Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Lad din fremgang være tydelig

Lad din fremgang være tydelig

 Lad din fremgang være tydelig

„Grund over disse ting, fordyb dig i dem, så din fremgang må være tydelig for alle.“ — 1 TIMOTEUS 4:15.

1. Hvordan ved man om en frugt er moden og kan spises?

TÆNK engang på en frugt du godt kan lide — for eksempel et æble, en pære eller en fersken. Du vil uden tvivl kunne bedømme hvornår frugten er moden og lige til at spise. Dens duft, farve og konsistens viser at der venter dig en skøn smagsoplevelse. Så snart du sætter tænderne i den, fornemmer du hvor sød og saftig den er, og hvor dejligt den smager. Det er en udsøgt nydelse!

2. Hvordan kommer modenhed til udtryk, og hvilken betydning har modenhed for forholdet til andre?

2 Denne enkle, men dejlige oplevelse kan sammenlignes med andre ting i livet. Ligesom det er nemt at se om en frugt er moden, kan det på mange områder ses om en person er åndeligt moden. Denne modenhed kommer til udtryk gennem egenskaber som dømmekraft, indsigt og visdom. (Job 32:7-9) Det er en fornøjelse at omgås og arbejde sammen med nogle der har disse egenskaber. — Ordsprogene 13:20.

3. Hvad viser Jesu beskrivelse af jøderne på hans tid om modenhed?

3 En person der er fysisk moden, kan dog godt være følelsesmæssigt og åndeligt umoden, hvilket vil afspejle sig i hans tale og adfærd. Da Jesus omtalte den egensindige  generation på hans tid, sagde han for eksempel: „Her kom Johannes, som hverken spiser eller drikker, og folk siger: ’Han har en dæmon’; så kom Menneskesønnen, som både spiser og drikker, og folk siger: ’Se! En frådser, forfalden til vin’.“ Selv om det var voksne mennesker Jesus omtalte, sagde han at de opførte sig umodent, som „små børn“. Han tilføjede: „Dog, visdommen er retfærdiggjort af sine gerninger.“ — Mattæus 11:16-19.

4. På hvilke måder kan vi gøre fremskridt og vokse i modenhed?

4 Jesu ord viser at hvis man ejer sand visdom, som er et tydeligt tegn på modenhed, vil det fremgå af ens gerninger og det udfald de får. Læg i den forbindelse mærke til det råd Paulus gav Timoteus. Efter at have opregnet alle de ting Timoteus skulle stræbe efter, siger Paulus: „Grund over disse ting, fordyb dig i dem, så din fremgang må være tydelig for alle.“ (1 Timoteus 4:15) Ja, det er ’tydeligt’ når en kristen gør fremskridt i modenhed. Kristen modenhed er nemlig som et lys der skinner; det kan ikke holdes skjult. (Mattæus 5:14-16) Vi vil derfor se nærmere på to måder hvorpå vi kan gøre fremskridt og opnå modenhed: (1) ved at vokse i kundskab, forståelse og visdom, og (2) ved at frembringe åndens frugt.

Enhed i tro og kundskab

5. Hvordan kan modenhed defineres?

5 De fleste ordbøger beskriver modenhed som det at være færdigudviklet, fuldvoksen, fuldstændig, i overensstemmelse med en norm. Som tidligere nævnt, er en frugt moden når den er færdigudviklet og dens udseende, farve, duft og smag er som ønsket. Modenhed er altså synonymt med fortræffelighed, fuldendthed og endog fuldkommenhed. — Esajas 18:5; Mattæus 5:45-48; Jakob 1:4.

6, 7. (a) Hvad viser at Jehova er meget interesseret i at alle hans tjenere opnår åndelig modenhed? (b) Hvad er åndelig modenhed nært forbundet med?

6 Jehova er interesseret i at alle der tilbeder ham, opnår åndelig modenhed. Derfor har han sørget for værdifuld hjælp til os gennem den kristne menighed. Til de kristne i Efesus skrev apostelen Paulus: „Han gav nogle som apostle, nogle som profeter, nogle som evangelieforkyndere, nogle som hyrder og lærere, med henblik på at bringe de hellige i den rette tilstand til en tjenestegerning, til opbyggelse af Messias’ legeme, indtil vi alle når frem til enheden i troen på og i den nøjagtige kundskab om Guds søn, til en fuldvoksen mands stade, til det mål af vækst som hører Messias’ fylde til, for at vi ikke længere skal være spædbørn, der kastes om som af bølger og føres hid og did af enhver lærdoms vind ved menneskers kneb, ved deres list i at udtænke vildfarelse.“ — Efeserne 4:11-14.

