Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Den Gyldne Regel er stadig brugbar

Den Gyldne Regel er stadig brugbar

 Den Gyldne Regel er stadig brugbar

De fleste tilskriver Jesus Den Gyldne Regel. Men han sagde selv: „Den lære jeg fører er ikke min, men hans som har sendt mig.“ — Johannes 7:16.

OPHAVSMANDEN til Jesu lære — og altså også til Den Gyldne Regel — er den samme som sendte Jesus til jorden, nemlig Skaberen, Jehova Gud.

Guds oprindelige hensigt var at menneskene skulle behandle hinanden sådan som de gerne selv ville behandles. Når det drejer sig om at vise omsorg og have andres velfærd på sinde, er Gud selv det bedste eksempel. Det ses af den måde han skabte mennesket på: „Gud gik i gang med at skabe mennesket i sit billede, i Guds billede skabte han det; som mand og kvinde skabte han dem.“ (1 Mosebog 1:27) Det betyder at Gud kærligt udrustede menneskene med et vist mål af de samme gode egenskaber  som han selv besidder. På den måde havde de udsigt til at leve i fred, lykke og harmoni — for evigt. Hvis deres gudgivne samvittighed var godt oplært, ville den få dem til at behandle andre på samme måde som de selv ønskede at blive behandlet.

Selviskheden fik overtaget

Hvad skete der, når nu det hele begyndte så godt? Menneskene udviklede sig kort sagt til at blive egoistiske. De fleste kender den bibelske beretning i Første Mosebog, kapitel 3, der beskriver hvordan det første menneskepar handlede. Tilskyndet af Satan, som modstår Gud på alle måder, afviste Adam og Eva selvisk Guds ledelse og foretrak at være uafhængige og bestemme selv. Deres selviskhed og oprør førte ikke kun til stort tab for dem selv, men fik også tragiske følger for deres fremtidige efterkommere. Det viste klart hvilke frygtelige konsekvenser det har at ignorere den lære der er kendt som Den Gyldne Regel. Sådan gik det til at „synden kom ind i verden gennem ét menneske, og døden gennem synden, og døden . . . trængte igennem til alle mennesker fordi de alle havde syndet“. — Romerne 5:12.

Selv om mennesker i almindelighed undlader at følge Jehovas kærlige veje, har han ikke overladt dem til sig selv. Jehova gav for eksempel Israels nation en lov som skulle lede dem. Den lærte dem at de skulle behandle andre sådan som de gerne selv ville behandles. Den havde retningslinjer for hvordan man skulle behandle trælle, faderløse og enker. Den fortalte også hvad man skulle gøre i tilfælde af overfald, kidnapning og tyveri. De sanitære love var et udtryk for hensynet til andres helbred. Der var endda love angående det seksuelle. Jehova sammenfattede hele Loven til sit folk med ordene: „Du skal elske din næste som dig selv,“ noget Jesus  senere citerede. (3 Mosebog 19:18; Mattæus 22:39, 40) I Loven var der også givet anvisning på hvordan man skulle behandle de udlændinge som boede i landet: „Du må ikke undertrykke en fastboende udlænding, da I selv har kendt den fastboende udlændings sjæl, for I har selv været fastboende udlændinge i Ægyptens land.“ Israelitterne skulle med andre ord vise empati over for dem der var ugunstigt stillede. — 2 Mosebog 23:9; 3 Mosebog 19:34; 5 Mosebog 10:19.

Så længe israelitterne trofast fulgte Loven, velsignede Jehova nationen. Mens David og Salomon regerede, havde nationen fremgang, og landets indbyggere var glade og tilfredse. I en historisk beretning siges der: „Juda og Israel var talrige, så talrige som sandskornene der er ved havet. De spiste og drak og frydede sig. Så Juda og Israel boede trygt, hver mand under sin vinstok og sit figentræ.“ — 1 Kongebog 4:20, 25.

Men beklageligvis varede nationens fred ikke længe. Israel overholdt ikke den lov Gud havde givet dem; de lod selviskhed overskygge deres omsorg for andre. Og sammen med frafald førte det til modgang for den enkelte israelit og for nationen som et hele. I år 607 f.v.t. lod Jehova babylonierne ødelægge Juda rige og byen Jerusalem med dets prægtige tempel. Hvorfor? „’Fordi I ikke adlød mine ord, se, så sender jeg bud og henter alle Nordens slægter,’ lyder Jehovas udsagn, ’ja sender bud til Nebukadrezar, Babylons konge, min tjener, og bringer dem imod dette land og imod dets indbyggere og imod alle disse nationer rundt omkring; og jeg vil vie dem til udslettelse og gøre dem til noget man forfærdes over og noget man fløjter undrende ad og til steder der er øde for stedse’.“ (Jeremias 25:8, 9) Det var en høj pris at betale for at afvise den rene tilbedelse af Jehova.

