Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Bibelens principper kan gavne dig

Bibelens principper kan gavne dig

 Bibelens principper kan gavne dig

I MODSÆTNING til dyr, der handler pr. instinkt, eller maskiner der er programmerede, er mennesker skabt til at lade sig lede af principper. Hvordan kan vi vide det? Jehova Gud er ophav til alle retfærdige love og principper, og da han skabte de to første mennesker, sagde han: „Lad os frembringe mennesker i vort billede, så de ligner os.“ Skaberen er en ånd; han har ikke et fysisk legeme som vi mennesker. At vi er skabt i hans „billede“, betyder derfor at vi kan afspejle hans personlighed og lægge et vist mål af hans egenskaber for dagen. Mennesker er udrustet med evnen til at lade sig lede af principper, det vil sige af det de opfatter som gode adfærdsnormer. Jehova har ladet mange sådanne principper nedskrive i sit ord. — 1 Mosebog 1:26; Johannes 4:24; 17:17.

’Men i Bibelen er der jo i hundredvis af principper,’ vil nogle måske indvende. ’Jeg kan umuligt kende dem alle sammen.’ Nej,  det er sandt. Men selv om alle Bibelens principper er gavnlige, er nogle af dem mindre væsentlige end andre. Det fremgår af Mattæus 22:37-39, hvor Jesus viser at nogle af Moselovens bud og principper er mere vigtige end andre.

Hvilke principper er så de mest betydningsfulde? De vigtigste principper i Bibelen er dem der direkte berører vores forhold til Jehova. Hvis vi følger dem, vil det være Skaberen der øver den største indflydelse på vores moralske kompas. Desuden er der principper der påvirker vores forhold til andre mennesker. At følge dem vil hjælpe os til at modstå den selvoptagethed der kendetegner jeg-dyrkelse.

Lad os begynde med en af de vigtigste sandheder i Bibelen. Hvad er det for en sandhed, og hvordan påvirker den os?

„DEN HØJESTE OVER HELE JORDEN“

Bibelen viser tydeligt at Jehova er Skaberen af alt, og at han er den almægtige Gud. Ingen kan måle sig med ham eller træde i hans sted. Det er en af Bibelens grundsandheder. — 1 Mosebog 17:1; Prædikeren 12:1.

En af skribenterne til Salmernes Bog sagde om Jehova: „Du alene er den Højeste over hele jorden.“ Fortidens kong David skrev: „Dig tilhører riget, Jehova, og du løfter dig som hoved over alle.“ Og den kendte profet Jeremias følte sig tilskyndet til at sige: „Der er slet ingen som du, Jehova. Du er stor, og dit navn er stort i vælde.“ — Salme 83:18; 1 Krønikebog 29:11; Jeremias 10:6.

Hvordan bør disse sandheder om Gud påvirke os i hverdagen?

Der kan ikke herske tvivl om hvem der bør indtage førstepladsen i vort liv — vor Skaber og Livgiver. Vil det da ikke være på sin plads at undgå enhver tendens til at henlede opmærksomheden på os selv — en tendens der er mere udtalt hos nogle end hos andre? Et af de vise principper vi kan følge, er at ’gøre alt til Guds ære’. (1 Korinther 10:31) Profeten Daniel var et godt eksempel i denne henseende.

Den historiske beretning viser at kong Nebukadrezar af Babylon engang var blevet foruroliget på grund af en drøm som han krævede at få tydet. Da alle havde givet op, fortalte Daniel kongen alt hvad han ønskede at vide om drømmen. Tog Daniel selv æren for det? Nej, han lod æren gå til Gud i himmelen, „som åbenbarer hemmeligheder“. Daniel sagde desuden: „Det [er] ikke ved nogen visdom der er i mig frem for alle andre levende, at denne hemmelighed er blevet åbenbaret for mig“. Daniel handlede i overensstemmelse med sine principper. Det er derfor ikke så mærkeligt at han i Daniels Bog tre gange bliver omtalt som „højt skattet“ i Jehovas øjne. — Daniel 2:28, 30; 9:23; 10:11, 19.

Det vil være til gavn for os at følge Daniels eksempel. For at kunne gøre det, er det vigtigt at have det rette motiv. Hvem skal have æren for det vi gør? Uanset vores situation er det muligt at handle i overensstemmelse med dette vigtige bibelske princip: Jehova er  universets suveræne Hersker. Hvis vi følger det, vil vi være „højt skattede“ i hans øjne.

Vi vil nu se på nogle grundprincipper som vi kan benytte i vores forhold til andre. I betragtning af den store betydning mange tillægger selvet, er dette en særlig udfordring.

’I YDMYGHED AGTE ANDRE HØJERE’

De der først og fremmest tænker på sig selv, er sjældent tilfredse. Flertallet af dem ønsker sig et bedre liv, og det skal være her og nu. De opfatter beskedenhed som en form for svaghed, og tålmodighed som noget kun andre skal vise. Når det drejer sig om at komme fremad og få succes, gælder alle kneb. Men behøver du at være ligesådan?