7 I disse vers forklarer Paulus at Gud blandt andet har sørget for så rigeligt med åndelig hjælp i menigheden for at alle skulle ’nå frem til enheden i troen og i den nøjagtige kundskab’, blive ’fuldvoksne’ og have „det mål af vækst som hører Messias’  fylde til“. Først da vil vi kunne undgå at være som åndelige spædbørn der bliver kastet om og ført hid og did af falske idéer og læresætninger. Der er således en nær forbindelse mellem det at gøre fremskridt hen imod kristen modenhed og det at nå frem til „enheden i troen på og i den nøjagtige kundskab om Guds søn“. Der er en række vigtige ting i Paulus’ ord som vi gør vel i at give agt på.

8. Hvad er betingelsen for at bevare „enheden“ i troen og i den nøjagtige kundskab?

8 Eftersom „enheden“ skal bevares, må en kristen først og fremmest være i samhørighed og fuldstændig harmoni med sine trosfæller hvad tro og kundskab angår. Han vil ikke forfægte sine egne idéer og holde fast ved personlige meninger når det gælder forståelse af Bibelen. Han vil tværtimod nære fuld tillid til den sandhed som er åbenbaret af Jehova gennem hans søn, Jesus Kristus, og „den trofaste og kloge træl“. Når vi regelmæssigt tager til os af den åndelige føde som vi får „i rette tid“ — gennem kristne publikationer, møder og stævner — kan vi bevare „enheden“ i troen og kundskaben. — Mattæus 24:45.

9. Forklar betydningen af udtrykket „troen“, som Paulus bruger i sit brev til efeserne.

9 For det andet sigter udtrykket „troen“ ikke til den enkelte kristnes overbevisning, men til troen i sin helhed, til „bredden og længden og højden og dybden“ af troen. (Efeserne 3:18; 4:5; Kolossenserne 1:23; 2:7) Ja, hvordan skulle en kristen kunne være ét med sine trosfæller hvis han kun tror på eller accepterer en bestemt del af „troen“? Vi må altså ikke stille os tilfreds med blot at kende Bibelens grundsandheder eller at have en uklar eller delvis forståelse af sandheden. Vi bør i stedet være interesserede i at drage fuld nytte af alle de hjælpemidler som Jehova stiller til rådighed gennem sin organisation for at vi kan fordybe os i hans ord. Vi må bestræbe os for at tilegne os så nøjagtig og fuldstændig en forståelse af Guds vilje og hensigt som muligt. Det indebærer at vi tager os tid til at læse og studere Bibelen og bibelske publikationer, at bede til Gud om hans hjælp og ledelse, at overvære kristne møder regelmæssigt og at have en fuld andel i forkyndelsen af Riget og arbejdet med at gøre disciple. — Ordsprogene 2:1-5.

10. Hvad betyder ordene „indtil vi alle når frem til“, som de bruges i Efeserbrevet 4:13?

10 Det er også interessant at Paulus indledte denne vejledning med ordene „indtil vi alle når frem til“. Om udtrykket „vi alle“ forklarer en bibelhåndbog at det ikke betyder „enkeltvis, hver for sig, men alle tilsammen“. Med andre ord må vi hver især, sammen med hele brodersamfundet, bestræbe os for at opnå kristen modenhed. The Interpreter’s Bible siger: „Det fulde mål af åndelighed kan ikke opnås af den enkelte alene, lige så lidt som en enkelt legemsdel kan nå det voksne stade medmindre hele legemet fortsætter med at vokse.“ Paulus mindede de kristne i Efesus om at det var „sammen med alle de hellige“ at de skulle bestræbe sig for fuldt ud at fatte troens dimensioner. — Efeserne 3:18a.

11. (a) Hvad vil det ikke sige at gøre åndelige fremskridt? (b) Hvad kræver det af os?

