseas 1:2-9.

19. Hvordan blev Mikaja udsat for forfølgelse?

19 Forfølgelse kan også være som „en torn i kødet“. Tænk på hvad profeten Mikaja kom ud for. Det må have pint ham i hans retfærdige  sjæl at se hvordan den onde kong Akab omgav sig med falske profeter, og at Akab troede på deres åbenlyse løgne. Da Mikaja sagde til Akab at Jehova havde lagt „en løgnens ånd i munden“ på alle disse profeter, formastede anføreren for profeterne sig til at slå Mikaja på kinden! Men endnu alvorligere var Akabs reaktion på Jehovas advarsel om at generobringen af Ramot-Gilead ville mislykkes. Akab befalede at Mikaja skulle kastes i fængsel og have nedsat ration af brød og vand. (1 Kongebog 22:6, 9, 15-17, 23-28) Profeten Jeremias blev også udsat for en uretfærdig behandling af dem der ville ham til livs. — Jeremias 20:1-9.

20. Hvilken „torn i kødet“ måtte No’omi udholde, og hvordan blev hun belønnet?

20 At miste nogen der står en nær, kan også være årsag til en smerte der er som „en torn i kødet“. No’omi oplevede den sorg at miste sin mand og sine to sønner. Hun følte stadig virkningerne efter dette slag da hun vendte tilbage til Betlehem. Hun sagde til sine venner at de skulle kalde hende Mara og ikke No’omi på grund af den bitterhed hun følte. Til sidst belønnede Jehova hende dog for hendes udholdenhed. Hun fik en sønnesøn der blev en af Messias’ forfædre. — Rut 1:3-5, 19-21; 4:13-17; Mattæus 1:1, 5.

21, 22. Hvad var Job udsat for, og hvordan tog han det?

21 Job måtte også udholde meget. Det må have været et stort chok for ham at få meddelelsen om sine ti elskede børns pludselige og voldsomme død. Hertil kom tabet af hans kvæghjorde og mange af hans tjenestefolk. Det var som om hele hans verden styrtede sammen! Endnu inden han var kommet sig efter alt dette, slog Satan ham med en svær sygdom. Det var nærliggende for ham at tro at han ikke ville blive rask. Smerterne blev så uudholdelige at han følte at døden ville være en lettelse. — Job 1:13-20; 2:7, 8.

22 Som om alt dette ikke var nok, kom hans kone til ham og råbte i sin sorg og fortvivlelse: „Forband Gud og dø!“ Endnu „en torn“ som borede sig ind i hans kød! Derefter kom tre af hans venner, som, i stedet for at trøste ham, underfundigt insinuerede at han havde begået synder i det skjulte, og at det var årsagen til ulykkerne. Deres fejlagtige ræsonnementer borede billedligt talt ’tornene’ dybere og dybere ind i hans kød. Hertil kom at Job ikke vidste hvorfor han blev udsat for alt dette, og heller ikke at hans eget liv ville blive skånet. Men „i alt dette syndede Job ikke og tillagde ikke Gud noget utilbørligt“. (Job 1:22; 2:9, 10; 3:3; 14:13; 30:17) Skønt han pintes af mange ’torne’ samtidig, gav han aldrig slip på sin uangribelighed. Et smukt eksempel for os!

23. Hvad gjorde det muligt for de trofaste tjenere vi har omtalt, at udholde de forskellige ’torne i kødet’ de måtte kæmpe med?

23 Der kunne nævnes mange andre eksempler fra Bibelen ud over de foregående. Alle de nævnte tjenere for Gud udholdt de specielle ’torne’ der plagede dem. Og det var meget forskellige problemer og vanskeligheder de måtte kæmpe med. Men personerne havde alle én ting tilfælles: ingen af dem holdt op med at tjene Jehova. Til trods for de prøver de blev udsat for, overvandt de Satan ved hjælp af den kraft Jehova gav. Hvordan? Det vil den næste artikel fortælle, samtidig med at den vil vise hvordan vi kan leve med noget der vil være som „en torn i kødet“ for os.

[Fodnote]

^ par. 11 En så dristig plan fra Mefibosjets side ville være i modstrid med hele Mefibosjets karakter. Han var tværtimod en meget taknemmelig og ydmyg mand. Han kendte uden tvivl til sin fars trofasthed. Selv om Jonatan var søn af kong Saul, anerkendte han ydmygt at David var den som Jehova havde udvalgt til at være konge over Israel. (1 Samuel 20:12-17) Jonatan ville som en gudfrygtig far og Davids loyale ven ikke have lært sin søn at stræbe efter kongemagten.

Hvordan vil du svare?

• Hvorfor kan de problemer vi bliver udsat for, sammenlignes med torne i kødet?

• Hvilke ’torne’ måtte Mefibosjet og Nehemias leve med?

• Hvilke mænd eller kvinder blandt ovennævnte bibelske personer der måtte udholde forskellige ’torne i kødet’, har især gjort indtryk på dig, og hvorfor?

[Studiespørgsmål]

[Illustrationer på side 15]

Mefibosjet måtte kæmpe med invaliditet, bagtalelse og skuffelse

[Illustration på side 16]

Nehemias holdt ud trods modstand