Et eksempel vi må følge

Jesus Kristus, derimod, nøjedes ikke med at lære andre Den Gyldne Regel. Han viste selv et godt eksempel ved at følge den. Han havde ægte omsorg for andre og tog sig af dem. (Mattæus 9:36; 14:14; Lukas 5:12, 13) I nærheden af byen Nain så Jesus engang en fortvivlet enke der skulle begrave sin eneste søn. Bibelens beretning siger: „Da Herren fik øje på hende, fik han inderligt ondt af hende.“ (Lukas 7:11-15) Udtrykket „fik inderligt ondt af“ betyder ifølge Vine’s Expository Dictionary of Old and New Testament Words „at blive bevæget i sine indre organer“. Han følte hendes smerte i sit eget hjerte, og det fik ham til at afhjælpe den. Det var en stor glæde for moderen da Jesus oprejste hendes søn og ’gav ham til hende’.

Jesus var desuden villig til at lide og give sit liv som en løsesum i overensstemmelse med Guds hensigt så menneskeheden kunne blive udfriet fra trældom under synd og død. Han var det ypperste eksempel på hvordan man som menneske kan leve efter Den Gyldne Regel. — Mattæus 20:28; Johannes 15:13; Hebræerne 4:15.

Nogle som følger Den Gyldne Regel

Er der nogen i vor tid der følger Den Gyldne Regel? Ja, og de gør det ikke kun når de finder det bekvemt. Et eksempel er de Jehovas Vidner der levede i nazitidens Tyskland under den anden verdenskrig, og som bevarede deres tro på Gud. De elskede deres næste og ville ikke under nogen omstændigheder tilsidesætte Den Gyldne Regel. Da man i landet iværksatte en kampagne der skulle få folk til at hade og diskriminere jøderne, fortsatte Jehovas Vidner med at følge Den Gyldne Regel. Selv i koncentrationslejrene blev de ved med at tage sig af deres medmennesker og dele deres sparsomme føde med både jøder og ikkejøder. Da staten befalede dem at gribe til våben og dræbe andre, nægtede de at adlyde, for de ønskede ikke at andre skulle dræbe dem. Hvordan skulle de kunne dræbe deres næste, som de skulle ’elske som sig selv’? Mange af dem blev ikke blot sendt  i koncentrationslejr, men også i døden. — Mattæus 5:43-48.

At du har fået mulighed for at læse denne artikel, skyldes også at nogle har fulgt Den Gyldne Regel. Jehovas Vidner, der er klar over at mange har brug for håb og hjælp, gør nemlig noget aktivt for at hjælpe deres medmennesker til at lære Bibelens håb og dens praktiske vejledning at kende. Der foregår nu et globalt undervisningsarbejde uden fortilfælde. Som profeteret i Esajas 2:2-4 er „mange folkeslag“ derfor blevet ’oplært i Jehovas veje og i at vandre på hans stier’. Der er over seks millioner i hele verden som har lært at „smede deres sværd til plovjern og deres spyd til beskæreknive“. De har fundet fred og tryghed midt i en vanskelig tid.

Hvad med dig?

Tænk på hvilke smerter og sorger der er overgået menneskeheden siden oprøret i Edens Have fordi Den Gyldne Regel er blevet ignoreret. Men Jehova har til hensigt at rette op på situationen inden længe. Hvordan? Det får vi et fingerpeg om i Første Johannesbrev 3:8: „Derfor blev Guds søn gjort kendt, nemlig for at nedbryde Djævelens gerninger.“ Det vil ske under Guds riges styre, hvor regenten er Jesus Kristus, han som lærte os at efterleve Den Gyldne Regel. — Salme 37:9-11; Daniel 2:44.

Kong David, der levede i fortidens Israel, sagde: „En ung mand har jeg været; og nu er jeg blevet gammel. Men aldrig har jeg set en retfærdig forladt eller hans afkom lede efter brød. Dagen lang viser han sin næste gunst og låner ud, og det bliver til velsignelse for hans afkom.“ (Salme 37:25, 26) Er det ikke rigtigt at mange i dag tænker mere på at modtage og kræve sin ret end på at give og dele med andre? Hvis man følger Den Gyldne Regel, vil det føre til fred og tryghed. Det vil ikke alene skænke velsignelser nu, men også i fremtiden under Guds riges styre. Guds rige vil fjerne ethvert spor af selviskhed og ondskab på jorden og erstatte det nuværende menneskeskabte herredømme med en ny tingenes ordning som Gud står bag. Til den tid vil alle mennesker kunne glæde sig over de gavnlige virkninger af Den Gyldne Regel. — Salme 29:11; 2 Peter 3:13.

[Illustrationer på side 5]

Jesus nøjedes ikke med at lære andre Den Gyldne Regel. Han viste selv et godt eksempel ved at følge den

[Illustrationer på side 7]

Følger man Den Gyldne Regel, vil det føre til fred og tryghed