Selv om Guds tjenere møder den indstilling hver dag, bør den ikke smitte af på dem. Modne kristne går ind for det princip at ’det ikke er den der anbefaler sig selv, der er godkendt, men den som Jehova anbefaler’. — 2 Korinther 10:18.

I den forbindelse er det også godt at tænke på princippet i Filipperne 2:3, 4. Her tilskyndes vi til ’intet at gøre af stridbarhed eller selvoptagethed, men i ydmyghed agte de andre højere end os selv og ikke hver især blot have øje for vores egne interesser, men også hver især for de andres’.

En der havde et sundt syn på sig selv og sit eget værd, var Gideon, en dommer blandt fortidens hebræere. Han forsøgte ikke at blive leder i Israel.  Da han alligevel blev bedt om at påtage sig hvervet, viste han at han ikke følte sig værdig til det. „Min tusindgruppe er den ringeste i Manasse, og jeg er den yngste i min faders hus,“ sagde han. — Dommerne 6:12-16.

Da Jehova gav Gideon sejr, søgte Efraims mænd hårdnakket at komme i strid med ham. Hvordan reagerede Gideon på det? Var sejren steget ham til hovedet? Nej. Ved sit milde svar lykkedes det ham at afværge en ulykke. „Hvad har jeg dog udrettet nu i sammenligning med jer?“ Det viser at Gideon var ydmyg. — Dommerne 8:1-3.

Selv om disse begivenheder foregik for lang tid siden, er det gavnligt for os at grunde over dem. Man kan se at Gideons indstilling var helt anderledes end den der er almindelig i dag, og at det han gjorde, var til gavn for ham.

Den fremherskende indstilling som fokuserer på selvet, kan give os et forkert syn på vores eget værd. Det kan Bibelens principper rette op på, for de lærer os hvad der er vores rette plads i forhold til Skaberen og til andre.

Når vi følger Bibelens principper, vil vi ikke bukke under for tidens tendenser eller lade os beherske af følelser eller personlige hensyn. Jo mere vi lærer om retfærdige principper, jo mere lærer vi om ham der har givet os dem. Det er derfor godt og gavnligt at lægge særlig mærke til principperne når vi læser i Bibelen. — Se rammen.

Jehova har skabt menneskene så de står over dyrene, der hovedsagelig handler pr. instinkt. Hvis vi vil gøre Guds vilje, må vi følge Bibelens principper. Derved kan vi sikre os at vores moralske kompas virker efter hensigten, som et pålideligt kompas der kan lede os ind i Guds kommende nye verden, hvori „retfærdighed skal bo“. — 2 Peter 3:13.

[Ramme/illustration på side 6]

Nogle af Bibelens gavnlige principper

I familien:

„Lad ingen søge sit eget, men medmenneskets bedste.“ — 1 Korinther 10:24.

„Kærligheden . . . søger ikke sine egne interesser.“ — 1 Korinther 13:4, 5.

„Lad også hver enkelt af jer elske sin hustru som sig selv.“ — Efeserne 5:33.

„I hustruer, I må fortsat underordne jer jeres mænd.“ — Kolossenserne 3:18.

„Hør på din fader som avlede dig, og foragt ikke din moder fordi hun er gammel.“ — Ordsprogene 23:22.

I skolen, i forretningslivet eller på arbejdet:

„Svigefulde vægtskåle er Jehova en vederstyggelighed . . . Den ugudelige opnår en løn som er falsk.“ — Ordsprogene 11:1, 18.

„Lad den der stjæler, ikke stjæle mere, men hellere slide i det.“ — Efeserne 4:28.

„Hvis nogen ikke vil arbejde, så lad ham heller ikke spise.“ — 2 Thessaloniker 3:10.

„Hvad I end gør, så arbejd på det med hele jeres sjæl som for Jehova.“ — Kolossenserne 3:23.

„Vi ønsker at bære os ærligt ad i alle ting.“ — Hebræerne 13:18.

Indstilling til velstand:

„Den der har hastværk med at blive rig, forbliver ikke uskyldig.“ — Ordsprogene 28:20.

„Den der elsker sølv, bliver ikke mæt af sølv.“ — Prædikeren 5:10.

Bedømmelse af eget værd:

„At nogle søger deres egen ære — er det ære?“ — Ordsprogene 25:27.

„Lad en anden rose dig, og ikke din egen mund.“ — Ordsprogene 27:2.

„Jeg [siger] nemlig til enhver iblandt jer at han ikke skal tænke højere om sig selv end han bør tænke.“ — Romerne 12:3.

„For hvis nogen mener at han er noget, skønt han intet er, bedrager han sit eget sind.“ — Galaterne 6:3.

[Illustration på side 5]

Daniel gav Gud al æren

[Illustration på side 7]

Når man i dagligdagen lader sig lede af Bibelens principper, bidrager det til et godt forhold

[Kildeangivelse på side 7]

U.S. Fish & Wildlife Service, Washington, D.C./Robert Bridges