11 Paulus’ ord viser at det at gøre åndelige fremskridt er mere end det at fylde sindet med kundskab og megen lærdom. Den modne kristne søger ikke at gøre indtryk på andre med sin viden. Tværtimod siger Bibelen: „De retfærdiges sti er som det klare dagslys der gradvis vokser indtil højlys dag.“ (Ordsprogene 4:18) Ja, der siges at det er ’stien’, ikke den enkelte, der bliver mere og mere oplyst. Hvis vi til stadighed gør en ihærdig indsats for at holde os ajour  med den voksende bibelforståelse som Jehova giver sit folk, vil vi gøre åndelige fremskridt. Så vil det at vi holder os ajour, betyde at vi gør fremskridt, og det gælder os alle. — Salme 97:11; 119:105.

Vi må frembringe „åndens frugt“

12. Hvorfor er det vigtigt at frembringe åndens frugt når vi søger at gøre åndelige fremskridt?

12 Som vi har været inde på, er det vigtigt at ’nå frem til enheden i troen og i den nøjagtige kundskab’, men det er lige så vigtigt at opdyrke og vise åndens frugt i sit liv. Hvorfor? Fordi disse egenskaber vil opbygge og gavne andre. Selvfølgelig stræber vi ikke efter at blive åndeligt modne blot for at virke kultiverede eller tillægge os visse gode manerer. Nej, når vi lader os lede af Guds ånd og vokser åndeligt, sker der en gennemgribende forandring i vores holdninger og adfærd. „Bliv ved med at vandre ved ånd, så vil I ikke opfylde noget som helst kødeligt ønske,“ sagde apostelen Paulus. — Galaterne 5:16.

13. Hvilken forandring er et tydeligt bevis på fremskridt?

13 Paulus opregnede herefter „kødets gerninger“, som er mange og „tydelige“. Før man lærer Guds krav at kende, er ens liv formet af verdens tankegang og levevis og måske præget af nogle af de ting Paulus nævner: „Utugt, urenhed, skamløshed, afgudsdyrkelse, udøvelse af spiritisme, fjendskaber, strid, skinsyge, vredesudbrud, tilfælde af stridbarhed, splittelser, sekter, tilfælde af misundelse, drikketure, sviregilder, og ting som disse.“ (Galaterne 5:19-21) Men efterhånden som man gør åndelige fremskridt, overvinder man disse uønskede „kødets gerninger“ og erstatter dem med „åndens frugt“. Denne ændring, som er synlig for alle, er et tydeligt bevis på at man gør fremskridt i kristen modenhed. — Galaterne 5:22.

14. Forklar udtrykkene „kødets gerninger“ og „åndens frugt“.

14 Læg mærke til udtrykkene „kødets gerninger“ og „åndens frugt“. De kødets gerninger som Paulus omtaler, er enten et resultat af et bevidst valg eller af påvirkningen fra det syndige kød. (Romerne 1:24, 28; 7:21-25) I udtrykket „åndens frugt“ ligger der derimod at de nævnte egenskaber er en følge af at Guds ånd har fået lov til frit at virke — de er ikke resultatet af en såkaldt karakterudvikling, eller forædling af  personligheden. Ligesom et træ vil bære frugt når det bliver passet rigtigt, vil et menneske frembringe åndens frugt når den hellige ånd får lov til frit at virke i dets liv. — Salme 1:1-3.

15. Hvorfor er det vigtigt at være opmærksom på alle aspekter af „åndens frugt“?

15 Læg også mærke til at når Paulus bruger ordet „frugt“, omfatter det alle de ønskværdige egenskaber han nævner. Ånden frembringer ikke forskellige slags frugter for at vi kan vælge den vi synes bedst om. De egenskaber Paulus nævner — kærlighed, glæde, fred, langmodighed, venlighed, godhed, tro, mildhed og selvbeherskelse — er alle lige vigtige, og ved at opdyrke dem kan man iføre sig den nye personlighed. (Efeserne 4:24; Kolossenserne 3:10) Vore naturlige tilbøjeligheder gør måske at nogle egenskaber er nemmere at opdyrke end andre, men det er vigtigt at vi er opmærksomme på alle de aspekter Paulus nævner. Så vil vi bedre kunne efterligne Kristi personlighed i vores liv. — 1 Peter 2:12, 21.

16. Hvad er formålet med at opnå kristen modenhed, og hvordan kan vi nå dette mål?

16 Vi kan drage følgende vigtige lære af Paulus’ ord: Formålet med at opnå kristen modenhed er hverken at tilegne sig stor kundskab og lærdom eller at opdyrke forfinede karaktertræk, men at lade Guds ånd virke frit i vores liv. I den udstrækning vi i vores tankegang og handlinger lader os lede af Guds ånd, vil vi blive åndeligt modne. Hvordan kan vi nå dette mål? Vi må åbne vores sind og hjerte for Guds ånd. Det kan vi gøre ved trofast at overvære og deltage i de kristne møder. Desuden bør vi regelmæssigt studere og meditere over Guds ord og lade os lede af dets principper i forholdet til andre og når vi skal træffe beslutninger. Så vil vores fremgang helt sikkert være tydelig.

Gør fremskridt til Guds ære

17. Hvordan er det at vi gør fremskridt, forbundet med herliggørelsen af vores himmelske Fader?

17 I sidste instans vil vores tydelige fremgang ikke være til ære og pris for os selv, men vil herliggøre vores himmelske Fader, Jehova, han som har gjort det muligt for os at opnå åndelig modenhed. Aftenen før Jesus blev slået ihjel, sagde han til sine disciple: „Min Fader er herliggjort ved dette at I bærer megen frugt og viser at I er mine disciple.“ (Johannes 15:8) Disciplene herliggjorde Jehova både ved at frembringe åndens frugt og ved at udføre en tjeneste som bar frugt. — Apostelgerninger 11:4, 18; 13:48.

18. (a) Hvilket stort høstarbejde foregår i dag? (b) Hvilke udfordringer er forbundet med høsten?

18 I dag velsigner Jehova sit folk, som er i færd med at udføre et verdensomspændende åndeligt høstarbejde. I en årrække har omkring 300.000 hvert år indviet sig til Jehova og ladet sig døbe. Det er til stor glæde for os og fryder uden tvivl også Jehovas hjerte. (Ordsprogene 27:11) Men for at det stadig kan glæde og herliggøre Jehova, må alle de nye „fortsætte med at vandre i samhørighed med [Kristus], idet [de] er rodfæstede i ham og opbygges i ham og befæstes i troen“. (Kolossenserne 2:6, 7) Det betyder  at alle i Guds folk står over for nogle udfordringer. Hvis du for nylig er blevet døbt, vil du så tage den udfordring op som det er at lade ’din fremgang være tydelig for alle’? Og hvis du har kendt sandheden i længere tid, vil du så tage den udfordring op som det er at drage omsorg for de nyes åndelige velfærd? Uanset hvilken situation vi befinder os i, må vi alle skynde os frem til modenhed. — Filipperne 3:16; Hebræerne 6:1.

19. Hvilket privilegium og hvilke velsignelser kan du få del i hvis du bestræber dig på at gøre fremskridt til modenhed?

19 Der er store velsignelser i vente for alle som flittigt bestræber sig på at gøre fremskridt. Tænk på den opmuntring Paulus gav Timoteus efter at han havde tilskyndet ham til at gøre fremskridt: „Giv bestandig agt på dig selv og din undervisning. Bliv ved med disse ting, for ved at gøre dette vil du frelse både dig selv og dem der hører på dig.“ (1 Timoteus 4:16) Hvis du flittigt bestræber dig på at gøre fremskridt til modenhed, kan du også få del i det privilegium det er at herliggøre Guds navn og nyde godt af de velsignelser han har tiltænkt menneskene.

 

 

Husker du?

• På hvilke måder kommer åndelig modenhed til udtryk?

• Hvilken form for kundskab og forståelse vil vise om vi er modne?

• Hvordan er „åndens frugt“ et vidnesbyrd om åndelig fremgang?

• Hvilken udfordring må vi tage op mens vi skynder os frem til modenhed?

[Studiespørgsmål]

[Illustration på side 13]

Modenhed er noget der let kan ses

[Illustration på side 15]

Vi kan gøre åndelige fremskridt ved at holde os ajour med den åbenbarede sandhed

[Illustration på side 17]

Bøn hjælper os til at frembringe „åndens frugt“